Krajina a životní prostředí

zemepis

 

Otázka: Krajina a životní prostředí

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): joha

 

 

Krajina

= ucelená část krajinné sféry, tvořená přírodními i kulturními sférami

 • Skládá se z prvků a složek:
 • Prvky- součást složky, nedá se rozdělit (strom)
 • Složky- skládá se z několika prvků (les)

 

Historický vývoj krajiny

 • Geologické procesy = utváření Země,
 • vnitřní- pohyb litosférických desek, sopečná činnost, vrásnění
 • vnější- zvětrávání, činnost ledovců
 • Tvorba makroklima = podnebí v určité oblasti (tropický podnebný pás, polární oblasti…)
 • Tvorba makroreliéfu = vzhled povrchu v určité oblasti (údolí, hory, pohoří…)
 • Tvorba půdy
 • Lidská činnost- člověk si začal přizpůsobovat krajinu tak, aby mu byla co nejvíce užitečná
 • Zemědělství- zakládání polí, sadů, vinic, vypalování lesů…
 • Nejhůře krajina vypadala za 30-ti leté války
 • Nejlépe v 18. stol.- baroko, před průmyslovou revolucí (těžba)

 

Vlastnosti krajiny

 • Složky a prvky vytvářejí strukturu krajiny. Struktura krajiny může být:
 • Proměnlivá (dynamická)– mění se vlivem různých faktorů (klimatické, činnost organismů, člověk). Můžeme sledovat denní a sezónní proměnlivost krajiny.
 • Stálá (stabilní)– relativně stále stejná krajina, odolná vůči různým faktorům, např. lesy, které tu vždy zůstanou
 • Rozmanitost– Nejrozmanitější je krajina z velkou horizontální i vertikální členitostí. Rozmanitost snižuje svým zasahováním člověk, např. těžba.
 • Únosnost (potenciál)– co všechno příroda vydrží, jak moc se dá využít
 • Řízená rekultivace- člověk obnovuje zničenou krajinu- jezera v lomech
 • Neřízená rekultivace- zničená krajina se obnovuje sama- růst náletových stromů (bříza)

 

Činitelé narušující stabilitu krajiny

 • Katastrofy (požár, potopa, zemětřesení, tornáda)
 • Vodní a větrná eroze
 • Zemědělství- změny povrchového odtoku, odlesňování, vypalování, chemizace, nevhodné plodiny, odnos půdy
 • Vznik velkých staveb
 • Urbanizace- průmysl, doprava, stavby, lidé-> mikroklima: tepleji
 • Doprava- zábor půdy, znečišťování podzemních vod, zplodiny do ovzduší, havárie tankerů, letecká – ničí ozon.vrstvu

 

Činitelé stabilizující krajiny

 • Vhodný vegetační kryt – lesy, hory
 • Bezorebné obdělávání půdy – snižuje erozi
 • Vhodný horninový podklad
 • Ochrana krajiny- zachovávají se tak původní složky, takové jaké byly, čímž udržují stabilitu přírody

 

Rozdělení krajiny:

Přírodní

 • Není ovlivněna člověkem
 • v současné době už téměř neexistuje
 • Antarktida, pralesy, vysoko v horách, Mariánský příkop

Kulturní

 • Na jejím vývoji se podílel člověk
 • Narušená– změněny složky krajiny, má pořád šanci na obnovu (zemědělské plochy, okolí měst)
 • Kultivovaná– zásah člověka v souladu s přírodou, je zachována její rovnováha (řídce osídlené oblasti např. v horách)
 • Devastovaná– není možná obnova krajiny, pouze za pomocí člověka (těžební oblasti, hustě osídlené oblasti, průmyslové oblasti)
 • v kulturní krajině se objevují 3 skupiny geografických objektů:
 • Uzly- velká koncentrace aktivit na malém prostoru, slouží k přemísťování obyvatelstva a produktů
 • Sítě- trasy sloužící k přemisťování uzlů -komunikace
 • Povrch- dvourozměrný plošný tvar -les

 

Rozdělení krajiny podle účelu

 • Zemědělská– původní rostlinstvo bylo nahrazeno plodinou -sady, vinice, často vypalování, desertifikace
 • Lesohospodářská– lesy vykáceny, zasazování nových stromů, převládá jeden druh
 • Těžební– na povrchu přímo horniny, chybí rostlinstvo
 • Městská– přírodní složky byly změněny, výtvory člověka
 • Průmyslová– silně znečištěné prostředí -elektrárny, dochází ke znehodnocování
 • Ovzduší- popel, prach, smog- snižuje slun. záření ->dýchací potíže, pálení očí
 • Vody, řek- odpad z chemických, papírenských a některých potravinářských továren, ropné výrobky, čistící a prací prostředky
 • Půdy

 

Funkce krajiny

Přírodní: Poskytování podmínek pro život

 • hydrická
 • klimatická
 • půdotvorná
 • biotická

Kulturní:

 • hospodářská– těžba, ukládání odpadů, využití k dopravě
 • obytná
 • rekreační

 

Životní prostředí

= systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek, vše co vytváří přirozené podmínky pro existenci organismů (vč. člověka), poskytuje nám základní potřeby

 • Složky životního prostředí:
 • Neživé (anorganické)- voda, půda, ovzduší, horninové podloží
 • Živé (organické)- organismy

 

Životní prostředí je ovlivňováno:

Zemědělstvím

 • Hnojení a postřiky- mění složení půdy
 • Těžké stroje- vyjezdí cesty
 • Snížení pestrosti plodin- změna druhové skladby
 • Rušení luk
 • Zánik mokřadů

Vodním hospodářstvím

 • Přehrady tlačí na podloží, hlučné
 • Ovlivňují život v řece
 • Zavlažování, odvodňování
 • Může dojít ke změně klimatu a vzniknout až poušť

Těžbou

 • Povrchová– propady půdy, únik jedovatých plynů, látek, měsíční krajiny, krátery, hodně prachu, Mostecká pánev, Podkrušnohoří, Chebská p., Sokolovská p.
 • Hlubinná– velké propady půd, propad i vesnic, méně vidět v krajině, znečištění podzem. vod, Ostravsko
 • Chemická– těžba zlata pomocí rtuti

Průmyslem

 • Zarovnávání terénu, továrny ve městě (smog)
 • Ovzduší je znečišťováno CO2-> skleníkový efekt
 • Ozonová díra (největší díry na pólech, také Austrálie a Jižní Amerika)
 • okyselené vody, málo O2 ve vodě, kyselené půdy-> úhyn organismů, omezené schopnost fotosyntézy, oslabená imunita člověka

Dopravou

 • Hluk, výfukové plyny (CO2), přejíždění zvěře

Cestovním ruchem

 • Devastace živ. prostředí- zabírá půdy, odpadky, hluk, výfukové plyny aut, jakost vody
 • za posledních 50 let lidé poškodili 60% globálních ekosystémů
 • ničení životního prostředí má za následky například globální oteplování, zvětšování ozonové díry, kyselé deště nebo znečištěné ovzduší
 • člověkem neovlivněné části povrchu dnes neexistují

Trvale udržitelný rozvoj = rozvoj společnosti, který uspokojuje potřeby přítomnosti, ale zároveň neohrožuje uspokojení potřeb budoucích generací

 • Obnovitelné zdroje- zdroje, které se nedají vyčerpat (sluneční záření, vítr)
 • Snížení uhlíkové stopy: továrny- omezení, auta- elektromotory, papírové tašky…

 

Globální problémy

Globální oteplování

 • Od průmyslové revoluce se do ovzduší vypouští čím dál tím více plynů-> skleníkový efekt-> Země se otepluje-> tání ledovců a polárních oblastí-> zvyšování hladiny moří a oceánů-> můžou zmizet některé státy (Nizozemí)
 • Pokud se průměrná teplota zvedne o dva stupně Celsia, prakticky vymizí korálové útesy a změní se celý ekosystém oceánů
 • Může dojít k obrovským klimatickým změnám, posun podnebných pásem až o 500 kilometrů a zvýšení mořské hladiny o desítky metrů

Přelidnění

 • Stav kdy prostředí neposkytuje dostatek zdrojů pro obživu populace
 • Příčiny: nárůst plodnosti, pokles úmrtnosti, rychlý nárust byl způsoben prům. revolucí
 • Rozvojové země, Afrika, Asie (Čína, Indie)
 • Čína- snaha řešit problém s přelidněním a snížit počet obyvatel- politika jednoho dítěte, propagace antikoncepce, nucené potraty, sterilizace-> způsobilo nerovnoměrné pohlavní rozprostření, preference mužských potomků, když čekali děvče-> potrat. Čína současně řeší problém s nízkou porodností, protože se rodí málo dětí, z důvodu finanční nevýhodnosti pro rodiče. Trpí také nedostatkem pracovní síly a nízkému počtu mladých lidí- roste průměrný věk obyvatelstva.
 • Následkem přelidnění je: hlad– zemědělství není schopno uživit tolik obyvatel, nedostatek vody, vznikání chudinských částí ve městech- slamy (Asie), znečišťování živ. prostředí – kvůli stavění továren, využívání dopravních prostředků

Velké množství odpadu a plast v oceánu

 • Mořští živočichové si myslí, že je plast potrava, spolykají ho a my pak konzumujeme ryby i s plastem, který uvolňuje různé chemikálie
 • Odpad na skládkách- kontaminuje půdu a vodu, smrad
 • Pálení odpadu- vypouštění jedovatých plynů do ovzduší
 • Některá města mají tolik odpadu, že ho musí exportovat (New York)

Další globální problémy

 • Rozšiřování pouští- vyčerpání zemědělské půdy, snižování úrodnosti půd, úbytek podzemní vody-> desertifikace,
 • Bohatý sever x chudý jih
 • Hlad, nemoci, nezdravý životní styl
 • Negramotnost
 • Nerovnoprávnost muži x ženy, mezi etnickými skupinami, náboženství
 • Kácení lesů
 • Válečné konflikty
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!