První světová válka, vznik bloků, válečné události

dějiny

 

Otázka: 1. sv. válka, vznik bloků, válečné události

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Tristine

 

První světová válka, vznik velmocenských bloků, hlavní válečné události, důsledky války – versailleský systém

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU
PŘÍČINY VÁLKY

 • Nepřátelství mezi Francií a Německem (od prusko – francouzské války)
 • Nacionální hnutí uvnitř států
 • Spory o území
  • Francie, VB, Rusko, Španělsko, Portugalsko + nově * státy (Německo, Itálie)
  • východní otázka“ – rozpad Osmanské říše
 • 1873 * Spolek 3 císařů – dohoda Německa, R-U, Ruska o válečné spolupráci
 • Balkánské státy pod nadvládou Osmanské říše à „sud prachu
  • 1875 povstání států na Balkáně – Bosna a Hercegovina, Bulharsko
   à 1876 krvavě potlačeno
 • 1876 – 77 srbsko – turecká válka – spojencem Srbů Rusko – vítězí
 • 1877 – 78 rusko – turecká válka – Rusko vítězí à před Istanbulem intervence Z států – uzavřen mír v San Stefanu à * malých států
 • 1878 mezinárodní kongres o východní otázce v Berlíně
  • Svolán Bismarckem = „čestný makléř
  • Zabránit vlivu Ruska na Balkáně – zdiskreditováno
  • Posílení vlivu Německa a R-U (vliv v Bosně)
   • 1879 * Dvojspolek: Německo + R-U
   • 1882 * Trojspolek: N + R-U + Itálie (spor s Francouzi o kolonie, obchod s Asií)
  • 1884 konference o Africe – účast VB, Francie, Itálie, Německa
   • Francie – Maroko, Anglie – Egypt, Súdán, Belgie – Kongo, Itálie – Libye, Somálsko, Eritrea
   • Etiope jediná svobodná země – křesťanství
  • 1893 * Dvojdohoda: Francie + Rusko
   • Bismarck stopl Rusům půjčky à sblížení s Francií
  • VB nespolupracuje:
   • S Německem kvůli asijskému obchodu
    • Němci: Drank nach Osten (politický tlak na V) – snaha vybudovat obchodní cestu Berlín – Bagdád
   • S Francií: 1898 Fašodská krize v Africe – zvítězila VB
    • Střet angl. A fr. koloniálních jednotek à 1904 Srdečná dohoda (Entente Cordiale): Francie – Maroko, Anglie – Egypt
   • Na Dálném východě: čínsko – japonsko – ruská válka o Koreu
   • Tichomoří: zájem Francie, Španělska, VB, Německa, USA
   • 1907 * Trojdohoda: Francie + Rusko + VB (po vyřešení britsko – ruských sporů ve Střední Asii)
   • 1908 R-U anektovalo Bosnu a Hercegovinu
   • 1911 Francie okupuje Maroko à nelibost Němců x zahnáni VB
   • 1912 – 13 Balkánské války
    • Osvobození od turecké nadvlády
    • Rozdělení hranic a vlivu

 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA = totální (týlová) válka    28.7. 1914 – 11.11. 1918

TGM: souboj demokracie (humanitních ideálů) a theokracie

 • Zapojení techniky
 •               Militarizace ekonomiky, zapojení civilního obyvatelstva – totální válka
 •               Boje v kuse 4 roky x měla být blesková

 

 • Spor mezi Trojdohodou (Francie, Rusko, Anglie, Japonsko, Itálie od 1915) a Trojspolkem (Německo, R-U, Itálie do 1915, Bulharsko, Turecko)
 • Německo chtělo vyprovokovat válku
  • 1905 von Schlieffenův plán – napadení Francie přes porušení neutrality Belgie
   a Lucemburska a vtáhnou fr. armádu do Německa – kleště

   • Použito i za 2. Sv.v.
  • chtěli:
   • získat fr. kolonie a vytvořit Německou střední Afriku
   • Mitteleuropa (velkoněmecká myšlenka)
   • Trvá Drank nach Osten – trať Berlin – Bagdád
    • Ekonomické proniknutí na Dálný východ
    • Proniknout na V (Rusko, Ukrajina)
    • Lebensraum – myšlenka německého nadnároda
   • Fanatizace něm. Národa, velká sebedůvěra
   • Důvody k válce:
    • Francie – hájení zájmů v Africe
     • Pomsta za 1870 (ztráta Alsaska a Lotrinska)
    • Anglie – proti pronikání Němců na Dálný východ
    • Rusko – chtěli vliv na Balkáně, Bospor a Dardanely; proti Turecku
   • čekají na záminku pro válku: 28.6. 1914 Sarajevský atentát
    • Na Františka Ferdinanda d’Este (následník R-U trůnu), zemřela i Žofie Chotková
    • Mladá Bosna (Černá ruka) – Gavrillo Princip à vězněn v Terezíně, zemřel 1918
   • Reakce:
    • R-U dalo měsíční ultimátum Srbsku do 28.7. – nesplnitelné podmínky, diktát Německa
    • Srbsko ochotno splnit všechny podmínky kromě zásahu do státnosti, chtělo další jednání x R-U vyhlásilo válku
   • Spojencem Srbů bylo Rusko – v Trojdohodě
   • Itálie neutrální x Londýnská dohoda 1915 – dohoda s VB o získání Istrie à přidali se 1915 k Trojdohodě
   • Rusko (spojenec Srbska) vyhlásilo částečnou mobilizaci à Němci a R-U dali Rusům ultimátum, ale stáhli vojsko x krátké (24 h), jinak považováno za akt války à vyhlášení války Rusku
   • Trojdoha ekonomicky silnější x Trojspolek – dlouhá tradice spolupráce, Němci měli nejlepší armádu
   • Na počátku války převaha ústředních mocností
   • Něm. Generál Helmuth von Moltke chtěl blietzkrieg
    • Vzor: Schlieffenův plán – vtrhnout do Francie než Rusové zmobilizují vojsko
     a odříznout tím Anglii od Evropy

 

Západní fronta

 • 8. Útok na Belgii, obsadili Brusel à 5.9. u Paříže à 5. – 15.9. b. na řece Marně – N. poprvé poraženi Fr.+VB (gen. Joseph Joffre) à změna něm. Velení: gen. Erich von Falkenheym
 • „běh k moři“ = postup k La Manche (Antverpy, Ypres) – snaha obejít nepřítele
  • 3/1915 Válka zákopová (souvislý pás několik set km zákopů) – pomalý postup, zákopová válka
 • 3/1915 u Ypres – použit něm. bojový plyn – yperit (na bázi chloru) – velký psychologický účinek
 • 2-9/1916 u Verdunu = „Mlýnek na maso“ (zemřelo zde 600 tisíc vojáků)
 • Něm. Velení: gen. Paul von Hindenburg, gen. Erich Ludendorff
 • 7-11/1916 na řece Sommě – poprvé použity tanky Brity – velký psychologický účinek
  • Znovuzapojení Rusů – podnikli útok na Halič = 6-8/1916 Brusilovova ofenzíva
   (k rozdělení sil Němců) – bojovalo i R-U

   • Boje u města Gorlice
  • Robert Nivelle snaha zničit vojsko mocností x neúspěch (zemřelo 900 tis.)
  • Konec 1917 zesílení tlaku Němců (potřebují rychle vyhrát válku) à Siegriedova (Hindenburgova) linie x proti Francie – D.H. Pétain
  • 7-8/1918 ofenzíva Němců na řece Marně x gen. Foch udržel linii – neúspěch Němců
   • Protiofenzíva Francouzů à zdecimování něm. Armády à Němci donuceni jednat
    o příměří
  • Zhroucení Z fronty à posílení vojsk Dohody na italské frontě proti R-U à 10/1918 poraženo R-U, zhroucení italské fronty à jednání o míru

 

Balkánská fronta

 • R-U + Bulharsko (generál Potiorek) x Srbsko + Černá Hora + Řecko + Rumunsko (1916 na straně Dohody)
 • Úspěchy mocností (1917 obsazeno Rumunsko) à zisk ner. Sur. (ropa) Němci
 • 9/1918 Bulharsko donuceno jednat o příměří à kapitulace
 • 10-11/1918 totální rozpad Trojspolku

 

Srbská fronta

 • R-U x Srbsko – R-U vytlačeno až za Dunaj, drtivá prohra x 1915 vstoupilo Bulharsko do války na straně Trojspolku à Srbové brzy poraženi i pod tlakem R-U
  • * přímé propojení Německo – R-U – poražené Srbsko – Bulharsko à izolace Ruska od VB a Francie
  • Gallipolská operace – Dohoda chce ovládnout úžiny ke spojení s Ruskem x fiasko
 • Srbská armáda po porážce přesunuta na Korfu à 1916 do Řecka – znovuzapojení do bojů

 

Kavkazská, mezopotámská, syro – palestinská fronta

 • Otevřena Tureckem – na straně Trojspolku od 1914
  • Zaútočili na přístavy v Černém moři x téměř okamžitě poraženi
  • Turci poraženi i v Mezopotámii VB
  • Snaha Turků obsadit Suez
 • Kapitulace Turecka 9. 1918 v Soluni

 

Východní fronta

 • 9/1914 u TannenberguNěmecko x Rusko
  • Vítězí Němci – Hindenburg
 • 1915 u Haliče vítězí Rusové – Alexandr Brusilov – ofenzíva podle dohody Trojdohody na konferenci v Chantilly
 • 8/1915 Rusové vytlačeni za Varšavu à za Vilnius à linie Riga – Západní Dvina – Lvov

x Rusové nevyřazeni definitivně z bojů – podpora VB + Francie

 • 1917 zhroucení ruské armády – říjnová revoluce v Rusku (bolševici) à Rusko vystoupilo z války – úspěch Německa na V frontě
 • 3. 1918 uzavřen separátní mír s NěmeckemBrestu Litevském

 

Italská fronta     1916 – 17

 • 4/1915 vstup Itálie do války (Londýnská dohoda) à 5. vyhlášena válka R-U a 1916 Německu
 • Úspěch vojsk mocností na řece Soci a Piavě – po pádu V fronty
 • V čele ital. Vlády Vittorio Orlando – vést válku až do vítězného konce
 • Pomoc VB a Fr. à podzim 1918 úspěch na řece Piavě
 • 10. 1918 zhroucení R-U pozic à3.11. 1918 kapitulace R-U (11.11. 1918 abdikuje Karel I.)

 

Boje v koloniích

 • Převaha VB díky dobrému loďstvu s podporou Francie a Japonska
 • 1916 u Skaggeraku – Němci přišli téměř o všechno loďstvo à nemohli bojovat v koloniích à zůstali u S moře

 

 • 1. 1917 vyhlášení neomezené ponorkové války Němci
 • Němci přišli o kolonie v Tichomoří, 1915 o JZ Afriku, 1916 o Kamerun a 1917 o V Afriku

 

 • 4. 1917 vstup USA do války
  záminka: potopení parníku Lusitanie
  – N. ohrožovali exportní trhy USA (neomezená ponorková válka)
  – nepřipravenost průmyslu USA – politika izolacionismu à praktické zapojení do války na začátku 1918

 

NÁVRHY MÍROVÝCH JEDNÁNÍ

 • Myšlenky o vyjednávání míru 1916 x
 • Anglie – v čele kabinetu David Lloyd George – chtěl vést válku až do úplného zničení Německa
 • FrancieGeorge Clemenceau – také chce válku až do konce
 • Německonabídka příměří x populistický krok – nepřijatelné podmínky – snaha o přesun odpovědnosti na Dohodu
 • USA12. 1916 Nóta prezidenta Wilsona – apeluje na evropské státy k určení podmínek ukončení války x vyzní na prázdno
 • Papež také vyzval k ukončení vál, Německo odmítlo x bez úspěchu
 • 1/1917 tajné jednání R-U s Dohodou
  • 1916 zemřel František Josef I. à císařem Karel I. (do 1918)
  • I. pověřil příbuzného Sixta Bourbonského o vyjednávání s Dohodou (bídná ekonomika) o vystoupení z války x odhaleno Německem – Aféra se Sixtovými dopisy -à Němci útočí na R-U, zesilují politický tlak
 • 1. 1918 Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona (program na ukončení války)
  • Ukončení všech koloniálních nároků
  • Autonomní vývoj Ruska
  • Navrácení Alsaska a Lotrinska Francii
  • Autonomní vývoj států býv. R-U
  • Obnova Polska
  • Vytvoření nadnárodní společnosti řešící diplomatické konflikty à * 1920 Společnost národů (USA a Rusko nebyly členy)
 • Po zhroucení italské fronty a prohře R-U vydána 10. 1918 Andrassyho nóta (Gula Andrassy – min. zahraničí R-U)
  • Žádost o příměří, odpověď na Wilsonovu nótu
  • x v R-U pochopena jako rozpad a kapitulace R-U à * nástupnických států (28.10. 1918 ČSR)
 • 11. 1918 podmínky příměří pro Německa (císař Vilém II. uprchl)
 • 11. 1918 smlouva o příměří ve vlaku ve fr. Compiegne

 

DŮSLEDKY VÁLKY

 • Do války zapojeno 34 z 56 zemí
 • Narukovalo 70 mil vojáků à 7 mil prošlo zajetím
 • 10 mil zemřelo (včetně civilistů), 20 mil zraněno
 • Nejzničenější bylo území Evropy x nejvíce vydělalo USA, Japonsko
 • Otřesy demokracie à vzestup extrémistických hnutí: bolševici, fašisti
 • Zhroucení mezinárodního obchodu a sociálního systému (ničení zázemí – cílené bombardování)
 • Epidemie (cholera, tyfus)
 • Rozvoj vědy a techniky – letadla, tanky, kulomety, chemické zbraně, automobilismus
 • Promítnutí i do literatury (Remarque, Rolland)
 • Zánik: Německé císařství, carské Rusko, Osmanská říše, R-U
  • * nástupnické státy na národnostním principu:

Z R-U: Československo, Rakousko, Maďarsko, Království Srbů, Chorvatů
a Slovinců (1929 * Jugoslávie)

 • Část získala Itálie a Rusko

Z Ruska: Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko

 • Obnova Belgie a Polska
 • K Francii připojeno Alsasko a Lotrinsko
 • 1919 připojena Podkarpatská Rus k ČSR
 • Posílení neutrálních států: Švýcarsko, Švédsko, Španělsko, Nizozemí
 • Přesun světového vlivu do USA:
  • Finanční pomoc (posílení dolaru)
  • Dodávání výrobků
  • Přístup na evropské exportní trhy
  • Diplomatická pomoc

 

 • 1/1919 – 1/1920 Versaillská konference
  • Účast 27 států a 5 dominií
  • Hlavní slovo: Francie (Clemenceau), VB (Lloyd George), USA (Wilson), Itálie (Orlando), Japonsko (Makino)
  • Poraženým státům výsledek jen sdělen, Rusko nepřizváno kvůli míru v Brestu Lit.
  • Rada tří: Francie, VB, USA – rozpory:
   • Francie – snaha o hegemonii na úkor Německa
   • VB – snaha o rovnováhu sil v Evropě
   • USA – snaha proniknout na evropský trh
  • 6. 1919 mírová smlouva s Německem ve Versaille – N. viník války à tvrdé podmínky:
   • Územní ztráty (Hlučínsko ČSR, Šlesvitsko Dánsku,…)
   • Vojenské omezení – demilitarizace Porýní, zákaz zbrojení
   • Vysoké reparace à hyperinflace
  • 9. 1919 smlouva s R-U v Saint-Germain
  • 11. 1919 smlouva s Bulharskem v Neuilly
  • 6. 1920 smlouva s Maďarskem v Trianonu
  • 8. 1920 smlouva s Tureckem v Sévres

 

 • 11. 1921 – 6.2. 1922 Washingtonská konference
  • Uspořádání v oblasti Tichomoří a Dálného východu
  • Traktát 4 mocností (USA, VB, Francie, Japonsko) – nedotknutelnost držav v Pacifiku
  • Traktát 5 mocností (USA, VB, Francie, Japonsko, Itálie) – vzájemný poměr tonáže
   a velikosti námořních lodí
  • Traktát 9 mocností – potvrzena nezávislost, suverenita a potvrzen hospodářský princip „otevřených dveří“ (přístup na Vasijský trh)
  • Platnost smluv do 1939 x 1931 japonská agrese v Číně
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!