Prusko, Rusko, Rakousko a osvícenský absolutismus – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Prusko, Rusko, Rakousko a osvícenský absolutismus

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Markétečka

 

 

 

 

Prusko

 • sídlili v Pobaltí
 • od 13. stol. proti nim bojoval Řád Německých rytířů
 • 1517 – začátek reformace – Martin Luther
 • vzniká Pruské knížectví → později vévodství – 1618 po spojení s Braniborskem
 • vládnout zde začali Hohenzollernové
 • 1701 – Pruské království
 • Prusko bylo zemědělský stát
 • hlavní moc měla statkářská šlechta = JUNKEŘI = statkářsko-vojenská vrstva
 • základem obživy bylo zemědělství, ale byli vojensky povinní

 

Fridrich Vilém (1640 – 1688)

 • „velký kurfiřt“ – Vévoda
 • zavedl merkantilismus
 • upevnil vládu

 

Fridrich III. (1688 – 1713)

 • 1701 – prohlásil se Pruským králem → Fridrich I. Pruský
 • hlavní město Berlín
 • soustředil se na průmyslový rozvoj země
 • vytvořil nábožensky tolerantní stát

 

Fridrich Vilém I. (1713 – 1740)

 • „král vojáků“
 • chtěl vybudovat velkou silnou armádu
 • malý stát s velkou armádou – ale nikdy nebojoval

 

Fridrich II. Veliký (1740 – 1786)

 • snažil se o reformy v duchu osvícenství
 • vybudoval si sídlo – Malá Versailles = Sanssouci
 • vystupoval jako filozof – 40 děl
 • Voltaire – pobýval u něj na dvoře
 • 1740 – začínají – Války o Rakouské dědictví => proti Marii Terezii
 • 1756 – 1763 – Sedmiletá válka
 • po jeho smrti výbojná politika pokračuje

→ Prusko se zúčastnilo trojího dělení Polska – 1772, 1793 a 1795

 

Rusko

 • 1598 – vymírají Rurikovci
 • 1613 – nastupují Romanovci – Michail Fjodorovič Romanov
 • dojde k upevnění Ruska
 • ztratili přístup k Baltskému moři
 • ztrácí kontakt s Evropou

 

Alexej I. (1645 – 1676)

 • měl 16 dětí
 • upevnil samoděržaví
 • opíral se o nižší šlechtu
 • vzniká tzv. Služebná šlechta – pracovali pro cara
 • zavedeno dědičné nevolnictví
 • chtěli zavést moderní hospodářství → Nevolnické manufaktury
 • Rusko-polská válka
 • povstání Uherských kozáků – Bohdan Chmelnický
 • snaha rozšířit území – expanze na Sibiř

 

Velká selská válka (1670 – 1671)

 • v čele – Štěpán Razin → byl popraven v Moskvě

 

Fjodor III. (1676 – 1682)

 • snažil se o reformy
 • sčítání lidu
 • zavedl – Přímé daně → za každou rodinu

→ lidé museli platit ještě bojarskou daň, kterou Fjodor zapomněl zrušit

 

Sofie Alexejevna

 • sestra Fjodora – dcera Alexeje I.
 • regentka
 • vládla za nezletilé bratry

 

Ivan V. a Petr I. (1682 – 1689)

 • dělili se o vládu
 • Ivan byl slabomyslný

 

Petr I. Veliký (1689 – 1725)

 • Veliký proto, že měřil 2 m
 • období osvícenských reforem v Rusku
 • byl to syn Alexeje I. Z druhého manželství
 • jeho sestra za něj vládla – Sofia
 • na začátku vlády cestoval po Evropě – nazapřenou = inkognito
 • snažil se o modernizaci Ruska
 • za jeho vlády se stává Rusko velmocí
 • snažil se získat přístup k Baltskému moři
 • pokusil se o reformy
 • potlačil vzpouru střelců – 1679
 • snažil se odstranit některé tradiční Ruské zvyky
 • chtěl navázat styky se západem
 • chtěl otevřít Rusko do Evropy

 

Severní válka (1700 – 1721)

 • Válka koalice: Rusko, Polsko, Dánsko (Petr I.), Sasko X Švédsko (Karel VII.)
 • 1700 – bitva u Narvy – Švédové vyhráli
 • Petr I. Reorganizoval armádu
 • hejtman Ukrajiny – Ivan Mazepa – se snažil o nezávislost na Rusku
  • 1709 – bitva u Poltavy – Petr I. vyhrál nad Karlem VII. a Ivanem Mazepou
  • 1721 – uzavření míru v Nystadu → Ruskové získali přístup k Baltskému moři
 • rozšiřoval území na Sibiř
 • Ruské Impérium – nový název
 • založil nové hlavní město – 1703 – Petrohrad
 • jeho reformy vedly k posílení absolutismu
 1. Vojenská reforma – gardové pluky, námořní vojsko
 2. Hospodářské reformy – merkantilismus – podpora manufaktur → nevolnické manufaktury → vývoz: dřevo, kaviár, med, obilí, lodní lana
 3. Správní reformy – vzniká centralizovaná absolutní monarchie → 12 guvernií, v čele guvernéři, sčítání lidu, nové daně a nové povinnosti
 4. Školská reforma – zakládá odborné a technické školy, 1775 – Ruská akademie věd

 

→ po jeho smrti období Palácových převratů

→ nástup nesilných a neoblíbených panovníků

 

Kateřina II. Veliká (1762 – 1796)

 • nebyla původem z Ruska
 • byla manželka Petra III.
 • stala se panovnicí díky Palácovým převratům a přátelům (Orlov, Potěmkin)
 • snaha vybudovat světovou velmoc
 • prohlubuje absolutismus
 • upevnění byrokracie
 • utužení nevolnictví
 • zrušení armády
 • reprezentantka osvícenského absolutismu
 • 1773 – 1774 – povstání Jemeljana Pugačova → důsledkem bylo zostření zákonů proti nevolníkům
 • války s Tureckem, Tatary o přístup k Černému moři
 • 1783 – získali Krym → vytvořili Černomořská flotila
 • osidlovali Kamčatku (1867 – ji prodali USA), Čukotka, Aliašku
 • měli podíl na dělení Polska

→ Na začátku 18. stol. – Rusko je největší a nejzaostalejší evropskou velmocí

 

Osvícenský absolutismus

 • umělecké směry – Baroko, Rokoko
 • osvícenství – myšlenkový směr 18. stol.
  • klade důraz na rozum, osvětu
  • opírá se o přírodní vědy
  • ostrá kritika společnosti a církve
 • racionalismus – důraz na rozum
  • rovnost lidí
  • učení o přirozených právech – zájem o člověka
  • důraz na vzdělání
  • hledání spravedlivějšího společenského a politického řádu
 • deisté – Bůh je 1. hybatel
 • panteisté – Bůh není postava, ale je v přírodě
 • materialisté – základem je hmota

 

OSOBNOSTI

 • Jean Jacques Rousseau
  • O společenské smlouvě
  • Emil – čili o výchově – román, vychovatel vychovává Emila, chápou dítě jako dítě
 • Charles Louis de Montesquieu
  • O duchu zákonů – je potřeba rozdělit moc do 3 složek – soudní, výkonná, zákonodárná
 • Voltaire

 

 • objevuje se ekonomika
 • Adam Smith – volný trh – vše je otázkou nabídky a poptávky
 • David Riccardo
 • Encyklopedie aneb racionální slovník věd řemesel a umění
  • 20 svazků, hlavní autoři – Denis Diderot, Jean d’Alembert
  • Vytvářejí seznam hesel, které pak různí vědci psali
 • Otův naučný slovník – 28 svazků

__________________________________________________________________________________

 • systém vlády ve střední a východní Evropě
 • zavádění reforem shora
 • ve Francii šel osvícenský absolutismus proti klasickému absolutismu
 • nejvyšší hodnotou je stát → vše ostatní musí být podřízeno
 • centralizace
 • jednotný systém měr a vah
 • omezení stavovských pravomocí
 • vytváření jednotného byrokratického aparátu
 • jednotná cla – omezení cechovních pravomocí
 • jednotný jazyk
 • státní dohled nad církví

 

Rakousko

1713 – pragmatická sankce – zajišťuje nástup i ženám

1740 – zemřel Karel IV.

 

Marie Terezie (1740 – 1780)

 • zpochybnění pragmatické sankce
 • různé protirakouské koalice a vnitřní problémy v Rakousku
 • vnitřní vyčerpání z válek – S Turky a O Španělské dědictví
 • problémy mnohonárodnostní i náboženské problémy
 • – 1748 – Války o rakouské dědictví = Války Slezské

 

Marie Terezie X Fridrich II. Veliký

 • Slezská válka 1740 – 1742
  • 1740 – bitva u Molvic (břeh Odry) – Rakušané prohráli
  • 1742 – bitva u Chotusic – Rakušané prohráli
 • Bavorský kurfiřt – Karel Albrecht Bavorský
  • spojenec Fridricha II. Velikého
  • vpadl do Čech – korunoval se Českým králem do 1742
  • 1742 se stává císařem – Karel VII. (1742 – 1745)
   • Vzdal se Českého trůnu
  • Berlínský mír – Rakousko ztratilo skoro celé Slezsko
  • 1743 – Marie Terezie se korunovala českou královnou
   • Slezská válka 1744 – 1745
    • Prusové vtáhli do Čech
   • 1745 – Drážďanský mír
   • potvrdil Prusům vládu nad Slezskem
   • znání Františka I. Za císaře

 

František I. =  František Štěpán Lotrinský

 • Manžel Marie Terezie
 • 1748 – mír v Cáchách – konec válek
  • Slezská válka 1756 – 1763
   • součást Sedmileté války
   • evropský konflikt
   • v Evropě a Severní Americe
    • Sedmiletá válka – začalo to mezi Anglií a Francií
     • Francie přišla o Kanadu (válka indiánů)
    • Prusové vpadli do Rakouska
    • 1756 – u Štěrbohol u Prahy– Prusové vyhráli
    • 1757 – bitva u Kolína – Rakušané vyhráli – Leopold Down
    • dostali se Prusové až na Moravu
    • Laudon – generál na Moravě porazil Prusy
    • 1763 – mír v Paříži → konec Sedmileté války

 

1778 – 1779 – Válka o Bavorské dědictví = bramborová – živili se bramborami

 • V Severozápadních Čechách
 • cílem – vytvořit centralizovaný stát řízený z Vídně → Germanizace
 • podílí se – Václav Antonín Komnic, Leopold Down – reforma armády

 

REFORMY

 1. Reforma daní (berní) – odsouhlasili pevnou daň
 2. 2 Tereziánské katastry
 • Tereziánský katastr – nové vyměření půdy
  • Zdanění rustikálu – poddanské půdy
 • Tereziánský katastr – částečné zdanění dominikálu – panské půdy – 1757
 1. První úřední sčítání lidu a domů – čísla domů + příjmu → dědičné
 2. Reformy soudní a správní – Česko-rakouská dvorská kancelář – spojené kanceláře

→ Čechy ztratili samostatné postavení

→ v čele úřadů školení byrokraté

 1. Tereziánský trestní zákoník – humálnější, myšlenka presunkce neviny, téměř není trest smrti
 2. Podpora průmyslu – reforma hospodářství, 1. textilní manufaktury (šlechtické)
 3. Budování silnic a cest – pošta
 4. Jednotná soustava měr a vah – loket, sáh, střevíc, máz, holba, žejdlík

+ Jednotná měnová soustava – tolarová a zlatková měna (1tolar = 2 zlatky)

 • Od 1762 – vydávání bankocetlí = 1. papírové peníze
 • 1775 – na venkově provedena Raabizace – návrh – část panské půdy měla být rozdělena a pronajata poddanými → Neujalo se to
 • Východočeské povstání – 1775
  • Selské Gubernium – v čele Antonín Níbl
  • 1775 – poraženi v bitvě u Chlumce
 • Následkem povstání byl – Robotní patent
 1. Reforma školství → vynucena situací

→ Jezuitský řád byl zrušen kvůli šlechtě (jen v Rakousku)

→ rozpadá se školský systém

 1774 – Nový školský řád – 6 – 12 – povinná školní docházka

→ přezkušováni i starších

Triviální škola – číst, psát, počítat, hospodářské znalosti, náboženství

Hlavní škola – ve městech

Hlavní vzorová škola – školy pro učitele

 • 1765 – spoluvládcem Marie Terezie je Josef II.

 

Josef II. (1780 – 1790)

 • pokračuje v reformách
 • 1781 – toleranční patent – povolená jsou i jiná náboženství → jsou však pouze tolerována, mohou uzavírat manželství, ale mají povinnost roboty
 • za jeho vlády připraven – Josefínský katastr – zdaňoval i dominikál – panskou půdu
 • Berní a urbaniální patent – zrušení roboty – nahrazena peněžní dávkou
  • Neplatil dlouho – Leopold II. Byl donucen zrušit ho

 

Leopold II. (1790 – 1792)

 • mladší bratr Josefa II.
 • 1791 – korunován českým králem

→ počátek národního obrození

 

Národní obrození

 • Snaha o povznesení češtiny na úroveň vyspělých jazyků

 

DĚLENÍ

 1. fáze – 1773 – 1815 – období vlivu osvícenství (Dobrovský)
 2. fáze – 1815 – 1830 – období vlivu preromantismu (Jungmann, Palacký)
 3. fáze – 1830 – 1848 – období vlivu romantismu (Tyl, Mácha, Erben)
 4. fáze – 1848 – 1859 – období vlivu realismu (Borovský, Němcová)

 

Teorie vzniku

 1. Teorie vzkříšení – národní obrození je zázrak
 2. Teorie vlivu světa – duchovně obrozená Evropa obrodila Čechy
 3. Teorie domácí tradice – logické vyústění Baroka, navazuje na reformační tradici
 4. Fáze

 

 • 1773 – zrušení Jezuitského řádu
 • 1774 – Marie Terezie – povinná školní docházka
 • 1791 – Leopold se nechal korunovat Českým králem
 • období vědeckého zájmu o češtinu
 • základy novinářství, divadla a poezie

 

Josef Dobrovský

 • zabýval se češtinou, ale psal latinsky

Díla: Dějiny české řeči a literatury

: Německo – český slovník

Gelasius Dobner – kritizoval Kroniku českou od Václava Hájka z Libočen (ten si ji celou vymyslel)

František Pelcl – Nová kronika česká

Novinářství

Václav Matěj Kramerius – Krameriusovi císařo-královské vlastenecké noviny

Česká expedice – nakladatelství

Divadlo

 • 1738 – divadlo V Kotcích
 • 1771 – Kníže Honzik – z němčiny přeložená hra do češtiny
 • 1783 – Stavovské divadlo
 • 1789 – divadlo Bouda (na Václaváku) – po 3 letech zrušeno

Matěj Kopecký – loutkové divadlo

Václav Thám

Prokop Šedivý – Masné krámy

– Prašivý sládci

Poezie

 • Básně v řeči vázané – almanach – vydal ho V. Thám

 

Puchmajerovci – 1. česká novobásnická škola

 • Antonín Jaroslav Puchmajer
 • Šebestián Hněvkovský

 

 1. fáze
 • 1815 – Vídeňský kongres
 • období Metternichovského absolutismu
 • Heslo: Vládni a nic neměň
 • začlenění češtiny do evropské literatury

 

Josef Jungmann

 • O jazyce českém
 • Historie literatury české

 

Rukopisy

 • Rukopis Zelenohorský – báseň o českém sněmu a Libušin soud – 9. stol.
 • Rukopis Královédvorský – Velký sborník – 13. stol.
 • uutoři: Václav Hanka a Josef Linda
 • G.M. ani Dobrovský je neuznali
 • dochází ke zkoumání rukopisů – jsou to falzifikáty

 

František Palacký

 • Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě
 • Austroslavismus – politický názor, který hovoří o nutnosti zachovat Rakouska, aby chránil malé národy

Pavel Josef Šafařík – Slovanské starožitnosti

Ján Kollár – Slávy dcera

František Ladislav Čelakovský – Slovanské národní písně – ohlasová poezie

III. fáze

 • revoluční rok 1848
 • vlny revolucí

 

Karel Hynek Mácha – Máj

 • Kat – cyklus z doby Karla IV.
 • Obrazy ze života mého

 

Josef Kajetán Tyl – Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka

– Strakonický dudák

– Květy – časopis, který založil

 

Karel Jaromír Erben – Kytice

 1. fáze
 • porevoluční útlaky
 • 1859 – konec bachovského absolutismu

 

Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie

– Obrazy z Rus

– časopis Slovan – založil ho v Kutné Hoře

– Národní noviny

 

Božena Němcová – Babička

– Divá Bára

– Pan učitel

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!