Metody sociologického výzkumu (kvantitativní, kvalitativní)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

společenské vědy

 

Otázka: Metody sociologického výzkumu (kvantitativní, kvalitativní)

Předmět: Společenské vědy, Sociologie

Přidal(a):

 

Metody sociologického výzkumu

 • sociologický výzkum se snaží popsat, vysvětlit a předpovědět sociální život jedinců, skupin a společností

 

Ke zkoumání sociálních a sociologických problémů využívá sociologie dvě základní výzkumné strategie:

1) Kvantitativní výzkum

 • Omezený rozsah informací o mnoha jedincích
 • Redukce počtu pozorovaných proměnných a počtu sledovaných vztahů mezi těmito proměnnými
 • Snadné zobecnění na celou populaci, omezená validita výsledků

2) Kvalitativní výzkum

 • Mnoho informací o malém počtu jedinců
 • Redukce počtu sledovaných jedinců
 • Obtížné zobecnění na celou populaci, vysoká validita výsledků

V praxi se oba typy kombinují a doplňují

 

Kvantitativní výzkum

 • Testuje pravdivost a nepravdivost dopředu vytvořených hypotéz (předpokladů) na velkém vzorku respondentů (tázaných)
 • Výzkum musí obsahovat základní parametry populace, jako jsou pohlaví, věk, vzdělání apod.
 • Např. analýza návštěvnosti, spokojenost zákazníků, předvolební výzkumy apod.

 

Techniky sběru dat:

 • Dotazník = respondenti odpovídají písemně na otázky v tištěném formuláři, otevřené x zavřené otázky – viz příloha č. 1
 • Standardizovaný rozhovor = informace získávány prostřednictvím přímého kontaktu tazatele a respondenta a jsou tazatelem zaznamenávány do připravených formulářů
 • Přímé pozorování = plánované sledování vybraných jevů a jejich následné třídění
 • Obsahová analýza = rozbor textů nevytvořených za účelem výzkumu, data jsou systematicky sledována a klasifikována (např. video nebo noviny)

 

Kvalitativní výzkum

 • Studuje významy, které lidé přisuzují svému jednání, okolí a událostem, jak vnímají a interpretují svět
 • Poznatky bývají bohatší a více zohledňují specifickou povahu zkoumané skupiny, avšak jejich platnost je omezená
 • Mohou být využity pro formulaci hypotéz, jejichž pravdivost může být testována v kvantitativním výzkumu
 • Např. Proč lidé pijí alkohol

 

Techniky sběru dat:

 • Zúčastněné pozorování = výzkumník se podílí na životě zkoumané skupiny, tzv. terénní poznámky
 • Nestandardizovaný rozhovor = není předem daný dotazník, existuje pouze obecný plán komunikace mezi tazatelem a dotazovaným
 • Analýza osobních dokumentů = zdrojem dat jsou deníky, dopisy, fotografie apod. ze života zkoumaných osob