Psychické procesy a stavy – maturitní otázka

psychologie

 

Otázka: Psychické procesy a stavy

Předmět: Psychologie, Společenské vědy

Přidal(a): pkovar

 

Definice 

 • = jedná se o psychologické poznávání
 • svět poznáváme pomocí smyslů (smyslové poznávání), myšlením (rozumové poznávání) a zkušenostmi (empirické poznávání)

 

Stupně smyslového poznávání

Počitek

 • základní informace o okolí získáváme pomocí smyslových orgánů, jejichž činnost se nazývá čití
 • v mozku se pak stimul přejatý přes smysly zpracovává a vzniká tzv. počitek
 • počitek je odraz jednotlivých vlastností určitého předmětu (velikost, barva, vůně…)

druhy počitků: 

 • Počitky zrakové – receptorem je zde oko, počitek je barva a poruchou může být        například slepota, krátkozrakost, dalekozrakost, daltonismus…
 • Počitky sluchové – receptorem je zde ucho, počitek jsou tóny a zvuky a poruchou může být hluchota nebo nedoslýchavost
 • Počitky čichové – receptorem je zde nos, počitek jsou vůně nebo zápachy a poruchou může být dočasně nebo dlouhodobě snížená citlivost čichu
 • Počitky chuťové – receptorem jsou chuťové pohárky na jazyku, počitkem sladkost, slanost, kyselost a hořkost a poruchou může být také dočasné nebo dlouhodobé snížení citlivosti
 • Počitky tělové – receptorem je naše tělo, počitkem například hlad, sytost, nevolnost
 • Počitky hmatové – receptor povrch našeho těla (nejčastěji ruce), počitek tlak, teplota a bolest

 

Vnímání

 • vnímání je druhý stupeň smyslového poznávání
 • je to komplex činnosti smyslových orgánů
 • vnímáním vzniká vjem
 • vjem je odraz předmětů a jevů jako celku

charakteristiky vnímání: 

 • Celostnost 
  • obraz, který se skládá z částí je vnímán jako celek
 • Výběrovost 
  • nevnímáme vše, ale vybíráme si dominantní části, členění obrazu může být ovlivněno našimi potřebami a zkušenostmi, např. optické klamy
 • Významovost 
  • vnější obrazy a objekty jsou pro nás nositeli určitých významů

poruchy vnímání: 

 • Smyslové klamy – vyskytují se běžně, nejsou znakem patologie, vznikají na základě fyzikálních zákonů (např. hůl ponořená do vody vypadá jako zlomená)
 • Eidetická vloha – také není příznakem žádného duševního onemocnění, jedná se o schopnost velmi podrobně popsat pozorované, nejvíce v dětství 
 • Halucinace – klamné jevy, vznikají bez vnějšího stimulu smyslových orgánů, ale a dotyčná osoba je přesvědčená o skutečnosti, tato porucha spojená s patologií, a nejčastěji se jedná o psychózu, nebo je jedinec intoxikován (př. alkohol, drogy)

 

Představivost

 • představivost je třetím stupněm smyslového vnímání
 • je to schopnost znovu si vybavit nějaký podmět (osoba, obraz, dotek, zvuk…) 
 • výsledkem představivosti je představa

dělení představ: 

Podle hlavního smyslového orgánu: 

 • Zrakové – např. představa blízkého člověka
 • Sluchové – např. hlas matky
 • Hmatové – např. tvrdost dřeva
 • Chuťové – např. chuť jablka
 • Čichové – např. vůně skořice
 • Tělové – např. pocit hladu

Podle obsahu:

 • Konkrétní – např. svého psa
 • Abstraktní – vzpomínkové/fantazijní
 • zvláštní formou představ je tzv. bdělé snění = vytváření snů v bdělém stavu

představy se nám vybavují na základě asociačních zákonů:

Primární asociační zákony:

 • Zákon dotyku a času – spojují se představy prožité ve stejnou dobu na stejném místě
 • Zákon podobnosti a kontrastu – vzájemně na sebe navazují podobné nebo zcela odlišné předměty
 • Sekundární asociační zákony
 • Zákon novosti – novější představy se vybavují snadněji 
 • Zákon četnosti – snadněji si vybavíme zážitky, které v minulosti probíhali častěji
 • Zákon živosti – nejprve si vybavíme zážitky, které měly silní emoční dojem

typy představivostí: 

 • Zrakové (vizuální) – člověk si lépe vybaví to, co už viděl
 • Sluchové (auditivní) – člověk si lépe vybaví to, co už slyšel
 • Pohybové (motorické) – člověk si lépe vybaví to, co už dělal
 • Smíšené – málokdy se vyskytuje vyhraněný typ, ve většině případů se jedná o kombinaci jednotlivých typů

 

Rozumové poznávání

Myšlení 

 • zprostředkovaný způsob poznání, při kterém poznáváme vzájemné souvislosti předmětů a jevů
 • podstatou myšlení je vykonávání myšlenkových operací

myšlenkové operace:

 • Analýza – rozdělení celku na části, dokáže vyzdvihnout detaily
 • Syntéza – spojování částí v celek
 • Srovnávání – porovnávání objektů a zjišťování jejich podobnosti
 • Abstrakce – vybereme pouze podstatné a ostatní necháme stranou
 • Generalizace – zevšeobecnění, popisujeme stejné vlastnosti jednoho druhu

výsledkem myšlení může být:

 • Pojem= slovní označení podmětů nebo jevů
 • Soud= vyjadřuje vztah mezi dvěma pojmy
 • Úsudek= vytváříme ho ze dvou soudů

druhy myšlení:

 • Induktivní – od znalosti detailu docházíme k závěru
 • Deduktivní – od závěru usuzujeme jednotlivé detaily
 • Konvergentní – osoba reaguje na určitý podmět naučeným způsobem
 • Divergentní – kreativní způsob řešení dané situace

 

Průvodní procesy a poznávání

Pozornost

 • stav, který zajišťuje soustředění jedince na určitý jev 

dělíme na:

 • Úmyslná – vzniká působením vůle
 • Neúmyslná – vzniká působením zvláštních podnětů (např. hlasitý zvuk)

 

Paměť

 • psychický proces odrazu minulých zkušeností ve vědomí člověka
 • umožňuje zachovávat významné výsledky našeho poznání

paměť má 3 etapy:

 • Schopnost zapamatování a uložení obsahu do paměti
 • Schopnost uchování v paměti
 • Schopnost si vybavit uložený obsah

podle délky uchování podnětu pak ještě dělíme na:

 • Ultrakrátkou
 • Krátkodobou
 • Střednědobou
 • Dlouhodobou
 • Psychické stavy

 

City

 • psychické procesy, které zahrnují subjektivní zážitky, jsou provázeny fyziologickými procesy (např. srdeční tep) a souvisí se změnami pozornosti a motorickými projevy

znaky citů:

 • Subjektivnost – stejnou situaci mohou dva jedinci prožívat zcela odlišně
 • Spontánnost – city nelze ovládat, vznikají impulzivně
 • Předmětnost – emoce se vážou k určité osobě/události
 • Aktuálnost – situace tady a teď
 • Polarita – mnoho citů tvoří protikladné dvojice

druhy citů:

 • Tělesné – týkají se prožívání našeho těla, př.: únava, bolest, tlak…
 • Citové reakce – bezprostřední reakce na silný podnět, může dojít až k patickému afektu, který provází ztráta vědomí
 • Citový stav – nálada, dlouhodobá pohotovost k emočním reakcím
 • Citové vztahy – subjektivní prožívání vůči nějaké osobě, zvířeti či věci
 • Vyšší city – city společenského vědomí 
 • vznikají v průběhu socializace člověka a podílejí se na vytváření jeho společenského vědomí

typy:

 • Intelektuální city – city, které člověk prožívá při poznávací činnosti
 • Estetické city – city, které člověk prožívá při hodnocení působících podnětů z hlediska jejich krásy 
 • Etické city – city, které člověk prožívá při dodržování nebo porušení morálního principů
 • Sociální city – city, které člověk prožívá při styku s jinými lidmi nebo společenskými skupinami.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!