Pravěk a starověk – procvičování k maturitě

dějepis

 

   Otázka: Starověk

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tereza Barack

 

 

Co přinesla neolitická revoluce (proč revoluce, v čem spočívá její význam, nové produkty)

 • 9000 př. n. l. ve světě, 5500–4300 u nás
 • Zmírnilo se klima, probíhá hlavně tam, kde se vyskytují domestikovatelné plodiny a zvířata (pšenice, ječmen, luštěniny, kozy, ovce), v úrodném půlměsíci (dnešní Írán, Eufrat a Tigris – mírné klima je tu)
 • šíří se samovolně a vede ke vzrůstu populace
 • neexistuje bohatství a není směňující jednotka ani uvnitř obce
 • Z lovců a sběračů → zemědělci – chov zvířat a pěstování obilí → usedlý život, budování sídel, matriarchát (plození zdravých dětí je nejpodstatnější, muži se stěhují za ženami, nevadí jim to, protože nemají žádný majetek, vyberou si tu ženu na plození žena. Matriarchát = žena je uctívaná), systém velkorodin, sociální diverzita v podobě rozdělení rolí (zemědělec, řemeslník a voják). Všichni povětšinou pracují na poli, dělba práce dle pohlaví. Neolitická zemědělská revoluce změnila směr vývoje lidstva. NR znamenala zajištění potravy pro větší počet lidí + významný nárůst populace. Individuální výživa jednotlivců se zhoršila, změnila se skladba výživy: obilí (škrob, lepek) a mléko a mléčné výrobky. Objevuje se i alkohol.
 • Obchoduje se se solí
 • Jsou kostrové a žárové hroby
 • Vytváří se nové produkty: Srpy, mlýnky, rádlo, textilie, tkalcovský stav, keramika (ruční hrnčířský kruh), staví se pevné příbytky.
 • Bylany u Kutné Hory (naleziště)

 

Čím byly způsobeny společenské změny v eneolitu

 • U nás: 4300-2300 př. n. l
 • Zvýšení výroby → nadprodukt → směna → dělba práce → bohatství → dědictví → patriarchát
 • Bohatí x chudí
 • V důsledků hospodářských změn, došlo k zesílení společenského postavení muže ve společnosti:
  • Starost o hospodářství přechází do maskulinní kompetence
  • Narůstá význam muže a dochází k příklonu k patriarchátu
  • Vznik samostatných rodin
 • Bylany, Šárka, Tušimice

 

Proč vzniká starověký stát? (rysy civilizace)

 • Společnost se začíná stratifikovat
 • Stát vzniká, protože je potřeba řídit společnost (ne už rodově)
 • Vznikají města, místo prodeje a odbytiště výrobků (řemeslníci a zemědělci)
 • Z hospodářských důvodů vzniká písmo (4.tis.př. n. l.) – zapisování daní, kalkuly
  • Sumersko-babylonský systém klínopisný (3300 př. n. l)
  • Hieroglyfický systém egyptský (3 100 př. n. l. štětcem na papyrus či zeď) → hieratické → démotické → foinické → řecké (8. st. př. n. l.) → etruské → latinka (od 7. st. př. n. l.)
  • Fonetizace = změny od obrázkového písma k vyjádření hlásek znaky

 

Přírodní podmínky v Egyptě a Mezopotámii

 • Mezopotámie:
  • Sever – mírnější klima, více vláhy, jih – méně vláhy – zavlažují
  • Záplavy na jaře, když byla zasetá pole → odvodňování, zásoby
 • Oblast úrodného půlměsíce
 • Egypt:
  • Černá země x červená země = písek kolem
  • Dolní Egypt (S – u delty Nilu) – zemědělství
  • Záplavy jsou mezi sklizněmi, užitek, rozvádění vody dál (rozvodňovací kanály)
 • Řeky zaplavují mezi sklizněmi, ničí úrodu, slouží jako doprava

 

Chrámové a palácové hospodářství

 • Chrámové hospodářství (= vláda teokracie) = historický systém vlády – centrum politického, náboženského a hospodářského života je v chrámu. V okolí chrámu – skladiště = shromažďování řemeslnických výrobků a veškeré úrody → přerozdělována obyvatelstvu dle potřeby.
  • Na vrcholu mocenské hierarchie – kněz (správce chrámu) vlastní veškerou půdu. Rozhodoval, kdo kde bude pracovat a kdo bude co vyrábět.
  • Postupně dochází ke strukturaci správy a pro nejvyššího kněze pracovali nižší knězi a správci. Nižší správci získávali naturální mzdu. Pracovali tam i otroci nebo námezdní pracovníci.
 • Palácové hospodářství – značná část bohatství – pod kontrolou centralizované správy v sídle vladaře – paláci. Odtud se bohatství opět dostává k většině populace – povolen vlastní zdroj příjmů, ale závisí hlavně na bohatství přerozdělovaném v paláci.
  • vládce odvozuje svoji vládu od nadpozemské moci a jeho úředníci kontrolují všechny části hospodářství v zemi.
  • Palác kontroloval zemědělskou produkci distribucí semen a používáním kalendáře na stanovení doby setby.
  • Král zabezpečuje úrodu, udržuje mír mezi poddanými, vede války

 

Vysvětli roli jednotlivých sociálních vrstev ve staroorientální společnosti

 • Faraon – neomezený vládce, vtělený bůh, vlastník veškeré půdy
 • Kněží – řídí chrámové hospodářství, náboženské obřady
 • Vysoká šlechta – řízení správy státu, soudní pravomoc
 • Úředníci: vybírání daní, hlavně písaři – ti co umí psát!
 • Vojáci: obrana země, udržování klidu v zemi
 • Řemeslníci, Obchodníci
 • Zemědělci
 • Otroci – bezprávné obyvatelstvo, váleční zajatci, práce v dolech, na pyramidách
 • Vrstvy jsou neprůchozí

 

Základní periodizace Egypta, Mezopotámie, Izraele

 • Egypt: Archaická období (3150 př. n. l.) → Stará říše (2700 př. n. l.) → Střední říše (2000 př. n. l.) → Nová říše (1500 př. n. l. – končí 12. st. př. n. l. vpádem mořských kmenů a rozpadem na části)
 • Mezopotámie: Staroasyrská a Starobabylonská říše (20. – 16. století př. n. l.) → Středoasyrská a Středobabylonská říše (1500–1100 př. n. l.)  → Novoasyrská říše (911 – 612 př. n. l. )→ Novobabylonská říše (626 – 539 př. n. l.)

 

Co byla v Egyptě přechodná období a proč tehdy vypukl hladomor?

 • Panovala mezi říšemi, často docházelo k válkám, byly to krize, hlavně sociální a ekonomické. Hladomor vypukl v prvním přechodném období, kdy se kvůli válkám nikdo nestaral o rozvodňovací kanály – lidé neměli, jak pěstovat a zajistit si tak jídlo
 • 2. přechodné období: vpád Hyksósů (bojové vozy), dobyli dolní Egypt, Egypt se poučil, začal se aktivně věnovat zahraniční politice a převzal jejich vojenské techniky

 

Náboženství ve starověku (charakteristika a úloha božstev, Achnatonova reforma, kult mrtvých v Egyptě)

 • Polyteismus (2500 regionálních bohů na různé věci) Vychází z různých přírodních kultů, podoba přírodních úkazů, zvířat či rostlin (nemusí být konkrétní) Bůh mohl, ale nemusel mít nějakou specifickou funkci, tj. oblast působnosti.
 • Achnatonova reforma = náboženská reforma – zrušil polyteismus (mnohobožství), zavedl uctívání jediného boha ATONA – monoteismus, později zabit a monoteismus se zrušil.
 • kult mrtvých v Egyptě: balzamování těl po dobu 70 dní. Za podmínku posmrtného života Egypťané považovali uchování těla. Opravdový pohřeb, který obsahoval mumifikaci a důstojný hrob si mohlo dovolit zanedbatelné procento, proto většina těl byla mumifikována v poušti. Složitý systém mumifikace a honosných hrobů se vyvinul až ve Střední říši (pyramidy). Tělo stane před soudem.
 • Srdce, které bylo jako jeden ze dvou orgánů ponechané při mumifikaci v těle, představovalo v egyptských mýtech o posmrtném soudu duši/svědomí. Na druhé straně vah leželo pštrosí pero, symbol bohyně pravdy a spravedlnosti Nejbližšími svědky této procedury byli bůh osudu a bůh vědění a moudrosti.

 

Co znamená, že Židé objevili dějiny? Charakterizuj židovského Boha, čím se odlišoval od všech ostatních staroorientálních bohů? Vysvětli vztah historických událostí a biblických příběhů

 • Židovský Bůh – není spjat s žádným místem, s žádným přírodním jevem, s žádným živočichem. Nesmí se vyobrazovat. Jeho vztah ke člověku se neprojevuje v rovině materiální (skládání obětí), nýbrž v rovině morální; Bůh dává lidem pokyny a ti je musí bezpodmínečně dodržovat a být oddaní víře.
 • Starý Zákon – je nejdůležitějším zdrojem zpráv o zrodu a osudech starověkého židovského státu. Ačkoliv faktičnost a exaktnost Bible je velice snadno zpochybnitelná.
 • Židovství přináší budoucnost a naději – přijde mecenáš, čekají nás lepší časy

 

Kde se nacházely říše Chetitů a města Foiničanů

 • Chetité: válečný národ, který vytvořil říši, zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny.
 • Foiničané: obchodníci, soustředí se na obchod a obchodní kolonie. Území na východním pobřeží Středozemního moře, v místech dnešního Libanonu, Izraele a Sýrie, byli sice obsazeni, ale přinášeli vždycky nějaké mění, nechali jim proto autonomii.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!