Psychické procesy (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Psychické procesy

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Rosova12

 

 

 

 

  • Děj, část průběhu činnosti, které má krátké trvání
  • Dělí se:            Poznávací-vnímání, představy, řeč

: Paměti-zapomínání, uchování

:Motivační-citové a volné

     

  • Poznávací=>Kognitivní

 

ð  Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč

ð  Umožňují: seznamovat se s novými skutečnostmi

: poznávat, co nezbytně potřebujeme, co nás zajímá, co nám přináší radost

 

ð  Procesy názorného poznávání je vnímání

ð  Vnímání- psychický proces, který zachycuje to, co v přímém okamžiku působí na naše smyslové orgány=informuje nás o vnějším světě(barvy,vůně,zvuky) a o vnitřním stavu (bolest, dýchání..)

 

ð  Rozdělení vnímání:

ð  Zrakové, sluchové, čichové, chuťové, hmatové, vnímání pohybu a prostoru, stavu vnitřních orgánů

 

ð  Počitky a vjemy

ð  Vjem=> obraz předmětu nebo jevu jako celku

ð  Počitek=>obraz některého jednotlivého znaku vnímaného jevu nebo předmětu(silný, modrý, lesklý)

ð  Vnímání závisí na tom, jakým způsobem obraz podnětů zpracujeme

ð  Působí zkušenost, vlastnost, další psychické stavy a procesy

 

ð  Představa

ð  Názorný obraz něčeho, co v daném okamžiku nepůsobí na naše smysly

ð  Představu dělíme: Vzpomínková=>co už jsme vnímali

: Fantazivní-obrazy relativně nové, vytváření nových nebo neobvyklých spojení našich dosavadních zkušeností (kreativita), vznikají záměrně i bezděčně, jsou součástí snění

 

ð  Myšlení

ð  Poznávací proces, kterým získáváme zprostředkované a zobecňující poznávání skutečnosti, jejich podstatných znaků a vztahů

ð  Základním výsledkem učení je POJEM

ð  Pojem=zobrazení obecných a podstatných znaků určité skupiny jevů

= má nenázorný charakter

= vymezujeme pouze slovně

 

ð  Poznávací procesy myšlení

ð  Základní myšlenkové procesy

ð  1. Analýza a syntéza

ð  2. Srovnávání a třídění

ð  3. Abstrakce a konkretizace

ð  Neoddělitelnou součástí myšlení je řeč

ð  Řeč je nástroj myšlení

ð  Řeč se rozvíjí současně s myšlením

ð  Je to forma dorozumívání, je to základní podmínka k vzniku a zachování společnosti

ð  Základním produktem řeči je slovo

ð  Řeč je mluvená nebo psaná

 

ð  Řeč

ð  Mluvená: interpersonální=mezi lidmi

: Intrapersonální=obracíme se k sobě

ð  Psaná: osvojujeme si ji později

ð  Mimoslovní sdělování: doprovází řeč, můžeme usnadnit, upřesnit, nahradit řeč

 

  • Paměti

ð  Paměť= soubor psychických procesů a vlastností, které umožňují osvojení zkušeností, jejich zapamatování, uchování a vybavení

            = jedna z nejdůležitějších vlastností živých organismů

           = zajišťuje elementární přežití a přizpůsobení se živ. Podmínkám

 

ð  Procesy paměti:

ð  1. Zapamatování- vštípení, uložení do paměti

ð  2. Uchování-přebývání v paměti

ð  3. Vybavení-aktualizace paměti do živ. Reality

ð  4. Zapomínání-vyhasínání spojů

 

ð  Co paměť usnadňuje?

ð  Znalost významu a obsahu zapamatovatelného

ð  Zapojení více dílčích psychických jevů=vnímání, myšlení, řeč, emoce

 

ð  Druhy paměti:

ð  1. Názorná paměť(Pamatování vjemů,spojeno s vnímáním) X Slovně logická paměť (vyjádřeno slovy=myšlením)

ð  2. Mechanická(šprtání)                          X         Logická

ð  3. Bezděčná(silný emoční zážitek)          X         Záměrná(cíl,vůle,úsilí)

ð  4. Krátkodobá                              X         Dlouhodobá

 

ð  Zapomínání

ð  Přirozený proces, má ochranou funkci

ð  Chrání psychiku před přemírou informací

ð  Pokud si chci pamatovat, musím paměť zdokonalovat cvičením, opakováním, přidám svou aktivitu, motivaci, myšlení, vůli

 

     

  • Motivační

ð  Emoce=psychické jevy, které hodnotí objekty našeho poznávání a našich činností, jejich průběh a produkty

     = emoce je širší pojem než cit

ð  Emoční procesy:

ð  1. Základem je Afekt=bouřlivá reakce jedince, výraz silné emoce(hněv,radost,zoufalství)

ð  2. Nálady= silný déletrvající cit

ð  3. Vášeň= silný dlouhodobý cit

= výrazně ovlivňuje osobnost

 

ð  City:

ð  1. Psychické vlastnosti=citový vztah

ð  2. Psychický proces=prožitek

ð  3. Psychický stav=nálada

 

 

ð  Volné procesy:

ð  Základem je rozhodování

ð  Volíme, rozhodujeme se mezi cíli

ð  Rozhodujeme na základě motivu=motivace

ð  Základ motivu je potřeba

ð  Temperament=jediná vrozená vlastnost

ð  Poznávací procesy

ð  Souvisí s vůlí a vůle je výsledkem učení

ð  Cílevědomý proces učení je výchova

 

ð  Psychické stavy

ð  Stav jedince po určitou dobu

ð  Vyjadřuje aktuální úroveň funkční zdatnosti (psychické) jedince

ð  Výsledkem je nálada(nedobrý stav)

ð  Může překrýt vlastnosti osobnosti

ð  Během dne se rytmicky mění

ð  Aktuální pohotovost při aktivitě

ð  Nedílnou součástí organismu

ð  Ovlivněn: okolím, vnitřním fyz. stavem (zdravotním), motivací, emocemi

 

ð  Druhy:

ð  1. Nálada ( souvisí s emocemi)

ð  2. Inspirace (poznávací procesy)

ð  3. Nerozhodnost (volné procesy)

ð  4. Pozornost – zajišťuje soustředění ( na určitou dobu, na určitou věc)

ð  Bezděčná (vyvolává silné podněty)

ð  Záměrná(regulována cílem a volným úsilím)

Rozvíjí se věkem, posiluje se návykem, všechny stavy lze regulovat=ovlivnit