Politologie – maturitní otázka ZSV (3)

 

   Otázka: Politologie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Mel

 

 

 

 

1. Název, vznik, předmět, rozdělení

VZNIK:

 • Má svůj původ ve starověkém Řecku (součástí filozofie)
 • Jako samostatná věda – konec 19. stol. USA

 

NÁZEV:

 • Polis= městský stát, logos= věda -> starost o věci veřejné
 • Název politologie se používá především v Evropě
 • V USA „politické vědy“ (political science)

 

PŘEDMĚT:

 • Předmětem je fungování státu, politické systémy mocenských a vládnoucích institucí, politické chování lidí a vztahy mezi státy a otázka moci a autority
 • Typický NÁZOROVÝ PLURALISMUS= jeden politický problém nemusí být vykládán a řešen shodně

 

DĚLENÍ:

a) pozitivní (popisující)

 • Popisuje politickou realitu
 • Vychází z výzkumu a pozorování
 • Typický pro USA

b) normativní

 • Zaměřuje se na to, co by v politice mělo být a jakými prostředky toho ideálu docílit (stanovuje normy)
 • Evropa

 

2. Disciplíny politologie

 1. OBECNÁ POLITOLOGIE
 • Zabývá se historií od 19. stol.
 • Sleduje vznik a vývoj politologických škol, jejich přínos a myšlenkový vliv, řeší základní politologické pojmy

 

 1. POLITICKÁ TEORIE
 • Tvořena dvěma částmi:
  • Dějiny politických teorií= sleduje vývoj politického myšlení od Antiky
  • Současné politické teorie= teorie demokracie, spravedlnosti, postmodernismu a liberalismu

 

 1. POLITICKÉ INSTITUCE
 • Zabývá se pravidly v životě politicky organizované společnosti
 • Patří tam stát, ústava, parlament, volební systémy..

 

 1. SROVNÁVACÍ (KOMPARATIVNÍ) POLITOLOGIE
 • Zabývá se srovnáváním mezi jednotlivými zeměmi s úmyslem nelézt a vysvětlit rozdíly

 

 1. POLITICKÁ SOCIOLOGIE (POLITICKÉ CHOVÁNÍ)
 • Snaží se porozumět jednotlivci v rámci jeho politického nebo sociálního prostředí (chování voličů)

 

 1. VEŘEJNÁ POLITIKA A ADMINISTRATIVA
 • Zabývá se činností vlády, jejím programem, výsledky v různých oblastech

 

 1. POLITICKÁ EKONOMIE
 • Využívá ekonomický přístup k vysvětlení politických procesů a uskutečnění veřejné politiky, zkoumá vztah politiky a ekonomie

 

 1. MEZINÁRODNÍ VZTAHY
 • Snaží se porozumět jak vztahům mezi státy, tak nadnárodním aktérům a silám
 • Někdy stojí mimo tyto disciplíny

 

3. Pojem politika, pol. Programy, politika jako střed zájmů

POLITIKA= oblast společenské praxe, spočívá v účasti politických aktérů (pol. Stran, hnutí, jednotlivců), na správě státních záležitostí

 • Bývá definována jako umění řídit stát a nebo vztahy mezi státy

 

Chápána ve dvou smyslech:

 1. POLITICKÝ PROGRAM
 • Člověk politicky aktivní= člověk, který dělá svou práci tak jak má, prospívá tím společnosti ale i sobě

 

 • Politický program:

Forma politických představ, které vycházejí z nějakého teoretického základu, odrážejí momentální stav společnosti, obsahují postupy, prostředky a nástroje k jejich dosažení

 • Dělí se na:
  • Pragmatický:
   • Hlavním kritériem je užitečnost
   • Souvisí s uspokojování aktuálních potřeb lidí -> snížení daní, zvýšení sociálních dávek
   • Čapek, TGM
  • Antipolitický:
   • Založen na morálním, náboženském základě
   • Staví se proti konkrétním, aktuálním nespravedlnostem
   • Klade důraz na dodržování a uskutečňování lidských práv, zaměřen na budoucnost -> diskriminace žen
   • Havel
  • Negativistický:
   • Politika je chápána pouze jako nástroj moci
   • Lidé slouží pouze jako objekt manipulace k dosažení určitého cíle
   • Machiavelli, Hitler
  • Fundamentalistický:
   • Založen na ortodoxním lpění na tradicích, odmítá jakoukoliv změnu
   • Islamistický fundamentalismus, marxismus

 

 1. POLITIKA JAKO OBLAST STŘETÁVÁNÍ POLITICKÝCH PROGRAMŮ A POLITICKÝCH ZÁJMŮ

= dlouhodobý politický děj, který má dvě fáze:

 • Konflikt= spočívá ve vzájemném napadání pol. Programů a politiků
 • Kompromis= každá strana je vstřícná, ustoupí ze svých požadavků a domluví se

– Snaží se dosáhnout KONSESU= řešení, dohody

 

4. Politický systém

a) POLITICKÁ STRANA

= dobrovolná organizace občanů, která usiluje o získání účasti na státní moci a o podporu občanů ve volbách

b) POLITICKÉ HNUTÍ

= zaměřeno vždy pouze na jeden problém, nemá politický program ani sídlo

 

5. Systém politických stran

 • Znaky (podmínky založení politické strany):
  • Členové musí být starší 18 let, nesmí být členy jiné strany
  • Musí mít organizační řád obsahující název, sídlo, způsob volby stranických orgánů
  • Nesmí prosazovat násilí
  • Členství je dobrovolné

 

 • Funkce:
  • Zprostředkovatelská= spojení mezi lidmi a vládou
  • Intergrativní= slouží k soustředění zájmů, soustředí se společenskou sféru
  • Socializační= jsou činitelem politické socializace (pol. Role, diskuze)
  • Mobilizační= slouží k mobilizaci voličů (vyzývá občany k účasti ve volbách)
  • Rekrutivní (výběrová)= slouží k výběru politických elit
  • Ústavní (politicko-organizační)= v parlamentním systému plní důležitou politickou fci při sestavování vlády

 

 • Dělení politických stran:

a) tradiční

 • Pravice
  • podnikatelské aktivity
  • minimalizace kompetencí státu
  • Spravedlnost vyrovnávací
  • Demokracie zastupitelská
  • Rovnost příležitostí
  • Důraz na jednotlivce
  • Postupný vývoj společnosti
  • Svoboda formální
  • Preferuje vyšší vrstvu obyvatel
   • Laissez faire= metoda svobodného podnikání
   • ODS
  • Levice
   • Sociální jistoty
   • Sociálně odpovědný silný stát
   • Rozdělovací spravedlnost
   • Demokracie zastupitelská (důraz na přímou demokracii)
   • Důraz na kolektiv
   • Rychlá změna (revoluce, reforma) společnosti
   • Svoboda reálná
    • KSČ
   • Politický střed
    • Strana mezi levicí a pravicí
     • KDU-ČSL

b) podle charakteru členství

 • Masové= ucházejí se o členy v maximální možné míře, členství je otevřeno každému, každý může vystoupit
  • Typické pro západní demokratické státy

 

 • Kádrové= komunistické strany, strana si své členy sama vytipovala a zajišťovala jejich loajalitu (-> povýšení v zaměstnání, dítě se dostane na VŠ)
  • Totalitní systémy, silně centralizované

 

 • Oddané= strany nacistického typu, soustředěné kolem osoby jednoho vůdce, kterého oddaně podporují stoupenci
  • Dnes v rozvojových zemích

c) podle šířky politického spektra

 • Ideologicky úzké= oslovují jen úzkou skupinu voličů -> katolické strany – katolíky
 • Catch-all= také „světonázorové organizace“, usilují o podporu všech částí společnosti, které oslovují všechny sociální skupiny (dělníky i obchodníky)

 

 • KOALICE= seskupení, sdružení dvou nebo více stran
 • CLEAVAGES= teorie, která dělí voliče podle jejich priorit, kritérií (podnikatelé, studenti VŠ)

 

6. Politické socializace

= komplexní proces, při kterém si jedinec začíná uvědomovat politické jevy, začíná se učit politickým faktům a formovat vlastní politické postoje

 • Nejdůležitější při tomto procesu je rodina, škola, vrstevníci, prostředí

 

7. Politická participace (účast)

= aktivita soukromých osob, kterými se snaží ovlivnit nebo podpořit vládu a politiku

 • Rozlišuje se na:
  • Konvenční= relativně obvyklé chování -> pokojná demonstrace, účast ve volbách..
  • Nekonvenční= relativně neobvyklé chování, kterým kritizujeme vládu, stavíme se jí na odpor -> stříkání pol. Hesel na zdi, divoké stávky..
 • Některé případy participace jsou sporné a nedají se jednoznačně mezi konvenční nebo nekonvenční zařadit

 

8. Veřejné mínění, masová média

VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ= soubor názorů a postojů veřejnosti na určitý problém nebo otázku

 • Ovlivněno několika faktory (vlastními zájmy, politickým vzděláním, masovými médii, politickými vůdci)
 • Tvoří jej dvě skupiny:
  • Opinion makers= ti, kteří jej tvoří
   • Politikové, významné či populární osobnosti, reportéři
  • Opinion shapers= ti, kteří jej formují
   • Zpravodajští komentátoři, odborníci, učitelé, novináři
   • Mohou mít větší vliv než první skupina

 

MASOVÁ MÉDIA= prostředky masové komunikace, jsou významným faktorem vlivu na veřejné mínění

 • Jsou:
  • Tištěná= informují psaným slovem a obrázkem (denní tisk, časopisy)
  • Elektronická= prostřednictvím zvuku a obrazu (rozhlas, TV)


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy