Pracovní právo – maturitní otázka

 

   Otázka: Pracovní právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Pepa

 

 

 

 

Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, politika zaměstnanosti

 

–        Upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

–        Upravuje podmínky vzniku, trvání a zániku pracovního poměru

–        Prameny: zákoník práce, zákon o zaměstnanosti

–        Předmětem pracovního práva může být jen závislá práce, tedy práce vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, kterou zaměstnanec vykonává osobně, za odměnu, podle pokynů zaměstnavatele, ve stanovené pracovní době, na pracovišti zaměstnavatele a na zaměstnavatelovu odpovědnost a náklady

 

–        Povolání: abstraktní pojem

–        Zaměstnání: konkrétní pozice

 

Zaměstnanec

–        Jeden z účastníků pracovněprávního vztahu

–        Úkolem zaměstnance je vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele, za kterou mu přísluší mzda (plat)

–        Zaměstnancem může být každá fyzická osoba starší 15 let (musí mít ukončenou povinnou školní docházku)

 

Zaměstnavatel

–        Jedná se o právnickou či fyzickou osobu, která zaměstnává fyzické osoby

–        Zaměstnavatelem je i ten člověk, který zaměstná jinou osobu, aby mu poskytovala osobní služby (sluha)

–        Pracovněprávní vztah nemůže vzniknout mezi manželi

 

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

 

–        Zaměstnanec:

–        má právo odmítnout práci, která by neodpovídala jeho pracovní smlouvě

–        má právo, aby byl za provedenou práci náležitě a spravedlivě odměněn

–        má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

–        má povinnost chovat se tak, aby neporušoval pracovní kázeň (nedochvilnost, nadávky)

–        má povinnost vykonávat přidělenou práci

–        má povinnost dodržovat a plně využívat pracovní dobu (včas na pracovišti)

–        má povinnost dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

–        má povinnost řádně hospodařit s prostředky zaměstnavatele a chránit je proti zneužití (nepoužívat firemní mobilní telefon k soukromým hovorům)

 

–        Zaměstnavatel:

–        Má povinnost přidělovat práci zaměstnanci dle pracovní smlouvy

–        Má povinnost poskytovat potřebné informace či vytvořit vhodné podmínky pro výkon práce

–        Má povinnost dohlížet na bezpečnost a ochranu zaměstnancova zdraví při práci

–        Má povinnost zaměstnance poučit o bezpečnosti práce (školení…)

–        Má povinnost vyplácet zaměstnanci mzdu (plat)

–        Má povinnost zodpovídat za škodu (úraz, poškození zdraví zaměstnance – odškodnění)

 

Pracovněprávní vztahy

–        Společenské vztahy, v nichž jeho subjekty vystupují jako nositelé subjektivních práv a subjektivních povinností stanovených normami pracovního práva

–        Subjekty:

–        Fyzické osoby (zaměstnanec a zaměstnavatel)

–        Právnické osoby (zaměstnavatel)

–        Stát (zaměstnavatel, kontrolní orgán…)

–        Objekt:

–        To, ohledně čeho subjekty pracovního práva vstoupily do konkrétního pracovněprávního vztahu

–        Cíl, ke kterému směřujeme

–        Obsah:

–        Je tvořen vzájemnými právy a povinnostmi, které vznikají mezi účastníky tohoto vztahu

 

–        Motivační dopis

–        Přijímací pohovor

–        Životopis

 

Pracovní poměr

–        Právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jehož předmětem je pracovní činnost, kterou se zaměstnanec zavazuje za mzdu (plat), pro zaměstnavatele vykonávat

–        Musí být vždy uzavřen písemnou formou

 

–        Doba:

–        Doba neurčitá: trvalý pracovní poměr

–        Doba určitá: po jejím uplynutí pracovněprávní vztah končí (3 roky)

–        Zkušební doba: 3 měsíce (pro nespokojenost z jakékoliv strany se může tento poměr zrušit bez udání důvodů)

 

–        Vznik:

–        Pracovní smlouva

–        Zvolením a jmenováním (jednostranný právní úkon)

 

Pracovní smlouva:

–        Musí být uzavřena písemně

–        Pokud není písemná forma dodržena je smlouva neplatná (nelze platně uzavřít ústně)

–        Podstatné náležitosti: den nástupu, druh práce, místo výkonu

–        Pracovní poměr tedy vzniká dnem, který je určený ve smlouvě jako den nástupu

–        Další náležitosti: mzda, pracovní doba, služební pomůcky, zvyšování kvalifikace

 

–        Zánik:

–        Dohoda

–        Výpověď

–        Okamžité zrušení

–        Zrušení ve zkušební době

–        Uplynutí doby určité

–        Úmrtím zaměstnance

–        Bankrotem zaměstnavatele

 

Výpověď:

–        Zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez důvodu

–        Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze po udání důvodu

–        Výpovědní důvody: nadbytečnost, ztráta schopnosti, porušení kázně…

–        Musí být předložena druhému účastníku

–        Výpovědní lhůta 2 měsíce se počítá od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení

–        Musí mít písemnou formu

 

Okamžité zrušení:

–        Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr okamžitě například tehdy, když mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti

–        Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem například z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem (napadení, drogy, alkohol, nadávky…)

–        Při zahájení trestního řízení, z lékařských důvodů

–        Uvádí se přesné datum

 

Dohoda:

–        Dvoustranný právní úkon

–        Nemusí být dodržena výpovědní lhůta

–        Má písemnou formu

–        Nemusí se uvádět důvody

 

–        Ochranná doba (mimo pracovní poměr): pracovní neschopnost, těhotenství, mateřská dovolená (X porušení kázně, způsobení škody)

 

–        Odstupné:

–        Jestliže skončil pracovní poměr výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou účastníků náleží zaměstnanci odstupné ve výši 3 platů

–        Pokud byl důvod výpovědí v poškození zdraví zaměstnance, přísluší mu odstupné ve výši 12 platů

 

–        Dovolená:

–        Nárok na 4 týdny (2 týdny vkuse)

–        Placené volno

–        Některá povolání mají nárok i na 5 týdnů (bachaři)

 

–        Pracovní doba:

–        Doba, v níž je zaměstnanec povinen být k dispozici zaměstnavateli, být na pracovišti a vykonávat pro zaměstnavatele práci

–        Maximálně 40 hodin týdně

–        Nejdéle po 6ti hodinách by měla být půl hodinová pauza  (denně 8 hodin)

–        Pružná pracovní doba: úsek, kdy zaměstnanec musí být v práci (9-14) a zbylý čas si může nadělat, kdy chce

–        Přesčas: náleží mu za něj náhradní volno nebo příplatek za přesčasovou práci (když je třeba dokončit důležitou zakázku – na pokyn zaměstnavatele)

–        Přesčasových hodin může být maximálně 8 týdně (150 za kalendářní rok)

 

–        Výplata:

–        Mzda: peněžní odměna, kterou dostáváme zpětně každý měsíc (zaměstnavatel zaměstnanci)

–        Minimální mzda v ČR je 8000 korun

–        Plat: peněžité plnění poskytované zaměstnanci od státu, kraje, obce, kraje…

Mimopracovní poměr

–        Nezakládají nárok na dovolenou

–        Nevznikají nároky na v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

–        Nutná písemná dohoda

 

–        Dohoda o provedení práce:

–        Uzavřena maximálně na 150 hodin za kalendářní rok

–        Volnější smluvní vztah

–        Závazek ke splnění nějakého úkolu nebo odvedení jednorázové práce

–        Vymezení úkolu, odměna, termín ukončení

–        Odměna splatná většinou po skončení úkonu (nebo během)

 

–        Dohoda o pracovní činnosti:

–        Omezena na polovinu pracovní doby (20 hodin týdně)

–        Druh sjednané práce, rozsah pracovní doby, odměna a termín ukončení

–        15ti denní výpovědní doba (začíná dnem, kdy byla výpověď předána)

 

Zvýhodnění zaměstnanci

–        Těhotné ženy, mladiství (15 – 18 let), zdravotně postižení

–        Těhotné ženy:

–        Nesmí být zaměstnávány fyzicky náročnými pracemi (kancelář), nesmí jezdit na služební cesty

–        Nesmějí zvedat věci těžší než 20 kg

–        Mladiství:

–        Maximálně 30 hodin týdně (6 hodin denně)

–        Nesmí pracovat noční směny a přesčasy

–        Žádná fyzicky náročná práce (těžba nerostných surovin, ražení tunelů a štol…)

–        Nesmí pracovat s penězi (za kasou v supermarketu)

–        Souhlas zákonného zástupce

–        Zdravotně postižení:

–        Těmto lidem se vytvářejí speciální pracovní místa

 

–        Výplatní páska:

–        Hrubá mzda (před zdaněním)

–        Čistá mzda

–        Sociální a zdravotní pojištění

–        Daň z příjmu

 

–        Zápočtový list: potvrzení o zaměstnání (povinné vydat)

 

–        Pracovní posudek:

–        Hodnocení práce (přístup, schopnost…)

–        Vydává se 15 dní před ukončením pracovního poměru (na zažádání)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy