Platón – maturitní otázka

 

   Otázka: Platón

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kolda

 

PLATÓN (427 – 347)

– původně Aristokles
– platon = široký  (přezdívka)
– nejkomentovanější filozof všech dob

 

literatura:

 • František Novotný – nejlepší překlad Platona (4 dílná publikace – Platón – život a doba, nástin jeho myšlenek, jeho otázky, vliv platona na filozofii)
  Jan Patočka – Platon (série přednášek)

 

 • platónský vliv:
  – Endre von Ivánka – Platochristianus (vliv Platona na křesťanství)
  – Plháková – Dějiny psychologie (Platonsky medailon)
  – vykladatelství Oikumené

 

3 fáze

 • Malé sokratovské dialogy (referát Sokratovy pozice)
 • Platón středního období – Symposion, Faidon/Faidros
 • pozdní Platón – ústava

 

– styl – píše divadelní hry
– v mládí si myslel že z něj bude básník
– chtěl být politikem a velkým básníkem, byla samozřejmost, že půjde do politiky, že může proniknout na polydramatickou scénu
– jako16-ti letý potkal Sokrata (šedesátníka) – otočilo mu to život – ohromující vliv

 

Sokrates

 • umělec dosahuje účinku, ale neví jak to dělá
 • bytost principiálně nevědomá, nedbá na následky, nerozlišuje mravní dimenze
 • umělec se stává filozofem ve chvíli, když si uvědomí co dělá a jak to dělá
 • filozof stojí výš než umělec
 • připomíná magnétský kámen – magnet – 1.umělec (médium), 2. interpret, 3. divák

 

– Platon se odvrátí od dramatické poezie k logu
kvůli Sokratovi se odvrací od politiky (myslí si že má chorobu, nabízí ozdravění)
– na začátku cestuje, a věnuje se svým věcem – není pro filozofa normální (filozof se stará o ostatní, on žije život soukromníka, věnuje se filozofii v kruhu svých přátel)
– v Syrakusy (největší polis v Sicílii) se zamiloval do Dióna – probudil v něm pedagoga
– Platón koupil pozemek, zasvěcený hérovi Akadémosovi – a na tomto pozemku založil největší filozofickou školu všech dob Akademie (1.třetina 4.st.ante) , zrušil ji až 6.st. po Kristu Justinián I (Byznac) ->filozofové odešli do Persie ->  fungovala více jak 1000 let – nebylo normální ‚
– Platonuv vliv přesahoval ještě rámec Akademie
– položil všechny základní otázky – má velký vliv
KALOS ION AGATHOS – harmonie těla a ducha , mladý a krásný (fyzicky i psychicky)
PSÝCHÉ = duše
SÓMA = forma
SARX = maso
– Psýché – duševní stránka člověka, Soma a Sarx materiální stránka člověka

 

Akademie

 • člověk zde může zůstat 14 dní, nebo celý život
 • žádný ředitel, nebo rámec
 • Platon – nezpochybnitelná neformální autorita
 • stírá se hranice mezi vyučujícím a studentem
 • Aristoteles – 17-36 byl na akademii, 3 roky student, od 20 měl nějaké přednášky (byl obojí)
 • nejsou limitováni zkouškama nebo rukama
 • otázkou zůstává, kde vzali peníze – studenti tam spali i jedli ( -> bohatší studenti dávali víc)
 • jsou tam i studentky – ale velmi málo, nesmírně silné osobnosti (platon se nevzpírá názoru dívek
 • za Platonova života měla Akademie problematickou pověst
 • přijímá tam jen studentky které uznává za vhodné (že na to mají, být filozofem)
 • platon píše učební pomůcky pro Akademii
 • zde nalezl těžiště svého života
 • zrno pro mravní obrodu obce

 

Jeho práce

 • rozsáhlá, platonské myšlení vychází ze Sokrata
 • hledání života autenticus (autentického) -> pointa jeho filozofie – shoda se sebou samým, se svým životem (nepíše knihy)
 • Platon je dílem samým, inspirace Sokratovým
 • AGATHON – u Sokrata – průběh, žádná finální verze, zkoumání mravní podstaty situace (LOGOS je produktem PSÝCHÉ)
 • Platon se pustí do hlubokého projasňování pojmu centra člověka – PSÝCHÉ (zabývá se tím celý život)
 • nauka o ideích
 • pokusil se nastolit novou kosmologii
 • 1 komplexní filozofický obraz, nenechává žádnou dimenzi světa nepovšimnutou (dějinama se ale zas tolik nezabývá)
 • těžiště platonské duše – VĚČNOST (dějiny jsou pro něj stínová hra)
 • POLIS – vše má směřovat k prospěchu obce – obec je obraz duše a duše je obraz obce

 

PSÝCHÉ podle Platona

 • rozum (hlava), cit (hrudník), pud (od pasu dolů) -> u člověka nerovnovážné, v rozporu
 • UMĚŘENOST = SOFROSNE – pud – nenechá vášně přeplavit, staví je odpovědnosti, vždy tam je limita
 • ODVAHA = THÝMOS – cit – odvaha k činnému výrazu, emocionální proces spojen s činností srdce
 • CTNOST/MOUDROST = SOFIA – rozum – intelekt sám o sobě ctností není, rozum krocený kázní -> moudrost
 • → SPRAVEDLNOST – harmonický stav lidské bytosti, výchovně činný, vnitřní stav
 • pud – řemeslníci (živí spol.), cit – strážci (chrání spol.), rozum – vládci (vládnou spol., vidí) → harmonie těchto 3 skupin odpovídá harmonii člověka
 • otázka je, jak tohoto stavu dosáhnout? – Platon bere myslitele vážně po 50 – už něco ví, a tělo ještě funguje
 • společnost vede k tomu samému → aby byla spravedlivá
 • obec se stává lidskou až poté, co se snaží o harmonickou spravedlnost

 

– Platon chápe filozofii jako nejlepší (optimální) metodu jak rozkrývat bytí světa (umístit člověka do neznámého prostředí).
– člověk by měl dotáhnout věci do konce, temné projasnit
– TECHNE TOU BIOU (umění života, vyplývá ze života samého – Sokrates) –způsob existence, není dovolen každému, měl by být chápán a respektován
– EROS – podnět pro filozofii, to co popisuje člověka pravdivou (reálnou) dimenzí
– DAIMON – prostředník mezi sférou lidskou a božskou

 

Symposion

 

Ústava

 • dialog, fenomén jeskyně (nejslavnější platonský symbol/obraz)
 • vypovídá o jeho rozhodnutí -> vystoupení z nitroděložního stavu
 • ORGIASMUS – nejpřístupnější forma jak se ocitnout v mimořádnosti
 • Více zde: http://zsv-maturita.cz/ustava-platon/

 

Typy Psýché

 • Homér – duše – fotka posledního okamžiku bytí, živoří, paměťový odraz
 • Eschatologická duše – orgán, který projde mysteriem, má vyšší úroveň -> větší možnost být nesmrtelná (eschatologie – přemítání o věcech, když umřu, zůstane duše – ale nemá identitu, „to“ – neutrum – jen záznam o bytí)
 • Sokrates – duše – vnitřní mravní, možnost techne tou biou, díky tomu víme co je dobré a co ne
 • to vše dohromady – vysvětlení Platona – existence této reality v nás, nám umožňuje tu cestu ven (k slunci)

 

Platónský trojúhelník

 • IDEA (vzor)
 • PSÝCHÉ 
 • SVĚT – PHENOMENON (fenomén, jev)
 • EMPEIRIÁ – zkušenost, víme jak se světem zacházet
 • PHENOMENON – nevidíme věc, vidíme pouze jevy, vidím, jak se mi jeví, vidím její názor
 • vidím svět jaký je, a vypovídá to o něm, nebo o mě, jak ho vidím?
 • máme výbavu (formy)– díky které mám možnosti jevů
 • jak moc se mi kryje to co vidím, a co to je?
 • IDEA – metafyzický vzor, základní program kosmu (vzorníková matrice, díky které vidím všechno)
 • METHEXIS – všechno co je, podílí se na idee
  – když řekneme pes – je to idea psa – máme ji všichni stejnou, podílíme se na této idee
  – idea vlastnosti – potíže….je krása krásná? je malý malý?
 • jev (to co je dobré) se podílí na idee dobra
 • psýché je ze světa ideí -> rovzpomínka – ANAMNESIS
 • podle Platona nepoznávám ale rovzpomínám se

 

17.st. – novověká filozofie – umění těžiště idea i svět je závislé na psýché (subjeklinizace)
– Sokrates – Logos – nastavuje duši slovem
– DOXA – názor, dívat se na něco
– EPISTÉMIE – adekvátně nastavená duše, pravdivost/pravda, lze dospívat k míře pravdivosti – adekvátní kázeň, umět používat Logos (Herakleitos) – Dialektika
– IDEA

 • stále se upřesňuje, otvírá, je originál, něco co je původní, neodvozený, celistvý
 • věčnost – nepodléhá destrukcím času (tomu podléhá vše, až na duši) kruh – čas napodobuje věčnost -> jsoucno napodobuje ideu
 • trojnost – stále trvá, nezaniká
 • to co je krásné – podílí se na idey krásy
 • naše duše ví o ideích -> podle toho rozlišuje jsoucna
 • relace podobnosti – rodová jména rostlin/zvířat (kočkovité šelmy) àzaložené na jejich podobnosti – eidetická variace – rozpoznáme podobnosti a rozdíly
 • ve formální blízkosti poznáme zda jde o podobnost nebo stejnost, platí pro pozorování variace přírody – ani dítě nezaváhá (pes x kočka)
 • předobraz všeho, všechno co jest má ideu
 • umělá tvorba člověka – idee působící přes rychlou evoluční obrazotvornost
 • AGATHON – sjednocuje kosmos, dobro, idea všech věcí
 • ideu si nemůžeme představit, je idea krásy krásná?
 • dokonalý vzor, který nám zakládá různé variace, díky kterým nám vzniká svět, a díky kterým umíme myslet
 • EROS – člověk bytostně touží po něčem dokonalém ale to ve světě není
 • idea nám dává distanci od smyslovosti, kvůli ideím lidé utíkají od toho co jest -> chtějí to pravé – ale to není

 

Společnost, koncepce státnosti

 • nemyslí si že by lidský život měl být zábava
 • analyzuje Řecké ústavy
  1)tyranie – jedinec vládne
  2) demokracie – vláda většiny
  3) oligarchie – vláda menšiny (majetek/rod)
 • Dialog – Ústava, Zákony, Timaios

 

 • 1) tyranie
  vláda jedince, mimořádná osobnost, opírá se většinou o široké „lidové“ vrstvy
  – moderní diktatury – nejsou prvky řecké tyranie
  – do jaké míry může lidství unést všechnu moc
  – nejubožejší z duší – duše tyrana
  – zlikviduje všechny své nepřátele, (je důležité mít lidi, kterým věříte )
  – paranoia, vidí nebezpečí všude, neunesou tíhu moci -> nestabilní, není ideální typ uvažování

 

 • 2) demokracie
  tu Platon také nevidí pozitivně – lid se dá koupit, říkají co chce demos slyšet, co se mu líbí (vyjímka je Perikles)
  – kupovat si hlasy lidí – rovnostářství (prostě není pravda, lidé si nejsou ani _______, sociálně, _______, intelektuálně, rovni)
  – žárlivost, chaos, nestimuluje k výkonu (jendobarevné)
  – demos chce jen plnit své potřeby
  – Platon – nevidí jak ideální pro společnost jako takovou

 

 • 3) oligarchie
  – vládnout má kompetentní menšina
  – otázka kdo bude ta menšina – bud krví – aristokrati nebo majetek – kdo se postará sám o sebe, se může postarat i o ostatní – ukotvenost majetkem
  – Aristokrat – výchova, tradice, vědění, nezaručitelná je dědičnost kvality (Periklovy synové), mravně to nemusí být dědičný stav (nějak ano ale ne stoprocentně)
  – Majetní – připoutaní k majetku, ne vždy hezké lidské typy, pouze v 1.generaci/ děti, ti další už vydělávat ani dřít nemusí, konservují společenská pravidla která se jim hodí, důležité jsou také schopnosti
  -> musíme hledat jinou kvalitu, která nám bude vládnout „vláda těch kdo vědí“ (vědoucích – od Sophia)
  – vzdělaní, vědoucí, bezúhoní (lidé nad 50 let) -> člověk se může propracovat od píky
  – Utopie – neexistující místo, nenaplnitelný ideál, nadrealizací pravém – úplného optima -> že člověk může žít ještě lépe – kultivace touhy po snu
  – Platon – nerozumí rodině, nechápe děti
  – Vládci – může jich být 5 i 500, starší 50 let, musí si projít školním systémem (do 20), filozofickým (20-30), pak dostává úkoly, které je prozkušují (40-50) -> podle toho kolik vládců vygeneruje tolik jich je

 

Polis

 • Platon se domnívá, že obec (polis) má být aktivní
 • dobrý stát tě nechá vládnout a neplete se ti do toho (tak vznikla VB) -> prosadil se , člověk si má svůj smysl formulovat sám, nenechat si kecat do toho od státu (ne všichni jsou toho schopni)
 • obec netvoří jen sociální rámec, ale udává platformu aby byl člověk lepší, měla by motivovat lidi (opak – totalitní režimy – komunisté – tvoří lidi bez mozku)
 • Platon nemá tyto zkušenosti (komunisti), ztráta ideí (může se zdát že to je fašista ale to je blbost)
 • aktivní obec -> vede k vyššímu lidství
 • pomalu se rozlévá masovost, démos je třeba vychovávat
 • Více zde: http://zsv-maturita.cz/polis-platon-maturitni-otazka/

 

Platonova úsečka

ODRAZ VZOR POJEM IDEA
Dívající se do jezera srnka společná realita všech srnek, působí v tom, že si jsou podobné esence

 

 • Vzor = idea se zrcadlí v pojmu
 • když nemám ideu, soustředím se na to, jak se zrcadlí
 • když vyškrtneme metafyziku, zabýváme se jen odrazy – jedna velká hra
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy