Věci státoobčanské – maturitní otázka

 

Otázka: Věci státoobčanské

Předmět: Veřejná správa

Přidal(a): YOUREWELCOME

 

Obsah maturitní otázky:

 • věci státoobčanské – pojem
 • matrika
 • obyvatelstvo státu
 • jméno
 • trvalá pobyt, bydliště
 • rodné číslo
 • státní občanství
 • občanské průkazy
 • cestovní doklady
 • evidence obyvatel
 • cizinci

 

Věci státoobčanské

 • Spadají do vnitřní správy, kterou vykonávají pověřené obecní úřady s přenesenou a rozšířenou působností. Přenesená působnost vnitřní správy spadá do kompetencí samosprávy obcí a krajů, je vykonávaná v těchto oblastech: shromažďování občanů, bezpečnost a ochrana, veřejný pořádek, jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, evidence obyvatel, státní občanství, občanské průkazy, cestovní doklady, evidence řidičů,…

 

Matrika

 • úsek vnitřní správy
 • jedná se o státní evidenci
 • pramen úpravy: zákon o matrikách, jméně a příjmení
 • provádí zápis -> matriční události (= skutečnosti, které jsou důležité k zjištění a ověření osobního stavu)
 • matriky vydávají veřejné listiny, zapisují narození, úmrtí, sňatek a registrované partnerství
 • zvláštní typ matriky sídlí v Brně a zapisuje události, které se udály českým občanům v zahraničí
 • zápisy vede dotyčný úřad ručně v úřední místnosti matriky
 • zapisují se i mrtvé a nalezené děti
 • 4 matriční knihy:
  • 1. Kniha narození
  • 2. Kniha manželství -> manželé, svědci, dohoda o příjmení, rozhodnutí o změně příjmení, uložena po dobu 75 let
  • 3. Kniha registrovaného partnerství
  • 4. Kniha úmrtí
 • matriční doklady: rodný list, oddací list, list registrovaného partnerství, úmrtní list

 

Matrikář

 • má postavení veřejného činitele
 • musí být starší 18 let
 • musí mít odbornou zkoušku způsobilosti
 • nesmí být pravomocně odsouzený za úmyslný trestný činitele

 

Obyvatelstvo státu

 • organizované společenství osob na daném území
 • obyvatele členíme na:
  • 1. státní občany
  • 2. cizince
  • 3. osoby s dvojím občanstvím
  • 4. bezdomovce (=osoby bez státního občanství)

 

Jméno

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravuje práva a povinnosti člověka k užívání jména
 • Jméno člověka je:
  • 1. Osobní jméno a příjmení
  • 2. Další jména a příjmení, která mu podle zákona náleží
  • 3. Pseudonym
 • Občan na základě žádosti (u nezletilce na základě žádosti jeho zákonného zástupce) může požádat o změnu jména nebo i změnu příjmení, matriční úřad rozhoduje o povolení změn jména nebo příjmení a o úhradě matričního poplatku

 

Trvalý pobyt, bydliště

Trvalý pobyt

 • Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, byt nebo zaměstnání.
 • Změny trvalého pobytu je občan povinen nahlásit ohlašovně v místě nového trvalého pobytu na obecním úřadě
 • Úprava: zákon o evidenci obyvatel

 

Bydliště

 • člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem tam žít
 • úprava: NOZ

 

Rodné číslo

 • 10místné číslo, které je důležité pro identifikaci občana v mnoha občanských záležitostech
 • Tvoří ho:
  • 1. první dvojčíslí roku narození
  • 2. druhé dvojčíslí měsíc narození, u žen +50
  • 3. třetí dvojčíslí den narození
  • 4. čtyřmístná koncovka rozlišující obyvatele narozené v témž dnu

 

Státní občanství

 • vztah mezi státem a občanem
 • znak státu
 • právní odvětví:
  • 1. ústavní právo
  • 2. správní právo
  • 3. mezinárodní právo (dvojí občanství)
 • 3 typy fyzických osob ve státě podle vztahu ke státu:
  • 1. státní občan
  • 2. cizinec
  • 3. bezdomovec
 • bezdomovci = “ apatridé“ X dvojí občanství = “ bipolité“

 

Občanské průkazy

 • mít občanský průkaz je občan ČR povinen dosáhl-li věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR

 

Vydání občanského průkazu

 • Občanu staršímu 15 let
 • Občanu mladšímu 15 let
 • jeho zákonný zástupce, pěstoun, opatrovník

 

O vydání se žádá:

 • na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
 • v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22
 • na Magistrátě města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území ČR

 

K vydání prvního OP, který má pobyt na území ČR se předkládá:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství občana
 • případně rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům, občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, doklad o ustanovení opatrovníkem, občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat v zastoupení

 

K vydání nového OP se překládá:

 • dosavadní občanský průkaz
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující údaj (například potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti neplatný, nelze jim prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popřípadě další doklady.

 

Cestovní doklady

 • cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz, občanský průkaz, elektronický pas
 • slouží k překračování hranice ČR a hranice EU a zároveň plní funkci identifikace osoby, stejně jako OP
 • požaduje-li občan cestovní doklad, musí o něj zažádat

 

Evidence osob a obyvatel

 • je prováděna v informačním systému registrů
 • dohled nad činností registrů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů
 • evidence obyvatel je upravena Zákonem o evidenci obyvatel

 

Registry

 • Registr obyvatel
 • správcem je MV ČR, soustřeďuje info o obyvatelích

 

Registr osob

 • správcem je Český statistický úřad, info o podnikatelích fyzických a právnických osobách.

 

Registr území

 • správcem je Katastrální úřad, soustřeďuje adresy nemovitostí, poskytuje info o vlastníkovi, pozemku, parcele, stavbě a uvádí názvy katastrů, ulic a obcí

 

Registr práv a povinností

 • správcem je MV ČR, info o orgánech veřejné správy, údaje o působnosti orgánů veřejné moci a to o agendách, o orgánech veřejné moci, které vykonávají, informace o tom kdo a jak může nakládat s osobními údaji

 

Cizinci

 • cizinec je občan s jiným st. obč., který se nachází na území čr za účelem turismu, zaměstnání apod., nebo člověk který naši zemi vůbec nenavštívil
 • cizinec má právo na azyl, pokud se prokáže, že cizincovy obavy z pronásledování jsou oprávněné a odůvodněné, hostitelský stát mu přiznává status uprchlíka
 • přiznáním práva na azyl umožní hostitelský stát cizinci vstup na své území, povolení k pobytu a právo na ochranu

 

Evidence cizinců

 • jsou evidování státní správou
 • zdrojem informací je PČR a MV ČR
 • je prováděna u cizinců s povolením pobytu na území ČR a u osob, kterým byl udělen azyl

 

Uprchlíci

 • spadají do kompetencí MV ČR a jejich postavení se přiznává cizinci, kterému ve státě, jehož má státní občanství, hrozí pronásledování z důvodů rasy, náboženství, národnosti a musí se zjistit jeho identita
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!