Mimoevropské civilizace – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Mimoevropské civilizace

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Honza Nachtigal

 

 

 

 

 • První civilizace vznikaly v oblasti Mezopotámie mezi řekami Eufrat a Tigris a poté v Egyptě (Nil), Indii (Indus a Ganga) a Číně (Dlouhá a Žlutá řeka)
 • Všechny tyto mimoevropské civilizace měly závlahové zemědělství

 

Sumerové

 • Příchod do Mezopotámie v polovině 4. tisíciletí
 • Znali hrnčířšký kruh, bronzové předměty, první obrázkové písmo)
 • Kolem roku 3000 BC ovládli jižní Mezopotámii (= Sumer)
 • Počátek starosumerského období (3000 BC – 2400 BC)
  • První staletí Sumerů v Mezopotámii – málo pramenů
  • Jedním z pramenů je například nejstarší dochovaný příběh – Epos o Gilgamešovi
  • Po 2600 – více písemných památek, zde byly obsaženy informace například o:
   • O uspořádání společnosti
   • O válkách
   • O politice
   • O hospodářství
  • Vzniklo množství městských států – vzájemné soupeření (Kiš, Nippur, Uruk, Ur, Lagaš)
  • Ve všech státech obdobné zřízení – uprostřed chrám – spojení světské a náboženské moci, theokracie = vláda kněžích à panovník seslán bohem – Později došlo k oddělení světské moc od kněžské autority, à centrem se stal palác (dříve chrám) a hlavní je pozice nejvyššího velitele (časté války)
  • Území státu pokládáno za území bohů
  • Obživa – zemědělství, řemesla, lov, rybolov, obchod a doprava
  • Zemědělství
   • Pšenice, ječmen, ovoce a zelenina, chov ovcí, koz a prasat
   • Orba – hák s kovovou radlicí + nálevka obilí
  • Dělba půdy
   • Největší vlastník – panovník – rozděloval půdu za službu
   • Další vlastník – Chrámy – vlastní hospodářství
  • Řemesla
   • Hrnčířství, Metalurgie – bronz, textilnictví
   • Vynález kola à Vůz
  • Doprava a obchod
   • Vše záviselo na řekách – důležité dopravní tepny
   • Oblast závislá na dálkovém obchodu
   • Nedostatek dřeva a kamene – nutný dovoz
   • Hodnota vyjádřena v množství obilí a později stříbrem
  • Architektura
   • Základní materiál – hlína (běžná obydlí – hlína a rákos)
   • Bohatší obydlí – hliněné cihly – bez oken s jedním vchodem
   • Města- pravidelná síť ulic a hradeb
   • Chrámy = ZIKKURATY
    • Vysoké stupňovité stavby – rohy směřovaly ke světovým stranám
    • Vysoké několik desítek metrů
    • Babylónská věž = Zikkurat
   • Písmo a vzdělání
    • LOGOGRAM – obrázkové písmo
    • Fonetická povaha symbolů – FONOGRAM – každý symbol označuje i jednu hlásku
    • Základní materiál pro zápis – hliněné destičky
    • KLÍNOVÉ PÍSMO – psali pouze školení písaři, Akkadové, Asyřané, Babylon, Chetité
    • Matematika – 60ková soustava
   • Kolem roku 2000 – složitá situace – mnoho válek městských států (vzniká například Akkadská říše) à vítězí Babylóňané

 

Babylónie (1900 – 1600 BC)

 • Vznik okolo roku 2000 BC – Jih Mezopotámie
 • Zakladatelem a nejdůležitějším panovníkem byl Chamurappi
 • Správa říše – rozdělena na oblasti a okresy – každý má svého správce
 • Rozvoj obchodu – ovládnuty oba toky po celé délce, zdokonalení výroby, přibývá luxusních předmětů
 • Celkový rozvoj státu)
 • Chamurappiho zákoník
  • Okolo roku 1800 BC à jeden z nejstarších zákoníků světa
  • Objeven na počátku 20. století v Íránu
  • Monolit z černého kamene
  • Napsán klínopisem
  • Uprostřed Babylonu zasazen do země
  • 282 článků o rodině, majetku, obchod a trestu
 • Dobytí a zničení Chetity

 

Středobabylónská říše (1500 – 1250 BC)

 • Kassité přišli do Babylonu a vyhnali Chetity
 • Kassité splynuli s původními Babyloňany
 • Jazyk – Akkadština
 • Spory s Egyptem – roku 1235 dobíjí Egypt Babylon

 

Poslední vzestup Babylónie=Novobabylónská (626-539 BC)

 • Nabukadneasar II.
  • Za jeho vlády byl Babylon největší město na světě
  • Nechal postavit Ištařinu bránu
  • Přestavba Babylonu, mohutné hradby, Visuté zahrady Semiradiny, Babylónská věž

 

Asýrie (2000 BC – 700 BC)

 • Sever Mezopotámie (Babylónie byla na jihu)
 • Soupeřila s Babylónií
 • Původně to byl pouze městský stát Aššur – důležitá obchodní křižovatka – rozkvět
 • Tři říše
 • Staroasyrská říše
  • Zničena Chetity
 • Středoasyrská říše
  • Asyřané ovládají Babylonii
  • Zničí je nové drobné kmeny
 • Novoasyrská říše
  • Médové + Babyloňané ničí Asýrii

 

Egypt

 • V době egyptské civilizace, zde bylo mnohem vlhčí klima než dnes a tudíž ideální pro pěstování nebo i rozvoj říše
 • Utváří se od 4. století BC
 • Predynastické období
  • Země rozdělena dvě části – Horní (Jih) a Dolní (Sever) Egypt
 1. Horní Egypt – kočovníci, pastevci, lovci
 2. Dolní Egypt – zemědělská společnost
  • Postupně roste moc kmenových vládců v horním Egyptě (zlato, měď, obchod)
  • Přelom 4./3. tisíciletí BC – ovládnutí Dolního Egypta Horním – Vládne Faraon
 • Stará říše
  • Egypt podniká vojenské výpravy à kořist a bohatství
  • Rozvoj Dálkového obchodu (mořeplavectví)
  • Hlavní město Mennofer
  • Bohatství dáváno najevo stavěním pyramid
   • Nejdříve se stavěli stupňovité pyramidy a poté až hladké
   • Nejstarší pyramida – Džoserova pyramida – stupňvitá
   • Nejmladší – Cheopsova pyramida 138 metrů (původně 146 m)
  • Stará říše končí povstáním chudých v oblasti delty – chaos à přechodné období
 • Střední říše
  • Zvyšování moci vládců ve městě Veset =Théby (bouře Veset nezasáhly)
  • Rozvoj řemesel, obnova hospodářství
  • Útok Hyksósů – 2. přechodné období – Egypťané se od nich naučí chov koní, bojové taktiky, použití vozů při boji
 • Nová říše
  • Časté války – územní zisky
  • Ramesse II.
   • Boje s Chetity
   • 1274 BC – bitva u Kadeše – Egypťané versus Chetité – Vítězí Ramesse
   • 1270 BC – mírová dohoda
  • Společnost v Egyptě
 1. Na vrcholu faraon – absolutní vládce
 2. vezírové
  • Úředníci
  • Nomarchové (=správci krajů)
 3. Písaři (praktičtí vykonavatelé moci – výběr daní a odvody do armády) + Úředníci, stavitelé, architekti
 4. Pracující
  • Řemeslníci, mumifikátoři, lékaři, malíři
 5. Svobodní – prosperita
 6. V chrámu či paláci (jistota)
 7. Rolníci
 8. Otroci – služebníci pána a těžké práce
 • Kultura
  • Náboženství
   • Velká úcta k bohům
   • Až 2500 bohů
   • Zobrazováni tak že měli lidské tělo a zvířecí hlavu
   • Například Ámon – stvořitel světa a bůh větru
    • Anubis – dohlížel na proces mumifikace
   • Písmo
    • Hieroglyfy – obrázkové písmo
    • Roku 1822 rozluštěny hieroglyfy francouzským archeologem Champollionem

 

Čína

 • První zmínka o lidech v Číně – 9 000 BC à 6 000 – 3 000 přesun k velkým řekám – Dlouhá řeka (=Chuang Che) a Žlutá řeka (=Jang C’Tiang)
 • Velmi rozlehlé – každý kraj měl rozdílný vývoj
 • Kvalitní hlína, domestikace zvířat, rýže, sója, zelenina
 • Číňané vynalezli papír a střelný prach
 • Císař Čchin (3. století BC)
  • Sjednocení Číny – expanze na sever a na jih
  • Nechal zbudovat Velkou čínskou zeď (7 m vysoká a dlouhá přes 5000 km), kterou chtěl uchránit Čínu před mongolskými nájezdníky àdíky zdi, měla Čína odlišný vývoj než sousední země
  • Jeho hrob stráží takzvaná Terakotová armáda – 6000 – 7000 vojáků v životní velikosti postavení z hlíny – v podstatě to byla rekonstrukce čínské starověké armády

 

Indie

 • Civilizace vznikaly v oblasti řek Indus a Ganga
 • Kolem roku 2500 BC zde začaly vznikat městské státy
 • Takzvaná Harrapská civilizace – velmi vyspělá (měli i splachovací záchod)
 • Kolem roku 1800 BC přicházejí Árijové a Harrapská říše zaniká
 • Kolem roku 400 BC ovládá Indii Alexander Veliký
 • 300 BC – přechod od bráhmánství k budhismu – za krále Ašóka

 

Mickovo rady

Hned na začátek říct, kde vznikaly první civilizace

Charakterizovat přírodní podmínky – úrodný půlměsíc

Mezopotámie – Sumerové, Akkatské, Asyrská a Babylonská říše

 • Ke každé něco o kultuře (písmo, kam psali, klínové písmo, hliněné destičky, epos o Gilgamešovi, Chammurapiho zákoník, Zikkuraty)
 • Zmínit některé osoby (Chammurapi, Nabukadnezar)
 • Propojovat klidně i s dalšími oblastmi (například říct něco z bible)
 • Eufrat a Tigris

 

Egypt

 • Říct že byla nejdřív horní a dolní říše
 • Pyramidy (nejdříve stupňovité a potom už hladké)
 • Vybrat si některé zajímavé panovníky (například Achnaton, Rammese, Tutanchamon)
 • Zmínit se jak vypadala společnost v Egyptě (ta pyramida obyvatelstva)
 • Období kdy Asýrie ovládá Egypt, kdy Egypt ovládá blízký východ
 • Architektura, písmo, náboženství

 

Indie

 • Jen trošku
 • Zmínit náboženství (budhismus, bráhmanství)

 

Čína

 • Zmínit stavbu velké zdi
 • Jejich izolovaný vývoj
 • Vynálezy, které přinesly v Číně (střelný prach, papír,…)

 

Fénice + Palestina

 • Z Fénického místa vychází Řekové
 • Palestina, protože Židové

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!