Planetární geografie (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Planetární geografie

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Tomáš Spurný

 

 

Vesmír = soubor všech kosmických těles, které na sebe vzájemně působí

 • vznikem vesmíru se zabývají kosmologické hypotézy
 • podle nejznámější hypotézy velkého třesku asi před 15 miliardami let existovala látka o vysoké teplotě v superhustém stavu → v této látce nastal výbuch tzv. velký třesk (big – bang), látka se začala rozpínat a začaly se tvořit struktury, základy budoucích kosmických těles: hvězdy, planety, planetky, měsíce, komety a meteoroidy
 • pro velké vzdálenosti ve vesmíru se používají zvláštní délkové jednotky:
 • 1) Astronomická jednotka (AU)
  • = střední vzdálenost Země od Slunce = 149,6 mil. km. = 1AU
 • 2) Paprsek (pc)
  • = vzdálenost, ze které je astronomická jednotka vidět pod úhlem 1 vteřiny = 206000 astronomických jednotek.
 • 3) Světelný rok (ly)
  • = vzdálenost, kterou urazí světelný paprsek za 1 rok (např. ze Slunce letí světelný paprsek na Zemi 8 min. 20 s.)

 

Sluneční soustava

 • Podle současné teorie vznikla z plyno – prachového mračna asi před 4,6 mld. let
 • Skládá se z 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun) a dalších těles pohybujících se po eliptických drahách dráhách kolem Slunce
 • Nejbližší hvězda je Proxima Centauri
 • Nejzářivější hvězda je Sírius

 

Slunce

 • Nejhmotnější část sluneční soustavy (99,86% veškeré hmotnosti)
 • Průměr 1.4 mil. Km
 • Nejbližší hvězda
 • Zdroj tepla, světla a energie
 • Silné magnetické pole
 • Teplota na povrchu asi 5500 °C

 

Pohyby Slunce:

 • a) rotace kolem vlastní osy
  • = vzhledem k tomu, ze Slunce není tuhé těleso, rychlost rotace není na povrchu Slunce stejná (na rovníku trvá 25 dní a v pólových oblastech 34 dní)
 • b) rotace okolo středu Galaxie
  • = s celou sluneční soustavou (jednou za 250 mil. let)
 • vrcholení Slunce znamená, že je nejvýše nad obzorem

 

Galaxie

 • jsou hvězdné soustavy obsahující miliardy hvězd
 • naše galaxie = Mléčná dráha
 • tvar spirálového disku a obsahuje asi 150 miliard hvězd

 

Hvězdy

 • jsou kulová, gravitačně vázaná tělesa složená z plazmy (ionizované částice)
 • probíhají v nich termojaderné reakce, které vytvářejí vysokou teplotu a světlo (mají vysokou teplotu a září vlastní světlem)
 • jsou základními stavebními prvky vesmíru
 • seskupení = souhvězdí

 

Planety

 • jsou větší tělesa obíhající kolem hvězdy
 • planety nemají vlastní zdroj záření, svítí pouze světlem odraženým od hvězdy
 • menší planety se nazývají planetky

 

Měsíce

 • pevná tělesa obíhající kolem planet

 

Komety

 • malá tělesa sluneční soustavy, která se pohybují většinou po eliptických drahách s velkou výstředností
 • ohon komety je orientovaný na opačnou stranu než Slunce

 

Meteorická tělesa

 • Meteor – padající hvězda (hoří, prolétává atmosférou)
 • Meteorit – dopadne na Zem (pokud neshoří),
 • největší nalezený meteorit Hoba West v jižní Africe má asi 60 tun
 • Asteroid (=Meteroid) – těleso ve vesmíru (v meziplanetárním prostoru)

 

Měsíc

 • přirozená družice Země vzdálená průměrně 384 400 km
 • průměr 3 476 km, hmotnost 1/81 hmotnosti Země (4x menší než Země)
 • obíhá kolem Země – doba oběhu: 27dní 7 hodin a otáčí se i kolem své osy
 • doba oběhu Měsíce kolem Země je shodná s dobou rotace, proto je vidět stále jedna (tzv. přivrácená) strana
 • povrch:
 • pevniny – kráterový terén
 • moře – plochy zality ztuhlou lávou (bazalty bohaté na hliník, titan, železo)
 • v okolí pólů se nachází vodní krystalky
 • Měsíc má podobně jako terestrické planety slupkovitou stavbu s kůrou (mocnější na přivrácené straně), pláštěm a jádrem
 • Měsíc vznikl pravděpodobně na oběžné dráze kolem Země jako důsledek velké kolize Země s kosmickým tělesem (o rozměrech Marsu); existují i názory o vzniku záchytem.
 • vázaná rotace – rotace, jejíž perioda měřená vůči určitému tělesu je shodná s dobou oběhu kolem tohoto tělesa (např. družice planet mají vázanou rotaci vzhledem k planetě, kolem níž obíhají) – ze Země můžeme vidět pouze 59% povrchu Měsíce
 • 7. 1969 přistála na Měsíci americká kosmická loď Apollo 11 jako první s lidskou posádkou (N. A. Armstrong, E. E. Aldrin).
 • barrycentrum – společné těžiště podle, které obíhá Země i Měsíc
 • základní fáze Měsíce jsou:
 • Nov (novoluní) = Měsíc je mezi Zemí a Sluncem (ozářená polokoule Měsíce je odvrácená od Země) – Měsíc ze Země není vidět.
 • čtvrt = Měsíc dorůstá (tvar písmene D) – je vidět polovina přivrácené strany.
 • Úplněk = Měsíc je na opačné straně, než je Slunce – je vidět celá přivrácená strana Měsíce.
 • čtvrt = Měsíc couvá (tvar písmene C) – je vidět polovina přivracené strany
 • doba mezi dvěma následujícími úplňky činí asi 29,5 dne (protože Země zároveň obíhá kolem Slunce i s Měsícem)

 

Pohyby Měsíce

 • Rotace kolem osy
 • Oběh kolem Země
 • Oběh kolem barycentra

 

důsledky pohybů Měsíce:

 • vznik měsíčních fází:
  • Nov (novoluní) = Měsíc je mezi Zemí a Sluncem (ozářená polokoule Měsíce je odvrácená od Země) – Měsíc ze Země není vidět.
  • čtvrt = Měsíc dorůstá (tvar písmene D) – je vidět polovina přivrácené strany.
  • Úplněk = Měsíc je na opačné straně, než je Slunce – je vidět celá přivrácená strana Měsíce.
  • čtvrt = Měsíc couvá (tvar písmene C) – je vidět polovina přivracené strany
 • vznik dmutí → slapové jevy
 • vznik zatmění → zatmění Měsíce:
 • = nastává, když Měsíc vstoupí do stínu Země (Měsíc musí být v úplňku)
 • zatmění Měsíce trvají déle než zatmění Slunce – mohou trvat až 1 hod. 45 minut a jsou vidět na celé neosvětlené zemské polokouli

 

Slapové jevy

 • = příliv a odliv (mění se cca po 6 hod)
 • periodické změny tvaru kosmického tělesa působené gravitačními silami jiného hmotného tělesa nebo odstředivou silou vlastní rotace
 • slapové účinky Měsíce jsou přibližně 2x větší než účinky Slunce
 • Barycentrum = střed tlaku; společný střed, kolem kterého obíhají Země a Měsíce
 • Větry – pasáty: na západ (od obratníku k rovníku); antipasáty: na východ (od rovníku k obratníkům)

 

Země

velikost Země:

 • plocha: 510,1 mil. km2
 • poledník: 20 004 km
 • rovník: 40 075 km
 • poloměr: 6 378 km
 • vzdálenost:
  • Země – Slunce: 149,5 mil. km
  • Země – Měsíc: 384 000 km
 • tvar Země:
 • mysleli si, že je to dřevo plovoucí ve vodě
 • středověk – je to deska (tvar placky)
 • koule
  • na pólech zploštění díky rotaci Země; poloměr je vypočítaný 6 371 km (globus – 1 rozměr)
 • Aristoteles byl první, kdo shrnul doklady o kulovitém tvaru Země
 • elipsoid
  • dvojrozměrný tvar (6 378 km, 6 358 km)
  • v 17. století Newton dospěl k názoru, že Země není přesnou koulí, ale že má tvar rotačního elipsoidu se zploštěním v oblastech pólů
  • referenční elipsoid – tj. elipsoid, na který se vztahují výpočty (využívá se pro potřeby kartografie)
 • sferoid
  • třírozměrné těleso
 • geoid
  • geometricky nepravidelné těleso
  • v 19. století byl zaveden název geoid – tj. těleso nejpřesněji vystihující tvar Země
  • těleso popisující tvar zemského povrchu, zemská tíže je v každém bodě geoidu kolmá k jeho povrchu
  • nejlépe popisuje tvar Země a kopíruje hladinu klidného oceánu, který myšleně pokračuje i na pevnině

 

Pohyby Země

 • Země vykonává 2 základní pohyby: rotační pohyb, oběh kolem Slunce

Rotační pohyb

 • proti směru hodinových ručiček ( od západu k východu)
 • otočení trvá necelých 24 hod. = hvězdný den (23:56:04)
 • úhlová rychlost rotace je 15stupňů za hodinu (24×15=360)
 • obvodová rychlost se mění (v závislosti na vzdálenosti od rovníku, na rovníku nejrychlejší, na pólech nulová)
 • vlivem tohoto pohybu se střídají dny a noci

Oběh kolem Slunce

 • obíhá po dráze ve tvaru elipsy (Slunce je jedno z ohnisek elipsy)
 • vzdálenost Země od Slunce není stálá -> nejbližší bod=přísluní (perihélium) nastává začátkem ledna (147,1 mil. km); nejvzdálenější=odsluní (afélium) v červenci (152,1 mil. km)
 • pohyb je nepravidelný, v odsluní je nejpomalejší, v přísluní nejrychlejší
 • doba oběhu=tropický rok (365 dní 5 hod 48 min) 6 hod chybí, proto zavádíme co 4 roky přestupný rok (4×6=24)
 • Sklon zemské osy od rovníku činí 23stupňů a 17´
 • Jestliže by zemská osa neměla sklon, byla by kolmá na rovník, sluneční paprsky by dopadaly každý den ve stejnou dobu na stejné místo pod stejným úhlem, dny a noci by byly stejně dlouhé a roční období by neexistovaly.

Jarní rovnodennost (20. – 21. března)

 • Slunce svítí kolmo na rovník, od jarního slunovratu se dny začínají prodlužovat a dny zkracovat až nastane letní slunovrat, kdy Slunce svítí kolmo na obratník Raka (21. – 22. června); na severní polokouli začíná léto, na jižní zima , potom se začíná navracet zpět k rovníku až nastane podzimní slunovrat (22.-23.září), Slunce pak dále pokračuje na obratník Kozoroha, kterého dosáhne 21.- 22. prosince), na severní polokouli nastává zima a na jižní léto.

Čas a časová pásma

 • Každý poledník má svůj místní čas. Posunu o 1stupeň odpovídají 4 časové minuty, to znamená že 15 stupňům odpovídá celá hodina
 • Země je rozdělena na časová pásma
 • V ČR platí středoevropský pásmový čas, který má o hodinu více než světový čas (v oblasti nultého poledníku – Anglie, Londýn)
 • V evropských zemích existuje tzv. letní a zimní čas, což umožňuje lepší využití světla během dne) .
 • Datová hranice probíhá kolem 180. poledníku (oblast Tichého oceánu). Přestupujeme-li datovou hranici z východní polokoule na západní získáme jeden den (dva dny ponecháme stejné datum) . Při polokouli na západní získáme jeden den (dva dny ponecháme stejné datum) . Při překročení datové hranice ze západní polokoule na východní den ztrácíme (přidáme jeden den k datu, přeskočíme jej) .

 

Vnitřní planety

Merkur

 • nemá měsíc, oběhne za 88 dní
 • malý, skalnatý, voda se odpařila, není zde atmosféra

Venuše

 • nemá měsíce
 • nejteplejší planeta, silný skleníkový efekt
 • světlo se odráží na zastíněnou stranu=světélkuje
 • den trvá déle než rok

Mars

 • rudá planeta, má dva přirozené měsíce (Úhono, Deimos)
 • střídání ročních období
 • nejvyšší hora sluneční soustavy-27 km

Vnější planety

Jupiter

 • největší, 16 měsíců (Ganymédes=největší ve SS), má prstenec
 • zuří zde bouře, atmosféra je mohutná 100 km, obsahuje čpavek
 • kolem Slunce obíhá 12 let

Saturn

 • nejkrásnější planeta, má prstenec (led, kamení), 22 měsíců (Titan)

Uran

 • má 11 tenkých prstenců
 • modrozelená barva – zmrzlý methan pohltí červené spektrum

Neptun

 • 8 měsíců (triton), 4 tenké prstence
 • plynný obr –plyny, horniny, led

Keplerovy zákony

 • Tři zákony popisující pohyb planet okolo Slunce, objevené empiricky 1609 a 1619 Johanesem Keplerem na základě pozorování Tycho de Brahe.
 • Keplerův zákon: Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku leží Slunce.
 • Keplerův zákon (zákon ploch): Obsahy ploch opsaných průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké. (význam: planety se v přísluní pohybují nejrychleji, v odsluní zase nejpomaleji)
 • Keplerův zákon: Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich hlavních poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce). (význam: Planety blízko Slunce jej oběhnou za kratší čas než planety vzdálené.)