Občan v demokratické společnosti

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Občan v demokratické společnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): LucieK

 

 

 

 

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti

• občané se podílejí na politickém rozhodování

• do politického života se může zapojit každý

• v ČR

– volební právo od 18 let s trvalým pobytem v ČR

 

2) Participace občanů na politickém životě

• Přímá demokracie

– lidé mohou bezprostředně rozhodovat o politických záležitostech státu

– v současnosti neexistuje jako ucelený politický systém

Referendum – hlasování voličů o závažné politické otázce; schvalování ústavních dodatků, běžný zákon

Plebiscit – hlasování obyvatel určitého území o osamostatnění se od daného státu nebo připojení k nějakému jinému

Iniciativa – právo občanů iniciovat nebo navrhovat zákony či vyhlášení referenda; občané musí sepsat petici a sesbírat požadovaný počet hlasů

Odvolání – reprezantantů/jiných volebních účastníků; nutná petice s určitým počtem podpisů

• Nepřímá demokracie

– typický znak nepřímé demokracie jsou volby

– občan se politického dění zúčastní zprostředkovaně – tím, že si zvolí svého zástupce – ve volbách

• Volby

– oprávnění voliči volí své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů

– funkce voleb:

1) umožňuje pokojnou změnu vlády a řešení politických konfliktů

2) určuje reprezentaci

3) udělují legitimitu parlamentu a vládě – oprávnění vydáva a vykonávat zákony

4) zahrnují zpětnou vazbu pro politiky i občany (volební kampaň = dialog mezi voličem a uchazečem)

5) vyjadřují mínění voličů

6) poskytují občanům možnost kontrolovat vládu a její politiku (tím, koho si zvolíme)

– základní znaky voleb

= svobodné – každý volič má svobodný výběr

= všeobecné – aktivní volební právo (volit) a pasivní volební právo (být volen) získává občan po dovršení potřebné věkové hranice

= rovné – hlasy všech voličů mají stejnou platnost

= přímé – voliči hlasují přímo pro své kandidáty

= tajné – volič projeví svou politickou vůli svému kandidátovi bez jakékoliv kontroly hlasování

• Volební systém

– je stanovený zákonem a ústavou

– dva základní volební systémy: většinový, poměrný

Většinový volební systém

= je zvolen jen jeden kandidát, který získá v daném obvodu nejvíce hlasů

= systém umožňuje vytvořit parlamentní většinu – do parlamentu se dostanou strany, které mají největší voličskou podporu

= stabilnější vlády tvořené jednou stranou

= zvolený parlament neodráží skutečné rozložení politických sil – nezastupuje společenské menšiny

= nepříznívý pro nově vzniklé strany

Poměrný volební systém

= rozdělení politických mandátů odpovídá procentu odevzdaných hlasů

= jednotlivému obvodu připraví politické strany kandidátní listiny – počet míst na listině odpovídá počtu mandátů, které se v daném obvodu rozdělují)

= volič nevolí jednotlivce, ale celé volební listiny

= systém umožňuje rozložit politické síly

= ulehčuje vytváření nových politických stran

= nevýhoda je, že volič volí celé listiny

= často vzniká koaliční vláda, která není stabilní

• každý systém má své nevýhody a výhody, v ČR je používána kombinace obou – do PS poměrný systém, do Sněmovny většinový systém

• Účast občanů ve volbách

– volby do parlamentu, zastupitelstev krajů a obcí vyhlašuje prezident nejpozději 90 dní předem

– průběh, konání, provedení kontroluje Státní volební komise

– ústřední orgán státní správy pro volby je Ministerstvo vnitra

– volič – občan ČR, min 18 let, hlasování osobně

volí se na základě kandidátních listin – volič vybírá uchazeče

– výsledky provádí Český statistický úřad – podle počtu hlasů a volených členů zastupitelstva vypočítá potřebnou procentní hranici pro zísákní mandátů a přidělí je kandidátovi

Parlamentí volby

– ČR je rozdělena na volební obvody a okrsky

– do PS – 14 krajů, v nich se volí poslanci

– do Senátu – 81 územních jednotek, volí se senátor

– volební okrsek – část volebního obvodu, která je stanovená pro příjem volebních lístků a sčítání hlasů

Volby do Poslanecké sněmovny (PS)

– konají se dle zásad poměrného volebního systému

– 14 volebních obvodů

– volí se celé kandidátské listiny

– PS má 200 poslanců, voleni na 4 roky, min věk 21 let

– oprávnění voliči jsou zapsány v seznamech v místě trvalého bydliště – tam musí pak volit

– pokud chtějí volit jinde, musí požádat o voličský průkaz a jsou zapsání na zvláštní seznam

– každá politická strana podá nejpozdějí do 66 dnů před volbami seznam s kandidáty

– volič zvolí jednu kandidátní listinu, na které zvolí své kandidáty, kterým dá preferenční hlasy

vyhodnocování výsledků – podlě počtu získaných hlasů obdrží jednotlivé kandidátní listiny počet mandátů; při rozdělování mandátů je důležité pořadí kandidátů, pokud ale nejméně 7% voličů označí některého z kandidátů preferenčními hlasy, mění se pořadí kandidátů na listině

Volby do Senátu

– konají se dle zásad většinového systému

– 81 volebních okrsků

– volí se jeden senátor

– 81 senátorů, na 6 let, min věk 40

– každé 2 roky se obnovuje 1/3 senátorů

– kandidáty navrhují politické strany, pokud chce kandidát jít sám za sebe musí mít petici s 1000 podpisů voličů z obvodu, kde kandiduje

– každý kandidát má svůj vlastní hlasovací lístek

– zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů

– pokud ani jeden nemá více než 50% hlasů – vypsáno druhé kolo voleb

– vyberou se dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů v prvním kole

– mandát získá ten, který má více hlasů – pokud zase stejně, rozhodne los

Volby zastupitelstva kraje

– počet členů zastupitelstva se určuje podle počtu obyvatel v kraji (<600 obyv. – 45 členů)

– voleni poměrným systémem, min věk 18, trvalé bydliště v daném kraji, voleni na 4 roky

– podobné jako volby do PS

– Volby zastupitelstva obce

– zastupitelstvo obce se skládá ze členů, jejichž počet stanoví zastupitelstvo kraje, vždy jen na jedno volební období (přihlíží se i na počet obyvatel)

– poměrný systém, voleni na 4 roky, min věk 18

– na hlasovacím lístku jsou uvedeny politické strany a všechny jejich kandidáti

– volič buď označí jednu politickou stranu nebo preferované kandidáty z různých politických stran

Prezidenské volby

prezident volen na 5 let, maximálně 2 funkční období, min věk 40

2013 přímá volba – volí občané, dvoukolové volby – v prvním kole vyhrávají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, ve druhém kole vyhrává kandidát s nejvyšším počtem hlasů

– Miloš Zeman

nepřímá volba – volil parlament – většinový systém

– kandidát musel získat nadpoloviční většinu hlasů v PS a nadpoloviční většinu hlasů v Senátu

– pokud v prvním kole nebyl zvolen prezident – 2. kolo – postupovali dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů; pokud takový není, postupují kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů v PS a nejvíce hlasů v Senátu

– Václav Havel, Václav Klaus

– Volby do evropského parlamentu

vstup ČR do EU – 2004

– tím pádem můžeme volit zastupitele do evropského parlamentu

– celkem 24 poslanců pro ČR, voleni na 5 let, u nás poměrný volební systém

– zástupce může být jakýkoliv občan EU, který na území ČR pobývá min 45 dní

 

3) Státní správa a samospráva

• státní správa zahrnuje státní orgány, samospráva zahrnuje orgány s jistou autonomií a právní subjektivitou (obce a vyšší územní celky)

• Státní správa

– ústřední orgány – vykonávají správu nad celým územím

= jednotlivá ministerstva, úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český statistický úřad, Národní bezpečnostní úřad

– územní – spravují záležitosti určitého území (úřad práce, školské úřady)

• Samospráva

– umožňuje občanům účastnit se záležitostí, které se jich týkají

• Orgány kraje

– kraj je spravován zastupitelstvem

– 14 krajů

zastupitelstvo kraje

= nejvyšší správní orgán

= předkládá návrhy na zákony PS, volit a odvolávat hejtmana

= schvalovat rozpočet kraje

Rada kraje

= výkonný orgán kraje

= hejtman, zástupce hejtmana, členové rady (voleni zastupitelstvem kraje)

= připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva

= zabezpčeuje plnění přijatých usnesení

Hejtman

= zastupuje kraj navenek

= volen zastupitelstvem ze svých členů

Krajský úřad

= plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo

= v čele ředitel, člení se na odbory, oddělení, sekretariát ředitele a hejtmana

• Orgány obce/města

– obce do 3000 obyvatel

– největší města jsou tzv statutární města (23 měst) – jejich území se může členit na městké obvody nebo části s vlastní samosprávou

– samostatná správa obecních záležitostí označena jako samostatná působnost obce

= vedení pečuje o rozvoj území, potřeby svých občanů

– výkon státní správy, která byla obci svěřena zákonem je přenesená působnost obce

= obce rozhodují o právech a povinnostech občanů

– 2002 existovaly okresy – po jejich zániku převzali jejich činnost krajské úřady a pověřené obecní úřady

Zastupitelstvo obce/města

– nejvyšší orgán obce

– voleno občany v komunálních volbách

– rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech obce – schvalování rozpočtu, územní plány, vyhlášky

Rada obce/města

výkonný orgán obce

– starosta, místostarostové, další zastupitelé

– vydává nařízení obce, připravuje návrhy k jednání zastupitelstva, rozhoduje o některých smlouvách

Starosta

– zastupuje obci navenek

– volen zastupitelstvem ze svých řad

– svolává a řídí schůze rady a zastupitelstva

– odpovídá za informování občanů

Obecní/městksý úřad

– starosta, místostarostové a jeho zaměstnanci

– mohou se zřizovat různé odobry a oddělení pro jednotlivé oblasti (služby, správa financí, atd.)

Obecní/městská policie

– zřizována zastupitelstvem a řízena starostou

– zabezpčeuje místní záležitosti veřejného pořádku

– obec není povinna obecní policii zřídit

• Participace občanů na řešení problémů na místní úrovni

Kraj

= každý občan starší 18 let má právo volit a být volen do zastupitelstva kraje

= může se účastnit zasedání zastupitelstva a vyjadřovat svůj názor (podávat návrhy)

= může hlasovat v krajském referendu

Obec/město

= podobné jako u kraje

= může být volen do zastupitelstva, hlasovat v referendu, navštěvovat schůze

= může se zapojit do samosprávy i realizací petičního práva

= musí dodržovat právní předpisy vydané obcí

 

4) Občanská společnost

Typologie občanské společnosti

Podle funkce

a) organizace poskytující služby (humanitní, sociální)

b) organizace, které se snaží dosáhnout politických změn

Podle cíle a uspořádání

a) příležitostné – demonstranti

b) pevně sdružené – profesní skupiny

c) neorganizované – lidé jsou spojeni na základě třídní, náboženské či menšinové identity

Význam občanské společnosti

• oblast soukromých a dobrovolných občanských iniciativ, které jsou právně zaručeny a uznávány

• dobrovolné spolčeenské organizace

• lidé mají shodné osobní či skupinové cíle

• odbory, družstva, feministické organizace, organizace mládeže, kulturní sdružení ….

• mají umožnit, aby se ideje a názory jednotlivých skupin mohly projevit a uplatnit vůči politickým stranám a orgánům a aby členové mohli realizovat své cíle

• Osobní angažovanost – dotyčný projevuje zájem o politickou činnost, pravidelně se účastní voleb, sleduje politickou situaci, vyjadřuje se k peticím, otevřeným dopisům

• Obecně prospěšné aktivity – veřejnosti poskytují obecně prospěšné služby, zisk je použit na poskytování obecně prospěšných služeb

Občanské sdružení

= vznikají registrací na Ministerstvu vnitra

= návrh mohou podat nejméně 3 občané stařší 18ti let

Nadace

= sdružuje majetek, aby mohly přispívat k dosahování obecně prospěšných cílů

-> k rozvoji duchovních, kulturních hodnot, ochrana řpírody

= osoba, které byl příspěvek poskytnut musí prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit

– Ekologické organizace

= nátlaková skupina (prosazuje své požadavky) s pacifistikou a ekologickou orientací

= mezinárodní organizace Greenpeace – ochrana přírody a životního prostředí; ochrana klimatu, děštných pralesů, nebezpečí jaderné energie, vznik 1971, zakladatel é byli protestanti, kteří vypluli na rybářské lodi, aby zabránili dalšímu testování jaderných zbraní USA

Feministické hnutí

= sdružování žen

= usilují o emancipaci, získání řídících pozic

= odstranění domácího násilí na ženách