Obec a obecní samospráva

 

Otázka: Správa školství a kultury

Předmět: Veřejná správa

Přidal(a): YOUREWELCOME

 

Obsah

 • charakteristika obce
 • členění obcí
 • působnost obce
 • orgány obce
 • majetek obce a hospodaření s majetkem

 

Charakteristika obce

 • = základní článek územní samosprávy, je samostatným právním subjektem, je základním správním celkem, je reprezentantem veřejných zájmů a zájmů občanů, je nositelem veřejné moci
 • je zřizovatelem:obecní policie (starosta v čele), neziskových organizací (školka), obecních podniků (dopravní, svoz odpadu),
 • obec je vlastníkem majetku movitého a nemovitého,
 • správcem obecních a veřejných záležitostí,
 • vydavatelem závazných právních norem (vyhlášky, nařízení – v přenesené působnosti).
 • stát nemůže zasahovat do její suverenity

 

Znaky obce

 • území
 • obyvatelstvo
 • moc

 

Členění obcí

 • Obec
  • =základní jednotka státu
 • Městys
  • historický titul
 • Město
  • alespoň 3000 obyvatel, odsouhlaseno poslaneckou sněmovnou
  • v čele starosta
 • Statutární město
  • může vytvářet části a obvody
  • v čele je primátor
  • magistrát
  • nejstarším statutárním městem je Liberec
  • !Praha – neřídí se zákonem o obcích, ale zákonem o hlavním městě Praze!

 

Působnost obce

 • Přenesená
  • plní povinnosti svěřené státem
 • Samostatná
  • obec spravuje vlastní záležitosti týkající se rozvoje obce

 

Orgány obce

 • Zastupitelstvo
  • členi zastupitelstva jsou zvolení zástupci jednotlivých politických stran
  • členové ze svých řad volí obecní radu a starostu/primátora
  • stanovuje program rozvoje rozpočtových a příspěvkových organizací
  • schvaluje: čestné občanství, obecně závazné vyhlášky, nabytí a převod majetku obce
  • zřizuje výbory – > finanční a kontrolní
 • Rada
  • podřízena obecnímu zastupitelstvu, předkládá zprávy o své činnosti
  • tvoří maximálně třetinu počtu zastupitelstva
  • zřizuje komise, ty jsou poradními orgány (např. o kulturní, dopravní, školská, práce s dětmi a další.
  • Projednává a vykonává činnosti:
   • zabezpečuje hospodaření obce
   • řídí činnosti komisí
   • kontroluje činnosti orgánů, které obecní rada zřídila
   • projednává připomínky a petice občanů.
 • Starosta
  • je představitelem obce
  • zastupuje obec navenek
  • je odpovědný zastupitelstvu obce
  • řídí jednání obecního zastupitelstva
  • řídí schůze obecní rady
  • může pozastavit usnesení obecní rady
  • podepisuje obecní vyhlášky
  • je v čele městské policie
 • Obecní/ Městský/ úřad
  • v čele je tajemník, ten:
   • jmenován starostou
   • řídí administrativní aparát obecního úřadu a plní funkci statutárního zaměstnavatele
   • zúčastňuje se zasedání obecní rady a zasedání zastupitelstva
   • je odpovědný starostovi obce
   • jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu schvaluje ředitel krajského úřadu
 • odbory obce -> správní, finanční, odbor výstavby a životního prostředí, Odbor správy majetku

 

Majetek obce a hospodaření s majetkem

 • majetek je jeden z předpokladů existence územní samosprávy
 • obec vlastní a spravuje movitý a nemovitý majetek
 • o způsobu hospodaření s majetkem rozhodují orgány obce
 • obec má právo vstupovat do smluvních právních vztahů, může věci a majetek prodávat, pronajímat, vkládat majetek do organizací, s majetkem může podnikat a ručit.
 • majetek obce musí být řádně evidován, využíván účelně a hospodárně
 • obecní majetek slouží k veřejně prospěšným účelům (školy, nemocnice, divadla), k výkonu samosprávy (budova obecního úřadu), dalším činnostem v obci (např. k podnikání)
 • obec má aktiva (půda, objekty, budovy) a pasiva
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!