Pravěk – otázky k maturitě

dějiny

 

   Otázka: Pravěk – otázky

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Karamelka

 

Co je pravěk?

 • nejstarší období lidstva, které zahrnuje víc jak 2 milióny let (od třetihor – přelomu letopočtu
 • zahrnuje vývoj člověka, dějiny jeho způsobu života a dovedností, končí vznikem prvních civilizací

 

Kdo jsme my lidé? Charakterizujte v krátkosti vývoj člověka. Kde byly nalezeny nejstarší pozůstatky člověka?

 • původ člověka byl od pradávna vykládán 2 základními způsoby – a) člověka stvořil bůh b) teorie evoluční – základy jí dal Charles DARWIN (
  stol) = člověk a lidoop měli v dávných dobách společného prapředka

= všechny živočišné druhy se v průběhu času vyvíjejí, tyto proměny souvisí s živ. prostředím

 • člověk se začal vyvíjet v průběhu třetihor (65 – 1,8 mil let př.n.l.) z primátů, konkrétně čeleď Homimidae. Mezi nejstarší prapředku patřil např. Prokonsul (22 mil let)Ramapithecus (15 mil let) Australopithecu (4-2 mil let). Už u těchto druhů můžeme vidět změny ve stravě – od vegetariánství k všežravci a anatomické změny čelistí. Nálezzy – V Afrika, J Asie
 • nejvýznamnější však byl vývoj rodu Homo, který se začal vyvíjet před 2,5 mil lety

 

 1. Homo habilis – člověk zručný (2,5 – 1,5 mil let) – člověk zručný, nejstarší paleolit

jednoduché kostěné, rohovité nebo kamenné nástroje – pazourek)Nález: Afrika – Olduwajská rokle;

 1. Homo erectus – člověk vzpřímený (1,8 – 0,5 mil let); starší paleolit
 2. – smíšená strava, robustní kostra, nástroje- pěstní klín, kamenné kladivo, oheň, žije v tlupách – kanibalismus

Nálezy: Afrika, Asie, Evropa – Heidelberg, i v českých zemích (Praha – Sedleč, Přezletice u Prahy)

 1. Homo sapiens – člověk moudrý (500 – 250 tis př.n.l.), střední paleolit
 2. dokonalejší a jemnější nástroje (hroty, rydla, škrabadla),oblečení  hodně typů – např. Homo sapiens Neandrtalensis (slepá vývojová větev) – u nás (jeskyně Kůlna v Mor. Krasu a Šipka u Štramberka
 3. Homo sapiens – sapiens – člověk dnešního typu (50 – 40 tis let) mladý paleolit
 4. vysocí urostlí, řeč, pohřbívání, víra v posmrtný život

nálezy: i ve střední Evropě ( u nás Předmostí u Přerova), JZ Asie

 

Popište podle obrázku, jak se mohl odehrát proces hominizace.

 • na konci třetihor se začala Země postupně ochlazovat – pralesy ustupují a na jejich místo nastupují travnaté porosty
 • část lidoopů prostředí opustila, část zůstala a ti se pak stali základem pro vývoj lidoopů
 • stepní lidoopi prodělali nutnou adaptaci k prostředí – znaky:
 1. chůze po dvou
 2. ruka se uvolnila – stala se nástrojem k pracovní činnosti – sběrem se zlepšuje její obratnost – uvolnění palce
 3. od vegetariánské stravy k masité stravě (důležité pro výživu mozku a výměnu látek)
 4. život ve společnosti – zlepšuje se způsob komunikace – hledání nových artikulačních prostředků – vznik řeči

 

Charakterizujte paleolit – vývoj člověka, hospodářství, obydlí, strava, abstraktní představy

 • období (2,5 mil let – 10 000 let př. N. l.)
 • v tomto období došlo k procesu hominizace a postupnému vývoji člověka
 • období přisvojovacího= kořistnického hospodářství – člověk se živil tím, co si z přírody vzal, to, co si přisvojil, je to nevýrobní, neproduktivní způsob života, člověk je zcela závislý na vnějším světě
 • strava: blízký vztah k rostlinám a živočichům, velmi rozmanitá (býlí, plevel), potravu uchovávali sušením, málo sladkostí, oříšky, ovoce
 • přirozená dělba práce:každý člen rodiny měl svou roli při obstarávání potravy (muži lov, ženy sběr)
 • neusedlý způsob života – neexistovala trvalá sídliště (jen výjimečně)
 • obydlí: velmi jednoduchá – převisy stromů, jeskyně, na konci paleolitu i hloubené chatrče
 • společenské vztahy: žijí v tlupách, v mladém paleolitu v rodech, matriarchát (žena uctívaná jako udržovatelka rodu)
 • první abstraktní představy: podle nálezů – úcta k zemřelým
 • velká památka: nástěnné malby a kresby jeskyně Altamíra (Sixtínská kaple) ve Španělsku a Lascaux v J Francii (Koně na zelené louce) – zachycují lovenou zvěř,…

 

Jak se nazývá přechodová fáze mezi paleolitem a neolitem? Které změny ve způsobu života můžete v tomto období zmínit?

 • Mezolit (10000/8000 – 6000/3000 př.n.l.):
 • závěr kořistnického způsobu života, díky změně klimatu dochází v Evropě k rozšíření lesů a lesostepí, zvířata dnešního typu
 • lovecké skupiny se soustřeďují v loveckých revírech, menší společenské skupiny
 • nástroje: luk, kopí, bumerang, harpuna

 

Popište změny způsobu života v neolitu:

 • neolit= Přední Východ (9000př.n.l., Evropa 5500- 4000 př.n.l)
 • neolitická revoluce – změna ve způsobu hospodáření – od přisvojovacího k výrobnímu, tedy lidé se sami podílejí na tvorbě životních potřeb
 1. Zemědělství- pěstování obilí, luštěnin – nástroje: srp, motyka
 2. pastevectví, domestikace zvířat – pes, ovce, kozy
 3. Usedlý způsob života – vznik prvních příbytků – dlouhý dům (až 45m dlouhé)
 4. výroba keramiky – nutné obilí v něčem uchovávat, neexistoval ještě hrnčířský kruh, nádoby se tvořily z proužků hlíny
 5. Výroba broušených a vrtaných nástrojů
 6. Výroba látek
 • stále matriarchát – žili ve společenstvích – rodech (kolektiv sdružující potomci 1 předka – matky rodu)
 • velký růst obyvatelstva – kolonizace

 

Která neolitická sídliště byla nalezena na našem území?

Bylany u Kutné Hory – velký neolitický dům

Březno u Loun – hlíněná pec, keramika

 

Které změny ve výrobě nastaly v pozdní době kamenné?

 • Chalkolit (neolit) – 4000 – 2200 př. N. l.
 • šíření nového materiálu – mědi
 • Zdokonalení způsobu života .- vznik nadproduktu – tím se vyděluje vrstva lidí, kteří se nemusí věnovat zemědělství – rozvoj velké dělby práce – specializace řemesel (kovovýroba, těžba, hutnění…)
 • Oradlo a vůz – oprati se ujímá muž – nástup patriarchátu – mužská aktivita nabývá na významu (orba, dobytek, těžba,.zpracovávání mědi)
 • Sídliště nového typu – hradiště – sídliště budované na vyvýšeninách, objevují se menší domy – sruby, polozemnice

 

Co jsou megality? Uveďte příklad.

– jeden z nejmonumentálnějších jevů neolitu, stavby kamenných kultovních a pohřebních památníků- např. menhiry, dolomeny, aleje

– nálezy: Stonehenge (JZ Anglie), Carnac (Francie)

 

Charakterizujte dobu bronzovou a její nejvýznamnější kultury.

 • Doba bronzová – 2200 – 750 př.n.l. – jde o plynulé pokračování neolitu, nedochází zde k radikálnímu společenskému zvratu
 • zdokonalují se výrobní nástroje – rozvoj řemeslnické činnosti (výroba nástrojů, ozdob, zbraní, zdokonalení metalurgie)
 • objevuje se nový materiál – bronz (slitina mědi a cínu – byla tvrdší)
 • primitivní směna výrobků vede k e vzniku a rozvoji skutečného obchodu
 • období, kdy se objevují i první civilizace na území Evropy – mínojská a mykénská kultura
 • v zemědělství se bronz nijak neužíval
 • významné kultury –
  • únětická – Staří doba bronzová – jediná kultura, která se zodila u nás a rozšířila se dále do Evropy – Únětice u Roztok u Prahy, keramika povrch pečlivě leštěný, až kovový vzhled, nádoba koflík, nálezy depotů (např. kozí hřbety u Únětic); pohřbívánínebožtíci leží ve skrčené poloze; sekery, nálezy řady ozdob a šperků – chtěli se líbit
  • Mohylová – střední doba bronzová – hroby, nad kterými byly navršeny mohylové násypy, keramika má hladký žlábkovitý povrch, nádoby na nožkách
  • Kultura popelnicových polí – mladší doba bronzová – žárové pohřby, popel vsypáván do popelnice
  • Kultura lužická, knovízská

 

Jaký význam zaujímá užití železa v dějinách?.(materiál, způsob života) Co víte o Keltech a jejich kultuře?

Doba železná (750 – 0př.n.l)

 • nastal významný zlom v dějinách – objevuje se nový materiál – železo a tím se zdokonalily nástroje denní potřeby
 • železo – objevuje se ve 2 tisíciletí př.n.l. v Malé Asii, ve středoevropské oblasi v 8. století př. N. l.
 • zpočátku nebyl vítán s nadšením – nelíbil se, železné výrobky se nemohly svou krásou přirovnat k bronzovým
 • ale železo bylo trvanlivější, tvrdší a vyskytovalo se častěji, je užitečné (každý si mohl vyrobit zbraň, vzbrojení armády)

 

Kultury:

 1. halštatská – 750 – 450 př. N. l. – podle naleziště Halštat v rakousku, kde se těžila sůl a ta se pak stala významným vývozním artiklem
 • těžba železa – nové výrobní odvětví – hutnictví
 • nové železné nástroje – sekery, srpy, kosy, dláta, železná radlice – rádlo, kladiva, kleště
 • stoupá význam koně ve válečnictví

 

 • neolitická revoluce období výrobního (produktivního) hospodářství -vlastní produktivní účast na tvorbě životních potřeb (zemědělství, pastevectví) – postupný proces, ale nakonec je už lov jen doplňující. Došlo k přechodu od lovu a sběru k zemědělství a pastevectví – neolitická revoluce, 1. společenská dělba práce

 

Neolit byl v různých oblastech v různou dobu – nejdříve koncem 9. tisíc. př.n.l. v oblasti Iránu, Iráku, Izraele a Sýrie. 8 tisíc. př.n.l. – Dálný východ, Evropa až konec 6. tisíc. př.n.l. Nástroje – kamenné nástroje (sekera, srpy), orací nářadí – hák (rádlo) – využití tažné síly zvířete. Hrnčířství – k uskladnění zrní, mléka, vody. Lidé se sdružovali v rodových svazech – kmeny, společná práce, majetek a rovnost, stále trvá matriarchát.
Obydlí – ze sušených hliněných hrud (cihly) pro velkorodiny s ohništěm – lepší obživa, nárust počtu lidí – hledání nové půdy, docházelo ke žďáření – vypalování lesů nebo přesuny po vyčerpání půdy, začaly vznikat první vesnice – tzv. neolitické sídliště – osady vesnického typu, nejdéle pobyli na jednom místě asi 14 let – půda nebyla úrodná, ale po čase se opět vraceli.

Umění – neolitické kultury – lid s keramikou volutovou (lineární) – ryté spirálové ozdoby (u nás bylany u Kutné Hory) – od konce 6. tisíc.př.n.l. až 5 tisíc.př.n.l. , u nás to byli první zemědělci. Dále lid s keramikou vypíchanou, která navazuje na lineární keramiku, místo čar dělají vpichy (od konce 5.tisíc.př.n.l. – 4.tisíc. př.n.l. , Praha – Šárka). Lid s keramikou lengyelskou – (lendělskou) – tzv. malovanou, u nás v průběhu 4. tisíc. př.n.l.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!