Mikroekonomie – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Mikroekonomie

Předmět: Společenské vědy, Ekonomie

Přidal(a): Eluchaa

 

Zkoumá jednotlivé ekonomické subjekty, jejich vzájemné ovlivňování a tržní mechanismus – popisuje zákony fungování trhu (nabídka, poptávka a konkurence)

 

Potřeby, statky a vzácnost, náklady

POTŘEBY

 • Subjektivně pociťovaný nedostatek něčeho pro člověka důležitého
 • MASLOWA PYRAMIDA POTŘEB (O3)
 • Uspokojení pomocí statků a služeb

STATKY

 • Cokoliv, co je užitečné a co je současně vzácné (zboží, práva, služby)
 • VZÁCNÝ STATEK
  • Není přístupný všem a je často výsledkem lidské činnosti (dům nebo automobil)
 • VOLNÝ STATEK
  • Dostupné v neomezeném množství, většinou k dispozici v přírodě
 • SLUŽBY
  • Zvláštní druh statku, který nemá materializovanou podobu
  • VĚCNÉ = zaměřené na obnovu statků (opravny)
  • OSOBNÍ = zaměřené na člověka (kadeřnictví, divadlo)

VZÁCNOST

 • Omezenost + užitečnost (subjektivní)
 • Zákon vzácnosti = co nemůžeme mít kdykoliv v daný moment v jakémkoliv množství, je vzácné

NÁKLADY

 • Náklady potřebné k zajištění výroby, zpravidla jednoho kusu

 

Hospodářský proces, role státu v ekonomice

HOSPODÁŘSKÝ PROCES

 • Koloběh ekonomických činností, které zahrnují fázi výroby, rozdělení, směny a spotřeby
 • VÝROBA = člověk přetváří přírodu ve statky
  • Vstupy = výrobní činitelé = statky a služby, které jsou používány při výrobních procesech => práce, půda, kapitál
  • Výstupy = výrobky a služby neboli produkce, které se výrobci snaží maximalizovat (co nejmenší vstupy -> co největší výstup)
 • SPOTŘEBA = proces uspokojení potřeb
  • SPOTŘEBA KONEČNÁ = spotřeba spotřebitelů, domácností
   • Jednorázová – okamžitě spotřebováno (jídlo)
   • Dlouhodobá – používáno delší dobu (auto)
  • SPOTŘEBA VÝROBNÍ = spotřeba firem
   • Jednorázová (mouka)
   • Dlouhodobá (pec)

 

ROLE STÁTU V EKONOMICE

 • Vstupuje do ekonomiky s cílem ovlivňovat ji tak, aby byly naplňovány i jiné cíle (např. ochrana životního prostředí)
 • Vystupuje nejen podobně jako domácnost, ale i jako firma (vyrábí i kupuje statky)
 • Právní základ pro fungování ekonomiky

 

Směna, druhy směny, Význam cen

Peníze jsou zvláštním druhem ekonomického statku, který je všeobecně přijímán např. pro placení zboží služeb, mzdy nebo při úhradě dluhu

 • FUNKCE:
  • Funkce prostředku a směny
  • Funkce zúčtovací jednotky
  • Funkce uchovatele hodnoty
 • VLASTNOSTI:
  • Dělitelné, stejnorodé, trvanlivé, velká hodnota, přenositelné
 • DRUHY:
  • Hotovostní = bankovky a mince (oběživo)
  • Bezhotovostní = zápisy na bankovních účtech (depozita)
 • VALUTY = peněžní prostředky cizí měny v hotovosti, dražší než devízy
 • DEVÍZY = cizí měna v bezhotovostní podobě (cenné papíry)
 • MĚNA = peníze určitého státu
 • MĚNOVÝ KURZ = porovnává hodnoty jednotlivých měn, sleduje ho ČNB

 

CENNÉ PAPÍRY

 • Je dokument spojený s určitým nárokem vlastníka
 • ZBOŽOVÉ CENNÉ PAPÍRY = udávají, komu patří určité zboží
 • CENNÉ PAPÍRY PENĚŽNÍHO TRHU = ztělesňují krátkodobé pohledávky (směnky, šeky)
 • CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU = mají splatnost delší než jeden rok a buď představují právo na část majetku vystavovatele

 

Ekonomické systémy, role malých ekonomických subjektů

EKONOMICKÉ OTÁZKY

 • CO? = jaké výrobky budeme vyrábět
 • JAK? = jakým způsobem, jakou technologií a z jakých surovin a materiálů
 • KOMU PRODAT? = zjistit, kdo výrobky potřebuje, kdo je spotřebuje
 • ZA KOLIK? = poměr mezi směnovanými statky

 

EKONOMICKÉ SYSTÉMY

 • ZVYKOVÝ = výměnný obchod, pro přežití, založeno na tradici a zvyku (ústní dohoda)
 • CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÝ = příkazový, řízení celého ekonomického života centrální autoritou (diktátor) pomocí centrálního plánu, který odpovídá na základní ekonomické otázky
 • TRŽNÍ = princip nabídka – poptávka, v čistém tržním systému se nezapojuje stát, abstraktní situace, kapitalismus, stát nemůže přerozdělovat
 • SMÍŠENÝ SYSTÉM = tržní systém se zásahy státu (stanovení minimální mzdy)

 

Trh, nabídka a poptávka a faktory, které je ovlivňují

TRH

 • Místo, kde se setkává nabídka a poptávka
 • Dělení:
  • TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ = nabídka výrobních faktorů a poptávka po nich
  • TRH PENĚZ = nabídka a poptávka po penězích
  • TRH ZBOŽÍ A SLUŽEB = nabídka a poptávka po zboží a službách
 • Dle velikosti:
  • MÍSTNÍ = ve městě, okresu
  • NÁRODNÍ = ve státním celku
  • SVĚTOVÝ = propojení všech národních trhů
 • Dle množství druhů zboží:
  • DÍLČÍ = 1 druh zboží
  • AGREGÁTNÍ = trh veškerého zboží

 

POPTÁVKA

 • Množství zboží, které jsou kupující ochotni zakoupit za danou cenu (množství -> cena)
 • Zákon klesající poptávky (s růstem ceny klesá zájem o množství zboží)
 • FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POPTÁVKU:
  • Změny cen jiného zboží
   • KOMPLEMENTY = zboží, které je spojeno s nákupem sledovaného zboží (auto-benzín)
   • SUBSTITUTY = zboží, které nahrazuje sledované zboží (maso)
  • Změna výše důchodu = se zavedením příjmů roste poptávka a mění se její struktura
  • Změna v preferencích populace = změny v potřebách, v módě

 

NABÍDKA

 • Množství zboží, které jsou nabízející ochotni prodat za určitou cenu
 • Zákon rostoucí nabídky (s růstem množství zboží roste i jeho cena)
 • FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ NABÍDKU
  • Změna cen nákladů na výrobu (suroviny, energie)
  • Ceny substitutů = výrobků, které mohou nabízený produkt nahradit
  • Změny výrobních podmínek = vliv počasí na nabídku zemědělských produktů

 

Struktura trhu, monopol, oligopol, dokonalá konkurence, selhání trhu

KONKURENCE

 • Hospodářská soutěž, rivalita mezi subjekty, které se střetávají na trzích
 • PODLE POSTAVENÍ VÝROBCŮ NA TRHU
  • DOKONALÁ
   • Na trhu je mnoho malých firem, snadný vstup a výstup z odvětví
   • Výrobek je stejnorodý => spotřebiteli je jedno, od koho výrobek pořídí
   • NEEXISTUJE
  • NEDOKONALÁ
   • MONOPOL (úplný, čistý)
    • Přesný opak dokonalé konkurence
    • Pouze 1 velká firma na trhu, která dodává celou produkci odvětví, má kontrolu nad cenou
    • V minulosti ČD, Česká pošta
   • OLIGOPOL
    • Malý počet firem, některé mohou ovlivnit cenu
    • Výrobek může být stejnorodý i diferencovaný (Coca Cola, Pepsi, Kofola)
    • KARTEL = sdružení několika firem, postupují ve shodě za cílem maximalizovat svůj zisk; dohodnou se na minimální ceně zboží
   • MONOPOL
    • Má plnou kontrolu nad prodejní cenou (Andrej Babiš)
 • PODLE METODY KONKURENČNÍHO BOJE
  • NECENOVÁ = zlepšování kvality, reklamní kampaně
  • CENOVÁ = snižování prodejní ceny => nárůst poptávky

 

TRŽNÍ SELHÁNÍ

 • Situace, kdy trh není schopen efektivně plnit svou úlohu

 

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ČR

 • Snaží se zařídit spravedlivé fungování trhu, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže
 • Řízen předsedou jmenovaným prezidentem
 • Snaží se zabránit kartelovým dohodám


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy