Obchodní podmínky

1. Vztahy mezi poskytovatelem, dodavateli a uživateli

1.1 Studijni-svet.cz je online portál nabízející digitální obsah (dále jen „Zboží“). Jedná se například o online kurzy či jiné studijní materiály. Provozovatelem tohoto webu je Jakub Stingl (dále jen „Poskytovatel“), IČO: 88667413 (adresa sídla: Praha – Kobylisy, Košťálkova 1104/4, PSČ 18200). Poskytovatel na portálu Studijni-svet.cz nabízí jak kurzy, ke kterým vlastní autorská práva, tak i poskytuje prostor na portálu včetně souvisejících služeb dodavatelům („dále jen Lektor“) za účelem online doučování.

1.2 Nákup zboží se řídí právem ČR, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), těmito obchodními podmínkami (dále jen „OP“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

1.3 Poskytovatel zprostředkovává uzavření smlouvy na využití služeb (nákup online kurzu) mezi Uživatelem webu (spotřebitelem) a Lektorem. Dále Poskytovatel přímo prodává digitální obsah, ke kterému má autorská práva či na základě jiného licenčního ujednání. Takovéto kurzy mají uvedeny jako lektora Studijni-svet.cz.

1.4 K uzavření smlouvy dochází odesláním objednávky ze strany Uživatele a následnou úhradou stanovené ceny na účet Poskytovatele.

 

2. Online kurzy

2.1 Online kurzy jsou k dispozici na stránkách Studijni-svet.cz/kurzy/, a to jak zdarma, tak za úplatu.

2.2 V případě, že kurzy jsou pouze zprostředkovávány (provozovatel nevlastní potřebná práva), Lektor má možnost kdykoliv smazat svůj kurz z veřejně dostupné části portálu. Přístup ke kurzům v takovém případě zůstává uživatelům, kteří již kurz zaplatily. Doba přístupu je po smazání ve veřejné části dle sjednané doby v objednávce, nejdéle však 2 roky.

2.3 Uživatelé jsou oprávněni využívat kurzy pouze pro vlastní potřeby, uživatelský účet je tedy nepřenosný na jiné uživatele (pokud není ujednáno jinak). V případě porušení těchto podmínek je provozovatel oprávněn požadovat od uživatelů odškodnění za veškerou škodu, která mu vzniklou ze strany uživatele. Poskytovatel má také právo účet zablokován bez nároku na náhradu za zaplacený obsah.

 

3. Uživatelský obsah

3.1 „Uživatelský obsah” představuje veškeré digitální materiály nahrané uživatelem, za tento obsah jsou tak odpovědní uživatelé. Přestože je tento obsah upravován a kontrolován poskytovatelem (především se jedná o formátování textu či oprava chyb), Poskytovatel za něj nemůže odpovídat po žádné stránce.

3.2 Uživatelé mohou nahrávat na web pouze obsah, který neporušuje práva ČR, zejména:
 • nesmí porušovat autorská práva a práva k ochranné známce či obchodnímu jménu,
 • nesmí obsahovat osobní informace o jiných osobách bez jejich souhlasu a musí splňovat všechny obecná nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • jelikož portál je dostupný všem bez rozdílu, charakter souborů nesmí být omezen pro osoby starší 18 let (pornografický materiál)
 • zaslané materiály nesmí obsahovat škodlivé soubory

3.3 Poskytovatel není povinen publikovat každý soubor nahraný uživatelem, je oprávněn ho zveřejnit na libovolném webu (portálu), který provozovatel provozuje či vlastní.

3.4 V případě, že si je provozovatel vědom protiprávního obsahu, musí učinit kroky vedoucí k odstranění této závady (například smazáním materiálu). Poskytovatel však nemá povinnost průběžně sledovat uživatelský obsah a aktivně ověřovat zákonnost jednání uživatelů. Uživatelé a návštěvníci mají možnost na jakékoliv porušení práv upozornit, k tomuto účelu lze využít nahlašovací formulář [zde].

 

4. VIP členství (na webu vip.studijni-svet.cz)

4.1 Návštěvníci portálu Studijni-svet.cz mají možnost získat vstup do speciální sekce s omezeným přístupem, kde je umožněno neomezeně stahovat studijní materiály (dále jen „VIP členství“). Toto VIP členství je udělováno Poskytovatelem dobrovolně jako poděkování za podporu webu, nevzniká na něj žádný právní ani jiný nárok.

4.2 K umožnění získání VIP členství je nejprve nutná registrace účtu na webu vip.studijni-svet.cz, což umožňuje budoucí navýšení jeho úrovně na VIP členství. Všechny úrovně členství jsou vázány na zaregistrovaný účet s danou zaregistrovanou e-mailovou adresou, která slouží zároveň jako identifikátor. Členství není možné převádět na jiné e-mailové adresy.

4.3 Členství a VIP členství slouží výhradně osobě, která provedla registraci a je určeno pouze pro osobní a nekomerční využití. Je výslovně zakázáno sdílet či jakkoliv reprodukovat obsah Studijni-svet.cz či jiných spřízněných webových stránek. Také je výslovně zakázáno sdílet přístupové údaje k účtu. V případě porušení tohoto bodu či jeho části, nese uživatel (člen) přímou odpovědnost za případné škody vzniklé provozovateli jeho jednáním a provozovatel má zároveň nárok na okamžité zrušení účtu člena, který porušil tyto Podmínky používání.

4.4 Účet a související členství je z důvodu ochrany zneužití účtu omezeno na používání na 3 IP adresy (IPv4). Standardně je tedy možné využívat účet na libovolném počtu zařízení, nicméně pouze v rámci 3 různých připojení k internetové síti (například domov, chata a mobil). V případě překročení tohoto limitu bude účet automaticky dočasně zablokován. V případě, že po opětovné aktivaci účtu dojde k opakovanému překročení počtu připojení z různých IP adres, bude situace považována za porušení bodu 5.2 Obchodních podmínek.

4.5 Svůj účet na vip.studijni-svet.cz můžete kdykoliv zrušit. Zrušením účtu zaniká i související členství dle aktuální úrovně. Pro toto zrušení účtu a členství je nutné napsat žádost na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech na spřízněných webových stránkách nebo na e-mailovou adresu, ze které přišlo potvrzení o založení účtu.

4.6 Provozovatel webu (Poskytovatel) má právo účet bez náhrady zrušit. U standardního členství kdykoliv, u VIP členství po 12 měsících od navýšení úrovně. Provozovatel může zrušit účet s VIP členstvím i dříve, než za 12 měsíců, v tomto případě však musí vrátit všechno získané plnění vedoucí k navýšení oprávnění daného účtu (například v případě získání textu ke zveřejnění na stránkách Poskytovatele, musí tento text z webových stránek smazat).

4.7 Bez náhrady může být uživateli (členovi) zrušen jakýkoliv účet zcela bez náhrady, pokud porušil jakýkoliv bod obchodní podmínek, především v této části 5. Účet může být bez náhrady zrušen také v případě ukončení provozu stránek Studijni-svet.cz či souvisejících webových stránek Poskytovatele.

 

5. Nákup, platba a dodání online kurzů

5.1 Platbu za online kurz je možné provést pouze bezhotovostně dle aktuálně dostupných platebních metod v pokladně na webu. Všechny platební metody jsou pro zákazníky zdarma.

5.2 Po obdržení platby dojde k uzavření smlouvy a uživatel získá okamžitý přístup do placené části objednaného kurzu po sjednanou dobu. Dodání kurzu je tedy online v nehmotné podobě a je taktéž zdarma. Licence kurzů jsou standardně časově omezeny na 2 roky, provozovatel je tedy oprávněn přístup odebrat nebo kurz zcela smazat po 24 měsících.

5.3 Platba za online kurz probíhá vždy na účet Poskytovatele. Lektor má v případě sjednané Smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Lektorem a Poskytovatelem před začátkem spolupráce nárok na vzájemně sjednanou provizi.

5.4 Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost Comgate a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz, konkrétně www.comgate.cz/platebni-brana.

5.5 Postup pro jednotlivé platby najdete na následujících odkazech:

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Comgate, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267.

 

6. Vrácení zboží (online kurzu)

6.1 Vzhledem k povaze Zboží (digitální produkt čistě v nehmotné podobě poskytovaný online) a s odsouhlaseným okamžitým plněním po přijetí platby, není tuto službu možné vrátit. O této skutečnosti je zákazník také předem informován před nákupem kurzu.

6.2 V případě, že produkt (kurz) neodpovídal popisu nebo byl částečně či plně nefunkční, má Uživatel právo na odstoupení od smlouvy či slevy z kupní ceny, kterého může využít písemným kontaktováním Provozovatele buď poštou (adresa uvedená v bodě 1.1 těchto OP ) nebo elektronicky na adrese admin<zavi>studijni-svet.cz.

 

7. Práva a povinnosti poskytovatele

7.1 Poskytovatel, jelikož není autorem zveřejněného jakéhokoliv obsahu, není zodpovědný za spolehlivost, aktuálnost či pravdivost obsahu a nezaručuje uživatelům ani lektorům jakýkoliv úspěch spojený s využitím služeb poskytovatele. Také nezodpovídá, že tyto materiály jsou v souladu s právními předpisy.

7.2 V případě využití zcela externího obsahu dostupném prostřednictvím internetové sítě, provozovatel nekontroluje a správnost či dostupnost v průběhu času. Uživatel využívá tyto materiály na své vlastní riziko.

7.3 Poskytovatel má právo měnit obsah kurzů, rozsah a funkčnost kurzů. O těchto změnách není povinen nijak informovat a nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z těchto změn. V případě významného zkrácení kurzu má právo uživatel požadovat vrácení poměrné částky do 1 měsíce od zakoupení kurzu.

7.4 Poskytovatel nezaručuje 100 % dostupnost a plnou funkčnost všech služeb a neodpovídá za jakoukoli vzniklou škodu způsobenou využíváním jeho služeb. V případě významnému omezení funkčnosti a dostupnosti pod 50 % během prvního měsíce používání kurzu, má právo uživatel požadovat vrácení poměrné částky do 1 měsíce od zakoupení kurzu.

7.5 Poskytovatel není zodpovědný za ztrátu či zapomenutí přihlašovacích údajů uživatele a nemožnosti přihlášení se do kurzu. Uživateli nevzniká právo na nové přihlašovací údaje.

7.6 Na veškeré online kurzy a dostupné materiály se vztahuje Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Obsah publikovaný na webových stránkách provozovatele je určený pouze k osobnímu užití, poskytování třetím osobám je považováno za porušení práva (trestný čin) a poskytovatel má právo na náhradu vzniklé škody a zároveň zablokování účtu uživatele bez ohledu na objednané a zaplacené kurzy.

 

8. Mimosoudní řešení sporů

8.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (sídlo Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, web https://adr.coi.cz/cs). Evropské spotřebitelské centrum ČR (sídlo Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

8.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě platného živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto podmínky vycházejí z Právního řádu ČR. Jsou v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění) a s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti)

9.2 Lektoři mají možnost kdykoliv smazat svůj kurz z portálu. Přístup do placené části kurzu však zůstane uživatelům, kteří za kurz zaplatili.

9.3 Uživatelé jsou oprávněni odškodnit poskytovatele za veškerou škodu, která mu vznikne porušením těchto podmínek ze strany uživatele.

Právní vztahy mezi Kupujícím (Uživatelem) a Prodávajícím (Poskytovatelem) se při nákupu řídí těmito OP a českým právním řádem. Pokud se jakékoliv ustanovení obsažené v těchto OP stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto OP. Poskytovatel má právo kdykoli změnit znění těchto podmínek. Tyto OP Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Tyto OP nabývají účinnosti dne 1.4. 2022