Obyvatelstvo ČR – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Obyvatelstvo ČR

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Simona Hrušková

 

 

 

-počet obyvatel: 10,52 milionů (15. místo v Evropě)

 

Vývoj počtu obyvatel

-počet obyvatel je dán:

a)přirozeným přírůstkem

b)migrací

 

-počet obyvatel se zjišťuje:

a)průběžnou evidencí na matričních úřadech

b)cenzus (sčítání lidu) – 1 za 10 let (první v roce 1869, poslední v roce 2011)

 

-přirozený přírůstek začal po roce 1989 klesat, přesto až do roku 1993 kladný

-od roku 1994 jsme měli několik let záporný přirozený přírůstek až do roku 2005

-v letech 1994 až 2002 došlo k faktickému úbytku populace (migrace nenahradila záporný přirozený přírůstek)

-od roku 2003 už počet obyvatel mírně roste → to je následkem vstupu do EU

-zhruba po 2003 začal probíhat BABYBOOM  – zvýšila se porodnost → vyvrcholil v 2008 a v 2009 skončil

-mezi 2004-2008 kladný,  v 2009 jsme se vrátili opět k zápornému

-hodnota přirozeného přírůstku

2008  (+1,4); od 2009  (-1,5‰)

-příčinou BABYBOOMU bylo to, že rodiny zakládali v té době silné 70. ročníky (Husákovy děti)

-v 70. letech se výrazně podporovaly mladé rodiny, ty se narodily těm co se narodily po 2. sv. v
-situaci vystihuje ještě úhrnná plodnost – pokud by se počet dětí neměl měnit, bude mít hodnotu 2,1 dítěte na ženu

-nad 2 to musí být protože:

-kojenecká úmrtnost

-někteří lidé děti nemají

-číslu 2,1 se říká prostá reprodukce

-úhrnná plodnost v ČR je 1,1 – počet obyvatel se ale nemění → z toho vyplívá, že Čechy nahrazují cizinci

-příčinnou nízkého přirozeného přírůstku:

-finanční důvody

-jiný styl života: -déle studují, cestují, užívají si svobodu, vytvářejí si kariéru

-lidé berou děti jako omezování,  ČR trh práce nenabízí matkám práci na částečný úvazek

-z těchto důvodů se zvyšuje průměrný věk prvorodičky (28let) a průměrný věk matek (30let)

 

důsledky situace

stárnutí populace (mění se věková struktura obyvatel – lidí nad 65 let je více než dětí do 15let
18% staří x 15% mladí, kolem roku 2050 budou lidé v postproduktivním věku tvořit 30%)

 

řešení

-neustále se posunuje věk pro vstup do důchodu (teď 62let), snižování výše důchodu, výšení výdajů na zdravotnictví

-přísun přistěhovalců v produktivním věku

 

Věková pyramida (strom života)

-rozeznáváme 3 věkové skupiny:

1)předproduktivní věk (do 15 let)

2)produktivní věk (15-65)

3)postproduktivní věk (od 65 let)

 

Střední délka života

-uvádí kolika let se průměrně dožije dítě narozené v daném roce, stále se prodlužuje:

2013                     Muži – 75 let                     Ženy – 81 let

2006                     Muži – 72,5 let                  Ženy – 79,2 let

 

Národnostní složení

-národnost – 27% obyvatel v roce 2011 svou národnost neuvedlo

90% Češi                            5% Moravané     málo % Slezané (okres Opava, Karvinná, Frýdek Místek)

Tradiční menšiny

Slováci                 Němci (západní Čechy – Karlovarsko, Sokolovsko)               Poláci (S Morava – Karvinná, Frýdek Místek

Romové

-k národnosti se přihlásilo 5 000 lidí + 13 000 uvedlo tuto kombinaci spolu s českou a slovenskou

-skutečný počet se odhaduje nad 300 000, nejvíce v severních Čechách a na V Moravě,
-Romové dříve pracovali v dolech

 

Cizinci

-jejich počet stále roste, zvláště po vstupu do EU, liší se národností a občanstvím

v roce 2004 – 1,8%                         v roce 2011 – 4%  – 430 000 lidé

Ukrajinci
-1/4 všech cizinců

-vykonávají pomocné nekvalifikované práce většinou ve stavebnictví, ale někteří se prosadili i jako kvalifikovaní

Slováci  -jsou zde za prací

Vietnamci

-většinou drobní prodejci a podnikatelé → večerky a herny, chtějí aby jejich děti studovali

-Vietnamci v ČR hlavně podél hranic s Německem

Rusové  -hl. v Praze a Karlových Varech

 

Zastoupení cizinců v krajích

  1. Praha – 12-15%            2. Karlovarský kraj           3. Liberecký        4. Ústecký – (hl. Vietnamci)

 

Náboženství

-při sčítání lidu po r. 2011 uveden tento údaj jako nepovinný – odpovědělo kolem 50% obyvatel

-z roku 2001       k víře se přihlásilo 32%                 ostatní – 68% – bez víry

-velké rozdíly mezi kraji:

-největší podíl věřících:  Zlínský kraj (55%)                           Jihomoravský kraj                           Vysočina (45%)

-nejméně věřících:          Ústecký kraj (23%)→Děčín 15%

 

Skladba věřících

-Katolíci – 83%

-Protestanti        -Českobratrská evangelická církev → přes 3%                     -Československá husitská církev → 3%

-ostatní:               Muslimové (v Brně nejvíce, hodně jich je i v Teplicích)

 

Vzdělanost

-vysokoškoláci  – 11% obyvatel → mezi 2001 – 2011 se počet vysokoškoláků zvýšil o 47%, za tu samou dobu klesl podíl vyučených  o 30% a výrazně ze zvýšil počet vysokých škol a nabídlo se bakalářské studium

-nároky vysokých škol se snížily

-vysokoškoláci v krajích  nejvíce v Praze – 24%
Ústecký kraj – 8% (odliv vysokoškoláků do větších měst, zaměřoval se na těžký průmysl)

 

Zaměstnanost v socioekonomických sférách

  • Primární (zemědělství a těžba nerostných surovin)   -4%
  • Sekundární (zpracovatelský průmysl)   -38%
  • Terciální (služby)   – 58%

-ve srovnání s jinými státy EU je ČR 1. v zaměstnanosti v průmyslu – např. Německo – 28%, Lucembursko – 13%
→ průměr EU – 25%

-v dalším vývoji bude přibývat zaměstnanosti v terciéru

 

Rozmístění obyvatel

-průměrná hodnota osídlení v ČR: 130 ob/km2

 

nejhustěji osídlené oblasti:

  1. Průmyslové oblasti – nabízejí více práce a větší plat, např. Praha, Ostravsko, Plzeňsko, Mostecko, Brno
  2. Úrodné kraje – úrodné půdy, řeky, např. Polabí, Moravské úvaly

 

 nejnižší hustota zalidnění:

JZ a J Čechy, hl. pohraniční oblast Šumavy→např. Tachov – 37 ob/km2, Jindřichův Hradec

 

Urbanizace

-zhruba 75% obyvatel

-ČR zemí spíše menších měst – typické město 5-10 tisíc obyvatel, měst nad 100 tisíc máme jen 6

Praha – 1,27 mil. ob.       Brno – 384 tisíc ob.          Ostrava – 302 tisíc ob.

Plzeň – 169 tisíc ob.         Liberec – 102 tisíc ob.     Olomouc – 100 tisíc ob.

-těsně pod 100 000 ob. :              Ústí nad Labem                Hradec Králové                 České Budějovice          Pardubice

-městem je obec, která má aspoň 3 000 obyvatel a nebo to sídlo prokáže, že v minulosti mělo status města (městská práva)

-rozlišujeme:

Hlavní město

Krajská města – 12
Statutární města (nemají městský úřad, ale magistrát,v čele primátor, v ČR 24 – Praha + 12 krajských
měst + 11 dalších vybraných měst (i Děčín))

Okresní město   -okresní města existují jako administrativní jednotka → např. okresní soudy

Městys – přechod mez městem a vesnicí

-nejmenší obec v ČR – Březina (na Moravě v obci Vyškov) → 3 obyvatelé

-nejmenší město – Přebuz (v Ústeckém kraji, Sokolov)→ 74 lidí

 

Administrativní členění

– ČR se dělí na 14 krajů (od 1. ledna 2000) → názvy nejsou sjednocené – máme podle jména krajského města a potom
podle polohy

-kraje se dělí na okresy – 77

-nejmenším administrativní jednotkou je obec (přes 6 240 obcí)

-další administrativní jednotky souvisí s EU

NUTS 0 – NUTS 1 → celá ČR

NUTS 2 → větší jak kraje – 8

NUTS 3 → kraje

LAU 1 → okresy

LAU 2 → obce                   →slouží pro porovnání údajů v rámci EU a získávání peněz ze strukturálních fondů EU

 

Vnitřní migrace

-2 podoby

 

Stěhování obyvatel město – vesnice

-do roku 1989 se zvyšovala urbanizace

-v současné době proti tomuto procesu pohybu působí suburbanizace → stěhování do okrajových částí či vesnic z
měst → např. Ludvíkovice, Malšovice

 

Dojíždění do škol a do zaměstnání

→30% dojíždí

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy