Metody psychologie – maturitní otázka

právo

 

   Otázka: Metody psychologie

   Předmět: Společenské vědy, Psychologie

   Přidal(a): Jarunka

 

Hlavní metody psychologie:

 • A) Metody psychologického výzkumu
 • B) Psychologické diagnostické (vyšetřovací) metody

 

Metody psychologického výzkumu:

 • Experiment
  • Zkoumá psychické jevy v uměle vytvořených podmínkách.
  • Experiment přirozený – aplikuje se v přirozených životních podmínkách
  • Experiment laboratorní – probíhá v uměle vytvořeném prostředí, zaměřuje se např. na paměť, vnímání, pozornost aj.
 • Pozorování
  • Pozorovatel nezasahuje do činnosti pozorovaných. Nesmí do pozorování promítat vlastní přání nebo osobní zvláštnosti. Pozorování musí být soustavné, plánovité, cílevědomé = vedou se přesné záznamy. Při pozorování pozor na ochranu osobnosti.
  • Pozorovaný může být:
   • přímé – kdy sledovaný jedinec nebo skupina o sledování ví
   • nepřímé – pokud sledovaný neví o pozorování (film, fotografie)
 • Rozhovor
  • přímý kontakt s klientem, můžeme sledovat i neverbální projevy, reakci klienta na dotaz
  • Rozhovor může být:
   • standardizovaný – přes stanovené formulace otázek, v určeném pořadí
   • nestandardizovaný – otázky promyšlené, určen cíl rozhovoru, pořadí otázek ale záleží na tazateli
 • Dotazník
  • soustava standardizovaných otázek v podobě tištěného dotazníku, určen k hromadnému zkoumání
  • Dotazník může být:
   •  otevřený – volné povídání
   • uzavřený – volí se z několika odpovědí např. Ano / Ne, nevýhodou je snaha dotazovaného jevit se v lepším světle
 • Anamnéza
  • na základě rekonstrukce životopisu pomocí otázek se zjišťují podmínky a okolnosti vývoje jednotlivce, jeho dosavad psychický vývoj, životní prostředí a psychický stav. Anamnéza může být např. rodinná, osobní, zdravotnická, sociální.

 

Psychologické diagnostické metody:

 • Jsou určeny pro poznávání osobnosti, především pro praktické účely.
 • výkonové testy
  • výsledky jednotlivých osob jsou srovnávány
  • testy inteligence
  • testy speciálních schopností, např. paměť
 • testy osobnosti
  • dotazníky
  • testy temperamentu
  • projektivní testy

 

Význam psychologie pro práci ZA

 • učíme se, jak vést rozhovor, jak si připravit prostředí, otázky, jaká by měla být struktura rozhovoru, jak vystupovat, čeho si všímat, které důležité informace získáváme z neverbálních projevů
 • využíváme posuzování pacienta, jeho povahových vlastností, temperamentu, schopnosti se odhadu, jak bude zvládat náročnou situaci spojenou s nemocí, na základě toho volíme vhodný přístup k nemocnému a snažíme se jej motivovat ke spolupráci
 • využíváme psychologii k sebepoznání a sebehodnocení
 • poznáváme, jaká by měla osobnost sestry být a které vlastnosti bychom měli cíleně rozvíjet
 • učíme se, jak přistupovat k lidem s různým typem postižení, vyznání a národností
 • využití ontogenetické psychologie k posouzení psychomotorického vývoje dítšte a využíváme ji i v komunikaci s nemocným v různých věkových skupinách
 • učí nás, jak jednat s lidmi a jak před nimi vystupovat
 • sestra by měla poskytnout základní psychoterapeutickou pomoc nemocnm i jeho blízkým, zvláště když pacientův stav není nejlepší
 • učí nás, jak zvládnout strach nemocného z pobytu v nemocnici, strach z bolesti, léčby, vyšetření
 • učíme se, jak jednat s umírajícím nebo s těžce nemocným
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!