Litosféra – maturitní otázka ze zeměpisu

 

Otázka: Litosféra

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): klarracervena<>icloud.com

 

LITOSFÉRA

= zemská kůra, vrchní vrstvy zemského pláště

 • část krajinné sféry
 • pevný, horninový obal Země

 

ZEMSKÁ KŮRA

 • zemská kůra je objektem geografie
 • oddělena od pláště Mohorovičičovou plochou diskontinuity
 • proměnlivá mocnost ( hlubiny oceánu 6 km, kontinenty 30 – 40 km, hory až 80 km )
 • hustota zemské kůry je 3 kg/m
 • jádra pevnin se nazývají štíty (zbytky prakontinentu)
 • složení zemské kůry
  • kyslík, křemík, hliník, nerosty (oxidy a křemičitany)
  • minerály (nerosty), křemen, slída
  • minerály se spojují a vytvářejí horniny (hornin je v zemské kůře nejvíce)
  • horniny (jednominerálové, víceminerálové)
 • dělení hornin
  • vyvřelé (magmatické)
   • vznikají krystalizací a tuhnutím magmatu
  • přeměněné (metamorfované)
   • vznikají přeměnou vyvřelých nebo usazených hornin
   • vlivem vysokých tlaků a teplot (mramor- metamorfóza vápence)
  • usazené (sedimenty)
   • vznikají rozkladem a následným usazováním
   • usadí se buď v místě rozkladu nebo jinde -> dojde k transportu a tam se usadí, sedimenty transportuje – voda, vítr, ledovec, mořské proudy (vápenec, pískovec, slepenec)
   • usazenin do 5% tvoří většinu zemského povrchu
  • dělení
   • pevninská zemská kůra
    • 3 vrstvy
    • na povrchu vrstva sedimentální, uprostřed žulová (granitická), dole je nejtlustší čedičová (bazaltová vrstva)
    • mocnost 20 – 80 km
    • tvoří asi 64% celkového objemu kůry
   • oceánská zemská kůra
    • 3 vrstvy
    • na povrchu je sedimantální vrstva, uprostřed vrstva sedimentů, do kterých pronikly čediče, dole je čedičová vrstva
    • mocnost 6 – 15 km
    • tvoří asi 21% celkového objemu kůry
   • přechodná zemská kůra
    • 2 vrstvy
    • tenká vrstva sedimentů, čedičová vrstva
    • kůra pohyblivých částí povrchu
    • tvoří asi 15% celkového objemu kůry

 

 • dna oceánů jsou tvořena na okrajích pevninskou kůrou, která se mírně svažuje a tvoří pevninský šelf
 • šelf přechází ve svah, který klesá do hloubky 1500 m
 • největší část dna zaujímají oceánské pánve, které se rozkládají v hloubkách 3000 – 6000 m
 • nejdelším horským systémem na Zemi je Středoatlantský hřbet
 • nejhlubší místa pánví jsou hlubokomořské příkopy
  • Mariánský příkop v Tichém oceánu ( 11 034 m )

 

ZEMSKÝ PLÁŠŤ

 • 3 části ( svrchní, střední a spodní )
 • tvoří obal jádra
 • nachází se v něm křemičitany, oxid železa, oxid hořčíku, sulfidy železa a dalších kovů
 • hustota se s hloubkou zvyšuje

 

ZEMSKÉ JÁDRO

 • od hloubky 2900 km do středu Země – 6378 km
 • železo s příměsí niklu
 • hustota se s hloubkou zvyšuje
 • pozvolný rozpad hornin na menší částečky

 

LITOSFÉRICKÉ DESKY

= obsahují kontinentální i oceánskou kůru

 • největší mocnost je pod kontinenty, v oblasti pohoří
 • nejmenší mocnost je v oblasti oceánských pánví
 • hlavní litosférické desky: Severoamerická, Euroasijská, Africká, Jihoamerická, Indicko – Australská, Antarktická, Tichooceánská, Nazca
 • desky se pohybují po astenosféře ( plastický podklad )
 • pohyby způsobují konvenční proudy ( proudy způsobené tepelnými rozdíly mezi různými částmi astenosféry
 • pohyby desek
  • podél sebe
   • zlom v San Andreas v Kalifornii
  • od sebe ( divergence )
   • Velké riftové údolí ( Afrika )
  • proti sobě ( konvergence )
   • Himaláje ( střet euroasijské a indické )
  • pohyby mají vliv na utváření reliéfu – horotvorná činnost (hory), pevninotvorná činnost, zemětřesná a sopečná činnost
 • pochody
  • horotvorná činnost
   • vznik v místě střetu desek
   • vrstvy sedimentů se prohýbají v tzv. vrásy ( vlnovité útvary horní části litosféry )
   • při velkém tlaku vrásy vytvoří nakupením na sebe vrásové příkopy
   • v místech, kde se vrstvy poruší, vznikají zlomy
   • části litosféry omezené zlomy se nazývají kry -> vznik kerných a vrasových pohoří
  • vulkanismus
   • vulkán = sopka
   • místo, kde dochází k výlevu magmatu, úniku par atd.
   • žhavé magma vytékající z kráteru je láva
   • většina sopek je na dně oceánů
   • v Evropě je nejznámější Etna v Itálii

 

 • vyhaslé sopky – někdy chrlila a už nebude
 • spící sopky – nechrlí a v budoucnu budou
 • činné sopky – aktivní sopky
 • zemětřesení
  • jev, kdy dochází k otřesům země
  • příčinou je náhlé uvolnění energie v zemském nitru
  • místo, kde zemětřesení vzniká je hypocentrum
  • nejbližší místo na povrchu nad hypocentrem je epicentrum
  • oblasti častých otřesů tvoří zemětřesná pásma ( jsou podél hranic desek )
   • hlavní zem. pásma – Japonsko, Jižní Amerika
  • 3 typy zem. vln
   • P ( nejmíň ničivá, kmitají k epicentru )
   • S ( kmitají kolmo k epicentru )
   • L ( nejničivější )

 

VZNIK PEVNIN A OCEÁNŮ

 • před 570 miliony let ( prahory )existoval jeden kontinent Pangea a jeden oceán Panthalasa
 • před 250 miliony let ( prvohory )se Pangea začal trhat na dva celky – Laurasie ( na severu ) a Gondwana ( na jihu )
 • oba kontinenty od sebe oddělovalo moře Tethys
 • v průběhu prvohor a druhohor vznikly dnešní kontinenty
 • z Laurásie vznikla Severní Amerika a Eurasie
 • z Gondwany vznikla Jižní Amerika a Afrika, Austrálie, Antarktida
 • součástí Gondwany byly poloostrovy Arabský a Přední Indie (oddělily se a spojily se s Asie -> výška Himalájí )
 • kontinenty se stále pohybují, Evropa a Afrika se přibližují (asi 1cm za rok), Amerika a Evropa se oddalují (asi 1cm za rok)
 • pohyb kontinentů je nekonečný a velmi pomalý

 

GEORELIÉF

 • tvoří povrch zemské kůry
 • je plochou styku litosféry s atmosférou, pedosférou a hydrosférou
 • část georeliéfu, která je na dně, se nazývá podmořský georeliéf
 • pevninský georeliéf je tvořen nížinami ( do 200 m.n.m., zaujímají 1/3 ) a vysočinami ( nad 200 m.n.m. )
 • morfologické typy georeliéfu
  • určují se podle relativního výškového rozdílu mezi nejvýš a nejníž položenou částí reliéfu v metrech na určité ploše
  • roviny ( do 30 m )
  • pahorkatiny ( od 30 m do 150 m )
  • vrchoviny ( od 150 m do 300 m )
  • hornatiny ( od 300 m do 600 m )
  • velehornatiny ( nad 600 m )
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!