Křesťanství a Judaismus – maturitní otázka ZSV

 

Otázka: Křesťanství a Judaismus

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): Kateřina Kučerová

 

 

 

 

 • Bible- Starý a Nový zákon

 • Judaismus- významné mezníky v dějinách judaismus, základ židovské víry, způsob života a zvyklosti, náboženské stavby, židovské svátky

 • Křesťanství- významné mezníky v dějinách křesťanství, osobnost Ježíše Krista, křesťanské církve, základ křesťanské víry, svátosti, náboženské stavby, křesťanské svátky

 • Křesťanské náboženství ve filosofii- křesťanská filosofie od středověku do součastnosti (přehled, doložit na konkrétních příkladech)

Bible- Starý a Nový zákon

 • základní pramen judaismu a křesťanství

 • řec. biblós= kniha

 • 2 části: Starý zákon (věroučný základ židovského náboženství, křesťané většinu těchto textů převzali) a Nový zákon (soubor nejstarší křesťanské literatury)

 • Starý zákon (heb. Tanach)

  1. Pět knih Mojžíšových (heb. Tóra, řec. Pentateuch)

   • Genesis (kniha zrodu- příběhy o stvoření světa a člověka)

   • Exodus (vyjití, vyhnání- z Egypta, přijetí desatera, hledání země zaslíbené)

   • Leviticus (období soudců- počáteční ustanovení obřadů, náb. svátosti, práva)

   • Numeri (údaje ze sčítání lidu)

   • Deuteronomium (opakování zákonů)

  2. Neviim- knihy proroků

  3. Ketuvim- žalmy, přísloví, spisy, …

 • Nový zákon

  1. Čtyři evangelia- Marek, Lukáš, Jan, Matouš- skutky a život Ježíše Krista

  2. Skutky apoštolů- pokračování Lukášova evangelie, nejspíše stený autor- počátky křesťanské církve, šíření křesťanství

  3. Soubor 21 dopisů (epištol)- určeno křesťanským obcím, k veřejnému předčítání

  4. Zjevení Janovo (Apokalypsa)- vize do budoucnosti, zánik světa, dále ale vznik světa nového (viděno optimisticky)

Judaismus

Historie

 • vyhnání Adama a Evy z ráje- 2 synové Kain a Abel- došlo k bratrovraždě

 • Abrahám– považován za praotce židů (2000 př.n.l.)- první, kdo rozpoznal existenci boha a promlouval s ním, společně řadu smluv, nejprve žil v Babylonii, tu opouští (vyzván bohem) a založí novou zemi Kanaán (dn. Izrael/ Palestina)- bůh mu slíbil potomky- syn Isaac a vnuk Jákob a Ezau

 • Abrahám vyzván, aby se obřezal- trvalé znamení smlouvy mezi ním a bohem- i potomci se musejí obřezávat (8. den po narození)

 • Jákob– bůh mu dal nové jméno: Izrael; 12 synů, z nich 12 izraelských kmenů- na Kanáan doléhá bída –> se syny odchod do Egypta- zde do zajetí

 • faraon nechce propusti Abrahámův lid- Bůh na Egypt sesílá 10 ran egyptských

 • Mojžíš– vyvádí izraelský lid z Egypta, dlouhé putování pouští (40 let), na hoře Sinaj (Choreb) příjímá od boha Zákon- psanou i ústní tóru- stručně Zákon shrnut v Desateru přikázání (Dekalog)

 • Jozua– pod jeho vedením návrat Izraelitů do Kanaán- usazování zde se nazývá období soudců

 • období království- vládne král David– dobyl Jeuzalém, nechal do něj přenést Archu úmluvy (2 kamenné desky s desaterem, zhotovil Mojžíš); rozkvět království

 • po Davidovi syn Šalamoun– nechal postavit chrám na hoře Sion- sem Archa úmluvy; moudrý

 • po Šalamounovi království nejednotné- Severní a Jižní království

 • stoupá moc Novobabylonské říše (kolem r. 600 př.n.l.)- král Nabuchadnezar dobyl Jeruzalém, nechal vypálit chrám (586)

 • perský král Kýros dobyl Babylonii, dovolil Izraelskému národu návrat zpět –> stavba druhého chrámu

 • helénská doba– dochází k pronásledování židů, jejich náboženství i zakázáni, znesvěcení jejich chrámu- reakce na to povstání makabejských– chrám znovu vysvěcen

 • dále Jeruzalém pod nadvládou Říma, postupem času pronásledování židů (nero, Caligula)

 • 66 n.l. židovské povstání (tzv. Válka židovská)- potlačeno, chrám rozbořen, hodně židů zabito

 • židovský národ se rozptýlil po celém světě

 • diaspora– usídlení etnické populace mimo domovinu v důsledku vyhnání/ emigrace

 • ve středověku velké nepřátelství vůči židům

 • vznik židovských ghett- část města, kde žijí lidé stejného původu- (ne)dobrovolně- přes 30% obyvatelstva měst

 • holocaust (hebr. šoa= zničení, záhuba)- 1939- 45- osud židů za 2. SV, asi 6 milionů mrtvých

 • 1947- OSN rozhodla na rozdělení Palestiny na 2 státy- židovský a arabský –> stát Izrael vznikl 14. 5. 1948

Základ židovské víry

 • víra v 1 boha- ten nesmí být jmenován, zobrazován

 • 3 praotci (Abrahám, Isaac, Jákob)

 • základní knihy: Starý zákon- tóra; Talmud- soupis rabínských diskuzí týkajících se židovského zákona, etiky- dělí se na: Mišna a Gemara

 • židovství se dědí (po matce)- židem se rodíš, konvertování k židovství složité

Způsob života a zvyklosti

 • základní správní jednotka židovské kultury- židovská obec

 • rabín- nejvyšší autorita, není ale prostředníkem mezi člověkem a bohem, odborníkem na halachu (celkový souhrn židovského náboženského práva), duchovní rádce, řeší záležitosti každodenního života, vysvětluje zvyklosti, tradice atd.

 • v čele obce stojí představený- další důležitá osoba

 • přísné potravinové předpisy- jídlo- košer = čistý, řádný

  1. nesmí jíst ani připravovat maso a mléko dohromady

  2. speciální předpisy na úpravu masa- speciální nlž, maso musí dokonale vykrvácet atd.

  3. přísně dodržováno jen u ortodoxních židů

 • náboženský život se odehrává v domácnosti, nechodí do synagogy tak často

 • obřízka u chlapců- brit mila= smlouva obřezání- symbolická smlouva mezi člověkem a bohem, 8. den od narození

 • bar/bat micva- událost, při které se děti stávají nábožensky dospelými- chlapci (bar)- 13 let, dívky (bat)- 12 let, dostávají spoustu darů- talit (motlitební pášť), tfilin (motlitební řemánky), kipu (pokrývka hlavy)= jarmulka

 • svatba- pouze v pracovní den (ne sobota), muž podepisuje svatou smlouvu- přebírá odpovědnost za ženu, nad párem baldachýn- chupa, manželé se podělí o sklenici vína

 • pohřeb- těla nespalují, pochovají celé tělo, hlava směrem k Jeruzalému, 24 h od smrti, na hrob kamínky

 • kalendář- lunární- počátek 3760 př.n.l. (stvoření světa), rok 354 dnů, 12 měsíců

Náboženské stavby- synagogy

 • ústředí: svatostánek- stojí před zdí, která je obrácena k Jeruzalému, v něm uloženy svitky tóry

 • bima- předčítací pult, stojí uprostřed synagogy

 • věčné světlo- připomínka boha, hoří nad svatostánkem

Židovské svátky

 • Roš Ha-šana- židovský Nový rok, 10 dní vzpomínání na vlastní skutky v minulém roce, aby mohly být do Hom Kipuru napraveny

 • Jom Kipur- den smíření- duchovní očista, 25 hodin půst, kontakt s bohem, prosba o očištění- začít nový rok s čistým štítem

 • Pessch- židovské Velikonoce- připomání exodus z Egypta- svátek nekvašených chlebů (všichni ho jedí)

 • Šavu’ot- letnice- oslava přijetí desatera na hoře Sinaj

 • Sukot- svátek stánků, poděkování za úrodu na polích, připomínka 40- ti letého putování pouští

 • velké svátky- zákaz pracovat

 • Purim- připomíná události z knihy Ester, poděkování bohu za záchranu, příspěvky na chudé, dárky přátelům, …

 • Chanuka- svátek světel, 8 dní v prosinci, připomenutí věčného světla, povstání Makabejských- připomíná jak 7- ramenný svícen MENORA v chrámu hořel 8 dní, ač měl olej jen na 1, v domácnostech zapalují 8- ramenný svícen chanukija (každý den 1 svíčka)

 • malé svátky

 • Sabat (šabat, šábes, sobota)- sedmý den v týdnu (sobota), den odpočinku, zákaz jakéhokoliv pracovního úsilí

Křesťanství

Ježíš Kristus Nazaretský

 • historicky nezpochybňován, skutečně žil

 • z řečtiny- Jesus= hospodin je záchrana, Christus= pomazaný- v hbr. Mesiach- Mesiáš

 • křesťany viděn jako boží syn, spasitel- prostředník mezi nimi a bohem- židi ho za něj nepokládají, ti teprve čekají na příchod mesiáše; v Islámu Isa- 1 ze 4 proroků, není ale spasitelem

 • nar. Marii v Betlémě, otec z Nazaretu- sčítání lidu, proto sem Josef s Marií- Marii se zjevil archanděl Gabriel- prý se jí narodí budoucí spasitel, zvěstoval to pastýřům, Ježáš narozen v jeslích

 • Ježíš dospěl- 12 učedníků- apoštolů; křest u řeky Jordán

 • putující kazatel, mluvil v podobenstvích- příběh o Samaritánovi- poselství: pomáhat všem, co to potřebují

 • horská řeč Ježíšova (kázání na hoře)- etický program křesťanství, výzva k milosrdenství, láska k bližnímu

 • příběh o vzkříšení Lazara- Ježíšův přítel, těžce nemocen, sestry poslaly pro J, přišel pozdě- Ježíš Lazara vzkřísil („Lazare, vstaň“)

 • kritizuje židovské náboženství- moc zákazů a příkazů- prý je ale nejdůležitější morálka

 • v Jeruzalémě poslední večeře- zde nekvašený chléb a víno (prý tělo a krev J- eucharistie)- J ví, že ho Jidáš zradí (1 z učedníků)- odešel od večeře a prozradil židovským kněžím, kde ho najdou (ježíš- velezrada- pokládal se za božího syna)

 • Jidášův polibek- Jidáš ho políbí, aby ho kněží poznali (Getsemanská zahrada, hora Olivová)

 • případ za Pilátem- pod vlivem vydal ecce homo- ejhle člověk- ukázal ho zlynčovaného lidem, ti chtěli ukřižování –> ukřižován na Velký pátek na hoře Golgotě

 • po 3 dnech přišly 3 ženy k hrobu, aby ho nabalzamovali, hrob ale prázdný- Ježíšovo zmrtvýchvstání, nanebevzetí páně

 • hl. učedník Petr- kázání- 4 body: Ježíš byl mesíáš; byl ukřižován a vstal z mrtvých; získal na zemi nejvyšší místo od Boha; pokud lidé litují svých hříchů, Bůh jim odpustí

 • vznik církví= křesťanských obcí- v čele biskupové a kněží

Historie

 • křesťanství přijímají hl. židé, ale i pohané- oddělení křesťanství od židovství

 • v počátcích pronásledováno

 • r. 200- kanonizace křesťanství- vznik Nového zákona

 • 313- edikt milánský- císař Konstantin- zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími

 • 380- císař Theodesius- křesťanství jediné státní náboženství Říma, zákony proti pohanům

 • 1054- velké schizma- rozdělení církve na římskokatolickou a ortodoxní (pravoslavnou)

 • reformace a vznik protestantských církví- r. 1517 Martin Luther- 95 tezí na katolickou církev- autorita Bible by měla být vyšší než církve

 • pravoslavní: byzantský kříž, monastýr= klášter, v čele určitých oblastí patriarchové a metropolité

Křesťanské církve

 • římskokatolická

 • pravoslavná

 • hodně protestantských- lutheránství, evangelická, helvetzská, anglikánská, …

Základ křesťanské víry

 • Svatá trojice: Otec, syn, duch svatý

 • vtělení- zrození Boha v lidském těle v podobě Ježíše

 • vykoupení- smíření mezi Bohem a lidmi díky Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání

Svátosti

 • obřady, slavnosti, symbolické rituály, mají lidem přiblížit život JK

 1. příjímání- součást mše- chléb a víno

 2. křest- obřad uvedení mezi členy církve, hl. u dětí, vyznání víry

 3. biřmování- přijetí za plnoprávného občana církve

 4. smíření- zpověď z hříchů + odpuštění

 5. poslední pomazání- nemocný, umírající

 6. vysvěcení- funkcí duchovních

 7. sňatek

 • bohoslužba- shromáždění veřících dle určitých tradic

 • mše- bohoslužba spojená s příjímáním

 • motlitba: Otčenáš

 • římští kat.: věří, že chléb a víno skutečně tělem a krví Ježíše, mše každou neděli+ ještě 1 den

 • protestanti: mše 2x měsíčně, chleba a víno pouze symbol

Náboženské stavby

 • kostel

  1. oltář- stůl poslední večeře- chléb+ víno

  2. kazatelna, křtitelnice (u vchodu- symbolické), zpovědnice

  3. kříž- připomínka Ježíše

  4. mozaiková okna, zdobení

 • katedrála- sídelní kostel biskupa

 • fara- obydlí a úřední sídlo faráře

 • klášter

  1. poustevníci se sdružovali do větších společenství

  2. sv Benedikt- sepsal pravidla pro život v klášterech- mnivh/jeptiška- život v chudobě, poslušnosti, mravně

Náboženské svátky

 • Vánoce

  1. 4. neděli před začíná Advent, končí 24. 12. (konec půstu)

  2. 25. 12. Boží hod vánoční- narození JK

  3. 26. 10. sv. Štěpán- mučedník- hovořil o vzkříšení Ježíše –> ukamenován

 • Velikonoce

  1. zač. květná neděle- Ježíš přišel do Jeruzaléma¨

  2. popeleční středa- začíná půst

  3. zelený čtvrtek- J zdlraznoval lásku k bližnímu, pokoru

  4. Velký pátek- smrt JK

  5. Boží hod Velikonoční- vzkříšení JK

  6. Velikonoční pondělí- svátek jara

Křesťanské náboženství ve filosofii

 • největší rozmach ve středověku

 • nejvýznamnější filosof zabývající se křesťanstvím: Tomáš Akvinský- vrcholem jeho učení scholastika, zástupcem tomismu, jeho učení v harmonii víry a rozumu

  1. k poznání boha nás vedou 2 cesty- cesta víry a rozumu- podle Akvinského přo sporu je špatná ta rozumová cesta

  2. nevylučuje ale poznání boha s rozumem

 • hiearchie jsoucna- Bůh- církev- světská moc- ostatní

 • poznatky T. Akvinského nechal papež Lev XIII dále rozšířit o nové skutečnosti- vznikl novotomismus

 • křesťanská filosofie 4 etapy

  1. gnosticismus

  2. apologetika

  3. patristika

  4. scholastika

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!