Psychické vlastnosti a rysy osobnosti

 

   Otázka: Psychické vlastnosti a rysy osobnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): chewbacca27

 

 

 

 

 • osobnost:

–          soubor vlastností, charakterizujících individualitu každého člověka; tvoří ji především charakter, temperament a schopnosti

 • psychické vlastnosti + rysy osobnosti:

–          relativně trvalé charakteristiky jedince, které ovlivňují jeho chování, myšlení a prožívání; lze dle nich předvídat, jak se asi člověk zachová v určitých situacích

 • vývoj osobnosti v psychologii:

 

1)      dle S.Freuda

–          5 fází vývoje libida (orální, anální, falická, latentní, genitální). Freud rozdělil osobnost na tři části; ID, ego a superego

2)      dle E. Ericssona

–          8 etap dle věku

3)      Piagetova kognitivní teorie

–          5 etap z hlediska poznávání a myšlení (senzorické myšlení, symbolické a předpojmové myšlení, názorné myšlení, konkrétní operace, formální operace + abstraktní myšlení)

 • psychické vlastnosti osobnosti

 

1)      Temperament

–          vrozené „ladění“ člověka (vrozené z cca 80%), určuje dynamiku prožívání a způsob a sílu reakcí na podněty

–          Hippokrates (5. stol. př. n. l.) – základní teorie temperamentu:

a)      Cholerik – prudký, netrpělivý, hádavý, snadno vzrušivý, ctižádostivý, emočně labilní

b)      Sangvinik – přátelský, otevřený, optimistický, aktivní, přizpůsobivý, emočně stabilní

c)       Flegmatik – trpělivý, vyrovnaný, snášenlivý, pomalý, pasivní, emočně stabilní

d)      Melancholik – nevyrovnaný, věrný, roztržitý, uzavřený, depresivní, pesimistický, emočně labilní

–          Galénos (2. stol. př. n. l.) – základem 4 typů jsou tělní šťávy (CH – žluč, S – krev, F – hlen, M – černá žluč)

–          C.G.Jung – přidal teorii introverze a extroverze

–          H. Eysenck – labilita/stabilita

–          E. Kretschmer – na základě stavby těla má člověk určité psychické vlastnosti a sklony trpět psychickými poruchami:

a)      Pyknik – malý, kulatá hlava, masivní tělo –maniodepresivita

b)      Astenik – vysoký, hubený – schizofrenie

c)       Atletik – souměrné tělo, bez výrazného sklonu k nějaké poruše

 

2)      Charakter

–          Souhrn psychických vlastností, které určují chování člověka v určitých situacích

–          Spjat s temperamentem, méně vrozený – ovlivněn socializací v primární skupině (rodina), projevuje se hlavně v mravní stránce; utváří se celý život

–          Svědomí = systém morální kontroly, vnitřní hlas, který radí, co je a co není správné

–          Výchova – nejdůležitější při utváření charakteru, rodina nás učí hodnoty, vztahy mezi lidmi, v práci… druhy výchovy: autoritativní, demokratická, liberální

 

3)      Schopnosti

–          Dispozice pro výkon činnosti; vlohy = vrozené schopnosti

–          velká míra vrozených dispozic = nadání; větší míra = talent; největší míra = genialita

–          vlohy musí být rozvíjeny, aby se z nich staly schopnosti

–          druhy schopností: verbální, prostorová představivost, paměť, percepční pohotovost (postřeh), umělecká schopnost, psychomotorika… celkově se dělí na obecné a specifické

–          Inteligence – umožňuje hledat a chápat vztahy mezi pojmy, přizpůsobovat se a reagovat na změny; je z 20 – 40% vrozená = fluidní, zbytek je krystalická – učením a zkušenostmi

 • A. Binet – v r. 1905 zkoumal děti před vstupem do školy – Simon-Binetův test
 • Na základě tohoto testu vznikl inteligenční kvocient IQ, vyjadřující poměr mentálního věku (podle testů) a chronologického věku
 • C. Gauss – matematik, Gaussova křivka
 • Moroni – IQ 90 – 70, nejsou retardovaní, ale pomalejší – Downův syndrom
 • Mentální retardace– 70>lehká, 50 >střední, 35 >těžká
 • Demence – pokud dojde ke snížení intelektu úrazem nebo infekcí, počítá se od 2 let věku; jinak většinou stařecká
 • Mensa – spolek pro lidi s IQ v horních 2% lidské populace
 • EQ – emoční inteligence = sociální inteligence

 

4)      Motivace

–          Pohnutky, psychologické příčiny činností člověka

–          Potřeba – základ motivace; A. Maslow – pyramida potřeb

–          Teorie:

 • Popudu – fyziologické potřeby nás donutí něco udělat
 • Aktivační – pouštět se do věcí, které jsou výzvou (nic lehkého ani extrémně těžkého)
 • Incentivní – motivace z vnějšku – chce to společnost, ne my

–          Další motivy: pud, zájem, ideály, ambice, zvyk

 

5)      Vůle

–          Proces účelné a vědomé regulace všech reakcí člověka –schopnost rozhodování a volby činnosti nutné k dosažení vytčeného cíle

–          Protiklad pudů a reflexů

 

6)      Emoce

–          Z lat. = pohnutí

–          Subjektivní zážitky libosti a nelibosti

–          Teorie:

 • James-Langova teorie: první po podnětu přijde fyziologická reakce, potom pocit
 • Cannon-Bardova teorie: současně pocit s reakcí

–          Biologie: limbický systém – emoce; parasympatikus = útlum, aktivovaná jen trávicí a pohlavní soustava, sympatikus = boj, útěk, rychlé reakce, pudy

–          3 složky emocí:

 • Fyziologické projevy (pot, husí kůže, křeč, chvění, zrudnutí, uvolnění…)
 • Behaviorální = expresivní složka (mimika, postoj těla; něco je vrozené a něco získané)
 • Kognitivní složka (subjektivní hodnocení příjemnosti situace, naše pocity ovlivňuje i míra bdělosti a kontroly nad situací)

–          Druhy a dělení emocí:

 • City – trvalé psychické jevy s určitou kvalitou, na které biologicky reaguji
 • Afekty – krátkodobé, silné emoce, vznikající po určitém podnětu
 • Vášně – dlouhodobé, velmi silné emoce, ovlivňující naše vztahy
 • Nálady – déletrvající pohotovost k emočním reakcím určitého směru, ovlivňují vnímání
 • Další dělení emocí: stenické (povzbuzující – hněv, radost) x astenické (demoralizující – smutek, strach); vyšší (nejsou vrozené, součást morálky, etického a estetického cítění) x nižší (spojeny s instinkty)

–          Poruchy emocí:

 • Tyto poruchy většinou doprovázejí nějakou psychickou poruchu (nemoc, intoxikace, traumatizující zážitek, sezónní zimní deprese…)
 • Poruchy afektu: nezvládnutý, patický afekt; afektivní stupor, ztlum, raptus
 • Poruchy nálad:

 

a)      Expanzivní: euforie, dysforie, rezonantní (zlobná) nálada, extatická nálada, manická a hypomanická nálada

b)      Depresivní (mikromanické): deprese, bezradnost, anhedonická nálada

c)       Úzkostné: úzkost (neurčitá obava, strach), fobie (strach z něčeho)

 

 

 

 • Poruchy vyšších citů:

a)      Defekt vyšších citů: sociální tupost, anetičnost (vyhrocená bezohlednost, egoismus)

b)      Poruchy estetických citů

c)       Poruchy etických citů: emoční deprivace, degradace

 • Poruchy struktury emocí:

– paratymie (emoce neodpovídá podnětu kvalitou ani kvantitou), emoční labilita/tenacita, idisynkrazie (emoční přecitlivělost na určité podněty – pilování, krev…)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy