Křesťanství – vznik, podstata, šíření, organizace, svátosti

dějiny

 

   Otázka: Křesťanství

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Lucie

 

 

Vznik křesťanství

 • v 1. století v provincii Judeji vznik nového náboženství křesťanství
 • počátky křesťanství spojeny se židovským prorokem Ježíšem (latinsky Jesus, hebrejsky Joshua)
 • narodil se v Betlémě
 • v Nazaretě žil 30 let a působil zde jako tesař, ale o tom nejsou záznamy
 • do 33 let působil jako prorok, učitel a reformátor v severopalestinské Galileji
 • jeho existenci dosud zatím nikdo nezpochybnil
 • pomocí turínského plátna zjištěna podoba Ježíše
 • hlásaná nauka poněkud odlišná od judaismu
 • judaistickým kněžstvem Ježíš považován za kacíře
 • po jeho příjezdu do Jeruzaléma jimi prosazena jeho poprava ukřižováním
 • prameny: 4 evangelia -> 3 si jsou podobné, ale každé od jiného autora a jedno je více duchovně založené

 

Podstata křesťanství

 • podstatou křesťanství je víra v jediného Boha, které si každý může představit jinak
 • stvořitel světa – Bůh stvořil člověka a dal mu svobodnou vůli -> může se rozhodnout dobrovolně dobře nebo špatně s osobní odpovědností před nejvýš spravedlivým Bohem (dobré vždy odmění, zlo vždy potrestá)
 • člověk je spíše nakloněn ke zlu, také vlivem zlého ďábla – původně dalšího božího tvora = anděla, který Bohu vypověděl poslušnost, byl potrestán a nyní se snaží ze závisti svést k neposlušnosti člověka
 • hřích -> Adam a Eva utrhli jablko
 • jen jeden člověk je určen k trestu za hříchy všeho lidstva, ale tento člověk musí být roven Bohu, a to jen Bůh -> proto Bůh vtělen do člověka a zrozen Ježíš, který svým ukřižováním potrestán za celé lidstvo (Bůh a člověk zároveň)
 • od té doby může dojít k odpuštění (všeodpouštějící láska) za určitých podmínek (pokání a změna myšlení) > odměnou omilostněným je SPÁSA = trávit duchovní existenci poblíž Boha
 • třetího dne Ježíšův hrob nalezen prázdný > vznik učení o jeho zmrtvýchvstání, nanebevstoupení a věčném životě v nebeském království

 

Šíření křesťanství

 • učení šířeno učedníky (apoštoly = posly)
 • Ježíš označován jako Kristus = spasitel
 • nové učení nazváno křesťanství (původně hanlivé označení) -> postupný průnik do různých oblastí říše – zásady křesťanství shrnuty písemně do Nového zákona, který je s židovským Starým zákonem součástí Bible s klíčovými evangelii sv. Marka, Matouše, Lukáše a Jana
 • evangelia = jediný písemný pramen o existenci Ježíše Krista; z hlediska historie dost obtížné
 • Jan a Matouš Krista znali, ostatní se stali učedníky až po jeho smrti
 • evangelium podle Lukáše = zprávy z Ježíšova dětství
 • kromě evangelií také epištoly:
 • dopisy apoštolů, většinou Pavla
 • otevřené dopisy, posílány církevním komunitám
 • závěr tvoří apokalypsa
 • popisují věci budoucí
 • po životě přijde ráj
 • hlásána rovnost lidí jako božích dětí
 • mnoho přívrženců zpočátku v nižších vrstvách, později rozšířeno do vyšších vrstev
 • pronásledování křesťanů zahájeno císařem Nerem, který chtěl odvrátit podezření z požáru -> s přestávkami až do vlády císaře Konstantina, který křesťanství zlegalizoval
 • 313 Milánský edikt, který ukončil 300leté pronásledování křesťanů
 • nestalo se ale státním náboženstvím, to až ve 4. století, za Konstantina bylo pouze zlegalizováno
 • mnoho křesťanů odsouzeno k smrti – v křesťanství uctíváni jako mučedníci

 

Křesťanští učedníci

 • filosofický rozměr křesťanství dodán Aureliem Augustinem (sv. Augustin) – spis „O boží obci“ (křesťanská teorie dějin)
 • Jeroným – překlad bible do latiny = vulgata
 • Basilius – patří ke 4 východním otcům
 • Řehoř z Nazianzu
 • Jan Zlatoústý z Alexandrie
 • ještě v době pronásledování první hereze:
  • montanismus = lidé měli odejít na hory, kde se zachrání -> druhý příchod Ježíše Krista
  • ariánství = šířeno mezi Germány
  • spory o Kristovu podstatu na prvních koncilech
 • radikálními křesťany vytvořeno v Egyptě poustevnické hnutí -> Antonín
 • uznávanou hlavou církve se postupně stávali římští biskupové (papežové) -> první nejvýznamnější papež Lev I. Veliký
 • v 5. století křesťanství přijímáno Germány – germánské kmeny -> postupný průnik do dalších evropských regionů
 • během středověku křesťanství součástí života – s křesťanskými obřady spojeny všechny důležité události (křest, svatba, smrt)
 • obyvatelstvo ohrožováno nemoci, hladem a válkami – neschopnost vysvětlit přírodní jevy -> křesťanstvím poskytnuto jednoduché vysvětlení vše řízeno Bohem
 • duchovenstvem slibovány posmrtné odměny spásou duše za dodržování božích přikázání, v opačném případě zatracení

 

Organizace církve

 • velký význam papežství na Západě – papež původně římským biskupem, postupně hlavním představitelem církve na Západě
 • od 580 počátky také světské moci
 • prvním papežem sv. Petr
 • velkým papežem v závěru existence Západořímského říše Lev I. – jím církev uchráněna před Huny a germánskými pohany
 • dalším významným papežem Řehoř I.. (6/7 století) -> autor gregoriánského chorálu
 • nutnost organizace = církev -> v čele od počátku papež
 • další duchovenstvo:
  • kardinálové
  • arcibiskupové
  • biskupové
  • faráři
 • někteří křesťané (mniši, jeptišky) v klášterech – život podle přísných pravidel; postupný vznik klášterních řádů – nejstarším řádem jsou Benediktini (podle sv. Benedikta, který založil r. 529 první klášter Monte Cassino
 • od počátku středověku dvě křesťanská centra: Řím a Konstantinopol

 

Svátosti

 • křest – křesťan se stane křesťanem
 • manželství – svatba v kostele, sňatek lze těžko zrušit -> jeden z důvodu může být neplodnost jednoho z manželů
 • svátost smíření -> zpověď – zproštění viny
 • přijímaní = chleba a víno (tělo a krev Páně)


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy