Neverbální komunikace – psychologie a komunikace

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Neverbální komunikace

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Neverbální komunikace

 • první dojem, mimika, gestika, proxemika, posturologie, kinetika, haptika, paralingvistika

 

Pro navázání sociálních kontaktů má zásadní význam to, jak nás okolí vnímá a přijímá, tj. naše osobní image. Toto vnímání naší osobnosti můžeme záměrně ovlivňovat a formovat.

 

Osobní image

 • je soubor vnějších a vnitřních rysů našeho já.
 • Kdo sází výhradně na vnitřní kvality a nedbá na svůj zevnějšek, obtížně se prosazuje.
 • Kdo naopak buduje vnější stránku svého já, je pouhý vizážistou.
 • Musí respektovat sociální roli.
 • Jedinec má vypadat a vystupovat v souladu se sociální pozicí (kominík je v černém, ne v bílém, policista nemůže ve službě nakupovat)

 

Sociální role:

 • je soubor obecných očekávaných požadavků a předpokladů

 

První dojem

 • Druzí vytvoří v rozmezí několika minut a je známo, že utvořený dojem se jen obtížně mění.
 • První dojem je často stavěn na tradicích, percepčních stereotypech (haló- efekt, figura-pozadí, estetický stereotyp), proto bývá příčinou omylů a chyb (pracovní a partnerské vztahy, podvodníci). Přesto je tento způsob prezentace důležitý při vytvoření sociálních vazeb v ošetřovatelském povolání

 

Negativní dojem (vyvoláváme především těmito projevy)

 • Nedbáme o svůj zevnějšek.
 • Mračíme se, nevíme, co je to úsměv.
 • Jsme a mimičtí, bez mimického výrazu.
 • Nedíváme se při rozhovoru do očí.
 • Skáčeme člověku do řeči.
 • Hovoříme příliš tiše.
 • Mluvíme nesrozumitelně.
 • Zapomínáme na pozdrav, slůvka: děkuji, prosím.
 • Při řeči druhého poposedáváme, škrábeme se, sledujeme hodinky, či jinak dáváme najevo svůj nezájem nebo netrpělivost.
 • Vice mluvíme, než nasloucháme.
 • Při hovoru zvedáme obočí, převracíme oči v sloup.
 • Působíme skleslým dojmem.

 

Mimika

 • Je základním zdrojem informací o člověku v mezilidské komunikaci
 • Odhaluje naše prožívání, náš aktuální emoční stav
 • Často je neuvědomělá, proto je její poznání důležité při práci s lidmi
 • Nejvýmluvnější částí obličeje jsou oči

 

Na očích nás při komunikaci může zaujmout

 • VELIKOST ZORNICE: je úměrná emociálnímu vzrušení člověka. Čím větší vzrušení tím širší zornice. Platí to o pozitivních i negativních emocích, hlavně v počátcích emočního stavu
 • ČETNOST POHLEDŮ (OBJEM, FREKVENCE): obecně lze zhodnotit pohled do očí jako znak zájmu, pozornosti. Při rozhovoru věnujeme pohledům do očí asi 2/3 času, pokud jen nasloucháme je tato doba výrazně delší. Pokud je to výrazně méně, působíme nevěrohodně, neupřímně, ale může to být i známka plachosti nebo strachu
 • JINÉ DIMENZE SPOJENÉ S OČIMA
  • Zírání- upřené zírání způsobuje rozpaky, neklid, nejistotu, může být i signálem nadřazenosti a převahy, vždy působí negativně
  • Přivření- může znamenat vztek, snahu o vzpomínání, ale i smyslnou vášeň
  • Zavírání očí- delší než běžné mrkání (mrkáme asi 6 až 8krát/min) je projevem ztráty zájmu, nudy, nadřazenosti
  • Pohled zpod sklopených řas- znamená skromnost, plachost, flirt, sexuální výzvu
  • Mrknutí jedním okem (vědomé gesto)- projev spojenectví, spiklenectví, sexuální gesto
 • Mimika má značné výrazové možnosti díky členitosti obličeje, jeho vybavení svaly a jeho nastavování partnerovi v sociálním styku
 • Mimicky nejen sdělujeme výrazově emociální stav, ale máme i velmi dobrou schopnost odečítat tyto stavy obličeje druhého

 

S velkou mírou jistoty jsme schopni spolehlivě odlišit 7 druhů emocí

 1. Štěstí
 2. Zájem
 3. Překvapení
 4. Strach nebo zlobu
 5. Smutek
 6. Spokojenost
 7. Zájem

 

Negativní mimické signály, které často komplikují komunikaci

 • Vyhýbaní se pohledu očí
 • Pohled do očí strnulý nebo ulpívající na jednom bodě
 • Strnulost, nevýraznost mimiky (obličej jako maska)
 • Bezděčné mimické projevy
 • Oči v sloup, úšklebek
 • Zdvižení obočí, grimasy

 

Gestika

 • Řeč našich rukou
 • Gesta jsou posunky kulturně vázané pohyby

 

Dělíme na

 • ILUSTRAČNÍ: doprovázejí řeč, zdůrazňují tvrzení (velké i malé)
 • SÉMANTICKÁ: významová, dobře přeložitelná do řeči, přímo tlumočí slova nebo fráze (ano, ne, pojď sem..)
 • AKUSTICKÁ: nemusíme je vidět, protože informace je přenášená zvukově (potlesk, lusknutí prsty)
 • ADAPTÉRY: uspokojují nějakou osobní potřebu (škrábání ve vlasech, hraní s tužkou…)

 

Gesta

 • Mají tvořenou sílu, která slovům chybí
 • Odrážejí sociální dění
 • Zvyšují názornost řečené
 • Předávají se generačně nebo skupinově (dospívající lidé, určité profese, např. zdravotní sestra na JIP, ARO)
 • Pomáhají lidem s poruchou komunikace
 • Bohatost gestikulace a její obsahová kvalita jsou ovlivněny kulturními vlivy.
 • Dlaně byly vždy symbolem pravdy, upřímnosti, věrnosti. (Američané kladou při hymně dlaň na srdce…)
 • Pohled na dlaň je jednou z nejcennějších metod, kterou můžeme zjistit, zda je někdo otevřený, upřímný, pravdomluvný.
 • Děti, které lžou, si schovávají ruce. V dospělosti ruka může „zajet“ směrem k obličeji při lhaní.

 

Proxemika

 • Je komunikace pomocí vzdálenosti
 • Vyjadřuje oddálení jednoho člověka od druhého

 

Zóny mezilidské vzdálenosti (můžeme si představit bubliny kolem člověka)

 • INTIMNÍ ZÓNA (do 30 cm): umožňuje bezprostřední osobní kontakt (třeba jen haptický), styk matky a dítěte, milenců apod.
 • OSOBNÍ ZÓNA (od 45-75 do 120 cm): je to hranice, kterou dodržujeme při setkaní s neznámým člověkem, umožňuje ještě dotyky rukou
 • SOCIÁLNÍ ZÓNA (od 1,5 do 3,5 m): umožňuje formální styk s lidmi, např. pracovní jednání ,, kobercová´´ vzdálenost při pokárání…
 • VEŘEJNÁ ZÓNA (dolní hranice je 5 až 8 m): udržujeme ji mezi cizími lidmi, např. herec ne jevišti, politik, přednášející…

 

Velikost jednotlivých zón je individuální

Závisí

 • Pohlaví: narušení osobní zóny muže mužem lze chápat jako útok, vniknutí do osobní zóny ženy lze chápat jako dvoření nebo obtěžování
 • Věku: děti mohou beztrestně porušovat osobní zóny dospělých
 • Osobnosti: introverti mají osobní zónu větší než extroverti
 • Kultuře, etnik, náboženství: jižní národy mají osobní zónu menší než severní
 • Zalidnění kraje, v němž člověk žije: lidé na vesnici mají větší osobní zónu než lidé ve městě

 

Pojmy

 • PROXEMICKÝ TANEC- setkají-li se dva lidé s rozdílným chápáním osobní zóny, je možno pozorovat vzájemné přibližování a oddalování
 • TERITORIÁLNÍ CHOVÁNÍ- znamená projev respektu k teritoriu druhého a potřebu uchovat určité vlastní teritorium. Osobní teritorium má význam na lůžkových odděleních nemocnic, kde nepříznivě působí uspořádání lůžek vedle sebe.
 • BARIÉROVÁ ZNAMENÍ- jsou projevem obranného jednání v sociálních situacích. Bariérou je např. široký stůl mezi dvěma osobami, zkřížení rukou, nohou apod.
 • DISTANČNÍ ZÓNA- je to sympatická vzdálenost, která člověku vyhovuje při setkání s jiným člověkem
 • ODHLÍŽENÍ- je to pomoc v situaci, kdy je narušována osobní nebo intimní zóna a nemůžeme odejít (např. v autobuse, výtahu)

 

Pantomimika

 • Určuje celkový stav fyzického postoje, držení těla a jeho pohybu

 

POSTUROLOGIE=ŘEČ DRŽENÍ TĚLA

 • Je to způsob komunikace fyzickým postojem (např. natočením těla, odvrácení, odklonění hlavy, nakročením)
 • Prostřednictvím posturologie lidé sdělují zejména to, jak se cítí, jak jim momentálně
 • Jinou tělesnou polohu zaujímá člověk, který se v místnosti mezi jinými cítí dobře
 • Jinou polohou zase ten, který prožívá napětí a cítí se nepříjemně
 • Postoj člověka se mění s ohledem na sociální interakci
 • Závisí na tom, zda je člověk sám, nebo ve společnosti druhého člověka
 • Postoj měníme, pokud jsme pozorováni
 • Postojem můžeme vyjadřovat zájem o druhého, sexuální přitažlivost (dvoření, koketování, svádění) či nezájem a pasivitu
 • Postoj může být otevřený nebo uzavřený
 • Při vnímání postorulogických změn jsou individuální rozdíly mezi lidmi
 • Vnímavější lidé introvertní, úzkostní a frustrovaní, lidé nemocní

 

UVOLNĚNÍ POSTOJ

§  Uvolněná poloha

§  Naklonění

§  Opření zad při sedu

§  Uvolněné svaly

§  Absence projevů nervozity

 

STRNULÝ POSTOJ

§  Vzpřímený postoj

§  Napjaté svaly

§  Vztyčená brada

§  Hraní si s prsty

§  Zaťaté pěsti

§  Podupávaní nohou

§  Napjaté předklonění

 

KINEZIKA=ŘEČ POHYBŮ TĚLA

 • Patří sem pohyby těla a končetin jiného druhu než gesta
 • Velká pozornost je věnována pohybům hlavy a krku, především při interakci nemocného se zdravotníky
 • Kinezikou sdělujeme především některé své emoce, vztah ke druhému, zájem či nezájem o druhého
 • Můžeme řídit i interakci nemocného se zdravotníky
 • Strnulost vyjadřuje vysoké napětí
 • Sklonění hlavy vyjadřuje úzkost, nejistotu, strach, sociální odpor
 • Interakční postoj vyjadřuje sociální aktivitu (zvednutá hlava natočená k druhému, souhlasně, pokyvování hlavou, nekloněná k druhému)
 • Existuje shoda mezi tím, co lidé říkají a jak se pohybují
 • Mluvení je koordinováno s pohyby těla u hovořící i poslouchající osoby
 • Výrazněji můžeme synchronizaci pozorovat u lidí, kteří si rozumí (např. nejlepší přátelé)

 

Držení těla ovlivňuje

 • Temperament
 • Charakter
 • Emoce
 • Názory
 • Sebevědomí
 • Sociální interakce

 

Haptika

 • Je předávání a přijímání informací prostřednictvím přímého dotyku druhého člověka.
 • Během sociální interakce můžeme charakterizovat druh doteku.
 • Dotek bývá interpretován jako projev přátelství (pohlazení) či nepřátelství (facka).
 • Častěji jsou dotýkány ženy než muži, a to jak jinými ženami, tak muži.
 • Více se dotýkají lidé, kteří mají k sobě přátelský vztah.
 • Je-li člověk zbaven možnosti styku s jinými lidmi, je vystaven sociální deprivaci.
 • Když je člověk zbaven možnosti někoho se dotýkat a být dotýkán, mluvíme o taktilní senzorické deprivaci.
 • V dnešní době se lidé kvůli spěchu méně dotýkají.
 • Kontakt je omezen hlavně na ruce.
 • Intimnější vztahy se vyznačují dotýkáním, ale např. ve VB= dotek zřídka.
 • V některých zemích dotek a fyzický kontakt je brán jako důležitou součástí společenského styku.
 • V nemoci a v tísni může být dotek nejvhodnější formou komunikace.
 • Může uklidňovat a příjemce pak dává najevo různými neverbálními znaky, že ho vnímá pozitivně.
 • Naopak může pacient různými neverbálními prostředky dotek důrazně odmítnout.
 • Sestra musí poznat citlivě, kdy se pacienta může dotknout a jakým způsobem.

 

Nejčastějším druhem doteku mezi lidmi je PODÁNÍ RUKY

 • Někteří lidé jsou velmi citliví a vnímaví na podání ruky, intenzitu stisku.
 • Různé kultury mají odlišné pozdravy, a ne všude se podávají ruce. (Eskymáci= třou nos o nos, Indové= sepnuté ruce a úklon).
 • Lidé z města při podání ruky nakročí k sobě, lidé z vesnice stojí dál od sebe a pevně oběma nohama na zemi.

 

Informace, které podává podaná ruka

 • Vzhled ruky: péče o nehty, osobní hygiena, suchá nebo šupinatá kůže…
 • Hmatová vjem: měkkost nebo tvrdost podané ruky signalizuje fyzickou nebo psychickou práci
 • Stupeň suchosti nebo vlhkosti: suchá ruka je výrazem jistoty, sebeúcty – vlhká ruka pak výrazem úzkosti, napětí.
 • Trvaní kontaktu: průměrná doba stisku nemá být delší než 5 sekund, velmi krátký stisk značí nedostatek zájmu, nejistotu – delší stisk pak dotěrnost, agresi, zájem
 • Styl uchopení ruky: dominantní lidé mají tendenci podávat ruku tak, že dlaň směřuje dolů, podřízený jedinec dlaň nahoru
 • Aktivita druhé ruky: při formálním stisku zůstává viset podél těla
 • Uchopení na rameni, za loket, uchopení zápěstí= důvěrnost, sympatie, dotěrnost, agrese

 

Paralingvistika

 • Aspekty řeči, které se nevážou přímo na slova
 • V písemném záznamu nelze paralingvistické charakteristiky rozpoznat

 

Z paralingvistiky lze rozpoznat

 • Původ mluvčího
 • Věk
 • Vztah nositele k určitým faktorům
 • Aktuální stav (úzkost, radost, smutek, strach)
 • Některé rysy osobnosti (sebedůvěra, podceňování)

 

Paralingvistické aspekty řeči

RYCHLOST

 • Příliš rychlá i příliš pomalá řeč znesnadňují poslech
 • Změna v tempu řeči je však dobrou charakteristikou, protože bojuje proti monotónnosti

 

HLASITOST ŘEČI

 • Hovořící může tento aspekt ovládat
 • Vždy je třeba mít na paměti velkou prostoru, ve kterém se mluví, a také kvalitu sluchu posluchače
 • Známkou kvality řeči však není hlasitost, ale spíše přesná a pečlivá artikulace a smysluplné frázování (členění vět)
 • Tichá řeč je znakem úzkosti, nejistoty, nedostatku sebedůvěry

 

TÓNOVÁ VÝŠKA: má velmi velký emocionální vliv, vysoké tony posluchače iritují, hluboké spíše uklidňují

BARVA HLASU: je vrozenou, neovlivnitelnou charakteristikou

 

INTONACE (MELODIE VĚTY)

 • Umožnuje posluchači odlišit větu oznamovací, tázací, rozkaz, přání, varování
 • Velký význam má pro emocionální atmosféru hovoru

 

PŘÍZVUK: může znesnadnit porozumění, např. při kladení přízvuku na předložky

DŮRAZ: umožňuje vytyčení významných častí vět nebo sdělení

PŘESTÁVKY V ŘEČI: mlčení i přestávky v řeči mohou signalizovat hledání vhodných slov, vzpomínání, obtížné téma či téma nevhodné a nepříjemné

 

CHYBY V ŘEČI

 • Nefunkční zvuky (ehm, ééé)- jejich příčinou může být tréma, nedostatečná příprava, pomalejší osobní tempo
 • Parazitická slova (tedy, tak, jaksi, no, prosím vás, ano, jo, chápete)

 

MODULACE ŘEČI

 • V slovním projevu je možno záměrně měnit téměř všechny uvedené aspekty řeči
 • Přirozenost modulace je názornou kultivované řeč