Nabídka a zadání stavby – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Nabídka a zadání stavby

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

NABÍDKA A ZADÁNÍ STAVBY

 • Pokud se stavební firma zajímá o zakázku, je to většinou na základě zadání, které zveřejní budoucí investor,
 • Budoucí dodavatel musí vypracovat nabídkovou dokumentaci na základě, které se investor rozhoduje,
 • Poté proběhne nějaká forma výběrového řízení, která určí budoucího dodavatele,
 • Objednatel a zhotovitel (investor a dodavatel) uzavřou příslušné smlouvy,

ZADÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

 • Zadávání veřejných zakázek:
 • Veřejná obchodní soutěž,
  • Soutěž je vyhlášena a počet oslovených zájemců je předepsán dle výše finanční hodnoty zakázky,
  • Nejčastěji je nutno vyzvat minimálně 3-5 zájemců, kteří jsou schopni danou stavbu provést,
  • Zadavatel poskytne zájemcům zadávací dokumentaci na základě, které firmy vypracují nabídky,
  • Poté probíhá soutěž, která je bud jednostupňová (všechny podmínky jsou vyhlášeny najednou) nebo dvoustupňová (proběhne určitý předvýběr např.: ověření odborné způsobilosti),
 • Průběh soutěže:
  • Nejprve probíhá soutěžní lhůta, která trvá od vyhlášení soutěže až do odevzdání nabídek (termín musí být naprosto přesně dodržen),
  • Poté běží zadávací lhůta, tedy čas od otevření obálek s nabídkami až do uzavření smlouvy o dílo,
  • Při hodnocení nejprve dojde ke kontrole formálních náležitostí, tedy zda soutěžící dodal dokumentaci v přesně požadovaném rozsahu (dokud ne, je automaticky vyloučen),
  • Poté dojde k hodnocené věcné části nabídek dle předepsaných kritérií hodnotící komise,
  • Nejčastější hodnocené faktory jdou i technická úroveň nabídky, reference z předchozích staveb, doklady o odborné způsobilosti pracovníků, technické vybavení firmy,
  • Nejdůležitějším faktorem často bývá cena, někdy také termín výstavby,
  • Zadavatel vyhlásí rozhodnutí o vybrané nabídce, ostatní uchazeči mohou podat námitku,
  • Po vyřešení námitek dochází k uzavírání smluv mezi objednavatelem a vybraným zhotovitelem (smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o dílo – SOD),
  • SOD musí být podepsána do 30 dnů od oznámení výsledků soutěže,

SMLOUVA O DÍLO

 • Zhotovitel se zavazuje o provedení určitého díla a objednavatel k zaplacení ceny za jeho provedení,
 • Podstatné náležitosti smlouvy:
  • Předmět a doba plnění,
  • Cena a způsob jejího upřesňování,
  • Podmínky pro zhotovování, předání a přejímka díla a jeho části,

NÁLEŽITOSTI SMLOUVY

 • Údaje o smluvních stranách:
  • Obchodní názvy objednavatele a zhotovitele, jejich adresy a jména zástupců, jména stavebních dozorů, bankovní spojení, IČO a DIČ,
 • Vymezení právních vztahů:
  • Podrobně vymezuje ustanovení o zákonech, normách, předpisech, vyhláškách a podmínkách jejich platnosti,
 • Popis předmětu stavby:
  • Místo stavby, DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby, obecná a specifická ustanovení, certifikáty, osvědčení pro provoz,
 • Doba plnění:
  • Obsahuje veškeré termíny postupného předání stanoviště (zahájení, ukončení, termíny kontrolních dnů – KD),
 • Cena stavby:
  • Ustanovení o ceně, jak je uvedeno v soutěžních podmínkách, možné důvod změny ceny,
 • Údaje o staveništi:
  • Veškerý popis k dokumentaci, která je potřeba pro zhotovení a vytyčení staveniště,
 • Údaje o provedení stavby:
  • Náklady s odpady, bezpečnost práce, vedení stavebního a montážního deníku,
 • Ujednání o předběžných kontrolách a zkouškách:
  • Dokumenty, ve kterých bude docházet ke zkouškám,
 • Způsob předání a převzetí stavby:
  • Stanovený je postup, který bude pro obě strany závazný,
 • Záruka a záruční podmínky:
  • Záruční doba na jednotlivé objednávky a provozní soubory a části stavby,
 • Dohoda o součinnosti objednavatele:
  • Povinnosti obou stran,
 • Platební podmínky:
  • Způsob financování (splátky, zálohy, řešení pozastávky),
 • Odstoupení od smlouvy:
  • Důvod, dle kterého mohou odstoupit od smlouvy a důsledky takového aktu,
 • Smluvní pokuty:
  • Důsledky, za co je možné pokutování a výše pokuty za jednotlivé přestupky,
 • Zvláštní ujednání:
  • Dohoda o podzhotovitelském systému,
 • Závěrečné ustanovení:
  • Název a adresu rozhodčího soudy pro řešení sporů, způsob, jak postupovat při změnách a doplňcích ke smlouvě,
  • musí obsahovat seznam příloh (nedělná součást smlouvy) a počet výtisků smluv a rozdělovník.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!