Výchovné a výukové metody a pedagogické principy

 

   Otázka: Výchovné a výukové metody, organizační formy výuky, pedagogické principy

   Předmět: Pedagogika

   Přidal(a): Verca

 

 

Výchovné a výukové metody

 • základem je řecké slovo METHODOS – cesta k dosažení určitého cíle
 • způsoby předávání poznatků a získávání poznatků (předávání pedagog a získávání žák)

 

1) Metody výchovné

 • typické pro výchovu v užším slova smyslu

 

Odměny

 • Účinky: jako motivace, podnět (pozor!)
 • odměna jako povzbuzení, uznání ocenění
 • slovní – pochvala (písemná, ústní), souhlas, uznání
 • sociální – úsměv, políbení, pohlazení, přivinutí
 • mimika, gesta – neverbálně vyjádříme spokojení
 • věcná – sladkost, peníze, mobil, hračka atd.
 • další: razítka, samolepky, obrázky, medaile, diplomy, prodloužení vycházek, zmírnění nebo prominutí trestu

 

Tresty

 • účinky: následek nesprávného zacházení
 • ponaučení, prevence, předcházení (rodiče se bojí)
 • slovní – pokárání, napomenutí
 • sociální – zamračení, odmítnutí komunikace (nepoužívat!), vyloučení z kolektivu (nepoužívat!)- Nikdy neposílat za dveře!!
 • věcné – odebrání nějaké věci (notebook, mobil)
 • zákaz PC, nemohou jít ven, zákaz TV
 • nikdy dítěti nebrat hračky
 • jako učitelka nemůžu používat tělesné tresty
 • tělesné tresty nesmí přejít k týrání
 • další: poznámka do ŽK, zůstat po škole, písemka, napomenutí třídního učitele, na středních školách – vyloučení, zákaz vycházek, odnětí nějaké výhody
 • požadavky na trest:
  • neodkladnost (dítě si to už nepamatuje)
  • přiměřenost (podle toho, co dítě udělalo, věk)
  • nezakazovat chození ven
  • neukládat mnoho trestů
  • jednotnost
 • Metody výchovné – příkaz, rozkaz – vyjádřen jasně, srozumitelně, klidně, nezapomínat na kontrolu – tak aby byl účinný

 

2) Metody výukové

Podle zdroje poznání

 • metody slovní
  • základem je slovo – v ústní i písemné podobě
  • monologické – výklad, vyprávění, popis, přednášky
  • dialogické – zkoušení, beseda, diskuze, dramatizace
  • písemná cvičení – písemka
  • práce s texty – časopis
 • metody názorně demonstrační
  • prevence, předvádění, ukázka
  • př: schémata, mapy, pokusy, projekce (statická- promítání obrázků, dynamická- něco se hýbe- Tv, video, kino)
 • metody praktické
  • TV kotoul- hned ho předvedu

 

Typ poznatků z hlediska fází a VVP metody

 • motivační
  • připravit děti na činnost, vzbudit u nich zájem
 • expoziční
  • vyvozování nových poznatků, děti se seznamují s něčím novým
  • př: výklad, popis
 • fixační
  • upevnění návyků, poznatků, opakování
  • př: práce s pracovními listy
 • diagnostické
  • prověřování, zjišťování, zpětná vazba
  • př: testy, zkoušení
 • aplikační
  • jak dokážeme využít vědomosti v praxi
 • hodnocení
  • známky na vysvědčení (slovní hodnocení)
  • pro malé razítka, odměny

 

3) Z hlediska aktivity samostatnosti žáků

 • heterodidaktické
  • aktivní učitel, žáci jen poslouchají
 • autodidaktické
  • aktivní práce, samostatná práce
 • aktivizující
  • metody tvořivého vyučování
  • heuristické – heuréka – našel jsem, objevil jsem, žáci sami něco objevují
   • Sokratovský dialog – nutí děti přemýšlet, aby sami něco vymysleli
   • Problémové úlohy – hlavní problém
   • Pojmové mapy – přehlednost, vzájemné souvislosti
   • Rébusy, doplňovačky
   • Úlohy dle obtížnosti (diferencované)
   • Brainstorming – anglický původ- mozková bouře
    • pedagog učí slovo (téma) zadá čas a žáci píší během tohoto času, to, co ho napadne
    • nejsou pevná pravidla (ostatní nesmí záporně hodnotit)
  • zaměřené na praktickou činnost
   • Inscenační (dramatizace) – u pohádek, nějakých představení (hraní divadla)
   • Případová studie (situační metody) – základem je typický případ
    • studenti práv, medici, pedagogové
   • Projektová metoda
   • Inspirativní – životopisy, úryvky života nějaké slavné osoby
    • pedagog vybere zajímavou část, aby žáky inspiroval

 

Organizované formy výuky

a) z hlediska způsobu řízení žáků při výuce (podle vztahu k žákům)

 • Hromadná (frontální)
  • jeden pedagog pracuje s jednou třídou
  • poprvé až v 17. století, zavedl J. A. Komenský
 • Individuální
  • pedagog se věnuje intenzivně jen jednomu žákovi
  • typické pro starověk a středověk
  • dnes v ZUŠ (hra na hudební nástroj), doučování, autoškola atd.
 • Skupinová
  • 3 až 6 dětí + pedagog
  • každá skupina plní stejné nebo odlišné úkoly
  • dělení jazyků při hodině – zeměpis – hledání na mapě, každý hledá jiné místo
 • Individualizovaná
  • celá třída dostane nějaký úkol, ale někdo se přihlásí, že tomu nerozumí, pí. učitelka se mu věnuje, ale celá třída stále pracuje
  • pedagog se žákovi věnuje individuálně pči skupinové formě nebo hromadné
  • př: měsíční práce, děti si mohou vybrat téma a práci mohou odevzdat dříve nebo až v určitém termínu

 

b) z hlediska prostředí (prostoru)

 • školní třída (učebna) – nejčastěji
 • tělocvična, příroda, místnost s PC, exkurze (knihovna, muzeum, kulturní zařízení atd.)
 • dílny, práce na pozemku, školní kuchyň, laboratoř
 • řadí se sem i domácí úkoly – mají být vypracovány doma

 

c) z hlediska času podle délky trvání)

 • základní organizační forma – 1 hodina (45 minut)
 • pedagogická praxe – 1 hodina (60 minut)
 • přednášky, semináře – 90 minut
 • na 1. stupni ZŠ mají hodiny rozdělené třeba na polovinu (v 1 hodině čtení a psaní)
 • přednáška – jen posloucháme
 • semináře – můžeme si i zapisovat

 

Pedagogické principy

 • nejobecnější požadavky, základní pravidla normy o tom, jak správně vychovávat, vzdělávat, vyučovat, jak dosáhnout cíle

 

Princip cílevědomosti

 • každý pedagog si musí uvědomit, čeho chce dosáhnout, měli bychom vědět PROČ!

 

Princip názornosti

 • názor může být přímý a nepřímý (předchozí znalosti)
 • přímý názor:
  • přirozené (skutečné předměty) – skutečná zvířata
  • zprostředkující – obrázky, fotografie, nahrávka
   • musí vždy odpovídat realitě (velikost, barva) – ne plyšák!!
 • funkce pomůcek
  • děti mají větší zájem k činnosti
  • zdroj poznatků, zajištuje reálnost, konkrétnost
  • pomůcka usnadňuje a ulehčuje proces poznávání
  • slouží k rozvoji smyslových orgánů, rozvoj vnímání, představivosti a myšlení
  • usnadnění zapamatování
 • požadavky na pomůcky
  • pomůcku by měli vidět všechny děti (sedět v půlkruhu, předmět mít na výši očí)
  • vhodný materiál (čtvrtka, barevný obrázek)
  • promyslet výtvarnou techniku (né- křídy)

 

Princip přiměřenosti

 • týká se věku a individuálních zvláštností (množství, velikost pomůcek, cíl, obsah, metody, organizační formy, výrazové prostředky)

 

Princip systematičnosti, soustavnosti a postupnosti

 • návaznost poznatků, činností – aby tvořili systém
 • k tomu, aby si děti něco zapamatovaly pomáhají mimo technické pomůcky, opakování, procvičování, zapojení nejvíce smyslů

 

Princip uvědomělosti

 • požadavkem je, aby tomu žák porozuměl
 • přispívá k tomu i princip trvalosti, názornosti
 • důležitá je nejenom snaha pedagoga, ale i dětí

 

Princip aktivnosti

 • děti by měli být aktivní, souvisí s principem uvědomělosti, motivace, přiměřenost

 

Princip asociálnosti

 • citové procesy, city
 • odpovídající vztah mezi pedagogem a dětmi
 • A. Komenský: „Veselé nálady je třeba, aby se nedostavilo znechucení nebo ošklivost, pravý to mor vyučování!“

 

Princip jednotnosti

 • měl by být dohodnutý, jednotný

 

Princip spojování praxe a teorie

 • ideální je vycházet z praktických činností

 

Princip důslednosti

 • pedagog trvá na svých požadavcích, zkontroluje, jestli to bylo splněno

 

Princip individuálního přístupu

 • bereme ohled na věk a individuální zvláštnosti, bereme ohled na rodinné prostředí
 • pokud dítě zaostává v hygieně, neumí držet tužku, štětec – dáme dětem rozdílné úkoly
 • děti s postižením mají individuální plán

 

Princip vedoucí úlohy hry v MŠ

 • hra by měla být nejdůležitější činností
 • v MŠ bychom neměli používat odborné termíny a měli bychom mluvit spisovně
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy