Obchodní společnosti (VOŠ)

Téma: Obchodní společnosti

Předmět: Právo a podnikání

Zaslal(a): loreta

 

Definice: Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Na podnikání obchodní společnosti se zpravidla účastní více fyzických i právnických osob.

 

Obchodní zákoník vymezuje tyto formy společností:

OSOBNÍ

 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost

 

KAPITÁLOVÉ

 • Společnost s ručením omezeným
 • Akciová společnost

 

Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost

Ručení: Společníky i společností za závazky je nerozdílné a neomezené.

Řízení: Na řízení se podílejí společníci osobně

Zánik: zánikem společníka zaniká společnost nebo je nutné změnit společenskou smlouvu.

Základní kapitál: společnost není povinna ho vytvářet!

 

Společnost s ručením omezeným a akciová společnost

Ručení: Společnost ručí neomezeně, společníci neručí nebo jen omezeně.

Řízení: Osobní řízení společnosti je nahrazeno orgány společnosti.

Zánik: Zánik společníka ve společnosti nezpůsobuje zánik společnosti.

Základní kapitál: Společnost ho vytváří povinně!

 

Vytvoření obchodní společnosti

 1. Založení obchodní společnosti
 2. Společenská smlouva – písemná forma rozhodnutí společníků o společném podnikání, podepsaná všemi zakladateli → pravost podpisů musí být ověřena.
 3. Zakladatelské dokumenty obchodních společností musí mít formu Veřejné listinyochrana společníků a třetích osob.
 4. OZ stanovuje: společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti → forma notářského zápisu

 

Společenská (zakladatelská) smlouva musí obsahovat:

 • Obchodní název firmy a její sídlo
 • Jména a adresy společníků a jejich postavení ve společnosti
 • předmět činnosti a právní formu společnosti
 • způsob rozdělování zisku a částky případné ztráty mezi členy (%) + způsob úhrady.
 • Další skutečnosti stanovené zákonem pro danou formu společnosti,
 • Majetkové poměry → u každé společnosti jsou zde jisté zvláštnosti [1]
  • Základní kapitál – vklad společníka vyjadřuje jeho podíl na společnosti. Základní kapitál je součástí vlastního kapitálu společnosti.

 

Podíl společníka na základním kapitálu je majetková hodnota   -> práva a povinnosti společníka.                          

 • Vklad společníka – je to celková hodnota toho, co se společník zavazuje vložit do společnosti → nabytí účasti na společnosti neboje jí zvýšení.
  Podoba vkladu: peněžitá nebo nepeněžitá tzn. Ocenitelná
 • Rezervní fond – slouží ke krytí ztrát společnosti nebo k překonání nepříznivého průběhu hospodaření. U Kapitálových společností jeho minimální výši předepisuje obchodní zákoník (!). Jeho vytvoření společností je povinné.
 • Ručení společníka – právní vztah, který vzniká ze zákona a určuje rozsah v jakém je společník povinen uhradit ze svého jmění dluhy společnosti v případě, kdy je společnost po výzvě sama neuhradí.

 

Vznik společnosti

 • Dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku → vznik právní samostatnosti = společnost se stává právním subjektem (právnickou osobou)
 • Návrh na zápis do OR musí být uskutečněn do 90 dnů od založení společnosti nebo obdržení živnostenského či jiného oprávnění k výkonu činnosti.
 • Pokud není písemně určeno jinak, společnost je automaticky založena na
  dobu neurčitou.

 

Ukončení činnosti obchodní společnosti

Zrušení     zánik – dnem výmazu z obchodního rejstříku.

 • Uplynutí doby
 • Dosažení jejího účelu
 • Rozhodnutí společníků nebo jejího orgánu
 • Rozhodnutí soudu
  • Nepodniká déle jak dva roky.
  • Pozbyla oprávnění k podnikatelské činnosti
  • Zánik předpokladů pro splnění zákonných podmínek spojených s výkonem činnosti – vznik, založení nebo sloučení společnosti.
 • Konkurz – vyhlašován na společnostech, které nejsou schopné dostát závazkům svých věřitelů. Vyhlášením konkurzu zaniká možnost nakládat s majetkem společnosti – majetková podstata a peněžité prostředky do ní vložené jsou využity na pokrytí alespoň části z pohledávek věřitelů.

 

Zrušení bez likvidace → majetek společnosti přechází do rukou jejího právního zástupce:

 1. Fúze – sloučení dvou podniků odkoupením akcií z dané firmy jinou →
  sloučení: původní společnost zaniká a všechny její nabyté prostředky včetně práv a povinností přecházejí do rukou odkupující společnosti.
  Splynutí: Dvě a více společností zaniká a jejich jmění přechází na nově zakládanou nástupnickou společnost.
 2. Převod jmění na společníka – jmění, povinnosti a práva společnosti přecházejí na jednoho společníka se sídlem či bydlištěm v ČR
 3. Rozdělení – rozdělená společnost zaniká (!) a její jmění vč. Práv a povinností přechází na nástupnické společnosti.
 • Rozdělení se založením nových společností, sloučením anebo kombinací obou možností.
 • Společníci zanikající společnosti se stávají společníky nástupnické firmy – pokud zákon neurčí jinak.
 • Zanikající společnost musí mít stejnou právní formu jako nástupnická.

Zrušení s likvidací -> zrušení společnosti soudem, konkurzem …

 • Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku a poté společnost do konce likvidace plní své závazky a uzavírá smíry s tímto dodatkem.
 • Statutární orgán společnosti [2] jmenuje likvidátora → vždy fyzická osoba, která v dané společnosti dělá pouze úkony, které směřují k její likvidaci.
 • Do 30ti dnů od ukončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z OR

 

Veřejná obchodní společnost

Definice: společnost, kde dvě a více osob podniká pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.

Zkratka: V.O.S
Založení: společenská smlouva
vznik: dnem zápisu do OR
Základní kapitál: není vytvářen povinně. Ve společenské smlouvě se společníci zavážou, že vklad do společnosti vloží. Součet těchto vkladů tvoří základní kapitál, ale nezapisuje se do OR.
Zisk:
dělí se vždy rovným dílem mezi společníky.
Ručení: celým svým majetkem – společnosti i společníků.
Zdanění: z příjmů fyzických osob – u jednotlivých společníků.

 

Komanditní společnost

Definice: společnost, v niž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, který je zapsán v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem (komplementáři).

Zkratka: Kom. Spol. či k.s.
Založení: společenská smlouva  – může založit fyzická i právnická osoba
vznik: dnem zápisu do OR
Základní kapitál: Musí vytvořit, ale nezapisuje se do OR.
Zisk: určuje společenská smlouva nebo se dělí na polovinu mezi komanditisty a komplementáře.
Ručení: viz definice

 

Komplementáři – postavení odpovídá společníkům veřejné obchodní společnosti.

 • osobně se musí účastnit činnosti společnosti.
 • Oprávněni k obchodnímu vedení společnosti a plní funkci statutárního orgánu.
  Jiné záležitosti: rozhodují společně s komanditisty.
 • Nemusí vložit do společnosti kapitálový vklad.
 • Ručí celým svým majetkem bez omezení.

 

Komanditisté – postavení odpovídající společnosti s ručením omezeným.

 • Nesmí zasahovat do vedení společnosti
 • Mají povinnost vložit do základního kapitálu vklad min. 5 000,- nebo částku určenou společenskou smlouvou.
 • Ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu.
 • Mohou nahlížet do účetnictví společnosti a kontrolovat ho, požadovat informace o náležitostech společnosti.

 

Společnost s ručením omezeným

Definice: Společnost, jejž základní kapitál je tvořen předem stanovenými vklady. Může být založena jednou osobou a může mít nanejvýš padesát společníků.

Zkratka: s.r.o.
Založení: zakladatelská listina ve formě notářského zápisu či společenskou smlouvou  – právnickou i fyzickou osobou.
vznik: dnem zápisu do OR.
Základní kapitál: jednotlivec musí vložit alespoň 1,- nebo vklad jednoho společníka 20 000,- (?) → může mít formu peněžitých i nepeněžitých prostředků.  Výše vloženého základního kapitálu se zapisuje do OR.
Zisk: je vyplácen dle výše podílu na základním kapitálu. K výplatě nelze použít základní kapitál ani rezervní fond.

Zdanění: dle zákona o dani z příjmu právnických osob.
Ručení: Společnost ručí celým svým majetkem a společníci jen omezeně → do výše součtu nesplacených částek všech společníků na základním kapitálu.
Rezervní fond: vytváří povinně při vzniku společnosti (!) Prostředky z něj lze použít i na ztráty společnosti, ale jen do 10 % z výše složeného základního kapitálu.

 

Práva a povinnosti společníka: 

 • jsou dána obchodním podílem na společnosti
 • nemusí se aktivně podílet na chodu společnosti – ovlivňovat podnikatelskou činnost může jen nepřímo, formou valné hromady.
 • Mají právo požadovat informace o společnosti od jednatelů firmy a nahlížet do jejich dokladů, kontrolovat je.
 • Podílejí se na zisku společnosti určeném valnou hromadou.
 • Likvidace společnosti: má právo na podíl z likvidačního zůstatku majetku společnosti.

 

Valná hromada

 • Nejvyšší orgán společnosti → rozhoduje o její existenci.
 • Schvalování stanov a změn
 • Rozhoduje o změnách ve společenské smlouvě
 • Schválení účetní závěrky
 • Snížení či zvýšení základního kapitálu
 • Jmenování, odvolání a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady.

 

Jednatelé

 • Statutární orgán společnosti
 • Jmenováni valnou hromadou ze společníků či fyzických osob.
 • Jednatelů může být i více
 • Obchodní vedení společnosti
 • Povinnosti: vedení předepsané evidence a účetnictví , seznam společníků a informovat je o náležitostech společnosti.

 

Dozorčí rada

 • Zřizována na základě dohody společníků ve společenské smlouvě.
 • Alespoň tři členové zvoleni valnou hromadou → nemůže být jednatelem (!)
 • Kontrolní orgán → dohled nad činností jednatelů, účetní závěrkou, návrh rozdělení zisku či úhradě ztráty – vyjádření předkládá valné hromadě, podává jí zprávy a svolává ji (pokud to je zájmem společnosti).

 

Akciová společnost

Definice: Společnost, jejiž kapitál je ve formě akcií (cenné papíry) o určité jmenovité hodnoty. Pouze pro podnikání ve velkém rozsahu → mají velký vliv na společnost, ale je jich o hodně méně než společností jiných forem.

Zkratka:  a.s.
Založení:  jednou osobou Právnickou jinak dvěma a více zakladateli – zakladatelská smlouva ve formě notářského zápisu (u více zakladatelů).  Zakladatelská listina ve formě notářského zápisu
(jeden zakladatel).

Bez upisování akcií (tj. bez veřejné nabídky) Dohoda zakladatelů jak splatí částku určenou obchodním zákoníkem v celé jeho výši sami → nemusí ustanovovat valnou hromadu ani upisovat akcie.
Výzvou k upisování akcií

výzva k upisování akcií ( tj. s veřejnou nabídkou): Zakladatelé vyhlásí nabídku k zapsání investorů do společnosti složením části z určeného kapitálu obchodním zákoníkem.
Investoři: obdrží upisovací list, který je po zapsání společnosti do OR vyměněn za Promesu, která osvědčuje o členství a částce splacené akcie → má práva akcionáře. Po splacení celé částky je Promesa vyměněna za akcie. Poté svolána ustanovující valná hromada, která je potvrzena notářským zápisem – její konání.

vznik: dnem zápisu do OR.
Základní kapitál:  Bez upisování akcií min. 2000 000,-  nebo výzva k upisování akcií min. 20 000 000,-. jmenovitá hodnota všech vydaných akcií tvoří základní kapitál – zapisuje se do OR.
Rezervní fond: povinně tvořen → min. 20% z výše základního kapitálu.
Ručení: společnost ručí celým svým majetkem. Akcionáři neručí svým majetkem pouze prostředky vynaloženými na koupi akcií (!)
Zdanění: daň ze zisku poté čistý zisk rozdělen do dividend mezi vlastníky akcií a ti poté platí daň z přijmu. O rozdělení rozhoduje valná hromada.

 

Výhody a nevýhody akciové společnosti

 • Akciová společnost existuje nezávisle na konkrétních vlastnících jejich akcií.
 • Vlastníci akcií mohou ztratit pouze to, co investovali do pořízení akcií – akcionáři neručí za závazky společnosti (!)
 • Firma může rozšířit svůj kapitál vydáním nových akcií
 • Složitější proces zakládání, dvojí zdanění výnosu

 

 Akcie –  cenný papír majetkového charakteru, stvrzující vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

 • Mají různou hodnotu → Jmenovitá (hodnota uvedena na akcii) a tržní
  (vyjadřuje cenu, za kterou se nakupuje a prodává) – ovlivňuje kurz (nabídka a poptávka na trhu cenných papírů).

Rozdíl mezi jmenovitou a tržní cenou -> ážio

 

Obsah akcie

 • Firmu a její sídlo
 • Jmenovitou hodnotu
 • Forma akcie – na jméno či majitele → jeho jméno nebo jméno firmy.
 • Výše základního kapitálu a počet akcií k datu vydání akcie.
 • Datum vydání a podpis člena představenstva, který má právo jednat za společnost.
 • Akcii mohou být vydány kupony, které slouží k výplatě podílu na zisku společnosti → dividendy – o vyplácení a výši rozhoduje valná hromada.

 

Druhy akcií

Akcie na jméno – společnost vede evidenci akcionářů je vydávána na jméno určité osoby (právnické nebo fyzické). Je posuzována jako cenný papír na řad: v listinné podobě se převádí rubopisem (tzv. indosamentem) a jejím fyzickým předáním (tzv. tradicí). V zaknihované podobě se převádí smlou -vou a registrací. Výhodou je lepší ochrana proti odcizení, nevýhodou obtížnější prodejnost, což se projeví na ceně. Převoditelnost akcií na jméno lze stanovami omezit (nikoli vyloučit) a vázat tento převod na souhlas některého z orgánů společnosti.

Akcie na majitele –  Držitel je pro společnost anonymní.  je posuzována jako cenný papír na doručitele. V zaknihované podobě se také převádějí smlouvou a registrací. V listinné podobě stačí nicméně jen fyzické předání (tzv. tradicí). Výhodou je snadná obchodovatelnost na sekundárních trzích. Akcie na majitele jsou vždy volně převoditelné.

Akcie kmenové nejběžnější, s právem: na dividendu (podíl na zisku); na účast na valné hromadě – hlasovat zde, právo obdržet vysvětlení jednání valné hromady; uplatňovat návrhy či protinávrhy a právo na podíl na likvidačním zůstatku.

 Akcie prioritní s přednostním právem na výplatu dividendy či na privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku (případně oboje), s omezeným právem hlasovat – toto omezení ovšem musí uvádět stanovy, nedochází k němu ze zákona!. Prioritní akcie zkrátka přináší svému majiteli nějakou výhodu. Jde o přednostní nebo vyšší dividendu obvykle s omezením jiného práva, např. hlasovacího.

 

Orgány akciové společnosti

Valná hromada  

 • nejvyšší orgán společnosti
 • Skládá se ze všech akcionářů
 • jednou ročně
 • Svolává ji představenstvo

 

Představenstvo

 • Statutární orgán společnosti – řídí její činnost a jedná jejím jménem.
 • Členem může být fyzická osoba starší 18ti let, bezúhonná → zapisuje se do OR. Členy volí a odvolává valná hromada.
 • Má nejméně 3 a více členů (počet členů musí být dělitelný třemi)
 • Volí předsedu a řeší záležitosti společnosti

 

Dozorčí rada

 • je vrcholným kontrolním orgánem společnosti.
 • Založení je povinné
 • Člen nesmí být zároveň členem představenstva (!)

 

[1] Viz obchodní zákoník

[2] Pokud zákon, společenská smlouva či stanovy neurčí jinak.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!