Psychopatologie – maturitní otázka (2)

matematika

 

Téma: Psychopatologie

Předmět: Psychologie, Společenské vědy

Přidal(a): Cerva

 

Zdraví = těžko definovatelný

 • stav úplné, tělesné, duševní (psychika) a sociální (vztahy, kamarádství) pohody
 • psychopatologie se zabývá diagnostikou, klasifikací i výzkumem jak duševních poruch a chorob -> proniká do řady oborů -> medicína, psychologie, speciální pedagogika
 • cílem je odborně definovat to patologické -> vymezuje nějaké „nenormální“ ve smyslu chorobného oproti „normálnímu“ ve smyslu zdravého

 

Normy

 • norma statistická ->definovaná většinou populace -> jak to má většina
 • norma skupinová -> užší, vymezena pojetím určité skupiny
 • norma věková -> odpovídá průměru v určité věkové kategorii
 • norma mediální -> vymezována medii (TV, tisk) -> její vliv je silný
 • norma právní -> zákony a pravidla
 • norma zdravotní / odborníků -> vědci je vytyčena soudobými poznatky
 • norma individuální -> je určována postoji a názory konkrétního jednotlivce

 

Rozdíl mezi Psychiatrem a Psychologem

 • Psychiatr  
  • vystudoval lékařství
  • může předepsat léky
 • Psycholog
  • absolvent oboru psychologie
  • léčí rozhovorem

 

Organizace psychiatrické péče u nás

 • je realizovaná prostřednictvím sítě psychiatrických zařízení lůžkových, ambulantních a komplementárních
  • psychiatrická hospitalizace (lůžkové oddělení)
   • psychiatrické oddělení nemocnic
   • psychiatrické kliniky ve fakultních nemocnicích
   • psychiatrické nemocnice
  • uzavřené psychiatrické oddělení -> mají možnost omezení volného odchodu pacienta
  • otevřená psychiatrická oddělení -> pohyb bez omezení
  • smíšená oddělení -> mužská, ženská
  • psychiatrické ambulance -> ambulantní péče, pravidelná kontrola stavu, úprava medikace…
  • komplementární péče (něco na pomezí)
   • denní stacionáře
   • chráněné dílny – zapojení klientů do prac. Činností
   • chráněné bydlení – pobytová služba pro sníženou soběstačností vyžadující dopomoc
   • dům na půl cesty – poskytuje pobyt po dosažení plnoletosti těm, kteří opouští ústavní nebo ochrannou výchovu
   • domov se zvláštním režimem – ubytování, strava, dopomoc při péči o sebe sama
   • terapeutické kluby
   • svépomocké skupiny (klub anonymních alkoholiků)

 

Péče o osoby s postižením -> historie

 • Regresivní přístup
  • období nejstarších civilizací
  • zbavování se nemocných a postižených (zabíjení slabých dětí, které by nevydržely tvrdou výchovu)
 •   Charitativní přístup
  • pohled na člověka jako na objekt milosrdenství
  • postoje ochranitelství a pomoci ze strany církve (kláštery, hospice)
 •   Humanistický přístup
  • novověk
  • rozvoj vědeckého poznání
  • nastupuje programová péče o handicapované osoby
  • nestačí pomoct postiženému člověku, ale jde mu o to, aby mohl žít ve společnosti
  • rozsáhlé zakládání institucí pro postižené
 •   Rehabilitační přístup
  • propojování léčby s výchovou a vzděláváním
  • snaha o rehabilitaci -> znovu – uschopnění, pro život v běžné společnosti
  • kdo se nebyl schopný rehabilitovat se stal součástí institucionalizované péče
 • Preventivně – integrační přístup
  • po 2.světové válce
  • zaměření na prevenci vzniku postižení -> předcházení riziku narození dítěte s vrozenou vadou nebo poruchou
 •   Inkluzivní přístup
  • přirozené začleňování handicapovaných osob do běžné společnosti
 • Důležité pojmy
  • integrace -> „spojení“ postižených a nepostižených do jedné skupiny při přijatelně nízké míře konfliktnosti
  • inkluze -> nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou zúčastnit všech aktivit stejně jako lidé bez postižení
  • vada, porucha, defekt -> je narušená psychická, anatomická nebo fyziologická funkce
  • postižení -> ztráta nebo omezení schopnosti vykonávat činnost způsobem, který je pro člověka považován za normální
  • znevýhodnění -> omezení pro jedince vyplývající z jeho vady nebo postižení, které ztěžuje nebo znemožňuje, aby naplnil roli, který je pro něj normální

 

Úzkostné poruchy v dětském věku

 • přetrvávají déle než 6 měsíců
 • vyskytuje se u % dětské populace
 • kombinace genetické dispozice a kumulace vlivů prostředí a traumat
 • důsledek -> nezvládání běžných sociálních požadavků, případně narušení rozvoje dětské osobnosti

 

Běžné obavy

 • dítě je schopné prožívat strach a úzkost již v kojeneckém období
 • významným vývojovým úkolem batolete je zvládnout separační úzkost
 • v předškolní věku se objevují různé obavy -> strach ze tmy, ze zvířat, z nadpřirozených bytostí -> nedosahují svojí intenzitou na úroveň fobie
 • v době nástupu do školy se objevuje strach z vlastní nedostatečnosti
 • ve středním školním věku strach ze smrti
 • v dospívání se objevují obavy spojené s pocitem existenciálního ohrožení

 

Dělení

 • 1) Generalizovaná úzkostná porucha
 • 2) Fobická úzkostná porucha
 • 3) Obsedantně – kompulzivní porucha (OCD)

 

Generalizovaná úzkostná porucha

 • trvalejší, celkově zvýšená úzkost
 • obvykle vzniká v dospívání, postihuje častěji dívky
 • objevuje se podrážděnost, poruchy spánku, poruchy jídla, únava, celková nepohoda (bušení srdce, bolesti hlavy, pocity nevolnosti)
 • Projevy GÚP
  • do předškolního věku -> opožděná separace, poruchy spánku a jídla, zvýšené napětí spojené se stereotypy =např.: dumlání palce, škrábání kůže, okusování nehtů)
  • ve školním věku -> nedokáží říct, co je trápí, mívají obavy ze zavržení, z opuštění, nadměrný perfekcionismus, zhoršená pozornost, omezují sociální kontakty a aktivity

 

Fobická úzkostná poruchy

 • fobie dítě zatěžuje a brání mu v běžných aktivitách
 • pro dětský typ jsou 3 typy
  • -> separační úzkost
  •  -> sociální fobie
  • -> školní fobie

 

Separační úzkost

 • nadměrný strach z odloučení od matky – rodičů
 • považován za poruchu, pokud přetrvává příliš dlouho a má nepřiměřenou intenzitu

 

Školní úzkost

 • nepřiměřený strach ze školy
 • strach ze selhání nebo strach z určité osoby
 • objevují se poruchy spánku a jídla
 • dítě může ze školy utéct nebo být paralyzované

 

Sociální fobie

 • nepřiměřený strach z lidí (po 6.roce)
 • vyhýbají se jakémukoli kontaktu i náročným situacím
 • strach z vystupování na veřejnosti, ze selhání, z kritiky
 • pokud se objeví v takové situaci, objeví se reakce -> pocení, červenání, třes
 • nízké sebehodnocení a sebedůvěra

 

Obsedantně – kompulzivní porucha

 • objevuje se v dětství a přetrvává do dospělosti
 • nejčastěji se objevuje mezi 12. a 14. rokem
 • dítě ztrácí schopnost prožívat radost
 • převažuje úzkost, napětí, pocit ohrožení
 • nadměrná pečlivost a snaha o dokonalost
 • dítě je zaujato plněním rituálu -> neplní základní požadavky a dochází k narušení vztahů

 

Afektivní poruchy v dětském věku

Deprese u dětí

 • rozvoj závisí na genetických předpokladech
 • čím dříve vznikne, tím je vyšší riziko opakovaní depresivních atak v pozdějším věku
 • Příznaky deprese
  • 1) narušení emočního prožívání -> trvající smutná nálada, úzkost, strach, ztráta schopnosti prožívat radost
  • 2) změny v kognitivní oblasti -> zhoršení pozornosti, ztráta zvídavosti, snížené sebehodnocení
  • 3) změny v chování -> dítě je neklidné až hyperaktivní nebo naopak utlumené, může se objevit zhoršení prospěchu, agrese
  • 4) somatické projevy -> poruchy jídla a spánku, různé bolesti (hlavy nebo břicha)

 

Bipolární poruchy

 • genetické dispozice
 • manické nálady jsou kratší – kombinace povznesené nálady a zvýšené dráždivosti
 • děti nejsou schopny ukončit jednu činnost a začít druhou
 • neschopnost rozpoznávat mimiku

 

Inteligence

 • =je to, co měří inteligenční testy
 • všechna mentální aktivita je závislá na aktivitě mozku, dědičnost i vlivy prostředí jsou propojené, obojí hraje důležitou roli
 • Měření inteligence
  • nejčastěji testy
  • inteligenční koeficient (IQ) porovnává výsledky testu dané osoby s normami populační skupiny

 

Mentální postižení

 • =vrozené postižení rozumových schopností
 • projev -> neschopnost porozumět svému okolí a v jisté míře se mu přizpůsobit
 • =neschopnost dosáhnout přiměřeného stupně intelektového vývoje, přestože byl jedinec stimulován
 • je vrozené a trvalé
 • demence se rozvíjí později – je pro ni typický úbytek již rozvinutých schopností
 • chlapci i dívky postiženi stejně
 • příčina MP-> postižení CNS
 • vnější vlivy
  • -> fyzikální faktory – stlačení hlavičky při porodu, záření
  • -> chemické faktory – alkohol, léky
  • -> biologické faktory – viry, nemoci
 • genetika

 

Lehké mentální postižení

 • lidé vzdělatelní a vychovatelní
 • jsou schopni osvojit si (i když opožděně) zákl. dovednosti – mytí, oblékání se, stravovací návyky, základ počítání, psaní, schopnost používat slova a znát jejich význam
 • schopni normální řeči, zvládají úklid, odemykání, lehkou manuální činnost (musí být jednoduchá, aby ji zvládli bez dozoru)
 • schopni nezávisle fungovat
 • hůře se přizpůsobují pravidlům, horší adaptace na stres
 • dobře jim dělají rituály
 • př. Klienti s Downovým syndromem

 

Středně těžké mentální postižení

 • lidé nevzdělatelní, ale vychovatelní
 • pomaleji si osvojují zákl. vzdělanosti -> nenaučí se psát věty, ale jen slovo
 • problém s pochopením slov, omezená slovní zásoba
 • problém s ukládáním věcí do paměti
 • jsou vychovatelní k zákl. dovednostem -> obléknou se, ale musí to mít připravené, nenamažou si chleba ale dokážou ho sami sníst)
 • nejsou schopni sami žít a samostatně fungovat
 • jsou fixovaní na rodiče/ vychovatele , změna způsobuje problémy
 • objevují se zákl. neurologické problémy, např.: epilepsie

 

Těžké mentální postižení

 • nevzdělatelní, pouze parciálně vychovatelní -> stav vyžadující trvalou potřebu podpory
 • nenaučí se psát, počítat, číst
 • velký problém s komunikací -> nerozumí slovům, omezená slovní zásoba
 • umí základní slova
 • bývají často bez mimiky, až apatičtí
 • nejsou schopni fungovat samostatně -> musíme je oblékat, umýt, krmit
 • umějí se naučit upozornit, že mají žízeň, že se jim chce na záchod, že je něco bolí
 • nejsou schopni pracovních aktivit
 • neurologické problémy (přibývají poruchy jemné i hrubé motoriky, úplná ztráta možnosti chůze, hybnosti, epilepsie je velmi běžná)

 

Hluboké mentální postižení

 • absolutně nevychovatelní a nevzdělatelní -> nic se nenaučí, nic si neosvojí
 • potřebují péči 24 hodin, 7 dní v týdnu
 • nechápou slova, řeč
 • nenaučí se dávat najevo ty potřeby – pouze pudové potřeby
 • komunikace -> skřeky, než slova
 • nejsou schopni sedět, většinou jsou to ležáci

 

Downův syndrom

 • =trizomie 21.páru chromozomů -> 1 chromozom navíc
 • vysoké riziko u matek nad 35 let
 • Znaky
  • šikmo posazené oči
  • kulatý obličej a krátký krk
  • ochablý jazyka a malá ústní dutina
  • nižší postava, snížené napětí svalů
  • široké ruce s krátkými prsty
  • mentální retardace, pomalejší vývoj
  • náchylnost k srdečním vadám, špatné funkci štítné žlázy, poruchám dýchání, horší imunitě

 

Poruchy autistického spektra – autismus

 • Pojmy
  • autismus
  • PAS -> poruchy autistického spektra
  • pervazivní vývojové poruchy
 • Dělení
  • dětský autismus
  • atypický autismus
  • Aspergerův syndrom
  • Rettův syndrom
 • Sociální interakce
  • neschopnost užívání neverbálního chování (oční kontakt, úsměv)
  • neschopnost navazovat kontakty s vrstevníky
  • sociální necitlivost
  • neschopnost hrát si na něco
 • Komunikace
  • opožděná řeč, nebo řeč úplně chybí
  • často se podobá strojové mluvě
  • mluví o sobě ve 3.osobě
  • neschopnost začít verbální kontakt
  • echolálie -> hlasové projevy, nepřiměřené otázky, intonace řeči
 • Představivost a hra
  • stereotypní kresby
  • nutkavé lpění na rituálech
  • záliba v zabývání se částmi, detaily předmětů
 • Nespecifické problémy
  • fobie
  • poruchy spánku
  • poruchy jídla
  • návaly zlosti
  • agrese namířená proti sobě
 • Změny ve smyslovém vnímání
  • Zrak -> přecitlivělý na blesk, prudké světlo, určité barvy
  • Sluch -> nepřiměřená reakce na zvuky, např.: štěkot, pláč, vysavač..) ve strachu až bolesti(chytá se za uši)
  • Hmat -> doteková přecitlivělost, nemá rádo doteky, které nečeká)
  • Chuť -> extrémní vybíravost v jídle, pojídá nestravitelné předměty, olizuje/ochutnává předměty
  • Čich -> přecitlivělost na určité pachy, očichává předměty, vlastní tělo i tělo ostatních

 

ADHD

 • vrozený neurovývojový syndrom
 • narušená oblast v mozku -> souvisí s plánováním, předvídáním, udržení pozornosti
 • chlapci trpí častěji než dívky
 • Základní příznaky
  • porucha pozornosti
  • hyperaktivita
  • impulzivita
 • Diagnostika
  • u dětí lze diagnostikovat mezi 3-4 rokem
  • obtíže se musí projevovat ve více než jednom prostředí (škola, rodina, kroužky)
  • projevy musí trvat déle než 6 měsíců a musí se projevit před 7 rokem života
 • Léčba
  • není nemoc ale porucha
  • nelze vyléčit, lze zmírnit projevy
  • metody nápravy musí být efektivní ale zábavné, aby upoutaly pozornost dítěte a neodradily ho
 • Nepozornost
  • nedokáže dávat pozor na detaily, dělá chyby v DÚ (zapomíná háčky, čárky)
  • neudrží pozornost při hře nebo úkolu
  • vypadá, že neposlouchá, i když se mluví přímo na něj
  • není schopno ukončit úkol, nebo domácí povinnosti
  • neschopnost organizování činností
  • ztrácí věci
  • je snadno vyrušeno -> zvýšená citlivost na hluky z okolí, citlivější smyslové vnímání
 • Impulzivita
  • řekne odpověď, ještě před tím, než zná otázku
  • je pro něj těžké čekat, než bude na řadě (na přechodu, na přestávku)
  • přerušuje a skáče do řeči
  • raději mluví, než přemýšlí
 • Hyperaktivita
  • pohrává si s rukama nebo nohama, vrtí se na židli
  • pobíhá okolo nebo šplhá po věcech v situacích, kdy se nemá
  • má potíže si hrát potichu
  • často příliš mluví
  • neunavitelnost s ADHD -> dítě není neunavitelné, jen směřuje svou energii špatným směrem
 • Oblasti jako největší problém
  • interakce s ostatními dětmi (navazování vztahů)
  • interakce s dospělými (respekt k autoritám)
  • zvládání nároků svého okolí (rodina, škola, kroužky)
 • Kladné stránky dětí s ADHD
  • velmi kreativní
  • reagují velmi rychle
  • velmi dobrá dlouhodobá paměť
 • ADHD v dětství
  • mají problém se ovládat
  • v dětství -> nápadný neklid a impulzivita
  • sklon ke zkratkovitému jednání
 • ADHD v dospívání
  • problém se sebeovládáním
  • netrpělivost
  • snadné vyvolání afektu
  • narůstá agresivita
  • zvýšené riziko delikventního chování a užívání návykových látek
 • ADHD v dospělosti
  • mnoho potíží přetrvává do dospělosti
  • nespolehlivost
  • problém s plánováním
  • problém s dokončením činností
  • impulzivní jednání

 

Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení

 • Reakce na stres
  • poruchy, které vznikají jako důsledek mimořádně stresujícího životního zážitku
   • -> akutní reakce na stres -> vzniká okamžitě
   • -> porucha přizpůsobení -> vzniká di 1 měsíce
   • -> posttraumatická stresová porucha (PTSD)
 • Akutní reakce na stres
  • odpověď na stres
  • nastupuje hned, odezní během několika hodin nebo dnů
  • stresory: traumatický zážitek
  • v úvodu typické ustrnutí, stav zúženého vědomí, neschopnost chápat podněty, dezorientace
 • Porucha přizpůsobení
  • stavy tísně a emoční poruchy
  • vznikají v průběhu adaptace na významnou životní změnu (úmrtí, nemoc, rozvod, exekuce..)
  • různé obtíže, zejména úzkostné a depresivní
  • začíná do 1 měsíce od události, trvá cca do 6 měsíce
  • základ = psychoterapie
  • nejčastěji se podávají antidepresiva
 • PTSD
  • vzniká jako zpožděná reakce na stresovou situaci nebo událost
  • jednorázová událost -> např.: znásilnění, požár, povodeň
  • dlouhodobá traumatizace -> např.: šikana
  • děje se přímo člověku, někdy může být člověk jen jejím svědkem
  • traumatická událost reakce
   • -> aktivní (útok, útěk)
   • > pasivní (mrtvý brouk, energie se postupem času uvolňuje, poté nastupují noční můry)
  • v traumatu je nejtěžší nečekanost a bezmocnost
 • Symptomy
  • traumatická událost
  • flashbacky – znovuvybavení
  • vyhýbání se okolnostem, které jsou spojeny s událostí
  • neschopnost vybavovat si důležité momenty z období traumatu
  • obtíže s usínáním, přehnané úlekové reakce, návaly hněvu
  • omezena kvalita života, symptomy ovlivňují běžné fungování
  • léčba: psychoterapie – antidepresiva
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!