Křížové výpravy – maturitní otázka z dějepisu (2)

dějiny

 

   Otázka: Křížové výpravy

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): ondranovo

 

 

Křížové výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům. Účastníci před zahájením výpravy skládali slib a byli označeni znamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali křižáci. Byli dobrovolníky a měli za účast na výpravě přislíbeno odpuštění hříchů.

 

Hlavní příčiny křižáckých výprav

1. Ovládnutí Palestiny muslimskými Turky

1071 – bitva u Mantzikertu – Turci porazili Byzantskou říši

1076 – Turci dobyli Jeruzalém – císař Alexios I. požádal západ o pomoc

  • – církevní koncil v Clemontu – papež Urban II. vyhlásil 1. Křížovou výpravu

 

2. Agrární revoluce

– Velký nárust počtu obyvatel

– Palestina nabízela nové území

 

3. problém majorátu

– majetek je nedělitelný a dědí pouze nejstarší syn

– usazení na nové půdě

 

1. Křížová výprava (1095 – 1099)

  • Vyhlásil ji papež Urban II. v Clermontu roku 1095
  • Záminkou byla žádost byzantského císaře Alexia I. Komnena o pomoc v boji proti stále sílícím tureckým kmenům (vyznavači islámu)
  • Začala o rok později a vyvrcholila dobytím Jeruzaléma 1099
  • Po osvobození Svaté země začali křižáci, což je hrdý titul pro účastníka křížové výpravy, pomáhat místním křesťanům

 

2. Křížová výprava ( 1147 – 1149)

– vojenské tažení vyhlášené papežem Evženem III. roku 1146

– reakce na dobytí Edessy mosulským vládcem Zengím.

– Edessa byla prvním křižáckým státem založeným v průběhu první křížové výpravy ve Svaté zemi

– neúspěšná výprava, dobytí Lisabonu 1147

– 1187  Saladinem dobyl Jeruzalém

 

3. Křížová výprava (1189 – 1192)

  • Zúčastnili se 3 významní evropští vladaři: císař Fridrich I. Barbarossa, který cestou utonul v řece, fr. král Filip II. a anglický král Richard Lví srdce, který porazil dosud neporaženého Salaadina a rozhodl, kdo je králem Jeruzaléma.

 

4. Křížová výprava (1202 – 1204)

– obsadili město Zadar na povel Enrica Dandola kvůli dluhu, který měli u Benátek

– 1204 dobyli Konstantinopol a vypálili jí

 

Dětská křížová výprava (1212)

– Jeruzalém zůstává nedobyt, protože výpravy vedou hříšní lidé

– Na pochod se vydaly děti z Porýní, jejich cesta skončila na italském pobřeží. Byla provázena velkými ztrátami na životech a zpět do Porýní se jich vrátila jen část. Ale ještě tragičtější osud měla jiná část výpravy, která došla do francouzského Marseille. Zde se dostaly do rukou obchodníků, kteří je prodali do otroctví.

 

5. Křížová výprava (1217 – 1221)

– Papež Inonenc III. se cítil hluboce dotčen nezdarem 4. výpravy a proto roku 1213 vyhlásil nové tažení. Roku 1217 se sešla vojska uherského krále Ondřeje a rakouského knížete Leopolda. Tato výprava dosáhla částečných úspěchů v Egyptě, ale všechny tyto výdobytky byly do roku 1221 opět ztraceny.

 

6. Křížová výprava (1228 – 1229)

– Roku 1225 zorganizoval v Německu císař Fridrich II. novou křížovou výpravu. Po příjezdu do Levanty roku 1229 si císař vynutil na Arabech vydání Jeruzaléma. Tím považoval své poslání za splněné a stáhl se do Itálie. Jeruzalém znovu padl muslimům do rukou roku 1244 po prohrané bitvě u Ghazzy.

 

7. a 8. Křížová výprava

– vedl je francouzský král Ludvík IX., ale neúspěšně.

– Křížové výpravy do Svaté země skončily pádem poslední křižácké pevnosti Akkonu roku 1291.

 

Důsledky Křížových výprav

  • Zbohatnutí italských měst – Janov, Benátky
  • Vzrůst papežské moci
  • rozvoj měst a dálkového obchodu
  • vznik rytířství jako nového vzoru šlechtického života – spravedlnost, ochrana slabých, statečnost, uhlazenost v chování. Dále vznik rytířských řádů – johanité, templáři, němečtí rytíři.


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy