Právní stát a demokracie

právo

 

   Otázka: Právní stát a demokracie

   Předmět: Společenské vědy, Politologie

   Přidal(a): Jana Malá

 

 

Právní stát = stát, v němž je vztah mezi občanem a státem vymezen pomocí práva. Hlavní zásady právního státu jsou zakotveny v Ústavě.

 

Ústava = právní akt nejvyšší právní síly, upravující principy určitého státu.

 

Druhy ústav:

 • psané- tvořena jedním nebo více zákony př. ČR
 • nepsané- vytvoření jinými formami práv (historické dokumenty, zvyky), př.britská ústava
 • flexibilníústavu lze měnit prostým zákonem
 • rigidnípro odsouhlasení změny je potřeba větší počet hlasů

 

Funkce ústavy:

 • právní- je základem právního řádu
 • politická- právní řád politických stran
 • ideologická- závazné zaměření státu a společnosti
 • kulturní- formuje a utváří právní a politickou kulturu společnosti, obecné kulturní hodnoty a povahu národa

 

Ústava ČR

 • plní úlohu nositele hodnot, na kterých je společnost založena; účinnost k 1.1.1993.
 • Části: preambule + 8 hlav
  • I.    Základní ustanovení
  • II. Zákonodárná moc=legislativa
  • III. Výkonná moc=exekutiva,
  • IV. Moc soudní= jurisdikce
  • V. Nejvyšší kontrolní úřad
  • VI. Česká národní banka
  • VII. Územní samospráva
  • VIII.Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Ústavní vývoj v českých zemích

 • oktrojovaná ústava- ústava vydaná z rozhodnutí panovníka bez souhlasu zastupitelského orgánu
  • př. 1849- vydaná Františkem Josefem I.
 • prosincová ústava1867- Habsburská monarchie, tvořilo ji 7 zákonů, v ní zákonodárná pravomoc říšské rady, základní práva občana, nezávislost soudů, postavení císaře
 • dubnová ústava-1848 – Habsburská monarchie, zaváděla princip ústnosti a veřejnosti pro jednání před soudem
 • prozatímní ústava 1918- Československo, upravovala nejnutnější zásady ve vztahu k revolučnímu Národnímu shromáždění,vládě a prezidentu republiky

 

Lidská práva

 • Znaky: univerzální, nezrušitelná a nezcizitelná, nepromlčitelná, nezadatelná.
 • Listina základních práv a svobod ČR – součástí ústavního pořádku, účinnost od r. 1992 – Části: preambule + 6 hlav
  • Hlava první: Obecná ustanovení
  • Hlava druhá: Lidská práva a základní svobody
  • Hlava třetí: Práva národnostních a etnických menšin
  • Hlava čtvrtá: Hospodářská, kulturní a sociální práva
  • Hlava pátá: Právo na soudní a jinou právní ochranu
  • Hlava šestá: Ustanovení společná
 • Veřejný ochránce práv- Ombudsman- Brno, nyní Anna Šabatová

 

Volby – formou politické participace; základní mechanismus demokracie.

Typy voleb:

 • parlamentní
 • prezidentské
 • komunální.

Volby:

 • přímé- občané volí svého kandidáta přímo
 • nepřímé- volba přes zvolené reprezentanty, sbor volitelů, nebo prostřednictvím státního orgánu,volba většinou probíhá ve dvou i více stupních

Volební právo:

 • aktivní- občan volí svého kandidáta
 • pasivní- občan kandiduje a je vole

Znaky voleb:

 • svobodné- každý volič má právo se rozhodnout, koho bude volit
 • rovné- každý hlas voliče má stejnou váhu
 • všeobecné- každý svéprávný občan od určitého věku smí volit bez ohledu na pohlaví, původ, náboženského vyznání atd..
 • tajné- volič nemusí zveřejnit, koho volil
 • přímé- volič volí přímo jednoho kandidáta pro danou funkci

Volební systémy = soubor pravidel, která určují způsob obsazování funkcí na základě získaných hlasů ve volbách.

 

Typy volebních systémů:  

 • Většinový – zvolen pouze jeden kandidát v daném volebním obvodu

Druhy:

 • dvoukolový- v prvním kole kandidáti s nejvíce hlasy postupují do druhého kola, vítěz je znám až po druhém kole voleb
  • př. V ČR volba do Senátu, prezidentské volby
  • výhody: spravedlivost
  • nevýhody: volič je ve druhé kole omezen volbou mezi 2 kandidáty
 • jednokolový- vítěznému kandidátovi stačí více hlasů, než obdržel jiný kandidát
  • př. V ČR volby do Poslanecké sněmovny
  • výhody: jednoduchost, pochopitelnost
  • nevýhody: strany s více kanditáty jsou zvýhodněné
 • Poměrný – rozdělení mandátů odpovídá procentu odevzdaných hlasů
  • výhody: velká rozmanitost stran s rozložením zájmům ve společnosti
  • nevýhody: do zastupitelského orgánu se dostává větší počet stran s rozdílnými zájmy ve společnosti tento problém se může projevit např. Při schvalování zákonů
 • Smíšený- kombinace většinového a poměrného systému

 

Volby v ČR:

 • parlamentní (PS, Senát)- vyhlašuje prezident, volič má k dispozici 4 preferenční hlasy, volebními obvody jsou kraje
 • krajské a komunální volby- konají se ve všech obcích daného kraje. Počet zastupitelů je závislý na počtu obyvatel města nebo obce
 • prezidentské volby- volby každých 5 let, od r. 2013 v ČR přímé volby volby do Evropského parlamentu- každá země EU volí své zástupce, Česko v EP 21 zástupců

 

Demokracie = forma politického zřízení, která umožňuje občanům účast na správě  řízení státu.  Principy demokracie: suverenita státní moci, volby, dělba státní moci, základní lidská práva, decentralizace, soukromé vlastnictví, svoboda tisku, …

 

Formy demokracie:

 • Přímá: přímá účast občanů na rozhodování o veřejných věcech
  • prostředky: referendum, iniciativa, plebiscit, odvolání
 • Nepřímá: občan se účastní politického rozhodování zprostředkovaně; nejběžnější participací občana jsou volby.

 

Demokratické režimy– forma vlády, na které se všichni občané podílejí rovnoměrně, př. republika

 • Přímá demokracie-přímá účast občanů na rozhodování o veřejných věcech
  • znaky: přímé tvoření zákonů lidmi, losování do státních úřadů, přímé volby, referenda
 • Nepřímá demokracie- vláda založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách
  • znaky: volby, spravedlnost…

 

Nedemokratické režimy– režimy, ve kterých je společnost vyloučena z rozhodování a politického života (př. Komunismus, teokracie, nacismus, diktatura, absolutismus, absolutní monarchie, autokracie…)

 • Totalitní režim= politický režim, který zasahuje do všech stránek života občanů
  • znaky: jedna politická strana, policejní režim, státní kotrola, omezení pohybu občanu do zahraničí…
 • Autoritativní režim- vyznačuje se silnou centralizovanou mocí
  • znaky:existence opozicí, nevyžaduje aktivní souhlas obyvatelstva, tolerance existence organizací…
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!