Podmínky spolupůsobení betonu a výztuže

stavitelství

 

   Otázka: Podmínky spolupůsobení betonu a výztuže – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

PODMÍNKY SPOLUPŮSOBENÍ BETONU A VÝZTUŽE

Krytí

 • vzdálenost povrchu výztuže od nejbližšího povrchu kce,

 • ovlivněna zejména agresivitou okolního prostředí,
  • cnom … jmenovitá tloušťka krycí vrstvy,
  • cmin … minimální tloušťka krycí vrstvy,
  • cmin,b … minimální krycí vrstva s ohledem na soudržnost,
  • dg ≤ 32mm → cmin,b = ds,
  • dg > 32mm → cmin,b = ds + 5mm,
  • cmin,dur … tloušťka krycí vrstvy s vlivem podmínek prostředí,
  • podle tabulek v normě s ohledem na návrhovou životnost a stupeň,
  • vlivu prostředí,
  • Δcdev … návrhové zvětšení tloušťky krycí vrstvy s přihlédnutím k možné toleranci,
  • doporučená hodnota 10mm,
  • při betonáži na upravený povrch zeminy (základy) 75mm,
  • při betonáži na podkladní beton (tl. min. 50mm) 40mm,

 

Vzdálenost prutů výztuže

 • a) maximální osová vzdálenost prutů – smax,
  • desky,
  • dimenzujeme na šířku 1m,
  • nosná výztuž smax – 2 • hf; 300mm,
  • rozdělovací výztuž smax – 3 • hf; 400mm,
  • navrhujeme maximálně 10 Ø/m‘ kvůli pracnosti vyztužování,
  • pokud nestačí – zvětšíme průřez, použijeme sítě,
  • trámy a průvlaky,
  • smax = 200mm,
  • sloupy,
  • smax = 400mm,
 • b) minimální světlá vzdálenost prutů – smin,
  • rozhodující zejména u hustě vyztužených prvků,
  • smin: 1,2 • ds,
  • dg + 5mm,
  • 20mm – spodní líc,
  • 30mm – horní líc, vedle výztuže s ohybem,
  • rozbor uložení výztuže,
  • v každém navrhovaném průřezu zjistíme, zde se vůbec výztuž do průřezu vejde,
  • pokud se navržená výztuž nevejde do 1 vrstvy v šířce průřezu:
  • zvětšíme šířku průřezu (větší vlastní tíha, větší zatížení, větší momenty),
  • změníme průřez výztuže,
  • umístíme výztuž do 2 vrstev (zmenšíme účinnou výšku průřezu),

 

Kotvení výztuže

 • kotevní délka = délka zabetonované části prutu v nenamáhané oblasti kce,
 • stanovuje se z principu, že účinkem tahové síly dojde dříve k přetržení prutu mimo kci než k jeho vytržení z betonu,
 • mezní napětí v soudržnosti,
 • fctd … návrhová pevnost betonu v tahu,
 • η1 … součinitel zohledňující kvalitu podmínek soudržnosti,
 • závisí na poloze prutu při betonáži,
 • 1,0 pro dobré podmínky,
 • 0,7 pro špatné podmínky,

 • základní kotevní délka.
 • fyd … návrhová pevnost výztuže v tahu,
 • návrhová kotevní délka,
 • α1 – α5 … součinitelé vyjadřující různé podmínky,
 • 0,7 – 1,0,
 • α1 … součinitel vlivu tvaru prutu,
 • 1,0 pro tlačené a rovné tažené pruty,
 • 0,7 pro ostatní tažené pruty (zahnuté konce výztuže),
 • lb,min … minimální kotevní délka,
 • 0,3 • lb,r,q,d,
 • 10 • ds,
 • 100mm,
 • → kotvené v tlačené oblasti,
 • 0,6 • lb,r,q,d,
 • 10 • ds,
 • 100mm,
 • kotvené v tažené oblasti,

 

Stykování

 • běžná délka výztužných prutů – 6, 12m (18m),
 • větší délky nejsou vhodné (přeprava, manipulace),
 • bezpečné stykování = zajištění únosnosti průřezu, nepoškození průřezu trhlinami, nesmí docházet k odlupování krycí vrstvy,
 • pravidla:
 • pruty stykujeme v tlačené oblasti průřezu,
 • stykování provádíme v místech nulových momentů,
 • v jednom místě stykujeme maximálně polovinu veškeré výztuže,
 • způsoby stykování:
 • přesahem,
 • možnost rozmísení betonové směsi,
 • obtížné betonování kce kvůli zhuštění výztuže,
 • svařováním,
 • především u prefa prvků,
 • tupé svary,
 • svary pomocí příložek,
 • svařujeme pouze výztuž se zaručenou svařitelností (poslední číslo v označení výztuže musí být,
 • spojky LENTON,

Úprava v lomech konstrukce

 • po celé délce desky jsou tažená spodní vlákna → nosná váztuž musí být u spodního okraje,
 • v lomech kce se tažená výztuž snaží narovnat → vznikající síly odstřelí krycí vrstvu → taženou výztuž musíme protáhnout a zakotvit v tlačené oblasti průřezu.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!