Osobnost – maturitní otázka

 

   Otázka: Osobnost – společenskovědný základ

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Tereza Malzová

 

 

Teorie schopnosti

Osobnost

 • uspořádaný systém psychických a fyziologických funkcí v neustálé interakci s okolím
 • směřuje k seberealizaci jedince
 • široká škála vlastností a rysů např. temperament – to, co dědíme po rodičích

charakter -způsob chování; hodnoty, které člověk vyznává

sebepojetí

adaptace na neznámé prostředí

Tělo a osobnost

tělo – biologická součást osobnosti

Existuje souvislost mezi biologickou a psychickou stránkou osobnosti? → neuropsychologie – závislost reakcí lidí na chemii v mozku

teorie Ernsta Kretschmera

typ piknik (endomorf)

 • krátký trup, velká okrouhlá hlava, větší objem břicha a hrudníku
 • sklony k tloustnutí, spíše veselý, ale sklony k maniodepresivním poruchám

typ atlet (mezomorf)

 • široká ramena, hodně svalové hmoty
 • lhostejný, někdy výbušný, tendence k epilepsiím

typ astenik (ektomorf)

 • plochý hrudník a dlouhé tenké končetiny
 • uzavřený sám do sebe, přecitlivělý, nebo chladný až cynický, málo aktivní, sklony k schizofrenii (rozdvojení osobnosti)

Psychoanalýza

 • založeno Sigmundem Freudem (1856 – 1939)
 • pokračoval Carl Gustav Jung (1875 – 1961)
 • hledání nevědomých konfliktů složek osobnosti (Co jsem zažil, že se bojím pavouků?)

id – pudová složka, hnaná potřebou organismu

superego – mravní principy a zvnitřnělé zákony společnosti

ego – spojnice předešlého, realistický pohled na svět

Behaviorismus

 • založeno Johnem B. Watsonem (1878 – 1958)
 • důkaz na pozorovatelném chování – funguje na princip podnět-akce-reakce
 • každý člověk se dá vyučit a vycvičit
 • při terapii se učí nový způsob chování (učím se postupně nebát pavouků)

Humanistická psychologie

 • založeno Abrahamem Maslowem (1908 – 1970) – odmítá psychoanalýzu i behaviorismus
 • hledání pozitivních sil člověka – osobnost jako princip sebeaktualizace a růstu
 • při terapii odhaluje důležité pro člověka – nač se mám soustředit a co rozvíjet, abych na pavouky nemusel myslet

Temperament a charakter

Temperament

 • soubor převážně vrozených vlastností osobnosti ovlivňující dynamiku chování – vzrušivost
 • rychlost reakcí
 • sílu reakcí
 • trvání reakcí

4 temperamentové typy

 • postuloval Hippokrates (5. /4. století př. n. l.)
 • upravil Hans J. Eysenk – dle lability-stability a extroverze-introverze

Melancholik

labilní introvert – střízlivý, náladový, úzkostlivý, nespolečenský, rezervovaný, pesimista, tichý

Cholerik

labilní extrovert – nedůtklivý, neklidný, impulzivní, vznětlivý, vrtkavý, útočný

Sangvinik

stabilní extrovert – hovorný, přístupný, společenský, bezstarostný, dobrý vůdce, optimista, čilý

Flegmatik

stabilní introvert – obezřetný, rozvážný, smířlivý, ovládá se, spolehlivý, vyrovnaný, klidný

Charakter

 • systém vlastností
 • dává obsah našim reakcím s ohledem na morální pravidla a požadavky
 • je podmíněn prostředím

dvě stádia:

 1. heterogenní stádium – dětství, normy převzaté od rodičů
 2. autonomní stádium – od puberty dále, samostatné přijímání a hodnocení norem, zodpovídám sám za sebe

Typologie charakteru

dle Jane Loeingerové (1918 – 2008)

 1. člověk orientovaný na věci
 2. člověk orientovaný na lidi
 3. člověk orientovaný na ideje

dle Pierra Teilharda de Chardina (1881 – 1955)

 1. unavený člověk
 2. člověk požitkář
 3. člověk nadšenec

Emoce (city)

 • latinsky emoveo = silně zatřást
 • všestranně citové stavy člověka
 • charakteristické pohyby a další fyziologické projevy
 • subjektivní reakce organismu na podnět

city:

nižší city

 • souvisejí s funkcí organismu
 • mají i zvířata
 • (úlek, strach, hněv, bolest…)

vyšší city

 • vlastní jen lidem
 • prožívání kulturních hodnot (dobro, pravda, láska…)

typy emocí dle délky a intenzity:

nálady – souvisejí s temperamentem

 • dlouhodobé
 • stabilní
 • nízká intenzita
 • nevázány na konkrétní podnět

vášně  – dlouhodobé

 • intenzivní a hluboké
 • vázány na konkrétní podněty

afekty – dispozice (=možnost, předpoklad) dle temperamentu

 • rychle vznikající
 • prudké
 • intenzivní prožívání
 • rychlé odeznění

emoční ambivalence – kombinace protikladných emocí

Postoje, schopnosti, inteligence

Postoje

 • naučená dispozice člověka chovat se ustáleným způsobem vůči okolí
 • reakce na objekty takové, jaké si myslíme, že jsou

3 složky postoje:

kognitivní – rozumový

emoční – citový

konativní – volní (jakou vůli máme něco dělat)

 

Předsudek

 • negativní, zjednodušený postoj
 • iracionální původ

Schopnosti

 • vlastnosti osobnosti
 • nutný předpoklad úspěšného konání nějaké činnosti

vlohy   – vrozené dispozice

 • umožňují rozvinutí určitých schopností, znalostí či dovedností

stupně vloh:

 1. nadání – vlohy umožňující rozvoj
 2. talent – velké nadání
 3. genialita – výjimečně rozvinutý talent

úsilí – snaha pracovat s vlohami

Kreativita

= tvořivost

 • schopnost umožňující tvůrčí činnost
 • výsledkem je něco nového, originálního
 • znakem intuice a fantazie

Inteligence

 • to, co měří testy IQ
 • schopnost řešit obtížné či nově vzniklé situace
 • schopnost přizpůsobit se a orientovat se

složky inteligence:   početní schopnosti

prostorová představivost

konstrukční – technické schopnosti

verbální myšlení

usuzování

paměť

druhy inteligence:

 1. fluidní – vrozená, roste se schopností se učit, ve stáří upadá

krystalická – získaná, odvozená od předchozích zkušeností, neustále roste (životní moudrost)

 1. sociální – schopnost pohybovat se mezi lidmi, jednání s lidmi

emoční – schopnost vnímat své city a city druhých

IQ

 • inteligenční kvocient
 • matematické vyjádření, kde se člověk nachází vzhledem, k většině populace
 • normální, průměrné IQ – nejčastější množina v populaci


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy