Správa školství a kultury – maturitní otázka

 

   Otázka: Správa školství a kultury

   Předmět: Veřejná správa, Společenské vědy

   Přidal(a): Anet99

 

 

Historie

 • Tradice ( šlechta, církev)
 • 1348 – Karlova univerzita
 • 1707 – ČVUT
 • 1774 – povinná školní docházka – státní dozor, vzdělaní úředníci, nejprve jen pro chlapce

 

PRÁVNÍ RÁMEC

 • LZPS – Právo na vzdělání
 • školský zákon
 • o pedagogických pracovnících
 • o vysokých školách
 • o výkonu ústavní výchovy

 

INSTITUCE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR

 • ústřední orgán – výkon státní správy
 • školský rejstřík – povinná evidence škol

 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

 • podřízena MŠMT ČR
 • hodnotí výsledky vzdělání
 • kontrolní činnost – inspekční záznamy a zprávy

 

CENTRUM PRO ZJIŠTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ (CERMAT)

 • řízeno MŠMT ČR
 • zajištuje společenskou část MZ
 • státní složka ( testy, které dělají prodávají soukromím i státním školám

 

AKREDITAČNÍ KOMISE

 • 21 členů ( max. 2x na 6 let)
 • Nezávislá instituce
 • Kontroluje kvalitu vysokoškolského vzdělávání

 

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Rozvoj vzdělání
 • Podpora škol v oblasti školství – kurzy, rekvalifikace, poradenství, školení
 • Další vzdělání pedagogických pracovníků

 

ÚZEMNÍ ŠKOLSKÉ ORGÁNY

 • Kraj
  • Odbor školství krajského úřadu
  • Zřizuje/ ruší zastupitelstvo kraje
 • Obec
  • Odbor školství obecního úřadu
  • Zřizovatel škol a školských zařízení

 

VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVA

 • PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
 • Vzdělání, v němž dítě dostává sociální zkušenosti
 • Základní poznatky o životě kolem sebe
 • Nepovinné
 • Jesle – rezort min. zdravotnictví

 

 • DRUHY ŠKOL
 • Podle zřizovatele
 • Podle stupně rozvoje odbornosti (věk)
 • Podle způsobu ukončení studia

 

 • ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
 • Domovy mládeže, pedagogicko-psychologická poradna, ústavní péče
 • Zájmové vzdělávání
 • Poradenství, prevence
 • Služby
 • Ústavní ochranná výchova

 

PODLE ZPŮSOBU UKONČENÍ STUDIA

 • a) střední vzdělání– po úspěšném ukončení vzdělávacího programu v délce 1 roku nebo 2 let denní formy vzdělávání,
 • b)střední vzdělání s výučním listem – po úspěšném ukončení vzdělávacího programu v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem,
 • c)střední vzdělání s maturitní zkouškou – po úspěšném ukončení vzdělávacích programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání

 

DRUHY ŠKOL – PODLE ZŘIZOVATELE

 • STÁTNÍ
  • Vojenské školy ( armáda, min. obrany) policejní (min. vnitra) diplomatická akademie (min. zahraničních věcí) justiční akademie. (min. spravedlnosti)

 

 • VEŘEJNÉ
  • Zřizovatelem je kraj (spíše SŠ) i obec (ZŠ) – oblast samosprávy, sami si to mohou určit

 

 • SOUKROMÉ
  • Zřizovatelem je FO/PO
  • Předmět podnikání, musí splnit podmínky, akreditace MŠMT ČR, škola zapsaná ve školním rejstříku

 

 • CIRKEVNÍ
  • Zřizovatelem je církev, která je zaregistrována u MK ČR

 

FORMY STUDIA

 • Večerní –
 • Denní ( prezenční) –
 • Dálkové –
 • Kombinované –

 

                                                        SPRÁVA KULTURY                                             

KULTURA

 • Souhrn materiálních a duchovních hodnot vytvořených lidmi v procesu historického vývoje – kulturní dědictví

 

SLOŽKY KULTURY

 • Kina, divadla, příroda, muzea, rozhlas, galerie

 

INSTITUCE

 • MINISTERSTVO KULTURY
 • ústředním orgánem státní správy v oblasti min. kultury

 

 • NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
  • Odborná a výzkumná organizace státní památkové péče s celostátní působností
  • Péče o soubor státních památek
  • – zřizuje PAMÁTKOVÉ INSPEKCE – kontrol org. –průběh rekonstrukce
 • KRAJSKÉ A OBECNÍ ÚŘADY
  • Fondy – státní rozpočet, vstupné, EU
  • Finanční podpora kultury a umění

 

 1. PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY
 • Památkový zákon
 • Zákon o státním fondu kultury ČR
 • Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
 • EU, UNESCO – nakládání s památkami

 

Památkový fond ČR – památky

 • Hmotné kulturní dědictví
 • Věci movité/ nemovité
 • Území kvalifikováno lidskou činností

 

KULTURNÍ PAMÁTKA

 • Rozhodnutí MK ČR – zákonem dané znaky – ústřední seznam památek
 • Práva a povinnosti státu i vlastníka památky

 

STUPNĚ OCHRANY PAMÁTEK

 • Památka
 • kulturní památka
 • Národní kulturní památka (Říp)
 • Památky UNESCO
 • Hmotných (český Krumlov, Telč, Praha)

 

POVINNOSTI VLASTNÍKA KULTURNÍ PAMÁTKY

 • Zachování a udržování památky
 • Ochrana ( počasí, odcizení, pojištění)
 • Prodej – MK ČR, věcné břemeno, do zahraničí nutné osvědčení

 

 1. Knihovní, muzejní a galerijní činnost

O ochraně sbírek muzejní povahy knihovní zákon

Knihovna

Zařízení poskytující veřejné knihovnické a informační služby
využití internetového připojení, výpůjčky knih, časopisy, audio knihy
ne vždy jsou knihy půjčovány domu
cizinci co nemají trvalí pobyt, platí vyšší poplatek
princip rovného přístupu a bezplatnosti

 • Kopírování, kartička, poplatky, pozdní vrácení

 

Muzeum

Sbírka má za účel sprostředkovat člověku kulturu, historickou hodnotu, moderní literaturu, přírodní nebo společenské vědy
cílem je vzdělávání a poučení
jakým způsobem se člověk vyvíjel – pokrok

 

DRUHY MUZEÍ

Státní- Národní muzeum
veřejné – Muzeum Hl. m. prahy
soukromé – FO/PO – muzeum hraček, čokolády
církevní

 

GALERIE

Sbírky výtvarného umění ( expozice – stálá výstava x výstava – určité období)
např. národní galerie v Praze, Galerie hl. m. prahy
druhy: státní, veřejné, soukromé

 

DIVADELNÍ ČINNOST

Odpovědná instituce ( divadelní ústav Praha)
scénické provádění divadelního díla herci případně loutkami
zřizovatel- stát, FO/PO, obec, kraj
povinnosti zřizovatele- dodržování autorských práv, zachování pořádku, zajištění hygieny

 

PERIODICKÝ A NEPERIODICKÝ TISK

PERIODICKÝ
min. 2x ročně ( nemusí to být pravidelné)
licence MK ČR
vydavatel ( obsah, inzerce, reklamy)
povinnosti: písemné oznámení MK ČR do 30 dnů před zahájením tisku
zveřejnění důležitých oznámení státního orgánu – volby, mobilizace
povinný výtisk do 7 dnů odeslat knihovnám (min. 1 na vlastní náklady)
označení tiskoviny – název, četnost, vydání

 

NEPERIODICKÝ
vydáno jednorázově 1x ročně
rozmnoženiny lit. a uměl děl
povinné náležitosti – název, jméno autora, rok vydání, pořadí vydání, označení tiskárny, rodné č. knihy

 

 1. AUTORSKÉ PRÁVO

Autorský zákon – LZPS, NOZ, trestní zákoník
autorské dílo – lit. dílo, jedinečný výsled lidské práce, objektivně vnímatelná podoba, různý rozsah a účel, podoba elektronická, trvalá, dočasná

Mají na starost autorské  svazy
DILIA- divadelní literární audiovizuální agentura
OSA- práva k hudebním dílům
GESTOR-

Hromadně sdělovací prostředky (zákon o provozovaní, zákon o české televizi, o českém rozhlasu, o rozhlasových a televizních poplatcích.

 

DRUHY: technické prostředky
televizní vysílání
rozhlasové vysílání
nové media ( FB, SKYPE, internet)

 

PROVOZOVATEL: ze zákona, s licencí, s registrací

INSTITUCE: správní úřad, výkon státní správy v oblasti vysílání, 13 členů – 6 let.

 

RADA PRO ROZHLAS A TELEVIZNÍ VYSÍLNÍ

PŮSOBNOST:
udělování ( odmítnutí licencí, rozhodnutí o registraci)
evidence provozovatelů
sankce ( sprostá slova, zakázaná reklama)
délka vysílání – reklamy

 

PROVOZOVATELÉ ZE ZÁKONA

PO, nezávislá na státu
veřejnosprávní poplatky rozhlas 45,- televize 135,-
provozovatelé s licencí, registrací

 

 1. CÍRKVE A NÁBOŽNSKÉ SPOLEČNOSTI

-LZPS
-zákon o církvích a náboženských spol.

 

INSTUTICE

MK ČR – sekce živého umění
každá církev má své orgány
papež František – nejvyšší představený – katolické církve

 

CÍRKEV – dobrovolné společenství osob, vlastní struktura, vnitřní předpisy, které nesmí být v rozporu se zákony, náboženské ohledy a projevy víry.

ÚČEL– vyznání určité náboženské míry veřejně nebo soukromě, shromažďování, bohoslužby

Registrace – vznik / založí
písemný návrh
obsah- název, činnost, orgány, odpovědná osoba, osob údaje, poslání, informace o založení
financování – vlastní zdroje, státní rozpočet, majetkové vyrovnání

 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ MEDIUM – sdělovací prostředek, televize, rozhlas
PRÁVNÍ PŘEDPISY – památkový zákon, autorský zákon, tiskový zákon, zákon o české televizi

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy