Psychické poruchy

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Psychické poruchy

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Ruffy

 

 

 

 

Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a k jiným lidem.

 

Pojmy spojené s psychickými poruchami

 

Psychiatr = lékař se specializací na psychiatrii (mohou předepsat psychiatrickou léčbu, provést fyzickou prohlídku, předepsat léky), vyšetřují těžké případy (např. schizofrenii)

Klinický psycholog = absolvent vysokoškolského studia psychologie, který absolvuje atestaci ve zdravotnickém zařízení (pomáhá menším psychickým potížím, jako jsou malé deprese, nervozita…)

Psychoterapeut = absolvoval psychoterapeutický výcvik určitého směru

Symptom = příznak (bolest hlavy)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN), kterou publikovala WHO, rozlišuje několik základních skupin nemocí.

 

Příčiny:           

1) dědičné

2)poškození mozku

3)vliv působení chemických látek

4)dlouhodobý stres

5)situační faktory

6)sociální faktory

 

Formy pomoci

–          Farmakologická léčba

–          Psychoterapie (= léčba pomocí psychologických prostředků)

–          Poradenství (=krátkodobá pomoc, zabývá se konkrétní situací)

–          Krizová intervence (např. linka důvěry)

–          Sociální pomoc (zapojení rodiny a blízkých)

 

 1. 1.      NEUROTICKÉ PORUCHY

Neuróza je psychická porucha, která je provázena stavy úzkosti a nepříjemnými emocemi, ale nenarušuje schopnost racionálního myšlení.

Neuróza je výsledkem vnitřních a vnějších vlivů (každý z nás máme určitý typ temperamentu a také jinou odolnost vůči zátěži).

Příznaky neurotické poruchy – úzkost, nepříjemné emoce, poruchy spánku, poruchy pozornosti, poruchy paměti, …)

 

 • Fobická úzkostná porucha

-je charakteristická iracionálním, nepříjemným strachem z něčeho, co samo o sobě není nebezpečné

 

Agorafobie = strach z veřejných prostranství a z míst, kde je dav lidí

–          Nemocný se obává opustit domov, má strach z cestování v hromadných dopravních prostředcích, z nakupování, apod.

Sociální fobie = strach ze styku s lidmi a z komunikace, zejména tam, kde by člověk mohl být středem

pozornosti

Generalizovaná úzkostná porucha – nadměrné nekontrolovatelné obavy a úzkosti týkají se běžných

denních záležitostí

Panická úzkostná porucha – opakované záchvaty intenzivního strachu doprovázené fyziologickými projevy jako je pocení, bušení srdce, …

Obsedantně kompulzivní porucha – obsese jsou vracející se neodbytné myšlenky nebo představy, které pacienta obtěžují

-kompulze je jednání související s obsedantními myšlenkami

-cílem kompulzí je zbavit se úzkostí (např. opakované časté mytí rukou je výsledkem obsese spojené s čistotou)

 

Léčka úzkostných poruch > kognitivně behaviorální terapie – KBT.

 

 • Psychosomatická onemocnění

-tělesné obtíže vyvolané psychickými faktory, především dlouhodobým stresem

-typické jsou bolesti hlavy, poruchy zažívání, ekzém, bolesti kloubů a páteře, chronická únava

 

Rozdíl mezi psychózou a neurózou spočívá v tom, že v psychóze postiženému chybí nadhled (svým bludům bezmezně věří), zatímco neurotický pacient si je změn ve vnímání vědom (a tyto vjemy je schopen alespoň částečně zpochybnit).

 

 1. 2.      PSYCHOTICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Psychóza  – je charakteristická ztrátou kontaktu s realitou, tedy ztrátou schopnosti reálně se orientovat v okolním světě a v sobě samém

Schizofrenie – je psychotické onemocnění, které se projevuje narušením myšlení, vnímání, poruchou emocí a osobní identitou.

-příčin je více, jde o vzájemné působení dědičných dispozic a vyvolávajících podnětů

-dědičná dispozice se projevuje určitou změnou ve struktuře i funkci mozku

-vzniká nejčastěji mezi 20. – 30. rokem, ale může se objevit i později

-toto onemocnění má svůj typický průběh:

 

 • Akutní schizofrenie

–          stav, který je provázen bludy a halucinacemi, většinou trvá několik týdnů, nutná je hospitalizace

–          u některých pacientů dochází pouze k jedné atace (asi 1/3), u většiny pacientů se však ataky vrátí

 

 • Chronická schizofrenie

-charakterizována apatií, nedostatkem elánu a vyhýbání se společnosti

-příznaky:

 • porucha plynulosti myšlení (roztříštěnost, chaos různých myšlenek)
 • nesprávná orientace v realitě, v okolí a vztazích
 • ztráta pocitu vlastní identity
 • pocit cizosti vlastních myšlenek, vůle a vlastního těla
 • bludy, které mají různé zaměření (pronásledování, ovlivňování, …)
 • halucinace (slyšení hlasů, které pacientovi něco přikazují, komentují chování, něco sdělují, …)

-léčba je nutná farmakologická, psychoterapie

-v akutní fázi je většinou nutná hospitalizace

 

 • Toxická psychóza

-je onemocnění způsobené užíváním některých látek, především stimulačních, ale i konopných drog

-má podobné příznaky jako schizofrenie (halucinace, paranoidní blud) > tyto příznaky mě měly odeznít po určité době od vysazení těchto látek

 

 1. 3.      AFEKTIVNÍ PORUCHY (poruchy nálad)
 • Depresivní porucha

-hlavním příznakem je patologicky smutná nálada, která vzniká bez zjevné příčiny

-nejčastější začátek mezi 20. a 40. rokem

-k depresi je dědičně podmíněná dispozice

-příznaky:

– zvýšená únava

-ztráta motivace k činnostem

-ztráta schopnosti prožívat radost

-žádné pozitivní vyhlídky do budoucna

-utlumení fyziologických procesů (ztráta chuti k jídlu, vyhasíná sexuální potřeba)

-poruchy sebehodnocení (pocit méněcennosti a neschopnosti)

-objevování bludů (u těžších forem)

 

Léčba – depresi je nutné léčit (sama od sebe neodezní).

-farmakologická léčba, psychoterapie

 

 • Bipolární afektivní porucha

-depresivní stavy se střídají s manickými

 

 • Manický syndrom

-základním příznakem je patologicky povznesená nálada spojena s hyperaktivitou

-člověk se pouští do nerealistických činů (např. nadměrně utrácí)

-manická nálada se odráží i ve fyziologických procesech (nadměrná chuť k jídlu)

 

 1. 4.      PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY
 • Mentální anorexie

-duševní porucha, která spočívá v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle

 

 • Bulimie

-záchvaty přejídání spojené s vyvoláváním zvracení

 

ANABELL – organizace zabývající se pomoci lidem s poruchami příjmu potravy

 

 1. 5.      AUTISMUS

Vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi objevující se před třetím rokem věku. Velmi těžká psychická porucha, která se nedá léčit. Děti/lidé co jí trpí, jsou těžko adaptabilní ve společnosti a většinou žijí ve vlastním světě.

 

Příčina = neznámá, jeho určení bývá nepřesné

 

Britští vědci objevili nedávno novou metodu zjištění autismu, a to pomocí magnetické rezonance mozku, díky které lze vidět lehké změny mozku lidí s autismem (jisté části mozku jsou u „postižených“ lidí větší a silnější, jiné naopak slabší), je to mnohem rychlejší a také levnější metoda, díky níž lze tuto poruchu zjistit i u dospělých lidí.

 

Pomocí terapie lze u některých autistických dětí zlepšit jejich sociální schopnosti do té míry, že se mohou plně účastnit běžné školní docházky.

 

Autistické děti často potřebují a vyžadují absolutní stálost svého prostředí. Malá změna v rutině pro ně může být velmi rušivá. Autisté často mají trvalé intenzivní nutkavé záliby. Například mohou být posedlé hledáním všeho o počítačích, majácích nebo jízdních řádech.

 

Aspergerův syndrom

Hloubka postižení mírnější než u autismu. Tyto děti úzkostlivě vyžadují dodržování rituálů od svého okolí. Jejich chování je výrazně repetitivní a mívají velice nízkou frustrační toleranci. Navazují kontakt s ostatními, bez ohledu na situaci, nebo kontakt tvrdohlavě odmítají. Nejsou schopny emocionální vzájemnosti ani sociálně přiměřeného chování. Jejich kognitivní schopnosti jsou obvykle v pásmu podprůměru, často se u nich objevuje hyperaktivita a poruchy pozornosti.

 

 1. 6.      SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ
 1. a.       Dyslexie >vývojová porucha čtení, buď vrozená nebo získaná poškozením mozku. Jde o nejčastější formu spec. vývojové poruchy učení, která se projevuje nesnázemi při učení. Dyslektik je výrazně ohrožen znesnadněním přístupu k tradičním vzdělávacím podnětům. Vyrovnává se zvláštní péčí v dyslektických třídách.

 

 1. b.      Dysgrafie > porucha grafického projevu. Postihuje celkovou úpravu písma. Charakteristické je křečovité a neúhledné písmo. Podstatné je, že tato porucha žádným způsobem neovlivňuje intelekt. Velmi často je spojená s dyslexií.

 

 1. c.       Dyskalkulie > porucha počítání. Zahrnuje specifické postižení dovednosti počítat, kterou nelze vysvětlit mentální retardací ani nevhodným způsobem vyučování. Porucha se týká ovládání základních početních úkonů, (sčítání, odčítání, násobení a dělení) spíš než abstraktnějších dovedností v oblasti algebry, geometrie apod.