Vnitřní správa – maturitní otázka

 

   Otázka: Vnitřní správa

   Předmět: Veřejná správa

   Přidal(a): YOUREWELCOME

 

 

Obsah maturitní otázky

 • vnitřní správa
 • úřady zřízené ve vnitřní správě
 • orgány vnitřní správy
 • pobyt cizinců
 • právo sdružovací a shromažďovací
 • policie a hasičský záchranný sbor
 • archivnictví
 • tajemství

 

Vnitřní správa

 • dříve označována jako policejní správa, zahrnovala následující oblasti – finanční, obrana země, zahraniční, justiční, vnitřní
 • nově existuje samostatně a upravuje následující problematiku -> státoobčanské věci – evidence obyvatelstva, matriky, státní občanství, azyl, územní členění státu, státní symboly, sčítání lidu, archivnictví – archivy, skartace; právo sdružovací a shromažďovací
 • právní úprava:
  • zákon o matrikách, jméně a příjmení
  • zákon o evidenci obyvatel
  • zákon o občanských průkazech
  • zákon o cestovních dokladech
  • zákon o azylu
  • zákon pobytu cizinců
  • zákon o nabývání a pozbývání státního občanství
  • zákon o archivnictví
  • zákon o skartační službě
  • zákon o územním členění státu
  • zákon o státních symbolech
  • zákon o užívání státního znaku, vlajky a symbolů

 

Úřady zřízené ve vnitřní správě

 • Úřad pro veřejné informační systémy
  • ústřední správní úřad -> vytváření a rozvoj informačních systémů
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
  • zákon o ochraně osobních údajů
  • nezávislý orgán

 

Orgány vnitřní správy

 • ministerstvo vnitra
  • je nadřízeno Policii ČR, řídí HZS ČR, IZS
  • je ústředním orgánem státní správy
  • výlučné kompetence -> správa státních symbolů a hranic
 • kraje – v přenesené působnosti
 • obce – v přenesené působnosti
 • Policie ČR
 • Celní správa

 

Pobyt cizinců

 • Cizinec = je člověk, který se na území
  • → zdržuje (turista)
  • → nikdy zde nebyl
 • pramen úpravy: zákon o pobytu cizinců na území ČR
  • → nevztahuje se na azylanty → azylový zákon
 • vstoupit, pobývat na naše území nebo vycestovat z něj lze jen s platným dokladem, tj. cestovním pasem nebo občanským průkazem

 

Druhy pobytů

 • krátkodobý pobyt – doba víza 30 dnů, ambasáda, konzulát
 • dlouhodobý pobyt – max. 1 rok, lze prodloužit vždy max. o 1 rok
 • trvalý – na základě povolení, důvodem je většinou spojení rodiny,…

 

Správa uprchlických zařízení MV ČR

 • je v kompetenci Odboru azylové a migrační politiky MV ČR, zajišťuje služby sociální, ubytovací, stravovací a další určené pro:
 • Žadatele o udělení mezinárodní ochrany
  • žadatelům o udělení mezinárodní ochrany jsou poskytovány služby v přijímacích a pobytových střediscích.
  • cizí státní příslušník žádá v ČR o politický azyl, jeho žádost je podrobena prověřování a do ukončení zkoumání je cizinec ubytován na náklady ČR – např. v Červeném Újezdu v Čechách
 • Azylanty
  • osoby, kterým byl v ČR udělen azyl
  • jsou ubytováni v integračních azylových střediscích
 • Zajištěné cizince
  • uprchlíci a cizinci pobývající na území nelegálně
  • nežádají o azyl
  • jsou umístěni do zařízení pro zajištění cizinců (detence) a jsou navráceni zpět do hraničního státu

 

Dublinský systém

 • mechanismus, na základě kterého se určuje stát EU odpovědný k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu, která byla podaná na území členských států EU a která byla podána občanem třetího státu.
 • překročení nelegálně hranic bez azylu
 • „kde prvně překročil hranice => návrat“

 

Právo sdružovací a shromažďovací

 • úprava – LZPS (politcká práva)
 • zákon o sdružování občanů
 • rejstříkový zákon (spolky, sdružení)
 • občané mohou zakládat organizace – spojuje je společný zájem

 

Odbory

 • vznik -> minimálně 3 osoby, 1 svéprávná (18+), pošlou na MV     registraci

 

Policie, požární ochrana

Policie

 • =integrovaný systém
 • Plní úkoly vnitřní bezpečnosti v souladu se zákony.
 • Chrání bezpečnost osob a majetku, vede boj proti terorismu, odhaluje trestné činy a jejich pachatele, dohlíží na plynulost a bezpečnost silničního provozu,…
 • je součástí Bezpečnostního sboru ČR a integrovaného záchranného systému
 • je v kompetenci MV
 • Správa Policie ČR vydává povolení k držení zbraně, eviduje osoby – vlastníky
 • zbraní, a vydává zbrojní průkazy.

 

Zbraně a střelivo

 • zákon o zbraních a střelivu
 • -> nevztahuje se na zbraně a střelivo Armády ČR, bezpečnostních sborů ČR
 • oprávněné použití zbraně -> policie a armáda

 

Požární ochrana

 • úprava: zákon o požární ochraně, požární řád
 • ochrana života, zdraví obyvatel a majetku
 • poskytování pomoci při mimořádných událostech

 

Hasičský záchranný sbor

 • org. součást ministerstva vnitra
 • v čele generální ředitelství hasičského záchranného sboru
 • součástí je 14 sborů
 • mají své školy
 • Druhy:
  • a) HZS kraje – zřizovaný státem, ve služebním poměru
  • b) Dobrovolní hasiči – zřizuje obec, dobrovolnost
  • c) HZS podniku – zřizují je právnické osoby

 

Archivnictví

 • = lidská činnost zaměřená na péči o archiválie
 • funkce: správní, informační (podávání informací o skutečnostech zachycených v dokumentech), vědecká, kulturní

 

Archiválie

 • = záznam
 • s ohledem na to, co v něm je uvedeno byl vybrán ve veřejném zájmu k trvalému

 

Archiv

 • = zařízení kam se ukládají archiválie a kde se o ně pečuje
 • archivy jsou veřejné, soukromé, specializované, bezpečnostní, krajské a obecní
 • Veřejné archivy
  • zakládané státem
  • nejdůležitější -> Národní archiv – ústřední archiv státu, řídí ho MV (ředitel je jmenován ministrem vnitra), organizační struktura i rozpočet jsou schváleny MV,
  • provádí výběr archiválií, které byly dány darem od vlastníků, byly ke koupi nebo byly nalezené
  • ->  Státní oblastní archivy – v obcích
 • Soukromé archivy
  • zakladatelem může být fyzická nebo právnická osoba
 • Specializované archivy
  • akreditace
  • organizační složka státu
  • u škol, vysokých škol,..-> činnost zřizovatele
 • Bezpečnostní archivy
  • jsou určeny pro ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, zpravodajské služby, národní bezpečnostní úřad
 • Krajské a obecní archivy
  • akreditace
  • listiny pro stavební úřad,…

 

Spisovna

 • = slouží k ukládaní všech vyřízených dokumentů v organizaci, vykonává spisové služby

 

Spisová služba

 • = zahrnuje příjem, evidenci, rozdělování, třídění, manipulaci a oběh dokumentů, včetně vypracování seznamu všech druhů informací, vyřizování a uložení dokumentů

 

Skartace

 • = legální likvidace archiválií, písemností a informací

 

Tajemství

 • = informace, ke kterým je nemá přístup veřejnost
 • úprava:
  • zákon o státním, hospodářském a služebním tajemství
  • zákon o zpravodajských službách
  • zákon o BIS

 

Stupně utajení

 • vyhrazené
 • důvěrné
 • tajné
 • přísně tajné

 

Typy tajemství

 • Státní = vše, co musí zůstat utajeno před nepovolanými osobami v důležitém zájmu ČR
 • Služební = souvisejí s činností VS, správy soudů, ozbrojených sil, Policie, nebo jiných st. orgánů a má být utajeno v obecném zájmu před nepovolanými osobami
 • Hospodářské = vše, co je důležité pro hospodářskou činnost a je v obecném zájmu před  nepovolanými osobami
 • Vojenské = např. informace o zbraních, vojenských útvarech,…
 • Listovní = vyplývá z LZPS a chrání především obsah před zveřejněním
 • Poštovní
 • Obchodní tajemství
 • Lékařské


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy