Myšlení, řeč – normy a poruchy

psychologie

 

   Otázka: Myšlení, řeč – normy a poruchy

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): Jarunka

 

 

Myšlení= psychický proces, který nám umožňuje poznávat vnější prostředí, vztahy mezi jednotlivými ději, obecné a podstatné vlastnosti předmětů a jevů

  • pomáhá nám řešit problémy a úkoly
  • rozvíjí se od ranného dětství při hře, činnosti, styku dítěte s dospělými a prostředím

 

Myšlenkové operace: jsou podstatou každého myšlení

  • ANALÝZA= rozdělování celku na části
    • př. strom se skládá z koruny, kmene, kořenů; člověk- hlava, trup, končetiny
  • SYNTÉZA= spojování částí v celek
    • př. z příznaků onemocnění, vyšetření skládá lékař možnou diagnózu
  • SROVNÁVÁNÍ= zjišťování podobnosti a rozdílů mezi dvěma nebo více předměty a jevy
    • př. dítě srovnává kostky, které jsou větší, menší nebo stejně velké
  • ABSTRAKCE= vyčleňování podstatných a obecných vlastností předmětů a jevů
    • př. dojdeme ke švadleně, kterou zajímají moje míry, ne můj charakter; prostírání ne pro konkrétní 3 osoby od Nováků, 4 od nás a 2 od Říhů, ale pro 3+4+2 osoby
  • KONKRETIZACE= opačná operace než abstrakce, pomocí ní poznáváme, co je pro daný předmět/jev jedinečné
    • př. pes- sluch, čich, pomoc pro člověka
  • TŘÍDĚNÍ= dělení do skupin podle souborů stejných znaků
    • př. školní knihovna tam máme beletrie, sci-fi, drama, encyklopedie

 

Řešení problémů:

  • může probíhat na základě předchozí zkušenosti, na základě pokusu a omylů
  • nejlépe je využít rozbor problémové situace a uvědomění si podstaty problému

 

Druhy myšlení:

  • KONKRÉTNĚ- NÁZORNÉ MYŠLENÍ:
    • je, když úkol řešíme pomocí názorných představ
    • projevuje se v činnosti, při manipulaci s předměty, při řešení náročného problému
    • př. pomocí názorných představ si promyslím celý postup oš. Výkonu cévkování
  • ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ:

    • předpokládá vyšší stupeň rozvoje myšlení
    • př. stanovování a ověřování hypotéz
  • SBÍHAVÉ MYŠLENÍ:

    • uplatňuje se v úkolech, kde je pouze jedno řešení
    • př. matematický příklad
  • ROZBÍHAVÉ MYŠLENÍ:
    • uplatňuje se v úkolech, kde je více řešení, postupů
    • př. úklid bytu, zhotovení výrobku
  • TVŮRČÍ MYŠLENÍ:
    • rozvinuté hlavně u lidí s bohatou fantazií, př. umělci

 

Formy myšlení:

  • POJEM = základní forma myšlení, zahrnuje určitý stupeň abstrakce a zobecnění, na základě toho rozlišujeme pojmy jedinečné (náš pes) a pojmy obecné (pes)

    • je obecná představa vystihující podstatné znaky
  • SOUD= vztah mezi dvěma pojmy
    • něco potvrzuje nebo popírá (kočka není pes- popření, citrón je kyselý- potvrzení)
  • ÚSUDEK= vztah mezi dvěma nebo více soudy
    • výchozí soudy se nazývají premisy, vyvozený soud je závěr
    • př. okoun žije ve vodě, kapr žije ve vodě, štika taky à ryby žijí ve vodě

 

Vlastnosti myšlení:

  • hloubka, šířka (= obsažnost myšlení), logičnost, přesnost, pružnost, rychlost

 

Rozvoj myšlení:

  • při hře, činnosti, vzdělávání, četbě, komunikaci, zájmech..

 

Poruchy myšlení:

  • Zpomalené myšlení– nemocný se často zastavuje v myšlení, musí vynakládat velké úsilí i při přemýšlení o jednoduchých věcech, řeč je pomalá, myšlenkově chudá. Při demenci, únavě, pod vlivem drog
  • Zrychlené myšlení (myšlenkový trysk)- překotný myšlenkový proud (nemocný nestačí dokončit jednu myšlenku a přichází další). Řeč je obsahově i formálně neucelená, úryvkovitá s neukončenými větami
  • Myšlenkový záraz- nemocný se zastaví v řeči a není schopen v ní pokračovat
  • Obsedantní vtíravé myšlení- nemocnému se proti jeho vůli vtírají do vědomí určitě myšlenky (čím více se je snaží potlačit, tím výrazněji se mu tlačí do myšlení)
  • Myšlenkové bludy- nesprávné úsudky, mylná přesvědčení, která vznikají na chorobném základu, ale nemocný je nezvratně přesvědčen o jejich pravdivosti a dle toho také jedná (blud žárlivosti)

 

ŘEČ

  • proces, který slouží lidem k vzájemnému dorozumění a vyjadřuje naše myšlenky
  • má svoji
    • a) obsahovou stránku= to, co říkáme
    • b) formální stránku= jak to říkáme, vyjadřují se city toho, kdo mluví

 

Druhy řeči:

  • VNITŘNÍ ŘEČ– uplatňuje se ve vzpomínkách, při psaní dopisů, povzbuzování k činnosti
  • VNĚJŠÍ  ŘEČ- obracíme se k lidem, ke svému okolí, má mluvenou a psanou formu
    • mluvená je nejčastější forma komunikace
    • psanou řeč se učíme později než mluvenou, uskutečňuje se i pomocí obrázků
    • ve 4. měsících se dělá sluchová zkouška, důležitá pro rozvoj řeči

 

Poruchy řeči:

Vývojová dysfázie:

  • specifická porucha řeči, kdy dítě má normální intelekt, dobře slyší, ale má potíže s osvojením mateřského jazyka
  • vývoj řeči neodpovídá věku dítěte, vyjadřuje se gramaticky chybně, vynechává některá slova

 

Afázie:

  • centrální porucha řeči, ke které dojde na základě lokálního poškození mozku (CMP, úrazy, nádory)
  • a) motorická= expresivní – je ztráta naučené schopnosti mluvit, jedinec řeči rozumí, ale není schopen mluvit
  • b) senzorická= percepční – je ztráta schopnosti rozumět slyšené řeči, jedinec je schopen mluvit, ale nerozumí mluvené ani psané řeči, snaží se hovořit, jeho řeč je ale nesmyslná a zlobí se na okolí, že mu nerozumí

 

Mutismus, surdomutismus, selektivní mutismus:

  • ztráta řeči v důsledku neurotických zábran- úlek, šok, stres, vyčerpání..

 

Koktavost:

  • nejtěžší řečová vada z hlediska terapie
  • projevuje se přerušováním plynulosti procesu mluvení
  • příznaky- těžkosti dýchání, křeče hlasivek, úmyslné vynechávání slov, hlásek, které mu dělají potíže, logofóbie- strach z řeči, negativní postoj ke komunikaci
  • doba vzniku- 3-6 let, chlapci více
  • příčina- genetika, neurotické vlivy prostředí

 

Breptavost:

  • nápadně zrychlený projev řeči, dochází k vynechání slabik, řeč je často úplně nesrozumitelná

 

Huhňavost= rinolália:

  • snížená či zvýšená nazalita, porucha zvuku jednotlivých hlásek při artikulaci

 

Dyslálie= patlavost:

  • vadná výslovnost jedné či více hlásek mateřského jazyka (nesprávná výslovnost sykavek, r, ř vynechání hlásky nahrazení hlásky hláskou jinou)
  • fyziologická do období předškolního věku, spolupráce s logopedem
  • v 5 letech jde dítě na prohlídku k pediatrovi


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy