Psychické procesy ve sportu

 

   Otázka: Psychické procesy ve sportu

   Předmět: Sociální politika

   Přidal(a): anonym

 

 

Vnímání zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly, informuje o vnějším světě (barva, chuť) i vnitřním prostředí (bolest, zadýchání).

Vnímání je subjektivním odrazem objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů.

Umožňuje základní orientaci v prostředí, respektive v aktuální situaci.

 

Vnímání času, prostoru, principy vnímání ve sportu, specifické vjemy

VNÍMÁNÍ ČASU

 • Historický čas –generace, vývoj rodu, histor. události
 • Biografický čas – vnímání událostí života jedince
 • Situační čas – bezprostřední vnímání časových úseků (biorytmy – umělé svícení, variabilní nepravidelná doba tréninku…)

– Je cvičitelné, odhad času běhu, plavání, …

– Platí princip triády

 

PROSTORU

 • vnímání prostoru se cvičí od dětství
 • začíná upevněním spojení oko-ruka
 • rozvíjí se při lezení, chůzi, pohybu v terénu
 • cvičí se celoživotně
 • uplatňuje se ve všech pohybových činnostech (vnímání rychlosti a dráhy míče, vnímání prostoru v malé tělocvičně, ve velké hale,
 • řešením je cvičení, trénink

 

PRINCIPY vnímání ve sportu

 • Princip reflexního oblouku – podnět –analyzátor-funkční dostředivá dráha-NS-odstředivá dráha
  (sval)
 • Princip prahovosti –aby jedinec mohl vnímat podnět, musí mít urč. intenzitu (biologický základ)
 • Princip komplexnosti – ps. procesy fungují jako systém, funcí tohoto systému jsou komplexní vjemy (pocit něčeho, cit pro něco)
 • Princip celistvosti – nazírání na situaci jako celek, časoprostorové souvislosti – základní pohybová TRIÁDA
 • Princip selektivnosti – výběrovosti při vnímání, vytěsnění některých vjemů úmyslně a neúmyslně

 

Specifické vjemy

VNÍMÁNÍ POHYBU

 • Vnímání vlastního pohybu – nápodoba pohybů, např. ve dvojicích podle pokynů, otevřené i zavřené oči
 • Vnímání okolního pohybu – zrakové a sluchové informace, zkušenosti (kinetóza – špatně z pohybu)

 

Pozornost, vlastnosti pozornosti ve sportu

POZORNOST

Je vždy podmíněna motivací, volním úsilím, přetrénováním, únavou

 • A) bezděčná pozornost – upoutává vše, co je nápadné (arogantní chování, výstřední nebo značkové oblečení sportovce, aj.)
 • B) záměrná pozornost – je konkrétní proces soustředěnosti na určitý podnět, signál, jev
 • C) posturální pozornost – je pohotovost k reakci

Několik podnětů je třeba ve vnímání analyzovat, zpracovat v CNS, vybrat tu správnou reakci a realizovat ji.

– TRIÁDA= pohybové reakce v daném prostoru, v čase

 

VLASNOSTI POZORNOSTI

Opakování:

 • A) intenzita
 • B) rozdělení
 • C) stálost
 • D) rozsah
 • E) bdělost

 

Paměť, představy (pohybová, o pohybu)

 • poznávací procesy ve sportu

 

PAMĚŤ

Je schopnost zapamatovat si rychle krátké pohybové struktury bezprostředně po vjemu

 • Sekundární paměť

  • zapamatovat si delší pohybové celky, sestavy v gymnastice aj.
 • Pohybová paměť

  • na základě předchozího pohybového zážitku (trénováním, zkoušením, aj.)

 

PŘEDSTAVY

Má zásadní význam pro řízení motoriky

 • FANTAZIJNÍ představy – obrazotvornost (např. esteticko-koordinační sporty)
 • POHYBOVÁ představa – podložena proprioceptivním čitím (vnímání polohy těla), vyvolává napětí, vnitřní pohyb
 • Představa O POHYBU – je i zraková, sluchová

 

Myšlení (pohybová, hráčská inteligence)

MYŠLENÍ znamená v širším slova smyslu souhrn všech vědomých mentálních (psychických) činností, v užším slova smyslu jejich nejsložitější a patrně jen člověku vlastní část, která je schopna abstrakce a reflexe

 

Druhy:

 • a) OPERATIVNÍ (činnostní) – při utkání urč. akce aj.
 •  b) TAKTICKÉ – např. před zápasem

 

Jiný pohled:

 • a) AUTISTICKÉ – vlastní zorný úhel
 • b) týmové, kolektivní

 

POHYBOVÁ inteligence

 • převážně vrozená, faktor sportovního nadání

 

HRÁČSKÁ inteligence

 • vzácná schopnost herního myšlení
 • součástí jsou: pohyb. Inteligence, umění „vidět pole“, herní kreativita, sociální dominance

 

Emoce ve sportu (sportovní stavy, úzkost, strach)

EMOCE – city

 • jsou poznávací procesy ve kterých člověk hodnotí vztahy k někomu, k něčemu
 • subjektivní zážitky libosti, nelibosti
 • sport je důležitým zdrojem emocí

– příčiny – soutěživost, emoční dynamika, herní prožitky, nejistota výsledku

prožitek – silná emoční epizoda, která má tendenci často opakovat. Časem si prožitek zlepšujeme

 

SPORTOVNÍ STAVY:

 • 1) před startovní stavy – jsou často spojeny s trémou, napětí y očekávání, obavy o výsledek. Mají určité psychofyzické příznaky = pocení, žaludeční nevolnost, nespavost před startovní horečka nebo apatie
 • 2) soutěžní stavy – emoce trvají od zahájení až do konce. Maximální zaujetí sportovce. Záleží na průběhu soutěže
 • 3) pozávodní stavy – objevují se, jak to dopadlo. Cílem je úspěch a následuje odměna. Neúspěch může dojít zklamání frustrace.

ÚZKOST = je vyvolána nereálným cílem

STRACH = je zaměřen na určitý objekt

– Úzkost a strach jsou emoce astenické, tj. tlumící a blokující aktivitu

 

EMOCE lze definovat jako psychologický stav, který vede organismus do akce.

 • Jsou také hodnocením, vztahem, postojem sportovce k osobám, sportovcům, jevům, událostem i činnostem.
 • Vyjadřují, zda jím prováděná činnost probíhá úspěšně či neúspěšně, jak se mu daří realizovat vytyčené cíle.
 • Oproti vnímání, které odvrátí objektivní realitu, vyjadřují emoce vztah i postoj sportovce k této realitě
 • Emoce je reakce na podnětovou událost, skutečnou či imaginativní, přenášející změnu vnitřních orgánů i ve svalové oblasti. Projevující se subjektivně charakteristickým způsobem, 31 vyjádřená změnami v obličeji a v chování.

 

SPORTOVNÍ STAVY

 • PŘEDSTARTOVNÍ stavy
  • Sportovní soutěž je zpravidla veřejným vystoupením, předchází jí napětí z očekávání.
  • Obecně jde o příznaky trémy, známé i z jiných oblastí veřejné činnosti.
  • Emoční průběh záleží na důležitosti závodu a osobnosti sportovce.
  • Ve sportu je vyhraněných ,,trémistů“ relativně málo, přesto osoby emočně labilní protínají předstartovní stavy dlouho předem a se značnou, stupňovanou intenzitou.
 • SOUTĚŽNÍ stavy
  • Je to emotivita, která doprovází sportovní činnost od zahájení do konce.
  • Má povahu usilování, boje, zvládání a kvalitativně velmi záleží na průběhu činnosti, jejím zdaru či dílčích frustracích.
  • Nemusí jít vždy o soutěž, závod, turnaj či podobnou organizační jednotku.
  • K obdobným emočním stavům může docházet i v průběhu tréninkové aktivity.
  • Sport vždy znamená srovnání s určitým standardem výkonu, porovnání individuální, nebo srovnání s představou
 • POZÁVODNÍ stavy
  • Jsou zásadně ovlivněny výsledkem sportovní činnosti, souladem s předchozí aspirační úrovní, která určuje emoce úspěchu a neúspěchu, tj. radosti a smutku.
  • Běžné potréninkové stavy jsou určeny pocitem splnění úkolů a stupněm únavy (,,dostat do těla“) má eustresové účinky a je prožíván libě jako uspokojení z tréninkové investice do rozvoje výkonnosti.

 

ÚZKOST

 • Úzkost ve sportu je větší psychologický problém, protože jde o nejasnou předtuchu nebezpečí, kterou subjekt není schopen přesně popsat a určit, ale velmi nelibě ji prožívá s bohatým somatickým a aktivačním doprovodem.
 • Úzkost je na rozdíl od strachu bezpředmětná a nespecifická.
 • Je proto méně pochopitelná a považuje se za patologický jev
 • Úzkost je chápána ve dvou významech, jako stavová a rysová.
 • Úzkost jako stav je aktuální emoce, která vzniká při nereálném ohrožení jedince
 • Projevuje se snadným a častým vznikem úzkostných stavů

 

STRACH

 • Strach se od úzkosti liší konkrétnější příčinou. Je to emoce, kterou je možno chápat jako obranný mechanismus, bránící člověka před poškozením
 • Strach je ve sportovní činnosti velmi významným citem. Obecně vzniká z ohrožení hodnot.
 • Prvním stupněm při přechodu překvapení ve strach je úlek, který je druhem náhlého strachu před neočekávaným nebezpečím.
 • Protipólem strachu je odvaha, projevující se jako riskování

Strach i silnější úzkost jsou prožívány jako škodlivé, nepřijatelné, trýznivé napětí, často s více či méně výraznými pocity nepříjemné tísně v srdeční krajině nebo kolem žaludku


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy