Poslání a cíl sociální práce

 

Otázka: Poslání a cíl sociální práce

Předmět: Sociální péče

Přidal(a): Jana Lévaiová

 

Definování pojmů sociální práce

Poslání a cíl SP

 • Cíl je podpora sociálního fungování klienta a to v situaci, kde je taková potřeba individ. Nebo skupin. Vnímání a vyjádřena
 • Sociální práce se profesionálně zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem sociální rolí (role=soubor očekávaného chování)
 • Sociální fungování – interakce s prostředím, prostředí klade požadavky -> samostatně zvládat vlastní požadavky (pokud nedokáže – alkoholismus
 • Cílem je, aby se naučil zvládat požadavky a navrátit ho zpět

 

Historie sociální práce v ČR

 • Počátky spadají do středověku, kdy pomoc potřebným zajišťuje církev, zakládání ústavy při klášterech tzv. špitály, nemocnice, útulky pro chudé, sirotky nebo zmrzačené lidi -> zpravovány řeholnými řády
 • 1918 vznik ČSSR byly přijaty nové sociální reformy a vzniklo ministerstvo sociální péče -> potřeba profesionální sociální pracovníky -> vznikaly školy pro SP
 • Alice Masaryková – zasloužila se o to r. 1918 „1. Česká akademie pro sociální práci“(1leté studium)
 • Několik absolventek zakládá sociální poradnu -> zavádějí do praxe případovou práci, techniky práce, soc. poradenství, soc. diagnózy-> vykonávají odborné komise
 • Existence dobrovolných, které doplňovali péči, kterou stát nemohl plně pokrýt (postupně zanikají po r. 1948)
 • Řada Soc. problémy roste (práv dětí, vyřizování dávek)
 • r. 1989 objevují se soc. problémy více okrajové prostituce, bezdomovci, nezaměstnanost -> došlo k obnově k VŠ vzděláváni a k reformě středoškolského vzdělání
 • Pod vedením Mudr. Šiklové na filozofické fakultě UK – sociální práce
 • Řada nestátních organizacích -> zajištěna kvalita ustanovených v zákoně o Sociálních službách (kvalifikační předpoklady soc. práce)

 

Etický kodex v sociální práce v ČR

 • Společností sociálních pracovníků schválila 19. 5. 2006 a účinnosti nabyl 20. 5. 2006

Zahrnuje:

 • Etické zásady
 • Pravidla chování v sociální práci
 • Etické problémové okruhy

 Pravidla etického chování rozdělena

 • Vztahu ke klientovi, zaměstnanců, kolegům, povoláním a odbornosti, společnosti

 

Koncept sociálního fungování

 • Cíl a poslání soc. práce: Cílem sociální práce je kontrola, podpora změny (individuálních sociálních vztahů a sociálního prostředí) a sociální zachování (pomoc při zachování akceptovatelného způsobu života, těch jedinců, kteří toho nejsou schopni vlastními silami).
 • SP se profesionálně zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem sociálních rolí.
 • Sociální role: soubor očekávaného chování
 • Status, pozice, postavení: postavení ve společnosti
 • Funkcí sociálního pracovníka je pomáhat lidem, kteří se pokoušejí řešit a zvládnout problémy ve fungování v interakcích s jejich soc. prostředím.

 

Sociální fungování: pomoc v interakci, snaha aby člověk začal sociálně fungovat. Označuje následující komplex skutečností:

 • Lidé a prostředí jsou v trvalé interakci
 • Prostředí klade na člověka určité požadavky a člověk je nucen na ně reagovat (adaptace)
 • Mezi požadavky prostředí a člověkem je obvykle rovnováha, pokud lidé požadavky nezvládají, rovnováha je rozkolísána a vzniká problém
 • Někteří jedinci jsou schopni si s problémem poradit a nastolit sami znovu rovnováhu, jiní tuto situaci sami nezvládají
 • Příčiny nezvládání: – nedostatek kompetencí klienta (dovednosti, schopnosti) – nepřiměřenost požadavků vůči jedinci (kapacita zvládání)
 • Cílem je, aby se vyvinula rovnováha mezi kapacitou zvládání klienta a požadavky, nároky

 

Sociální fungování = sociální pohoda, ve vztahu ke schopnosti jedince zvládat rolová očekávání přidružená k jeho konkrétní roli a statusu.

Specifická konfigurace životních okolností se označuje jako životní situace. Úkolem: reflexe klientovi životní situace. Cílem: je obnovit a udržet soc. fungování.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy