Pravěk – maturitní otázka z dějepisu (7)

dějiny

 

   Otázka: Pravěk

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): R

 

Pravěk

 • doba vývoje člověka a kultury před vznikem písemných pramenů (začíná objevením člověka, končí vynálezem písma)
 • asi před 3 miliony let s počátky výskytu prvního předchůdce člověka
 • 5000-3000 před Kristem – první státy, první písmo
 • Přední Východ konec s rozvojem prvních staroorientálních civilizací cca. před 5500 lety
 • střední Evropa konec s rozpadem západní části Říše Římské (476) a stěhováním národů

 

Pojmy

 • antropologie = vědní obor o vzniku a vývoji člověka
 • hominizace = proces polidšťování napřimování postavy a chůze po zadních
 • antropogeneze = proces vzniku a vývoje člověka ve společenskou bytost

 

Změny člověka

 • zvětšování mozku a mozkovny, ustupuje obličejová část, vzpřimuje se postava

(změny přírodního prostředí  dokud byly pralesy, žili ve větvích, poté savany)

 • zvětšují se, člověk začíná být zručnější, umí využívat nástroje chápavý palec
 • nástroje (40.-10.tis. př. n. l.) – to, co člověka odlišuje od opice (úštěpy, pazourky, pěstní klín vznikali náhodou, jsou universální  poté specializované nástroje)
 • jazyk – možnost dorozumět se (skřeky se měnily v artikulovanou řeč) rozvíjí se mozek
 • oheň – zpracování jídla + udržování ohně a jeho využití (ustupování čelisti)
 • umění  posledních 40 000 let se začíná objevovat) jeskyní malby (Pyreneje) – zvířat, lov,…
 • sošky – Věstonická Venuše (zdůrazňování mateřské části, v této době MATRIARCHÁT)

+ Dolní Věstonice -> významné naleziště

 • náboženství – určité rituály, uctívají přírodní síly, první pohřby,…

– první asi Homo sapiens sapiens

 

 • Homo habilis (člověk zručný) – převážně východní Afrika (Keňa,…)
 • Homo erectus (člověk vzpřímený) – rozšíření i do Evropy a Asie
 • Homo sapiens (člověk rozumný)
 • Homo sapiens sapiens (člověk dnešního typu)

 

Rozdělení pravěku podle technologických kritérií

 • Doba kamenná
 1. Paleolit ( 3mil. př.n.l. – 10tis. př.n.l.) – starší doba kamenná

a) nejstarší paleolit ( 3mil. př.n.l. – 600tis. př.n.l.)

 • výskyt prvních lidí – první fáze vývoje člověka – Homo Habilis
 • období střídání dob ledových, život v tlupách o jednom samci
 • období sběrového hospodářství sběr plodů, bobulí, lov drobných zvířat
 • používání jednoduchých nástrojů – klacky, kameny, úštěpy
 • využívání ohně neumí ho rozdělat, vydávání hrdelních zvuků
 • nálezy na Jávě a v Africe (Tanzánie – Olduvai) – Olduvaiská kultura

 

b) starý paleolit (700tis. př.n.l. – 250tis. př.n.l.)

 • druhá fáze vývoje člověka – Homo Erectus
 • kromě lovu drobných zvířat, lov také větších – jeleni, koně
 • výroba dokonalejších nástrojů, zbraně (pěstní klín, sekáč, oštěp, kyj), užitkových nástrojů (škrabadla, drásadla)
 • život v jeskynních, nebo jednoduchých obydlích – užívání kůže
 • větší tlupy 20 – 30 jedinců
 • efektivnější využívání ohně – stále ho neumí rozdělat
 • napodobování skřeků zvířat – snaha o dokonalejší řeč
 • nálezy v Africe, Asii (Čína, Jáva), Evropě (Fr., Něm., Maď., Přezletice u Prahy)

 

c) střední paleolit (250tis. př.n.l – 40tis. př.n.l.)

 • třetí fáze vývoje člověka – Homo sapiens Homo sapiens neanderthalensis
 • specializované nástroje – užití pěstních klínů, nožů, oštěpů… později sekyr a palic
 • první migrování, život v blízkosti vody, stezek v pokrevních rodech
 • víra v posmrtný život – pohřbívání mrtvých ve skrčené poloze
 • kultovní uctívání zvířat – např. jeskynních medvědů
 • schopnost rozdělat oheň,zárodky artikulované řeči
 • nálezy – stejně jako Homo Erectus, ale hojnější

 

d) mladý paleolit ( př.n.l. – 10tis. př.n.l.)

 • čtvrtá fáze vývoje člověka – Homo sapiens sapiens
 • život ve velkých tlupách – primitivní dělba práce – mužská x ženská

    muži – lov v tlupách, lov velkých stádních zvířat (+ putování za zvěří)

    ženy a děti – sběr plodů a kořínků

 • život pod skalními převisy, v zahloubených chatách ze dřeva pokrytých kůžemi
 • duchovní život – do hrobů ozdoby, nástroje, zbraně úcta k mrtvým
 • přinášení prvních obětí – jídlo, zbraně, později zvířata, lidské oběti
 • první umění – zobrazování především zvířat a ženských postav
 • malby zvířat v jeskyních (S Šp., Fr.- jeskyně Altamira)

 

 1. Mezolit ( 10tis. př.n.l. – 6tis. př.n.l.) – střední doba kamenná
 • přechodné období, charakteristické oteplení podnebí (ústup ledovců, konec doby ledové)

táním ledovců se zvýšila hladina moří a oceánů

vyhynuli chladnomilní živočichové – mamuti, srstnatí nosorožci

 • člověk se živí stále lovem, rybolovem, zpracovává zrna divokých obilovin
 • začíná už s domestikací (ochočení) původně divokých zvířat (pes, ovce, koza, vepř…)

 

 1. Neolit ( 6tis. př.n.l. – 4tis. př.n.l.) – mladší doba kamenná
 • neolit navazuje na paleolit pouze na Blízkém východě, ve střední Evropě až 5. tis př.n.l.
 • ústup ledovce rozšiřování lesního porostu, vymizení velkých zvířat
 • neolitická revoluce (cca 10tis. př.n.l.)
 • první aktivní zásahy člověka do přírody, nová řemesla, první dělba práce ve společnosti, objevení obchodu
 • přechod ze sběrového hospodářství na výrobní hospodářství (= pěstování plodin a domestikace a následný chov dobytka)
 • rody obsazovaly oblasti s příznivými klimatickými podmínkami (nejstarší v Přední Asii, povodí velkých řek – Eufrat a Tigris, později Nil a Indus, až k pobřeží moře)
 • kvůli vytváření nových polí žďáření (= vypalování lesů)
 • nové nástroje (srpy, sekeromlaty, třecí misky, pálená keramika, misky)
 • důsledky – matriarchát přechází v patriarchát

– víc potravy  více lidí, mění se životní styl (nové osady a domy z cihel a sušené hlíny s vnitřním ohništěm), první větší vesnice

– přestávají kočovat

 • zemědělství – závlahové zaplavování polí (museli to poznat  kalendáře,…)

– stěhovavé  stěhují se za úrodou (závislost na přírodních podmínkách  pomalejší vývoj)

 • lineární keramika, spirálová keramika, meandrová keramika
 • vesnice u nás – Bylany u Kutné Hory, Mohelnice u Zábřehů

 

 1. Chalkolit a Eneolit ( 4tis. př.n.l. – 3,5tis. př.n.l. )
 • chalkolit (doba měděná), eneolit (pozdní doba kamenná)
  • Blízký východ
 • růst vesnic – postupně některé z nich nabývaly městského charakteru
 • vývoj dále urychlen novými nástroji – kolo, oradlo, zvířecí potah
  • Přední východ
 • díky příznivému klima (možnost opakované sklizně) a ložiska kovů
 • dělba práce, zemědělci, řemeslníci (nové profese – kovotepci, kovolitci)
 • nadbytek – rozvoj obchodu, majetková diferenciace, vrstvení obyvatelstva
 • chrámové hospodářství – na principu přerozdělování
 • stále významnější postavení muže ve výrobní činnosti – patriarchální společnost
  • Evropa (o 1000 let později)
 • megalitické stavby – stavby s velkých kamenů (např. Stonehenge)
 • rituální rozlišování polohy mrtvých žen a mužů
 • kultura nálevkových pohárů – množství forem i ozdobných prvků na keramice
 • kultura šňůrové keramiky – otisky kroucené šňůry
 • kultura zvoncovitých pohárů (S, V, Stř. Evropa)
 • kultura mohylových hrobů (Z Evropa)

 

 • Doba bronzová (3,5tis př.n.l. – 1,1tis př.n.l.)
 • tis. př.n.l. na Předním východě a v Egejské oblasti, v Evropě až ve 3. tis. př.n.l.
 • dálkový obchod s bronzem

 

Unětická kultura (období starší doby bronzové  2300 př.n.l. – 1550 př.n.l.)

 • podle naleziště v Uněticích u Prahy
 • hroby skrčenců

je tu evidentní sociální diferenciace

 • opevňování sídlišť
 • rozvinuté zemědělství
 • nové výrobky (z bronzu), šperky (některé doplňovány zlatem nebo jantarem)
 • zbraně (sekyry, dýky), kvalitní keramika

 

Mohylová kultura (období střední doby bronzové  1550 př.n.l. – 1300 př.n.l.)

 • výroba hygienických potřeb – pinzety, břitvy
 • kromě kosterních pohřbů také pohřby žárové (=popel ukládán do uren)

 

Kultura popelnicových polí

 • žárové pohřby
 • růst počtu obyvatel, neexistuje etnické rozlišení obyvatel
 • dobyvačné války, rituální kanibalismus

 

 • Doba železná (1,1tis. př.n.l. – přelom letopočtu)
  • především na Předním východě, v Evropě až v 1. tis. př.n.l. a běžně užívané v 8. stol. př.n.l
  • užívání dřevěného uhlí, hojnější naleziště železa, dostupnější, stává se běžnějším
  • zefektivňování zemědělské výroby
  • zvětšování bohatství náčelníků růst moci

 

Halštatská kultura (období starší doby železné  750 př.n.l. – 400 př.n.l.)

 • užívání vozů
 • život v opevněných hradištích – sídlo kmenového náčelníka s družinou
 • kmenové hospodářství, vlastní božstva
 • hroby – mrtví pohřbíváni i s vozy, šperky, zbraněmi, železnými vědry
 • vyšší umělecká úroveň – sošky zvířat
 • obchod s antickým světem – nálezy řecké malované keramiky

 

Laténská kultura (období mladší doby železné)

 • rozšíření na území ovládaná Kelty – velká část Evropy
 • rozsáhlé nájezdy
 • obchodní styky: J – keramika, šperky

S – rudy, jantar, med

V – kožešiny, zboží z orientu

Z – víno

 

 • první užívání mincí
 • zbohatnutí kmenových náčelníků – ovládání většího území
 • nástroje – dláto, vrtáky, sekery, šperky, pilníky, kladiva
 • výroba keramiky na hrnčířském kruhu
 • do hrobů – mužů – zbraně (např. dýky, meče, kopí, štíty)

– žen – šperky (např. spony, prsteny, náhrdelníky) ze zlata, bronzu

 • druidové – keltská kněžská vrstva, obřady v posvátných hájích, bylinkaření
 • Keltové byli nejvyspělejší kultura v Evropě (kromě antiky)

 

Skythové

 • oblast severního Černomoří
 • kmeny íránského původu – utváření velkých kmenových svazů
 • kočovní pastevci hovězího dobytka a koní
 • obrovské mohyly – kurhany

 

Thrákové (v 5. stol. př.n.l.)

 • oblast dnešního Bulharska
 • výborné zpracování kovů – hojná naleziště

 

 • Doba Římská
 • Germáni – kvůli klimatu opouštějí sever přišli ze Skandinávie
 • pronikání na jih – zastaveno až Římskou říší
 • jistý úpadek řemeslné výroby – útlum výroby na hrnčířském kruhu
 • časté válečné výpravy – kořist
 • největší podíl – vrstva bojovníků s kmenovými náčelníky
 • hroby – prosté, žárové, kostrové pohřby s bohatou výbavou a milodary
 • sdružování do kmenových svazů
 • nejmocnější – Alamani, Frankové, Sasové, Langobardi, Vandalové, Gótové


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy