Trestní právo

 

   Otázka: Trestní právo

   Předmět: Společenské vědy, právo

   Přidal(a): Veronika

 

 

Právo trestní – pojem a prameny práva trestního, pojem trestný čin, druhy trestů a ochranných opatřeních

 

TRESTNÍ PRÁVO

 • Souhrn právních norem o trestání osob za závažná provinění (trestné činy) proti společenským a individuálním zájmům
 • Patří do oblasti veřejného práva
 • Dělí se na: trestní právo hmotné a procesní

 

Trestní právo hmotné ( materiální)

 • Obsahuje normy o podmínkách a způsobech trestání
 • Hlavním pramenem trestního práva hmotného je trestní zákoník

 

Trestní právo procesní (formální)

 • Obsahuje normy o zjišťování trestných činů a jejich pachatelů a o soudním trestním řízení
 • Provinění méně závažná se nazývají přestupky – právní normy o přestupcích patří do odvětví správního práva a někdy se nazývají trestní právo správní
 • Hlavním pramenem trestního práva správního je zákon o přestupcích

 

TRESTNÝ ČIN

 • Trestné činy jsou protiprávní činy, jejichž druhy jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákona
 • Dělí se na přečiny a zločiny

Přečiny

 • Jsou všechny trestné činy nedbalostní a z úmyslných pouze takové, na něž je stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let

Zločiny

 • Jsou všechny ostatní (závažnější) trestné činy

 

TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Soudy mohou ukládat pachatelům za trestné činy 12 druhů trestů:

 1. Odnětí svobody – nejvýše se ukládá n 20 let, výjimečný trest až na 30 let nebo doživotí
 2. Domácí vězení – lze uložit za přečin až na 2 léta
 3. Obecně prospěšné práce – ukládá se od 50 do 300 hodin
 4. Propadnutí majetku
 5. Peněžitý trest
 6. Propadnutí věci – týká se věci užité nebo určené ke spáchání trestného činu
 7. Zákaz činnosti
 8. Zákaz pobytu
 9. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
 10. Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání
 11. Ztráta vojenské hodnosti – znamená degradaci na hodnost vojína
 12. Vyhoštění z území České republiky – lze uložit pouze cizinci


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy