Křesťanství

 

   Otázka: Křesťanství

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Vlahum

 

 

 

 

1.Co je Křesťanství?

Monoteistické náboženství, které je soustředěno kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (spasitele). Navazuje na židovské náboženství (judaismus).

 

2. Kdo je Ježíš Kristus?

Syn Josefa z Nazareta a Marie. Narozen mezi 7 a 1 př. n.l. Od roku 28 n.l. působil jako pocestný kazatel na území dnešního Izraele. Kolem roku 30 jej Římané v Jeruzalémě ukřižovali.

 

3. V čem spočívá křesťanská víra?

Všichni křesťané věří v jednoho Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna. Věří v možnost odpuštění hříchů a v možnost spásy a očekávají druhý příchod Kristův.

 

4.Jaké jsou 3 hlavní křesťanská uskupení (církve)? Čím se od sebe liší?

Katolická, pravoslavná a protestanské církve.

Liší se od sebe odlišným chápáním vztahu věřící a církve. Starší církve  ( katolická a pravoslavná) se chápou jako nezbytné zprostředkování mezi Bohem a člověkem, protestanské církve se chápou jako sdružení věřících.

Katolická církev- papež/ povolání kněžích, biskupů a jeptišek=celoživotní + celibát

Pravoslavná – patriarcha

Protestanti  ( anglikáni, luteráni) – biskup/ kazatele nebo duchovního si volí jednotlivé sbory samy, služba může být dočasná, službu mohou vykonávat i ženy

 

5. Jaká je podstata křesťanského učení?

Jest jen jeden Bůh, který je věčný a neviditelný, existuje však ve třech osobách jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Bůh vstupuje do dějin, celý vesmír je jeho dílem a všichni lidé od něj dostávají dar života. Člověk však narušil harmonický vztah s Bohem, zhřešil a propadl smrti. Bůh však nepřestal o člověka pečovat a sliboval, že jednou pošle lidstvu  vykupitele ,  který je z tohoto hříchu a smrti vyvede. Tímto vykupitelem je Ježíš, v němž se sám Bůh stal člověkem. Ježíš kvůli záchraně člověka zemřel, a tak člověku přinesl odpuštění a vykoupení. Ježíše pak dle bible Bůh po třech dnech vzkřísil z mrtvých. Ježíš pak ještě 40 dní pobýval mezi svými učedníky, až v těle vstoupil na nebe. Následně byl učedníkům  seslán  Duch svatý, který ve světě stále působí. Křesťané pak očekávají druhý příchod Kristův na konci světa, kde je Kristus chápán jako postava soudce živých a mrtvých. Vyvoleným je slíben  věčný život v blaženosti.

 

6. Znáš nějaké křesťanské symboly?

Kříž, protože na něm zemřel Ježíš Kristus a zároveň znamená naději na vzkříšení.

Velmi starý symbol je ryba: řecky ICHTHYS = řecky Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel=akrostich

Apoštolové byli většinou rybáři (Petr = Velký rybář)

=při pronásledování kreslili oblouk

Beránek, kalich..

 

7. Na co kladl Ježíš ve svých kázáních největší důraz?

Na odpuštění, smíření, lásku k Bohu i k druhým lidem. Ježíš představoval boží království jako naději chudých, truchlících, nemocných a pronásledovaných.

 

8. Vyjmenuj některé křesťanské svátky.

Vánoce= narození Ježíše Krista

Velikonoce = vzkříšení

Nanebevstoupení Páně = 40 dní po Velikonocích

Letnice (Svatodušní svátky)= Seslání Ducha svatého = 10 dní po Nanebevstoupení

 

9. Znáš nějaké přikázání z Desatera?

Nebudeš mít jiného Boha mimo mne!                    Nepokradeš!

Nevezmeš jména Božího nadarmo!                       Nepromluvíš křivého svědectví!

Pomni, abys den sváteční světil!                            Nepožádáš manželky bližního svého!

Cti otce svého i matku svou!                                  Nepožádáš statku bližního svého!

Nezabiješ!

Nesesmilníš!

 

10. Má křesťanská víra dnešní společnosti co nabídnout? Jaký je Tvůj osobní názor na křesťanství?

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy