Osobnost sociálního pracovníka, etický kodex pracovníka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Osobnost sociálního pracovníka, etický kodex pracovníka

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): zd.polackova

 

 

Sociální pracovník

 • Prostředník mezi klientem a společností
 • Stojí na straně zákona a státu
  • Povinen dodržovat normy a zákonná ustanovení

 

Etické problémy

 • Kdy zasahovat do života občana a jeho rodiny, skupiny a obce
 • Kterým případům dát přednost
 • Kolik pomoci a péče poskytnout
 • Kdy přestat se sociální terapií a poskytováním sociálních služeb a dávek
 • Může být ohrožen negativními reakcemi některých klientů
 • Musí se umět vyrovnat s konfliktními a stresovými situacemi
  • Relaxace, psychická a odborná pomoc týmu

 

OSOBNOST SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

 • Všeobecné vzdělání
 • Odborné znalosti a dovednosti – vyšší odborné, VŠ
 • Aktivní spojení do života společnosti

 

Vlastnosti sociálního pracovníka

 • Tvořivost
 • Zkušenost a zralost
 • Respektování lidských práv
 • Smysl pro sociální spravedlnost
 • Respektování osobní svobody
 • Sebevzdělávání
 • Sebeovládání
 • Snadné a přiměřené navazování styků s druhými osobami
 • Dobrá komunikace s lidmi, institucemi
 • Diskrétnost
 • Kladné osobní vlastnosti
  • Poctivost, spravedlnost, pravdomluvnost, pracovitost
 • Má být příkladem
 • Má vzbuzovat důvěru
 • Autorita

 

Vlastnosti zralé osoby

 • Citová vyrovnanost a stabilita
 • Nepodléhat emocím
 • Sebeovládání
 • Schopnost empatie
 • Životní optimismus
 • Vychází z víry v lidi

 

ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

 • Vzájemně se prolínají
 • Některá může převládat podle pracovní náplně

 

Pečovatel

 • Pomáhá v denním životě
 • V pobytových zařízení nebo v domácnosti

 

Zprostředkovatel služeb

 • Kontakty s potřebnými sociálními zařízeními

 

Cvičitel sociální adaptace

 • Napomáhá změně chování

 

Poradce (terapeut)

 • Pomáhá získat náhled na postoje a pocity klienta, způsob chování

 

Případový manažer

 • Zajišťuje a koordinuje sociální služby
 • Vybírá vhodné sociální služby a zajistí jejich souvislé poskytování

 

Manažer pracovní náplně v zařízení

 • Plánuje načasování a dávkování intervence
 • Sleduje kvalitu poskytovaných služeb a průběžně podává informace

 

Personální manažer

 • Zajistí výcvik a výuku, supervizi, konzultace a řízení pracovních zařízení

 

Administrátor

 • Vedoucí pracovník nebo ředitel zřízení
 • Plánuje a rozvíjí způsob práce, služby a programy v zařízení

 

Etický kodex sociálního pracovníka

 • 2002 → Vydaný společností sociálních pracovníků ČR

 

ETICKÉ ZÁSADY

 • Sociální práce založena na hodnotách demokracie a lidských práv
 • Sociální pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, věk, zdravotní stav, sociální orientaci
 • Respektuje právo každého na seberealizaci
 • Pomáhá při řešení konfliktů jednotlivců ve společnosti
 • Dává přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy

 

PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

Ve vztahu ke klientovi

 • Vede klienty k vědomí odpovědnosti za sebe sama
 • Chrání důstojnost a lidská práva
 • Pomáhá bez diskriminace
 • Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení
 • Dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky, na které mají nárok
 • Hledá možnosti, jak zapojit klienty do řešení problémů

 

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

 • Odpovědně plní své povinnosti
 • Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy

 

Ve vztahu ke svým kolegům

 • Spolupracuje
 • Respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů

 

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

 • Zvyšování prestiže (úrovně)
 • Zvyšování odborné úrovně
 • Brání, aby odbornou sociální práci prováděl nekvalifikovaný pracovník

 

Ve vztahu ke společnosti

 • Má právo i povinnost upozorňovat veřejnost a příslušné orgány na způsoby, které přispívají k obtížím a utrpení lidí
 • Zasazuje se zlepšení sociálních podmínek
 • Upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů
 • Působí na zlepšení kvality života pro všechny