Nástroje a aktéři sociálního státu

sociální-péče

 

   Otázka: Nástroje a aktéři sociálního státu

   Předmět: Sociální politika

   Přidal(a): Evajs

 

 

Soc. pol. = prostřednictvím nástrojů realizuje sociální práva občanů

 • Spektrum nástrojů, jimiž se realizuje sociální politika, je široké. Vyvíjí se v čase a utváří v kontextu aktuálních sociálně politických cílů. Snahou je, aby jednotlivé nástroje umožnily cílené a adresné řešení sociálních problémů tak, aby nedocházelo ke zneužití.
 • Nástroje sociální politiky fungují v součinnosti. Jejich efektivita je vyšší, pokud jsou vzájemně vyladěny a systematicky uspořádány.
 • .: Pokud je sociálně politickým cílem podpora stárnutí v domácím prostředí, ustanoví se celý komplex opatření (finanční podpora terénních sociálních a zdravotních služeb, podpora komunitní péče, příspěvek na péči, případně dlouhodobé ošetřovné atd.). 

 

Hlavni nástroje soc. pol.

 • A) Právo (právní řád-sociálně právní legislativa, normy) rovnost v nárocích
 • B) Finanční prostředky (dávky finanční a věcné – tabulka soc. zabezpeč.)
 • C) Soubor institucí (soc. a zdrav. Služby)

 

Dále potom = Nátlakové akce (snaha něco změnit, stávky, petice, demonstrace), Ekonomické nástroje (dotace, zvýhodnění, speciálně stanovené ceny), Media, Vzdělávací aktivity-škola, sebevzdělávání, Komunitní plánování, Výhody a úlevy (důchodci-sleva na jízdné, vstupné), Projekty, Plány, Programy

 

Tyto nástroje sociální politiky (které jsou samy o sobě hodnotově neutrální) slouží k realizaci sociálně politických cílů. K dosažení těchto cílů disponuje sociální politika spektrem peněžitých a věcných dávek a také širokým rejstříkem sociálních služeb

 • Krátkodobé nástroje – reagují na aktuální situaci- př.: Covid
 • Dlouhodobé – plány a strategie

 

1) Právní nástroje-mají normativní povahu = jsou základní rámec soc. politiky

 • zaručují rovnost soc, nároků občanů
 • definují způsoby, jakými budou soc. pol. záměry realizovány
 • upravuje např. zákon.č.108/2006 Sb. o sociálních službách
 • správní právo reguluje činnost institucí státní a veřejné správy
 • v praxi SP se uplatňují i nástroje nižší právní síly (vyhlášky apod.)

 

2) Sociální programy, plány a projekty 

Každý subjekt sociální politiky potřebuje dlouhodobou vizi, kterou svými aktivitami naplňuje. Zveřejnění této vize a dlouhodobých cílů se obvykle označuje jako sociální program. Konkrétní kroky, jimiž je vize realizována, se pak označují termínem sociální plánSociální projekt je pak praktickým a technickým rozpracováním sociálního plánu. Sociální programy, plány a projekty jsou vytvářeny jak státními subjekty, tak i nestátními neziskovými organizacemi (Potůček, 1995, s. 53). 

Sociálním projektem je pak např. koncept konkrétního rekvalifikačního kurzu, včetně organizačního, finančního a personálního zajištění.

 

3) Ekonomické nástroje

 Jedná se o všechny nástroje, které ovlivňují přerozdělování zdrojů dané země tak, aby bylo dosaženo sociálně politických cílů (Potůček, 1995, s. 52):

 • Tržní mechanismy
 • Daně do státního rozpočtu a jejich následná redistribuce
 • Pojišťovací systémy (vybírání pojistného a jeho přerozdělování formou dávek
 • Ostatní finanční zdroje (např. dary, dotace, zvýhodnění, speciálně stanovené ceny)

 

4) Finanční a věcné dávky

 • Obvykle se dělí na jednorázové a opakované a univerzální a adresné. U sociálních příjmů je podstatné, aby motivovaly občany k úsilí, nikoli ke zneužívání a upadání do pasti chudoby.
 • Nástroje soc. pol. s aplikačním charakterem:
  • 1) Peněžité dávky – jednorázové – pohřebné, porodné, nemocenská, dávky hmotné nouze
  • 2) Opakované – periodické důchod – starobní, invalidní, rodičovský příspěvek
 • Věcné dávky – Věcné dávky jsou prokazatelné – soc. událost/ jednorázové/opakované, pro stát finančně náročnější nežli finanční
  • např. věcné dávky hmotné nouze, šatstvo, léky, kompenzační pomůcky apod.
 • Obligatorní peněžní dávky náleží příjemci ve chvíli splnění všech zákonných podmínek, fakultativní peněžní dávky jsou přiznávány úředním výkonem (např. dávky hmotné nouze). Podmínky přiznání dávky, jejich splnění objektem musí platit současně, jsou věcné (prokazatelná sociální událost), systémové (např. občanství, zaměstnání, registrace) a formální (podání žádosti)

 

5) Specializované instituce poskytující služby = soubor institucí

 • Poskytují sociální, zdravotní, vzdělávací a jiné služby. Jedná se o instituce soukromé nebo veřejné
 • Např: pečovatelské, pobytové, ambulantní, terénní

 

6) Výhody a úlevy

 • Např: daňové výhody (např. pro rodiny s dětmi)
 • mimořádné výhody pro občany se zdravotním postižením (rezervace místa v MHD, slevy v dopravě, slevy pro průvodce, rezervace parkovacího místa apod.). Podrobněji v platných zákonech, zejména zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Kartičky ZTP

 

7) Nátlakové akce = Velice účinný nástroj sociální politiky

 • Snaha něco změnit, Stávky, petice, demonstrace

 

8) Masmédia = televize, noviny, časopisy, sociální sítě, rádia

 

9) Vzdělávací aktivity = prohlubovat informovanost a vzájemné propojení sociálně politických aktivit

 • školy, sebevzdělávání, kultivovaně si pohovořit

 

10) Komunitní plánování = Komunitní plánování je základní metodou sociální práce.

 • V kontextu řešení komunitních problémů jej lze vnímat i jako moderní nástroj zjišťování potřeb subjektů sociální politiky (občanů) a efektivní plánování pro tyto subjekty

 

Aktéři sociální politiky, to jsou objekty + subjekty.

 • Subjekt je ten, kdo plní a dělá sociálně politické cíle pomocí nástrojů.
  •  (v právních předpisech), např: stát, kraj, obec, pojišťovny, firmy, NO, církve, svépomocná sdružení
  • Např: stát snižuje nezaměstnanost pomocí rekvalifikací (vzdělání), udržování minimální mzdy, pracovní poradenství, projekt 50+
 • Objekt je ten, ke komu sociální politika směřuje.
  • = Jsou její uživatelé či zákazníci, ti, kdo sociální politiku pociťují „na své kůži“, tj. ti, kdo jsou touto sociální politikou nějakým způsobem chráněni, řízeni, omezováni, stimulováni apod., – – strukturovány např. z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, příjmů, ekonomické aktivity, počtu dětí v rodině
  • např.: sociální skupiny (rodiny, děti, staří lidé, zdravotně postižení, nezaměstnaní apod.) občan, sousedství, komunita

 

Zákon o státní a sociální podpoře

Zákon 108/206 Sb. o sociálních službách

Zákon hmotné nouze

MPSV

 

Agenda ÚP

 • STÁTNÍ PENĚŽITÁ POMOC OBČANŮM (V NOUZI)
  • Řeší např.: evidence uchazečů o zaměstnání – aktivní politika zaměstnanosti – rekvalifikace, nová pracovní místa, práce pro lidi se ZP,
 • PŘÍSPĚVĚK NA PÉČI, DÁVKY HMOTNÉ NOUZE, PORADENSTVÍ

 

Na ÚP NENAJDEME AGENDU O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ TU ZABEZPEČUJE ČSSZ

 • PRO PRAHU PSSZ

 

K objektům sociální politiky a sociálního státu obvykle směřují tyto nástroje (jmenujte jich 5 nahlas a vypište):

Základním nástrojem sociální politiky

 • právní řád, zejména pracovně právní zákonodárství, ustanovení v oblasti sociálního pojištění, podpory a pomoci a mnohé další upravující konkrétní oblasti sociální politiky, například: životní minimum, minimální mzdu a penze.
 • sociální příjmy (zejména důchody, peněžitá pomoc rodinám s dětmi, dávky sociální podpory),
 • sociální služby (péče o staré či jinak handicapované občany, poradenství a další),
 • věcné dávky (zejména zdravotní pomůcky a ochranné pracovní pomůcky, velmi rozšířené jsou věcné dávky jako forma pomoci lidem bez domova),
 • účelové půjčky (novomanželské půjčky, půjčky na vzdělání a jiné, které jsou poskytovány s výhodnějšími podmínkami než komerčně nabízené),
 • úlevy a výhody (poskytované vybraným skupinám obyvatelstva – důchodcům, studujícím)

 

Objekt sociální politiky, tedy (kdo?) občan, navštíví budovu Úřadu práce v situaci, kdy … nebo … co hůř …..sociálních událostí):

= (Rodičovství, nízké příjmy, chudoba, nízké vzdělání, živelní pohroma, úraz, nemoc–ID)

 • Ztratí zaměstnání – chce se evidovat na ÚP
 • Žádá o dávky – – Hmotné nouze
 • Životní minimum
 • Mimořádná okamžitá pomoc
 • Příspěvek na bydlení
 • Příspěvek na dítě
 • Rodičovský příspěvek
 • Žádá o rekvalifikaci
 • Potřebuje poradit (naleznout zaměstnání)

 

Konkludentní čin – právní akt, kdy je souhlas a vůle vyjádřena jinak než verbálně, tj. slovem nebo písmem. Příkladem je přikývnutí hlavou nebo jen nevyjádření protestu.

Past chudoby — sociální past. Stav, kdy se ve společnosti nevyplácí pracovat vzhledem k výši sociálních dávek. Riziko ztráty motivace a pracovních návyků. Hrozí u konzervativního a sociálně demokratického modelu.

Redistribuce – přerozdělování (příkladem jsou daně odvedené do státního rozpočtu)

 

Kdybyste hledali podrobnosti k ekonomickým nástrojům a k sociální politice, podívali byste se do článků nebo knížek autorů: Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Tomeš, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky nebo Potůček, M. Sociální politika

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!