Soukromé právo – maturitní otázka (2)

právo

 

Otázka: Soukromé právo

Předmět: Právo, Společenské vědy

Přidal(a): Eli

 

 

Souhrn právních norem vydaných a uznávaných státem, které jsou pro společnost závazné a státem vynutitelné (etické nejsou vynutitelné – morálka)každý stát má svoje, mění se s vládou

Je jedním z nejvýznamnějších prostředků stabilizace sociálních vztahů

Vzniká současně se státem a upravuje zájmy vládnoucí části společnosti

 

Právo dělíme:

 • pozitivní – soubor pravidel chování uznávaná a zaručena státem
 • přirozená – univerzálně uznávané principy chování, které nezávisí na existenci státu
  • má původ v člověku samém, přírodě nebo Bohu

 

Právo členíme

 • subjektivní – je to to na co má každý jedinec právo (právo fyzických a práv. osob)
 • objektivní – souhrn právních norem, předpisů, vyhlášek, nařízení, zákonů
  • písemné vyjádření subjektivního práva (právní řád státu)
 • právo z hlediska zájmu státu nebo jednotlivce
  • veřejné – upravuje vztah mezi státem (představitelem moci) a občany
  • soukromé – spočívá v principu rovnosti účastníků právních vztahů (občané stojí proti sobě)

 

 • hmotné – obsahuje normy, které vymezují subjektivní právo (právní předpisy)
 • procesní – způsoby jak hmotné právo vynutit nebo uplatnit (sankce, postupy při porušení zákona)

 

SOUKROMÉ PRÁVO – rovnost a nezávislost subjektů (upravuje vztahy na základě rovnosti)

 • rodinné právo – normy, které upravují vztahy mezi manžely – OBČANSKÝ ZÁKONÍK
 • pracovní právo – právní normy, upravující právní vztahy mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a odbory
  • ZÁKONÍK PRÁCE (veřejné + soukromé)
 • obchodní právo – upravuje postavení obchodníků – OBCHODNÍ ZÁKONÍK
 • občanské právo

 

OBČANSKÉ PRÁVO

 • upravuje vzájemné vztahy mezi subjekty občansko-právních vztahů
 • pramenem – OBČANSKÝ ZÁKONÍK, Listina základních práv a svobod, Ústava
 • základní odvětví právního řádu ČR, řadíme ho k soukromému právu
 • hlavní jeho zásada je rovnost účastníků
  • hmotné – předmětem právo majetkové, na ochranu osobností, vztahy související s duševní činností člověka
  • procesní – soubor právních norem, které upravují civilní proces (postup soudců)

 

POJETÍ VĚCI A MAJETKU

 • předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, práva a majetkové hodnoty
 • v právním pojetí jsou věci pouze ohraničené, samostatné předměty, které mají majetkovou hodnotu

 

VĚCI HMOTNÉ – prostorově vymezené, lidskými smysly poznatelní a obklopují nás

 • věci movité (přemístitelné) a nemovité (pozemek, budovy)
  • o všech nemovitostech evidence v katastrálních úřadech
 • věci spotřebitelné a opotřebitelné
  • spotřebitelné věci mohou být využity jen jednou
  • opotřebitelné věci užitím nezanikají, ale postupně se opotřebují (auto)
 • věci zastupitelné (hromadné) a nezastupitelné (individuálně určené)
  • hromadné se navzájem zastupují a jsou použitelné jen v určitém množství (obilí, mouka)
  • nezastupitelné věci jsou určeny jednotlivě (budova, stroj)
 • věci dělitelné a nedělitelné
  • dělitelné – reálně se dají rozdělit, aniž by došlo k znehodnocení (pozemky)
  • ostatní věci jsou reálně nedělitelné a je-li nutné je právně rozdělit, vytvářejí se tvz. ideální podíly (dědické)

 

VĚCI NEHMOTNÉ – nemají hmotnou podstatu a nejsou zřetelně prostorově vymezené

 • produktem myšlení; v prvotní podobě než se ztvární, existují jako nápad
 • mají majetkovou hodnotu; dají se zpečetit pomocí licenčních smluv (ochranné známky)

 

VLASTNICKÉ PRÁVO

 • nejvýznamnější věcné právo – zaručuje vlastníkovi oprávnění předmět svého vlastnictví držet, užívat a nakládat (disponovat) s ním
 • má nejvyšší ústavní ochranu a zároveň musí respektovat vlastnictví jiného (sousedské právo)
 • nabytí věci – koupí, darem, smlouvou, rozhodnutím státního orgánu, dědictví, vydržením
 • nevzniká nalezením – povinnost vydat vlastníkovi nebo státnímu orgánu (1 rok, pak státu; ten kdo to našel 10%)
 • vlastnictví podílové – podle podílu dělení podle toho, kdo kolik vložil
  • SJM – společné jmění manželů (v případě rozvodu půl na půl)

 

ZÁVAZKOVÉ PRÁVO = OBLIGAČNÍ

 • vzniká z právních úkonů – zejména ze smluv
 • upravuje vztahy, ve kterých je osoba oprávněna žádat splnění povinnosti od nějaké jiné konkrétní osoby
 • věřitel (oprávněná osoba) – má právo na plnění (= pohledávka)
 • dlužník (povinná osoba) – má povinnost plnit (= dluh)
 • závazkové právní vztahy třídíme na vztahy výslovně upravené = pojmenované (smlouvy) a na výslovně neupravené = nepojmenované smlouvy (ústní)
 • vznik závazků – smlouvou nebo jiným právním úkonem
 • zánik závazků – závazky zajišťuje stát a je možné vymáhaní; závazek končí splněním
  • u závazků bývá ručitel, který svým písemným prohlášením ručí za splnění dluhu
  • dohoda o zániku závazku, uplynutím doby, smrtí dlužníka nebo věřitele, promlčením
 • druhy smluv:
  • KUPNÍ SMLOUVA – prodávajícímu vznikne povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu
  • DAROVACÍ SMLOUVA – dárce něco bezúplatně přenechá nebo slibuje obdarovanému, který dar nebo slib přijímá
  • SMLOUVA O DÍLO – ten, komu bylo dílo zadáno, se zavazuje objednateli, že jej za sjednanou cenu provede na své nebezpečí
  • SMLOUVA O PŮJČCE – věřitel zanechává za úplatu nebo bezúplatně dlužníkovi věci, dlužník se zavazuje, že je po uplynutí dohodnuté doby vrátí
  • smlouva o výpůjčce, nájemní smlouva, smlouva o úschově

 

DĚDICKÉ PRÁVO

 • souhrn právních norem, které upravují přechod práv a povinností zůstavitele (zemřelé fyzické osoby) na pozůstalé (dědice)
 • dědicem může být fyzická nebo právnická osoba nebo stát
 • dědí se dvěma způsoby – ze závěti nebo ze zákona
  • zůstavitelem může být pouze fyzická osoba
  • závěť musí mít určité náležitosti
   • může být napsána vlastnoručně nebo notářem
   • musí být vlastní podpis a datum ověřené svědky
   • dědictví potvrzuje soud, dědické řízení provádí notář
   • pokud se dědic nepřihlásí => dědictví státu
  • dědění ze zákona v 6 dědických skupinách
   • skupina – rovným dílem dědí manžel/manželka a děti
   • skupina – rodiče zemřelého; 3. skupina – sourozenci zemřelého; 4 skupina – prarodiče….
  • nezletilí potomci musí sdělit tolik, kolik jim přizná zákon
  • zletilí alespoň polovina dědického podílu ze zákona, nejsou-li zmíněna v závěti
  • odúmrť státu – pokud nikdo nedědí ze zákona, ani ze závěti
  • nepominutelní dědicové = potomci
   • potomka lze za určitých okolností vydědit
    • neposkytne-li potřebnou pomoc zůstaviteli v nemoci; neprojevoval-li o zůstavitele opravdový zájem; byl-li odsouzen k odnětí svobody na jeden rok; vede-li nezřízený život

 

CIVILNÍ PRÁVO PROCESNÍ – netýká se trestní činnosti

 • předpisy, které upravují postupy při řešení sporů (občanská soudní řízení)
 • upravuje postup při rozhodnutí sporů v soukromo-právní oblasti
 • dědické řízení, rozvod, vyživovací povinnost, pokuty, škody
 • řízení je možné zahájit na návrh (v určitých zákonech i bez něho)
 • z podané žaloby musí být patrno, kterému soudu je určena a čeho se týká (+datum, podpis)
 • průběh řízení – přípravné jednání, vlastní jednání a dokazování
 • soud rozhodne rozsudkem nebo usnesením; lze uplatnit prostředky (odvolání – 15 dnů)

 

RODINNÉ PRÁVO

 • tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi a vztahy mezi manželi a dalšími blízkými příbuznými; vztahy při náhradní rodinné péči
 • základním pramenem – OBČANSKÝ ZÁKONÍK
 • patří do soukromého práva, ale státní orgány mohou zasahovat
 • rodinou ve smyslu právním jsou manželé a jejich děti většinou žijící ve společné domácnosti
 • taková forma rodinného soužití je základní společenská jednotka
 • rodina může být i neúplná (úmrtím jednoho člena, bezdětným manželstvím, rozvodem)
 • rodinný vztah trvá i tehdy, má-li jeden ze členů rodiny dočasný pobyt mimo domácnost
 • právo definuje osobu blízkou – potomek, přímý předek, sourozenec, manžel
 • vzájemná práva mezi rodiči a dětmi
  • rodičovská zodpovědnost a vyživovací povinnost
  • péče o zdraví, tělesný, citový, rozumový vývoj; zastupování dítěte, spravování jeho mění

 

MANŽELSTVÍ

 • právní vztah mezi mužem a ženou, založený zákonným způsobem
 • trvalé osobní i majetkové společenství muže a ženy
 • jeho základním účelem je založení rodiny a výchovy dětí
 • vznik manželství – svobodným, souhlasným prohlášením muže a ženy, že vstupují do manželství
 • prohlášení se činí veřejně, slovním způsobem za účasti dvou svědků
  • před orgánem státu = občanský nebo civilní sňatek
  • před orgánem státem registrované církve = církevní sňatek
 • podmínky
  • volba svého příjmení a svých dětí; souhlasné prohlášení
  • každé manželství zapsáno do matriky – úředně potvrzen (od 18, opačné pohlaví)
 • překážky k uzavření – nelze uzavřít s ženatým mužem nebo vdanou ženou – bigamie; s osobou mladší 18 let – překážka nezletilosti (výjimka – lze povolit manželství osobě starší 16 let); s osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům – překážka nezpůsobilosti; s osobou postiženou duševní chorobou – překážka duševní choroby; mezi předky a potomky a mezi sourozenci – překážka příbuzenství
  • když se něco překročí – neplatné
 • práva a povinnosti mezi manželi
  • vyživovací povinnost, povinnost vzájemně si pomáhat, právo navzájem se zastupovat v běžných záležitostech, právo zastupovat nezletilé děti
 • zánik manželství
  • smrtí jednoho z manželů nebo prohlášením za mrtvou, rozvodem (při rozvodu soud rozhoduje o právech a povinnostech vůči nezletilým dětem)
 • rodina prokreační – tu, kterou si vytvořím; orientační – ta, z které vycházím
 • polygamie – polygynie, polyandrie

 

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

 • OPATROVNICTVÍ – soudem stanoveno při střetu zájmů rodičů a dítěte
  • opatrovník má právo a povinnosti v soudem vymezených záležitostech
  • opatrovníkem může být i sociální ochrana dětí
  • končí zletilostí
 • PORUČENSTVÍ – stanoveno soudem, v případě smrti rodičů nebo v případě zbavení rodičovské zodpovědnosti
  • poručník může dítě vychovávat, zastupovat, spravovat jeho majetek
  • končí zletilostí
  • nemá k dítěti vyživovací povinnost
  • soud vymezí práva – péče o dítě; zastupování dítěte; správa jeho majetku
 • PĚSTOUNSKÁ PÉČE – může být poskytována dětem, jejichž výchova od rodičů není zajištěna
  • pěstoun je fyzická osoba, která dostává os státu příspěvek na úhradu potřeb dítěti a odměnu za práci
  • pěstoun pečuje o dítě a vykonává povinnosti rodičů pouze v běžných záležitostech
  • rodiče nebyli zbaveni rodičovské zodpovědnosti; končí zletilostí
 • OSVOJENÍ (adopce) – právně vytvořené nové rodinné pouto
  • vazba s původními rodiči zaniká, osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost
  • dítě dostává jejich jméno; nekončí zletilostí
  • prosté – zrušitelné; nezrušitelné – rodiče jsou zapsáni do matriky a rodného listu
 • ÚSTAVNÍ VÝCHOVA – je užita v případě, že je výchova dítěte vážně ohrožena nebo narušena a není možné nalézt jiná výchovná opatření
  • nařízeno soudem, trvá do zletilosti dítěte
  • kojenecké ústavy (do 1 roku), dětské domovy (nekončí zletilostí)

 

PRACOVNÍ PRÁVO

 • souhrn právních norem, které upravují pracovně právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • pramenem je ZÁKONÍK PRÁCE a LISTINA, o zaměstnanost v ČR pečuje Úřad práce
 • občan se může dobrovolně rozhodnout pro zdroj obživy zákonným způsobem
  • úřad zprostředkovává uplatnění ve vhodném zaměstnání
  • zprostředkuje rekvalifikaci
  • zprostředkuje hmotné zabezpečení před nástupem do práce
 • účastníci pracovně právních vztahů jsou zaměstnanci a zaměstnavatelé
 • zaměstnanec – pouze fyzická osoba, která vykonává práci ro jiný subjekt
  • podmínkou je dosažení věku 15 let a ukončena povinná školní docházka
  • pro zaměstnání mladistvých (méně jak 18) musí být souhlas zákonného zástupce
 • zaměstnavatel – fyzická nebo právnická osoba i stát; je to ten, pro něhož je práce konána
 • cizinci mohou v ČR nastoupit do zaměstnání, mají-li povolení k pobytu a zaměstnání
 • pracovní poměr – pracovní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
  • podle délky pracovní doby
  • pracovní poměr hlavní a vedlejší
   • hlavní – práce je konána po státem stanovenou pracovní dobu 40 hod/týden
   • vedlejší – vykonáván po kratší dobu než je týdenní doba
  • pracovní poměr na dobu určitou – do té doby dokud nenastanou důvody k ukončení
  • pracovní poměr na dobu určitou – uvedena doba zaměstnání (většinou jeden rok)
 • pracovní poměr vzniká – uzavřením pracovní smlouvy, jmenováním (den nástupu do funkce), volbou
 • pracovní smlouva – na jejím základě vzniká pracovní poměr; uzavírá se písemně
  • měla by obsahovat – den nástupu do práce, místo výkonu práce, druh práce
  • + jména zaměstnance a zaměstnavatele, výška mzdy, podpis a datum
 • ukončení pracovního poměru
  • dohodou – dohoda o rozvázání pracovního poměru
  • výpovědí – podána písemně, výpovědní lhůta trvá 2 měsíce
  • okamžité zrušení pracovního poměru – ze strany zaměstnavatele
  • událostí – uplynutí dohodnuté doby; skončení dohodnuté práce, úmrtím zaměstnavatele

 

ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO

 • pramenem je živnostenský zákon a zákon o živnostenských úřadech
 • živnost – soustavná činnost provozovaná fyzickou nebo právnickou osobou za účelem dosažení zisku na vlastní odpovědnost na základě živnostenského oprávnění
 • živnostenské oprávnění (dřív živnostenský list) – opravňuje k vykonávání živnosti
 • koncese – státní povolení k provozování živnosti (na dobu určitou)
 • živnostník – provozovatel živnosti; fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky k provozování živnosti (dosažení 18; způsobilost k právním úkonům; bezúhonnost; doklad o tom, že fyzická nemá vůči státu žádné nedoplatky)
 • živnost může provozovat i právnická osoba, kterou zastupuje odpovědný zástupce, který splňuje všechny podmínky; jeden podnikatel může mít i více živností
 • druhy živnosti
  • podle předmětu podnikání – obchodní, výrobní, poskytující služby
   • obchodní – cestovní kanceláře, ubytovací činnost, prodej zboží
   • výrobní – oprávnění k výrobě výrobku
   • poskytující služby – úpravy, opravy věcí, přepravy
  • podle formy živnostenského oprávnění
   • ohlašovací živnosti – mohou provozovat osoby, které obdrží živn. oprávnění
    • řemeslné – podmínka k provozování je odporná způsobilost, vyučení v oboru + praxe
    • vázané živnosti – odborná způsobilost získána jiným způsobem (kurzy)
    • volné živnosti – nemusíte dokladovat odbornou způsobilost
   • koncesované živnosti – osoby, které získají koncesní listinu
  • provozovna – prostor, v němž je živnost provozována
   • musí mít viditelně označenou firmu; musí dodržovat předpisy (hygienické zásady, ochrana ŽP, doklad o zakoupení původu zboží, musí vést účetnictví a být pojištěný
  • živnostenské oprávnění zaniká – smrtí podnikatele, zánikem právnické osoby, uplynutí doby
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!