Pracovní právo – maturitní otázka

 

   Otázka: Pracovní právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Martin

 

 

Pracovní právo

 • Zákon číslo 262/2006 Sb. Zákoník práce

 

Subjekty:

 • Zaměstnanec: je to FO která se zavázala k výkonu závislé práce v základně pracovně právním vztahu, zaměstnána může být osoba která dovršila věku 15 – ti let a splnila povinnou školní docházku
 • Zaměstnavatel: FO či PO která zaměstnává zaměstnance a je povinna mu zaplatit odpovídající finanční ohodnocení

 

Funkce pracovního práva je:

 • Ochranná: chrání zaměstnance před zaměstnavateli, aby je nezneužíval (podmínky v práci, podmínky pro ukončení smlouvy, ochranná bezpečnostní opatření v podniku)
 • Organizační: kolik dostaneme peněz za naší práci, kolik hodin můžeme odpracovat, jak má zaměstnavatel organizovat naší práci (co si může a nemůže dovolit)

 

Druhy pracovních poměrů:

 • 1) podle délky pracovní doby: plný anebo zkrácený PP
 • 2) podle doby ukončení: na dobu určitou nebo na dobu neurčitou
 • 3) podle místa výkonu: v sídle zaměstnavatele nebo z domova (mohou být i kombinované)

 

Postup k uzavření pracovního poměru

 • 1) zjistíme si nabídku práce (internet, úřad práce, daná firma, personální agentury)
 • 2) pokud si vybereme firmu zašleme jí životopis a motivační dopis
 • 3) projdeme výběrovým řízením
 • 4) uzavření pracovní smlouvy (musí být podepsána do dne nástupu do práce a před dnem nástupu do práce musí být provedena lékařská prohlídka u firemního lékaře)

 

Pracovní smlouva

 • Náležitosti ze zákona č. 89/2012 Sb.
 • Název smlouvy
 • Subjekt smlouvy
 • Datum podpisu
 • Podpisy

Základní náležitosti pracovní smlouvy ze zákona č. 262/2006 Sb.

Jakákoliv náležitost zde chybí pracovní smlouva je neplatná

 

1) druh a náplň práce: vymezení druhu práce určuje hranice práva zaměstnavatele přidělovat práci v rámci druhu sjednaného v pracovní smlouvě ale i povinnost takovou práci přidělovat (př: výkon práce asistentky ředitele, učitele, mechanika), konkrétní pracovní náplň nebývá součástí obsahu pracovní smlouvy ale píše se do přílohy, která se nazývá „náplň práce“

2) místo výkonu práce: musí být určité např. konkrétní adresa firmy, obec či pobočka zaměstnavatele

3) den nástupu do práce: pracovní poměr vzniká dnem který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce (např. 1.9), nezáleží na tom kdy byla smlouva podepsána, pokud zaměstnanec nenastoupí do práce a neomluví se do týdne má zaměstnavatel možnost odstoupit od smlouvy (smlouva nenabyde účinnosti) (i zaměstnanec může odstoupit od smlouvy)

 

Doplňkové náležitosti:

 • 1) mzdové ohodnocení: peněžní prostředky které dostaneme za vykonanou práci (mzda v soukromém sektoru a plat ve veřejném), záleží, zda je napsaná ve smlouvě nebo v příloze (pokud je zapsané v příloze tak jí zaměstnavatel může měnit) ¨
 • 2) ujednání o trvání pracovní doby:
  • Na dobu určitou: maximálně 9 let, musí být napsáno jakým datumem končí
  • Na dobu neurčitou
 • 3) ujednání o kratší pracovní době: základní je 40 hodin za týden
 • 4) ujednání o vyslaní na služební cesty: pokud máme ve smlouvě napsáno, že musíme jezdit na služební cesty musíme ne jí jet (omlouvá nemoc nebo nepokoje v zemi)
 • 5) zkušební doba: doba kdy si zaměstnanec vyzkouší pozici a zaměstnavatel si vyzkouší jeho kvalitu, maximálně 3 měsíce (u vedoucích pracovníků 6 měsíců)
 • 6) konkurenční doložka: př: v automobilovém průmyslu
 • 7) odchodné

 

Odměňování

 • Za vykonanou práci zaměstnanci nepřísluší mzda, plat nebo odměna dle pracovní smlouvy

Mzda

 • peněžní plnění nebo plnění peněžní hodnoty (v soukromém sektoru)

Plat:

 • peněžní plnění poskytované za práci zaměstnanci (ve veřejném sektoru), odvíjí se podle platových tabulek
 • Hrubá mzda x plat: peněžní prostředky které zaměstnanec dostane za práci, skládá se z několika složek:
  • 1, Základní mzda: uvedená v pracovní smlouvě

 

Dělí se na:

 • Časovou: mzdová forma při níž je výsledek pracovníka závislý na množství odpracovaného času
 • Úkolovou: mzdová forma na níž ke výsledek závislý na počtu jednotek vykonané práce (určitý počet vyrobených kusů)
 • Podílovou:
 • Kombinovaná: nesmí být časová, úkolová ani podílová

 

 • Příplatky: jsou stanoveny v zadané práci
  • Nárokové: zaměstnavatel ji musí dostat (přesčas, svátky, noční, víkendy, ztížené pracovní podmínky)
  • Nenárokové: nemáme na ně vždycky právo ve smlouvě
 • Odměny: částka kterou zaměstnanec dostane za práci která byla provedena k spokojenosti zaměstnavatele, jsou zapsány ve mzdovém výměru
 • Dovolená:
 • Náhrada mzdy: když jsme nemocní nebo ošetřujeme člena rodiny (vyplácí se od 4 do 14 dne poté vyplácí OSSZ, u ošetřování od prvního dne)
 • Odstupné: další plnění – peněžní částka kterou zaměstnanec dostane, pokud s ním ukončí zaměstnavatel poměr (zrušení pobočky, nadbytečnost, pracovní úraz -> nemůže už dále vykonávat dále danou práci)

 

Čistá mzda

 • Peněžní prostředky, které zaměstnanec dostane na účet
 • Vypočítává se z hrubé mzdy odečtením sociálního a zdravotního, daň, atd…

 

Minimální mzda

 • Nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu při týdenní pracovní době
 • 40 hodin/týden (262/2006 Sb. § 111), výši minimální mzdy určuje vláda, a to vládním nařízením
 • Základní sazba pro rok 2019 je 13 350 kč, na hodinu skoro 80 kč
 • Je to hrubá mzda
 • Do minimální mzdy se nezapočítává: všechny příplatky, odstupné

 

Zaručená mzda

 • Nejnižší úroveň mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, jsou odstupňovány podle složitosti a namáhavosti vykonaných prací zařazeny do 8 skupin
  • Skupina – má minimální mzdu (13 500 Kč)
  • Skupina

 

Splatnost mzdy

 • Měla by být splacena do 15. dne od ukončení měsíce (pokud ve smlouvě neuvedeme jinak) pokud je 15 den víkend musí být peníze vyplaceny před ním
 • Zaměstnavatel nám musí vydat výplatní pásku (zde vidíme i zbývající dny dovolené)

 

Odstupné

 • Jednostranné peněžní prostředek vydán když nedobrovolně musíme podat výpověď v práci (rušení pobočky, nadbytečnost, zranění)

Násobek průměrného výdělku / Délka trvání pracovního poměru

 • 1x / Méně než rok
 • 2x / 1 až 2 roky
 • 3x / 2 a více let
 • Pokud se stane pracovní úraz a mi nadále nemůžeme vykonávat danou práci tak dostaneme 12 násobek průměrného platu
 • Platí se to ve výplatním termínu

 

Zápočtový list

 • Dokument který vydává zaměstnanec zaměstnanci při ukončení PP (je zde zaznamenaná doba od kdy do kdy tu pracoval, příjmy, důvod ukončení PP, jaké prováděl srážky ze mzdy)
 • Musíme ho obdržet nejpozději do výplatního termínu

 

Pracovní smlouvy a dohody

1) Dohoda o provedení práce (DPP)

 • 300 hodin v roce u jednoho zaměstnavatele
 • Pokud měsíční odměna nepřesáhne 10.000 Kč měsíčně, zaměstnanec z výdělku odvádí pouze daň, ale zdravotní a sociální pojištění se mu nestrhává. Kdo pracuje na DPP, nemá obvykle nárok na dovolenou.
 • Nárok na cestovní náhrady vzniká jen tehdy, když je sjednaný v dohodě.

2) Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

 • Sjednaný rozsah práce nesmí překročit 20 hodin týdně
 • Pojištění se odvádí až z odměn od 2500 Kč měsíčně. Z odměn, které nepřesáhnou 2499 Kč měsíčně, se zdravotní ani sociální pojištění neodvádí
 • Hodinová výše odměny z dohody o provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než vychází z minimální mzdy
 • Dobu trvání dohody můžeme ve smlouvě výslovně omezit nebo může vyplynout z povahy prací. Jinak je dohoda uzavřena na dobu neurčitou
 • Jednostranně může být dohoda zrušena i bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní dobou. Okamžitě může být zrušena jen v případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr

 

Pracovní doba a doba odpočinku

1) Pracovní doba

 • Pracovní doba je čas, po kterou je zaměstnanec povinen pro svého zaměstnavatele vykonávat práci
 • Délka pracovní doby činí obecně nejvýše 40 hodin týdně. Zvláštním způsobem je upravena délka týdenní pracovní doby u zaměstnanců, kteří pracují v náročnějších pracovních režimech (např. v podzemí při těžbě uhlí, rud, v důlní výstavbě apod.), zákoník práce snižuje délku týdenní pracovní doby na 37,5 hodiny
 • Režimy – dvousměnný, třísměnný, nepřetržený
 • pokud o zkrácení pracovní doby požádá těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší 15 let nebo o závislou osobu, zaměstnavatel musí jejich požadavku vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody
 • Pracovní doba a druh práce mladistvých – U zaměstnanců mladších 18 let je povolena pracovní doba 30 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin. Zaměstnavatel je povinen poskytnout mladistvému zaměstnanci přestávku na jídlo a odpočinek nejpozději po 4,5 hodinách výkonu práce. Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas a prací v noci.

 

2) Doba odpočinku

 • Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.
 • může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku (v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, v zemědělství, při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména: ve veřejném stravování, v kulturních zařízeních, atd…)
 • Dny pracovního klidu jsou dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky
 • Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.
 • Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.
 • Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby
 • Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby
 • Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby

 

Dovolená

 • Veřejný sektor – 25 dní (5 týdnů)
 • Soukromí sektor – 20 dní (4 týdny)
 • Učitelé – 40 dní (8 týdnů)
 • Dovolenou určuje zaměstnavatel
 • Jedna dovolené musí mít minimálně 10 dní
 • Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část

 

Překážky v práci

 • Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti

1) Na straně ZL

 • Prostoje – dočasné, (nehoda, která nedovolí provozovat práci) (porucha na stoji – ZL je povinen nahradit mzdu ve výši 80 %), (přidělení na jinou práci, náhrada mzdy 100 %)
 • Přerušení práce pro věrnostní vlivy či živelné pohromy – náhrada mzdy min 60%

2) Na straně ZC

 • Vyšetření či ošetření – pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu
 • Pracovně lékařská prohlídka – hradí ji ZL
 • Přerušení dopravního provozu či zpoždění – bez nároku na náhradu mzdy, pracovní volno bez nároku na náhradu
 • Svatba – nárok na 2 dny volna, 1 den je zaplacený, rodiče mají jeden den placený děti mají taky nárok na volno ale bez náhrady mzdy
 • Narození dítěte – odvoz do nemocnice – placený, volno – neplacené, volno dostaneme v každém případě
 • Úmrtí – dítě a manžel mají nárok na 2 dny placeného volna, 1 den volna na pohřeb – neplacené, sourozenci a rodiče mají jeden neplacený den
 • Doprovod k lékaři – máme nárok na volno s náhradou mzdy
 • Vyhledávaní nového zaměstnání – 0,5 dnů/týdně ve výpovědní době, pokud dá výpověď sám nemá nárok na náhradu, pokud dostane výpověď má ho proplacené
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!