Management – maturitní otázka

 

   Otázka:  Management

   Předmět: Ekonomie a management

   Přidal(a): Monika

 

 

 

 

Řízením (managementem) rozumíme usměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny všechny činnosti a bylo dosaženo danných cílů. Slovem management nebo vedení je také přenešeně označovaná skupina řídících pracovníků.

 

Obvykle rozlišujeme řízení:

 • Koncepční – dlouhodobé – na několik let. Zabývá se tím, jaké statky a služby budeme produkovat, v jakém rozsahu, kde budeme působit atd.
 • Operativní – krátkodobé – každodenní, týdenní, měsíční, čtvrtletní. Je konkrétní, stanovuje npř. Velikost výroby v daném měsíci, přijetí pracovníka, změny cen, zadání reklamní kampaně.

 

Řídící činnosti :

 1. Plánování
 2. Organizování
 3. Vedení lidí , motivace
 4. Kontrola

 

Plánování znamená vytyčit cíle a stanovit cesty a prostředky k jejich dosažení. Pokud si podnikatel ve svém záměru klade vyšší cíle, než je stánek s občerstvením, pokud jde o podnikání ve velkém rozsahu, pak by měl mít vizi na několik příštích let určující, co je posláním jeho korporace. Z této vize pak vycházejí plány, které lze sestavovat na různě dlouhou dobu:

 • Strategické plány – jde o dlouhodobé plány, které stanoví směry rozvoje, npř. Zda automobilka bude rozšiřovat svou činnost do dalších zemí či zda nerozšíří svou činnost o motocykly atd. Doba, na kterou se sestavují, záleží na rychlosti inovačního procesu v daném oboru, npř. V automobilovém průmyslu jsou to asi dva roky, v energetice zhruba pět let.
 • Taktické plány – sestavují se na jeden rok či více let. Typický je plán prodeje, výroby, nákupu, potřeby zaměstnanců atd.
 • Operativní plány – vztahují se k měsícům, týdnům, snům. Stanovují jednotlivým častem firmy konkrétní úkoly. Například, že příští měsíc bude vyrobeno 250 stolů a 1000 židlí.

 

Organizování

Při organizování určujeme:

 • vnitřní členění korporace – větší korporace bývají rozděleny na organizační stupně, které si můžeme představit jako samostatné jednotky.

Korporace produkuje ucelený výrobní program. Jednotlivé výrobky mohou produkovat menší organizační jednotky – divize,vprovozy atd., případně vyrábějí jednotlivé součásti.

Dílna se skládá z jednotlivých pracovišť (npr. Lakovna, balírna), kde zaměstnanci vykonávají přidělený díl práce.

Činnosti jsou organizovány podle svého obsahu (výroba, prodej, personální záležitosti). Typickým projevem je rozčlenění korporace na odborné úseky, které se pak mohou dále členit na menší útvary – odbory, oddělení, kanceláře apod.

Typickými úseky bývají technický, výrobní a ekonomicky. Další úseky se zabývají nákupem, marketingem, prodejem, personální činností.

 • průběh činností – jaké se budou uskutečňovat, kdy, kdo je uskuteční

 

Vedení a motivace lidí

Tato složka řízení směřuje k upllatňování vhodných stimulů tak, aby jednání lidí bylo usměrněno žádoucím způsobem. Jinak řečeno, motivace využíváme vedení lidí

 • Pozitivní motivace vytváří příznivý postoj k úkolům, dává pocit dobře vykonané práce. Může být účinnější než motivace negativní. Vede zaměstnance k tomu, aby se sám práci důkladně věnoval a zdokonaloval její provádění.
 • Negativní motivace spočívá především v obavách před hrozbami a tresty. Vyskytuje se častěji u prácí netvůrčích, monotónních a u zaměstnanců s nepříliš dobrými vztaky k práci.

Na motivy působíme pomocí podnětů. Hmotné podněty představují mzda, peněžité a věcné odměny a na druhé straně pokuty, srážky ze mzdy. Podněty morální působí na naši psychiku, jde o pochvaly, diplomy, vyznamenání nebo naopak o důtky, pokárání apod.

 

Kontrola zjišťuje skutečný stav a porovnává ho se stavem plánovaným (příp. Žádoucím), npř zjišťuje velikost prodeje a porovnává ho s plánem prodeje, ověřuje dodržení norem, pracovní doby, splnění příkazu

Pokud se skutečnost odchyluje od předpokladu, musí být zjištěny příčiny a přijatá příslušná opatření.

Pokud zjistíme, že jsme nereálně stanovili plán, musíme jej příště snížit. Jestliže nevyhovuje organizace činnosti, musíme provést organizační změny. Pokud zaměstnanci nepracovali dostatečně usilovně, upravíme motivaci.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy