Národní hospodářství – otázka z ekonomie (2)

 

   Otázka:  Národní hospodářství

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Bárbra

 

 

 

 

Národní hospodářství   =   Všechny hospodářské procesy, které probíhají na území státu.
– NH je základem každého státu.
– Subjekty: domácnosti, podniky, stát.

 

HOSPODÁŘSKÝ PROCES
Má 4 fáze :

1, Výroba
2, Rozdělování
3, Směna
4, Spotřeba  (výrobní nebo konečná)

 

STRUKTURA NH
A, Podle toho co se produkuje

4 sektory :
1, Primární –      zemědělství, lesní hospodářství, rybolov, těžba nerostných surovin
2, Sekundární – zpracovatelský průmysl (textilní, výroba potravin), rozvod elektrické energie a plynu,
stavebnictví.
3, Terciární –     je zaměřený na služby :
a, osobní služby  (zdravotnictví, školství, restaurace)
b, věcné služby   (opravny, čistírny, půjčovny)
c, obchodní služby  (maloobchod, velkoobchod, přepravní služby)
4, Kvartální –     věda a výzkum

 

B, Podle toho kdo produkuje

1, Nefinanční podniky  = výrobní, dopravní a obchodní podniky
2, Finanční podniky  = banky a pojišťovny
3, Veřejná správa  = vládní instituce = policie, hasiči..
4, Domácnosti (obyvatelstvo)
– spotřebovávají i produkují (vejce, jablka..) – domácí hospodářství
5, Ostatní neziskové instituce  = církve, sportovní a dětské organizace

 

KOLOBĚH V NH
= Koloběh statků, služeb, peněz a práce, který probíhá mezi obyvatelstvem (domácnostmi), podniky (firmy) a státem.

 

ÚROVEŇ NH
– Je míra, se kterou je NH schopno uspokojovat potřeby společnosti. Vyšší úroveň NH umožňuje zajistit vyšší životní úroveň.
– Úroveň NH je ovlivněna těmito činiteli:

a, přírodní bohatství   (zemědělská půda, nerosty, vodní zdroje)
b, národní bohatství – hmotné statky,které vytvořily předchozí generace i generace současná.
c, obyvatelstvo – počet, rozmístění, zdravotní stav, věk, kulturní úroveň
d, politický a ekonomický systém státu a jeho okolí

 

OKOLÍ NH
Vnitřní okolí – jde o vztahy NH k přírodnímu bohatství, školství, zdravotnictví, politickému systému státu a k obyvatelstvu daného státu.
Vnější okolí – jde o vztahy k hospodářstvím jiných států.

 

HODNOCENÍ NH
Co sledujeme při hodnocení NH jako celku?   Pomůcka: Magický čtyřúhelník

(Velikost a tempo růstu produktu)                                                     (Stabilita cen)
Hrubý domácí produkt                                                                          Míra inflace

Bilance ZO                                                                  Míra nezaměstnanosti
  (vyrovnanost vývozů a dovozů)                                  (velikost a struktura nezaměstnanosti)

 

Nejdůležitější ukazatelé:
1, Hrubý domácí produkt
 (HDP)
= souhrn statků a služeb
– vyjádřený v penězích, vytvořený za určité období výrobními faktory (práce, přír.zdroje,kapitál)
na území daného státu – nezáleží, jestli je vlastní občan státu nebo cizinec.

 

2, Hrubý národní produkt   (HNP)
souhrn statků a služeb – vyjádřený v penězích, vytvořený za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů dané země, nezáleží jestli výroba probíhala na území státu nebo v zahraničí.

 

HDP můžeme počítat 2 rovnocennými metodami:
1, zbožová (produkční metoda)
– vychází z výroby, sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě, jiným firmám, a čisté vývozy

HDP = spotřeba domácností + investice soukromých domácích firem + vládní nákupy + čistý vývoz

Spotřeba domácností = výdaje za konečné produkty uskutečněné občany za daný rok.
Investice soukromých domácích firem = výdaje za stroje, budovy, technologie, změny stavu zásob.
Vládní nákupy = výdaje na obranu státu, školství, zdravotnictví, ochranu životního prostředí.
Čistý vývoz = export import

 

2, důchodová metoda – vychází z fáze rozdělování, každý z účastníků výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích jako odměnu za vynaložení svých výrobních faktorů.
Zaměstnanci dostávají mzdy a platy, majitelé půdy rentu, majitelé kapitálu čistý úrok a zisky.

HDP = (mzdy + renty + zisky + úroky) + opotřebení investic + nepřímé daně
HDP = národní důchod + opotřebení investic + nepřímé daně

 

MÍRA INFLACE
– Je zvyšováni celkové hladiny cen všech statků a služeb v průběhu určitého časového období.
– Celková hladina inflace je průměrná úroveň cen.
– Pokud dochází k poklesu cenové hladiny jde o deflaci.

 

Druhy inflace:
1, Mírná inflace   (důsledky jsou malé, ekonomický život nenarušuje).
2, Pádivá inflace  (je spojena s velkými ekonomickými náklady, snižuje výkonnost ekonomiky, nejistota se zvyšuje, problém s důchody).
3, Hyperinflace    (peníze neplní svou funkci, přijímaným ekvivalentem se stává zboží).

 

MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI

počet nezaměstnaných hledajících práci x 100
=              
ekonomicky aktivní obyvatelstvo
BILANCE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
=
porovnání výstupů se vstupy do národního hospodářství.
(= Porovnání dovozu a vývozu)
druhy:
1, Plánová – pokud bilancujeme před započetím bilancovaných činností.
2, Výsledná (statistická,účetní) – pokud bilancujeme po uskutečnění bilancovaných činností

 

Bilancuje se ve 3 fázích:
1) vyčíslíme výstupy (vývoz)
2) vyčíslíme vstupy (dovoz)
3) vypočítáme rozdíly

 

Vrcholná bilance ZO:
1, obchodní – zachycuje hodnotu vývozu a dovozu zboží a služeb (pojišťění, doprava).
2, platební – zachycuje vztahy mezi peněžními příjmy ze zahraničí a peněžními výdaji do zahraničí.

 

Obchodní bilance může být:
1, aktivní            vývoz < dovoz
2, pasivní            vývoz > dovoz
3, vyrovnaná     vývoz = dovoz

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy