Motivace, postoje, sebepoznání a sebereflexe

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka:  Motivace, postoje, sebepoznání a sebereflexe

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a):  Janďa

 

 

 

 

1)      Co je to motivace a proč je důležitá?

–          Proces usměrňování, udržování a energetizace chování a jednání→ důležitý pro dosažení nějakého cíle (je souhrn hybných činitelů, které vedou jedince k tomu, aby něco vykonal (nebo nekonal)

 

2)      Zařazení motivace mezi psych. jevy

–          Psychické procesy ( jsou proměnlivé)

 

3)      Definice, dělení a charakteristika motivů( potřeby, návyky, emoce, pudy, zájem, aspirace, ambice, cíle, ideály, zvyky)

–          Pohnutka, příčina činnosti, jednání člověka zaměřené na uspokojení určité potřeby

A)    primární→ biologické ( potřeba dýchání, potravy, spánku, bezpečí..)

B)    sekundární→ psychické ( radost, štěstí, láska..)

→ kulturní( vzdělání, kulturní život..)

 

Pud– vrozená pohnutka činnosti, označení pro energii nebo cílenou činnost až nutkání (pud pohlavní, mateřský apod.)

Zájem – získaný motiv, který se projevuje kladným vztahem člověka k předmětům nebo činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové. Vyhraněný zájem označujeme pojmem záliba.

Aspirace (ambice) – snaha o sebeuplatnění, vyniknutí. Někdy se označuje také jako ctižádost.

Cíl – uvědomělý směr aktivity, když chceme něčeho dosáhnout, něco vykonat, něčemu se vyhnout, něco dělat či nedělat apod.

Ideály– jsou vzorové cíle, např. ideál životního partnera, způsobu života apod.

Zvyk – tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost.

 

4)      Co to jsou postoje, do jakých psych. jevů patří+ složky postoje?

–          Názor, nebo připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem, nebo volbou

–           Stálá tendence jednání ( naučená), (příznivé, nepříznivé reakce)

–          Zařazení → psych. vlastnosti

 

Složky postoje:

a)      poznávací (kognitivní)– názory a myšlenky osoby o předmětu postoje

b)      citovou (afektivní, emocionální) – cit osoby k předmětu postoje (emoce, emocionální reakce)

c)      konativní (behaviorální) – sklon k jednání či chování ve vztahu k předmětu postoje

 

5)      Rozdíl mezi motivy a postoji?

-motivy aktivizují chování, postoje se projevují v jeho obsahu, ( např. motiv mateřské péče aktivizován křikem, způsob reakce závisí na postoji k dítěti)

 

6)      Def. sebepoznání a sebereflexe

Sebepoznání:-Sebepoznání je  proces poznávání sebe sama v různých situacích, které nám umožňuje pochopit motivy a příčiny svého chování.

Sebereflexe:(odraz sebe sama) v sobě zahrnuje naše úvahy nad vlastním chováním a činy, které vede k analýze příčin našeho chování či jeho důsledků.

Význam:!!!?

 

7) Složky sebepoznání :a) představu o svém těle – vnější vzhled, moje zdraví, fyzická zdatnost apod.

b) představa o svých vlastnostech osobnosti (charakter, temperament, jaký mám význam pro druhé – tj. mé schopnosti, má výkonnost, moje svědomí)

c) plány a životní cíle (čeho chci dosáhnout, vztah k mým rodičům po založení rodiny, podíl zaměstnání a koníčků, péče o rodinu o sebe ..)

 

8) Def. sebehygieny a její význam :

-je nauka o tom, jak si chránit a upevňovat duševní zdraví a jak zvyšovat odolnost člověka vůči nejrůznějším škodlivým vlivům.

-Má člověka naučit, jak předcházet psychickým obtížím. Pokud již nastaly, učí ho, jak je nejlépe zvládat.