Lidská práva v ČR, demokracie, totalita

dějiny

 

Otázka: Lidská práva v České republice, demokracie, totalita

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Karolína Mařáková

 

Lidská práva

 • Univerzální: platná pro všechny
 • Nezrušitelná a nezcizitelná: nelze je člověku odejmout
 • Nepromlčitelná: člověk o ně nemůže přijít tím, že je nevykonává
 • Nezadatelná: člověk se jich nemůže vzdát

 

Historie lidských práv:

 • Ve středověku: nevolnictví, poddanství -> nerovnost a nesvéprávné postavení člověka
 • První výrazný dokument: Anglie: Magna charta libertatum (Velká listina svobod) z roku 1215 -> omezovala pravomoci krále vůči anglickým baronům
 • 18. stol -> zájem o LP -> mezník: Velká francouzská revoluce (Deklarace nezávislosti Spojených států amerických (USA: 1776)) & Deklarace práv člověka a občana (Francie: 1789) -> vycházejí z principu, že lidé nosí práva přirozeně, a ty jsou nezávislá na státu a jemu nadřazená
 • Současné pojetí: po 2. svv : Všeobecná deklarace lidských práv (1948) (10.12. – den vyhlášení -> slaven jako Mezinárodní den lidských práv)
 • 1950: Řím – (evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

 

Listina základních práv a svobod:

 • Přijata r. 1992
 • Součást ústavního pořádku ČR -> stejně závazná jako ústava a všechny zákony a normy s ní musejí být v souladu -> to kontroluje ÚS
 • Preambule a 6 hlav (44 článků)
 • 5 základních okruhů:
  • Základní lidská práva a svobody – zaručují důstojnost v základních oblastech života
   • Právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, svoboda myšlení, …
  • Politická práva – umožňují účast na veřejném politickém životě
   • Právo na svobodu projevu, informace, petiční právo, shromažďovací právo, právo volit, …
  • Práva národnostních a etnických menšin– zaručují ochranu před diskriminací
   • Právo rozvíjet vlastní kulturu, na vzdělání v mateřském jazyce, užívat svůj jazyk v úředním styku
  • Hospodářská, sociální a kulturní práva – garantují jistou životní úroveň
   • Právo na svobodnou volbu povolání, podnikat, na mzdu/plat, ochranu zdraví, vzdělání, …
  • Právo na soudní a jinou právní ochranu– zajišťuje spravedlnost soudního jednání
   • Možnost domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu, právo obviněného odepřít výpověď, právo na obhajobu, právní pomoc, presumpce neviny, nikdo nesmí být dvakrát souzen za totéž

 

Lidská práva v mezinárodním kontextu

 • Mezinárodní vztahy – hledání ochrany u OSN, Rady Evropy (selhání, genocida ve Rwandě 1994 àTutsiové 800 K)
 • Orgán OSN pro dodržování LP: Komise pro lidská práva (sídlo: Ženeva)
 • Rada Evropy (sídlo: Štrasburk) 2 instituce:
  • Evropská komise pro ochranu LP (ukončila činnost 1998)
  • Evropský soud pro lidská práva – řeší individuální stížnosti porušování lidských práv
  • Také přijaty 2 zákl. dokumenty v oblasti LP: Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) & Evropská sociální charta (1961)
 • Nezávislé organizace
  • Amnesty International: monitoruje porušování lidských práv a zaměřuje se na podporu a ochranu politických vězňů, osob nespravedlivě stíhaných a perzekuovaných, zasazuje se o zrušení trestu smrti, …
 • V ČSR před 1989
  • Charta 77
  • Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných (VONS): dokumentace politických perzekucí, obrana politických vězňů
 • Významná org. mapující dodržování LP: Český helsinský výbor

 

Veřejný ochránce práv (ombudsman)

 • Od r. 2000
 • Sídlo: Brno
 • Přispívá k ochraně osob před nečinností úřadů nebo jejich jednáním, pokud je to v rozporu s právem a neodpovídá principům demokratického právního státu
 • Volen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na 6 let
 • Kandidáty navrhuje prezident a Senát
 • Může být zvolen pouze dvakrát po sobě
 • Jedná na základě stížnosti občana nebo z vlastní iniciativy
 • Úřady jsou povinny mu za určitých podmínek poskytnout veškeré informace a poskytnout patřičné dokumenty
 • Pokud případ nespadá do působnosti ombudsmana, může stížnost odložit a informovat občana o správném postupu
 • Zabývá se jen stížnostmi proti činnosti orgánů soudů, stát. zast. ànapř při nečinnosti soudu
 • Působnost se NEVZTAHUJE na: Parlament ČR, prezidenta, vládu, rozhodovací činnost soudů či státních zastupitelství!

 

Demokracie

 • Masaryk: demokracie je názor na život
 • Z řečtiny – démos: lid / kratos: vláda -> vláda lidu
 • Zrodila se v řeckých městských státech v 6.-4. stol př. n. l. -> svobodní občané se podíleli na rozhodování (přímá demokracie), otroci, ženy a cizinci neměli žádná práva
 • K prosazení došlo až v rámci boje amerického lidu za nezávislost a Velké francouzské revoluce (2. pol. 18. stol)
 • Založena na podřízení menšiny většině a uznání svobod, rovnosti a politických práv občanů
 • Účast na správě a řízení státu
 • Politická participace – soukromé aktivity osob, které ovlivňují nebo podporují politiku
  • Konvenční – aktivita v politických stranách, volební účast
  • Nekonvenční – není v souladu s institucionalizovanými formami -> násilné protesty
 • Principy demokracie
  • suverenita lidu – lid je zdrojem veškeré státní moci
  • parlamentarismus – volby
  • cílem státní moci je sloužit všem lidem
  • dělba státní moci
  • právní stát
  • nezávislost soudní moci
  • právně zakotvená a dodržovaná LPZS
  • pluralita politických subjektů
  • vláda většiny
  • decentralizace státní správy a samosprávy
  • fungující občanská společnost
  • právo na soukromé vlastnictví a svobodné podnikání
  • ochrana a sociálně-ekonomické zabezpečení starých, nemocných a nezaměstnaných
  • svoboda tisku a projevu
 • Obecné znaky demokracií jsou zakotveny v ústavách států
 • Hlavní formy demokracie:
  • PŘÍMÁ vs. NEPŘÍMÁ

 

Přímá demokracie – přímá účast občanů na rozhodování,

 • Formy:
  • Referendum – vyhlašuje prezident
   • v rámci samosprávy -> místní referenda -> vyhlašuje zastupitelstvo obce -> platné, účastní-li se ho aspoň ¼ občanů
   • musí být vyhlášeno jedině ústavním zákonem
  • Plebiscit
  • Institut lidové iniciativy
 • V čisté formě jen antické Řecko

 

Nepřímá demokracie – (zastupitelská) -> občan se účastní politického rozhodování zprostředkovaně -> je zastupován prostřednictvím jeho volby zástupce, který naplňuje jeho vůli

 • Všechny demokracie na světě jsou nepřímé
 • Nejčastější forma: volby (svobodné, všeobecné, rovné, přímé, tajné)
 • Znaky
  • Rovnost – všichni jsou si rovni, každý hlas má stejnou váhu
  • Pluralita – možnost výběru mezi různými pol. stranami
  • Dočasnost – moc je zvoleným zástupcům svěřena dočasně, časové omezení volbami
  • Kontrola – kontrola opozice a kontrolních orgánů
  • většinový princip – platí to, co rozhodne většina
 • Dnešní demokracie jsou tedy: nepřímé, pluralitní a konsenzuální

 

Nedemokratické režimy

Totalitní režim

 • Zasahuje do všech stránek života občanů
 • SSSR za Stalina, Nacistický režim v Německu
 • Dnes: Severní Korea
 • Teokratické totalitní režimy: fundamentalistický výklad náboženství -> Talibán, IS, Irán po revoluci (1979)
 • Znaky:
  • Represivní systém – tajná policie, koncentrační tábory (Německo), pracovní tábory – gulagy, …
  • Vláda vůdce či malé skupiny lidí – disponuje monopolem moci
  • Jedna politická strana
  • Jedna oficiální státní ideologie (světový názor)
  • Aktivní podpora obyvatelstva (pasivní podřízení se nestačí)
  • Kontrola všech oblastí individuálního i společenského života
  • Státní kontrola
  • Policejní režim – dohlíží na všechny -> cenzura, informační izolace, tajná policie, …

 

Autoritativní režim

 • Nemají legitimitu podloženou volbami, ale neusilují o totální ovládnutí
 • Španělsko za Francisca Franca, Maďarsko za Horthyho, Polsko za Pilsudského
 • Dnes: Bělorusko, do určité míry i Turecko
 • Znaky:
  • Vláda vůdce či malé skupiny lidí – moc definovaná, např. v rámci zákonů, ale jejich výklad může být různý
  • Absence důsledně vyžadované státní ideologie
  • Existence legální příp. pololegální opozice – např. katolická církev
  • Nevyžaduje aktivní souhlas obyvatelstva – stačí pasivní
  • Tolerance existence organizací – (i politických) pokud nezpochybňují podstatu režimu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!